Počet nalezených dokumentů: 285470
Publikováno od do

Anomální výskyty antimonu v půdách České republiky
Ďurčo, Matúš; Drahota, Petr; Ettler, Vojtěch
2022 - slovenský
Klíčová slova: Anomálny výskyt; Antimón; Česká Republika; Pôda; Znečistenie (kontaminácia); Anomalous occurrence; Antimony; Czech Republic; Soil; Pollution (contamination) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Anomální výskyty antimonu v půdách České republiky

Ďurčo, Matúš; Drahota, Petr; Ettler, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2022

Molekulové simulace acidobazického chování oligopeptidů
Nejedlá, Magdaléna; Košovan, Peter; Nová, Lucie
2022 - český
Klíčová slova: kyselina; báze; peptid; simulace; pH; acid; base; peptide; simulation; pH Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molekulové simulace acidobazického chování oligopeptidů

Nejedlá, Magdaléna; Košovan, Peter; Nová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a charakterizace glukózou modifikovaných ABA blokových kopolymerů s využitím thiol - enové click reakce
Hašpl, Adam; Uchman, Mariusz Marcin; Štěpánek, Miroslav
2022 - český
The bachelor thesis is focused on method of postpolymerisation modification of two poly(ethylene oxid-b-1,2-butadiene-b-ethylene oxide) amphiphilic block copolymer samples with high content of 1,2-isomer units in inner polybutadiene block by thiolene click. The implemented modification agent was 1-thio-β-D-glucose tetraacetate. The thesis is further focused on methods of copolymer sample characterization before and after modification reaction. Structure and degree of functionalization of vinylic units in polybutadiene block after modification was determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy. The dimensions of prepared polymeric particles were studied by static and dynamic light scattering methods. Keywords: ABA triblock copolymers, self-assembly, click reaction, NMR spectroscopy, light scattering Bakalářská práce se věnuje způsobu postpolymerizační modifikace dvou vzorků amfifilního blokového kopolymeru poly(ethylen oxid-b-1,2-butadien-b-ethylen oxid) s vysokým zastoupením jednotek 1,2-izomeru vnitřního bloku polybutadienu metodou thiol-ene click. Jako modifikační činidlo byla použita 1-Thio-β-D-glukóza tetraacetát. Práce se dále zaměřuje na metody charakterizace vzorků kopolymeru před i po provedení modifikační reakce. Struktura a stupeň funkcionalizace vinylických jednotek bloku polybutadienu po provedení modifikace byly stanoveny metodou spektroskopie nukleární magnetické rezonance. Rozměry připravených polymerních částic v roztoku byly studovány metodami statického a dynamického rozptylu světla. Klíčová slova: ABA blokové kopolymery, samoskladba polymerů, click reakce, NMR spektroskopie, rozptyl světla Klíčová slova: ABA blokové kopolymery; samoskladba polymerů; click reakce; NMR spektroskopie; rozptyl světla; ABA triblock copolymers; self-assembly; click reaction; NMR spectroscopy; light scattering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza a charakterizace glukózou modifikovaných ABA blokových kopolymerů s využitím thiol - enové click reakce

The bachelor thesis is focused on method of postpolymerisation modification of two poly(ethylene oxid-b-1,2-butadiene-b-ethylene oxide) amphiphilic block copolymer samples with high content of ...

Hašpl, Adam; Uchman, Mariusz Marcin; Štěpánek, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Hudební metafory v češtině a v japonštině
Davidová, Anna; Kanasugi, Petra; Tirala, Martin
2022 - český
This bachelor thesis focuses on musical metaphors in Czech and in Japanese languages used for description of music. In particular on musical metaphors used by music critics in Czech and Japanese music magazines. Metaphorical expressions describe figurative concepts that cannot be described in any other ways than by metaphorical expressions. The thesis focuses on descriptions of emotions and impressions induced in listeners by music, which are subsequently used for description and review of the music itself. The aim of this analysis is the comparison of usage of the examined metaphors in two absolutely different languages and cultures. Theoretical part of the thesis addresses research on conceptual metaphors and music. Practical part of the thesis is based on reviews of the music critics written in Czech and Japanese music magazines about classical music. Chapter 1 presents the introduction to the topic of the thesis and the motivation for the research. In Chapter 2 I focus on the theory of conceptual metaphors, relation of conceptual metaphors to emotions and music theory. In addition, I also explain in more details the main topic of the thesis. Chapter 3 consists of the research itself and its results, which means the Czech and Japanese metaphors used in the reviews and their comparison. In this chapter I... Bakalářská práce se zabývá hudebními metaforami v češtině a japonštině používanými při popisu hudby. Konkrétně hudebními metaforami použitými hudebními kritiky v japonských a českých hudebních časopisech. Metaforické výrazy jsou často využívány, mimo jiné, k popisu abstraktních jevů. Práce se soustředí na popisy pocitů a dojmů, které hudba v lidech vyvolává, a které jsou následně používány k popisu a ohodnocení hudby samotné. Cílem práce je pak srovnání použití těchto metafor ve dvou naprosto rozličných jazycích a kulturách. Teoretická část práce nastiňuje teorii konceptuálních metafor a hudební složky. Zdrojem využívaným v praktické části jsou recenze hudebních kritiků japonských a českých časopisů zaměřených na klasickou hudbu. V úvodní kapitole je představeno téma práce a motivace k jeho výzkumu. Ve druhé kapitole stručně popíši teorii konceptuálních metafor, jejich souvislosti s pocity a uvedení do hudební nauky, kde zároveň přibližuji ústřední téma práce. Třetí kapitola obsahuje praktickou část práce a její výsledek, tedy použité české a japonské metaforické výrazy v časopisech a jejich srovnání. Zároveň v ní také upřesňuji metodologii práce. V poslední, čtvrté, kapitole pak shrnuji výsledky práce a pokládám několik otázek k případnému dalšímu výzkumu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: figurativní jazyk|hudba|japonština|čeština|konceptuální metafory; figurative language|music|Japanese|Czech|conceptual metaphors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hudební metafory v češtině a v japonštině

This bachelor thesis focuses on musical metaphors in Czech and in Japanese languages used for description of music. In particular on musical metaphors used by music critics in Czech and Japanese music ...

Davidová, Anna; Kanasugi, Petra; Tirala, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Vliv školního stravování a rodiny na vznik nadváhy, obezity dítěte
Skřivanová, Eliška; Kytnarová, Jitka; Weidenthalerová, Edita
2022 - český
Currently childhood obesity has reached epidemiological levels and can be considered one of the world's biggest problems. The probability of an obese child becoming an obese adult is dangerously high. These children are also more likely to develop health risks. The mechanism of development of obesity is conditioned by a number of factors. These are most often genetic factors, whilst their environment also plays a large role. In this case the influence of the family and the preferred lifestyle, which plays a significant part in the development of obesity, may be a factor. Early treatment and detection is important to prevent future issues with weight and serious health risks. However in order for obesity to be treated, it must first be diagnosed, the so-called diagnosis of childhood obesity. School meals in Czech Republic are considered to be one of the most advanced in Europe. It is not about providing a sufficiently strict diet, it also pays attention to variety, balance of dishes and dining culture. School meals must comply with the legislation, comply with financial limits and follow nutritional standards, respectively a consumer basket that sets out the required quantity of ten food commodities per pupil a day and these have to be adhered to within one month. The environment of prevention... V současné době dětská obezita dosáhla epidemiologické úrovně a lze ji považovat za jeden z celosvětových problémů. Pravděpodobnost že obézní dítě se stane obézním dospělým je vysoká. U těchto dětí je rovněž vyšší pravděpodobnost rozvoje zdravotních rizik. Mechanismus vývoje obezity je podmíněn řadou faktorů. Nejčastěji se jedná o faktory genetické s faktory vnějšího prostředí. V tomto případě může hrát roli vliv rodiny a preferovaný životní styl, který se nemalou měrou na rozvoji obezity podlí. Aby došlo k časnému odhalení, zabránění rozvoje obezity či zdravotních rizik je důležitá její včasná léčba a prevence. Aby ale mohla být obezita léčena, je nutné ji nejprve diagnostikovat, k tomu slouží tzv. diagnostika dětské obezity. Školní stravování je v České republice považováno za jedno z nejvyspělejších. Nejen že dítěti poskytuje dostatečný přísun stravy, rovněž dbá na pestrost, vyváženost pokrmů a kulturu stolování. Školní stravování musí dodržovat danou legislativu, dodržovat finanční limity a řídit se výživovými normami, resp. spotřebním košem, který stanovuje doporučené množství deseti komodit potravin na žáka a den, které je třeba dodržovat v horizontu jednoho měsíce. Prostřednictvím preventivních programů, které se zabývají zdravým stravováním ve školách, lze do jisté míry podpořit prevenci... Klíčová slova: dětská obezita; stravování dětí; rodina; životní styl; školní stravování; spotřební koš; edukační programy; childhood obesity; eating habits of children; family; lifestyle; school meals; consumer's basket; education programs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv školního stravování a rodiny na vznik nadváhy, obezity dítěte

Currently childhood obesity has reached epidemiological levels and can be considered one of the world's biggest problems. The probability of an obese child becoming an obese adult is dangerously high. ...

Skřivanová, Eliška; Kytnarová, Jitka; Weidenthalerová, Edita
Univerzita Karlova, 2022

Maskulinita v díle Mišimy Jukia
Mentzlová, Klára; Tirala, Martin; Kanasugi, Petra
2022 - český
This thesis analyses the construction of masculinity in the work of Mishima Yukio, whether and how it develops throughout the work and what function does it perform regarding literary composition. The works have been selected based on topic or plot and they are Kamen no kokuhaku (Confessions of a Mask), Kinjiki (Forbidden Colors), Gogo no eikō (The Sailor Who Fell from Grace with the Sea), Onnagata and Hagakure nyūmon (Yukio Mishima on Hagakure). The problematics of gender and sexual orientation is viewed through the lens of queer theory while also considering the history of same-sex relations in Japan. Keywords: Mishima Yukio, queer theory, masculinity, gender, homosexuality, Confessions of a Mask, Forbidden Colors, The Sailor Who Fell from Grace with the Sea, Onnagata, Hagakure Cílem práce je analyzovat konstrukt maskulinity v díle Mišimy Jukia a zjistit, zda a jak se proměňuje a k jakému účelu je ideál maskulinity využíván v rámci literární výstavby. Rozebíraná díla jsou vybrána na základě tematiky či děje a jsou jimi Kamen no kokuhaku (Zpověď masky), Kindžiki (Zakázané barvy), Gogo no eikó (Odpoledne odvlečená loď), Onnagata (Herec ženských rolí) a Hagakure njúmon (Úvod do Hagakure). Pro účel nahlížení na problematiku genderu a sexuální orientace je využívána queer teorie s ohledem na historii stejnopohlavních vztahů v Japonsku. Klíčová slova: Mišima Jukio, queer teorie, maskulinita, gender, homosexualita, Zpověď masky, Kamen no kokuhaku, Kindžiki, Gogo no eikó, Onnagata, Hagakure, Hagakure njúmon Klíčová slova: Mišima Jukio|queer teorie|maskulinita|gender|homosexualita|Zpověď masky|Kamen no kokuhaku|Kindžiki|Gogo no eikó|Onnagata|Hagakure|Hagakure njúmon; Mishima Yukio|queer theory|masculinity|gender|homosexuality|Confessions of a Mask|Forbidden Colors|The Sailor Who Fell from Grace with the Sea|Onnagata|Hagakure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Maskulinita v díle Mišimy Jukia

This thesis analyses the construction of masculinity in the work of Mishima Yukio, whether and how it develops throughout the work and what function does it perform regarding literary composition. The ...

Mentzlová, Klára; Tirala, Martin; Kanasugi, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Poruchy příjmu potravy se zaměřením na anorexii a bulímii u školní mládeže.
Filová, Michaela; Gjuričová, Šárka; Krch, František
2022 - český
As a topic of my bachelor thesis, I have chosen eating disorders, focusing on anorexia nervosa, and bulimia in school children. The choice of this topic has been conditioned by my personal experience with peers suffering from this disease. The seriousness of this issue is often trivialised, and that is alarming. That is the reason why I have focused on primary school children who attend upper primary schools. At this age, children are particularly sensitive to changes in their bodies, and it may cause eating disorders. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I will deal with the characteristics of eating disorders, their history, symptoms, risk factors, complications, treatment, prevention, and where to look for help. I will also discuss other types of eating disorders. The practical part aims to find out what awareness of upper primary pupils is, and how students perceive their bodies. I have obtained all data in the form of a paper questionnaire that teachers had distributed to pupils in the classroom. Keywords: bulimia nervosa, anorexia nervosa, eating disorders, adolescence Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala poruchy přijmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a bulimii u školní mládeže. Volba tématu byla podmíněna také osobní zkušeností s vrstevníky, kteří trpí tímto onemocněním. Závažnost této problematiky je často bagatelizovaná, a to je znepokojující. Proto jsem se zaměřila na děti základních škol, které navštěvují druhý stupeň, právě v tomto věku jsou děti zvlášť vnímavé pro změny svého těla a může tak docházet k vzniku poruch přijmu potravy. Bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat charakteristikou poruch příjmu potravy, jejich historií, příznaky, rizikovými faktory, komplikacemi, léčbou, prevencí, kde hledat pomoc. Uvedeme si i další typy poruch přijmu potravy. V praktické části bude cílem zjistit jaká je informovanost žáků 2. stupně základních škol a také mne zajímalo, jak žáci vnímají své tělo. Všechna data jsou získaná formou papírového dotazníku, který byl rozdán žákům ve třídě pedagogy. Klíčové slova: mentální bulimie, mentální anorexie, poruchy přijmu potravy, dospívání Klíčová slova: mentální bulimie; mentální anorexie; poruchy příjmu potravy; dospívání; bulimia nervosa; anorexia nervosa; eating disorders; adolescence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poruchy příjmu potravy se zaměřením na anorexii a bulímii u školní mládeže.

As a topic of my bachelor thesis, I have chosen eating disorders, focusing on anorexia nervosa, and bulimia in school children. The choice of this topic has been conditioned by my personal experience ...

Filová, Michaela; Gjuričová, Šárka; Krch, František
Univerzita Karlova, 2022

Výživa žen v průběhu těhotenství: potřeby, znalosti, informovanost a reálné využití poznatků
Pelánová, Natálie; Starnovská, Tamara; Tomešová, Jitka
2022 - český
Pregnancy is a crucial period in a woman's life, when many physical and mental changes take place. A woman must think not only of herself and consider what is best for her and her child. With the help of a nutritionally rich diet, it is possible to affect the health of the fetus into the distant future. This bachelor thesis deals with the nutrition of pregnant women, their needs, information and the use of acquired knowledge. The bachelor thesis is divided into two parts. In the first part I analyze the theoretical knowledge about pregnancy, energy intake and diet during pregnancy. In the second part, the evaluation takes place in the form of a questionnaire survey, when 196 questionnaires were obtained. The questionnaire includes questions on women's awareness and resources, diet, supplements, drinking regime and risky components of the diet. The aim of this work was to find out what needs the pregnant body has, what knowledge pregnant women have, whether they feel sufficiently informed, where they primarily obtain nutrition information and how they then use it. In evaluating the hypotheses, some were confirmed and others refuted. Unfortunately, the hypothesis of whether women are sufficiently informed was refuted, as most women did not feel that way. Another hypothesis regarding the primary use... Těhotenství je zásadní období v životě ženy, kdy dochází k mnoha tělesným i psychickým změnám. Žena musí myslet nejen na sebe a zohledňovat, co je nejlepší pro ní a její dítě. Pomocí nutričně bohaté stravy je možné ovlivnit zdraví plodu až do daleké budoucnosti. Tato bakalářská práce se zabývá výživou těhotných žen, jejich potřebami, informovaností a využitím získaných poznatků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části rozebírám teoretické znalosti o těhotenství, příjmu energie a stravě v těhotenství. V druhé části probíhá vyhodnocení formou dotazníkového šetření, kdy bylo získáno 196 dotazníků. Dotazník zahrnuje otázky na informovanost žen a jejich zdroje, stravování, doplňky stravy, pitný režim a rizikové složky potravy. Cílem této práce bylo zjistit, jaké má těhotné tělo potřeby, jaké mají gravidní ženy znalosti, zda se cítí dostatečně informovány, kde primárně informace o výživě získávají a jak je poté využijí. Při vyhodnocení hypotéz byly některé potvrzeny a jiné vyvráceny. Hypotéza ohledně toho, zda jsou ženy dostatečně informovány, byla bohužel vyvrácena, jelikož většina žen takový pocit neměla. Další hypotéza ohledně primárního využívání internetu jako zdroje informací byla potvrzena a další potvrzenou hypotézou bylo užívání doplňků stravy u většiny těhotných žen. Závěrem... Klíčová slova: těhotenství; zdravá výživa; informovanost; těhotná žena; pregnancy; nutrition food; awareness; pregnant woman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výživa žen v průběhu těhotenství: potřeby, znalosti, informovanost a reálné využití poznatků

Pregnancy is a crucial period in a woman's life, when many physical and mental changes take place. A woman must think not only of herself and consider what is best for her and her child. With the help ...

Pelánová, Natálie; Starnovská, Tamara; Tomešová, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika
Petříčková, Lenka; Starnovská, Tamara; Sadílková, Aneta
2022 - český
The thesis of this work looks at sedentary job - using the example of bank advisers, their eating habits and physical activity - and possible health risks resulting from the sedentary lifestyle. Objective: To recognise eating habits of the bank advisers in ČSOB a.s., the degree of their physical activity and possible health risk evaluation. Research method: The research took place in the ČSOB a.s. branch network in the form of a survey, in which a questionnaire was distributed to bankers either in person or by e-mail. The sample consisted of 66 bankers, 40 of them were women and 26 men. Result: 56% of bankers surveyed are overweight or even obese, taking their MBI into consideration, 73% have gained weight after becoming bankers. 79% eat mainly at restaurants during their workdays, 24% have inadequate water consumption, 9% mention sugary drinks as their main source of water, 26% consume alcohol in higher than recommended amounts, 12% do not occupy themselves with any physical activity. The result has confirmed that sedentary jobs contribute significantly to weight gain and that bankers are among the groups in risk of possible development of civilisation-related diseases. Keywords: healthy nutrition, sedentary lifestyle, obesity, cardiovascular diseases, physical activity Tato práce se zabývá tématem sedavého zaměstnání bankovních poradců, jejich stravovacími návyky, pohybovou aktivitou a možnými zdravotními riziky, vyplývajícími ze sedavého způsobu života.. Cíl práce: Zjistit stravovací návyky bankovních poradců v ČSOB a.s., míru jejich pohybové aktivity a vyhodnotit možná zdravotní rizika. Metoda výzkumu: Výzkum proběhl v pobočkové síti ČSOB a.s. formou anketního šetření, kdy byl bankéřům osobně, nebo e-mailem distribuován dotazník. Celkový vzorek tvořilo 66 bankéřů, 40 žen a 26 mužů. Výsledky: 56 % bankéřů ze sledovaného vzorku se dle jejich zjištěného BMI pohybuje v pásmu nadváhy a obezity, u 73 % došlo za dobu, kterou pracují jako bankéři, k nárůstu hmotnosti. 79 % se v pracovním týdnu stravuje převážně v restauracích, 24 % má nízký příjem tekutin, 9 % jako hlavní zdroj tekutin uvádí slazené nápoje, 26 % konzumuje alkohol ve vyšším než doporučeném množství, 12 % nepěstuje žádnou pohybovou aktivitu. Výsledky potvrdily, že sedavé zaměstnání významně přispívá k nárůstu tělesné hmotnosti a že bankéři patří do rizikové skupiny z hlediska možného rozvoje civilizačních onemocnění. Klíčová slova: zdravá výživa, sedavý způsob života, obezita, kardiovaskulární onemocnění, pohybová aktivita Klíčová slova: zdravá výživa; sedavý způsob života; obezita; kardiovaskulární onemocnění; pohybová aktivita; healthy nutrition; sedentary lifestyle; obesity; cardiovascular diseases; physical activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika

The thesis of this work looks at sedentary job - using the example of bank advisers, their eating habits and physical activity - and possible health risks resulting from the sedentary lifestyle. ...

Petříčková, Lenka; Starnovská, Tamara; Sadílková, Aneta
Univerzita Karlova, 2022

Aristotelés a Theofrastos o metafyzických příčinách pohybu
Fantyš, Daniel; Roreitner, Robert; Špinka, Štěpán
2022 - český
This bachelor thesis starts from questions regarding the peripatetic conception of the mover or movers of the celestial spheres, which are directly and indirectly posed by Theophrastus in his Metaphysics, and it searches for possible answers to them in those texts of Aristotle where this conception is developed. It is above all the twelfth book of Aristotle's Metaphysics. At the same time, it aims to determine what answers to these questions would Theophrastus himself favor. Both the Peripatetics present in their texts a position according to which there must exist at least one eternal and unchanging first mover who moves the celestial spheres and so he maintains unceasing movement in the universe. This position, however, carries many difficulties with itself, which are articulated by Theophrastus. Specifically, this thesis aims to explore why the movers of the celestial spheres cause the circular motion of these spheres instead of their rest, in what way do they actually move the celestial speres, whether it is possible to explain the variety of motions in the sublunar world by the movements of the celestial spheres, why the first mover of the celestial spheres does not cause the movements in the sublunar world directly and other difficulties. Tato práce vychází z otázek týkajících se peripatetické koncepce hybatele či hybatelů nebeských sfér, které pokládá přímo i nepřímo Theofrastos ve své Metafyzice, a hledá, jak je na ně možné odpovídat za pomoci Aristotelových textů, v nichž je tato koncepce rozpracována. Především jde o dvanáctou knihu Aristotelovy Metafyziky. Zároveň si klade za cíl zjistit, k jakým odpovědím na své otázky inklinuje sám Theofrastos. Oba peripatetici ve svých textech představují pozici, podle níž musí existovat alespoň jeden věčný a neměnný první hybatel, jenž pohybuje nebeskými sférami, a tak udržuje nepřetržitý pohyb v universu. Tato pozice s sebou ovšem přináší mnohé obtíže, které právě formuluje Theofrastos. Jmenovitě si má práce bere za cíl prozkoumat, proč hybatelé nebeských sfér zapříčiňují kruhový pohyb těchto sfér, a ne jejich klid, jakým způsobem vlastně pohybují nebeskými sférami, nakolik je možné pestrost pohybů v sublunárním světě odůvodnit pohyby nebeských sfér, proč první hybatel nebeských sfér nepůsobí pohyby v sublunárním světě přímo i další obtíže. Klíčová slova: Aristotelés|Theofrastos|metafyzika|nehybný hybatel|princip|sféra|myšlení; Aristotle|Theophrastus|metaphysics|unmoved mover|principle|sphere|thinking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aristotelés a Theofrastos o metafyzických příčinách pohybu

This bachelor thesis starts from questions regarding the peripatetic conception of the mover or movers of the celestial spheres, which are directly and indirectly posed by Theophrastus in his ...

Fantyš, Daniel; Roreitner, Robert; Špinka, Štěpán
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze