Počet nalezených dokumentů: 266902
Publikováno od do

Neverbální projevy žen při dvoření partnerovi a jejich souvislost s endokrinními procesy
Harmáčková, Iveta; Lindová, Jitka; Klůzová Kráčmarová, Lucie
2021 - český
Klíčová slova: dvoření; testosteron; kortizol; estradiol; kompetice; courtship; testosterone; cortisol; estradiol; competition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Neverbální projevy žen při dvoření partnerovi a jejich souvislost s endokrinními procesy

Harmáčková, Iveta; Lindová, Jitka; Klůzová Kráčmarová, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Profesionální boxeři afroamerického původu, kteří přispěli k rasovému zrovnoprávnění v USA
Wiedermann, Mario; Ondo Grečenková, Martina; Baloun, Pavel
2021 - český
Klíčová slova: Rasová segregace; Rasové zrovnoprávnění; Profesionální box; Rasismus; Lidská práva; Jack Johnson; Joe Louis; Muhammad Ali; Racial segregation; Racial equality; Professional boxing; Racism; Human rights; Jack Johnson; Joe Louis; Muhammad Ali Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesionální boxeři afroamerického původu, kteří přispěli k rasovému zrovnoprávnění v USA

Wiedermann, Mario; Ondo Grečenková, Martina; Baloun, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Móda v kontextu francouzské společnosti 17. a 18. století
Sekal, Monika; Ondo Grečenková, Martina; Jirsová, Kateřina
2021 - český
Klíčová slova: móda; stát; vláda; politika; Ludvík XIV; Ludvík XVI; Ludvík XV; fashion; state; government,politics; Louis XIV; Louis XV; Louis XVI Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Móda v kontextu francouzské společnosti 17. a 18. století

Sekal, Monika; Ondo Grečenková, Martina; Jirsová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli
Remencová, Terezie; Vymětalová Hrabáková, Eva; Damohorská, Pavla
2021 - český
Klíčová slova: péče; vdovy; sirotci; Bible; křesťanství; care; widows; orphans; Bible; Christianity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli

Remencová, Terezie; Vymětalová Hrabáková, Eva; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2021

Komunikační strategie v partnerském vztahu - četnost užití a efektivita
Hrušková, Anna; Lindová, Jitka; Richterová, Eva
2021 - český
Klíčová slova: komunikace; komunikační strategie; partnerský vztah; partnerské drama; communication; communication strategies; romantic relationship; relationship drama Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikační strategie v partnerském vztahu - četnost užití a efektivita

Hrušková, Anna; Lindová, Jitka; Richterová, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Religiozita v českých filmech druhé poloviny 60. let
Ulrichová, Johanka; Nešpor, Zdeněk; Pešek, Jiří
2021 - český
Klíčová slova: religiozita; film; socialismus; Československo; historie; církev; religion; film; socialism; Czechoslovakia; history; church Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Religiozita v českých filmech druhé poloviny 60. let

Ulrichová, Johanka; Nešpor, Zdeněk; Pešek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Vznik a rozvoj trampských osad v údolí Zlatého kaňonu řeky Sázavy
Patzenhauerová, Tereza; Matoušek, Václav; Šalanda, Bohuslav
2021 - český
Klíčová slova: tramping; trampské hnutí; Sázava; Posázaví; Čechy; trampské osady; tramping; tramp movement; Sázava River; Posázaví; Bohemia; tramp settlements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vznik a rozvoj trampských osad v údolí Zlatého kaňonu řeky Sázavy

Patzenhauerová, Tereza; Matoušek, Václav; Šalanda, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2021

Komunikační strategie v partnerském vztahu - vztah s úzkostností partnerů
Klimešová, Nela; Lindová, Jitka; Marečková, Alena
2021 - český
Klíčová slova: komunikace; strategie; partnerský vztah; úzkostnost; konflikt; vyhýbavost; communication; strategies; love relationship; anxiety; conflict; avoidance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikační strategie v partnerském vztahu - vztah s úzkostností partnerů

Klimešová, Nela; Lindová, Jitka; Marečková, Alena
Univerzita Karlova, 2021

Poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení
Jenšovská, Anna; Felcmanová, Lenka; Horynová, Jana
2021 - český
The bachelor thesis is divided into theoretical part and research part. The theoretical part of the work itself has three parts in its content. In the first part you will find information about the education of pupils with special educational needs, important legislation, information about support measures, and about school counselling facilities. The second part is focused on the different types of learning disabilities, the assessment of pupils with learning disabilities, how to diagnose them and how to support them during lessons. At the end of the theoretical part there is a section devoted to career counselling because it is associated with the research of my bachleor thesis. At the centre of attention are the methods of the career advisor, his competences, information about the clients and also the activities of the advisor. The research section is focused on the experience of career counselors, educational consultant. At the end of a practical part of my work are shown the research results, because the goal was to find out, how quality the service for these pupils is, how succesful are they after meetings with counselors, and witch methods are used for a work with the pupils. The main goal of the bachleor thesis is to find out if there is any big difference in providing career counseling to... Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce je rozčleněna do tří tematických oblastí. V první naleznete informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní úpravu poskytování podpůrných opatření a také fungování školských poradenských zařízení. Druhá část je zaměřena na jednotlivé druhy specifických poruch učení (SPU), hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, diagnostiku SPU a podporu poskytovanou žákům ve výuce. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se kariérovému poradenství, protože s ním je spojen výzkum práce. Ve středu pozornosti jsou metody kariérového poradce, jeho kompetence, informace ohledně klientely a také činnosti poradce. Praktická část představuje výsledky šetření realizovaného formou rozhovorů s kariérovými poradci, výchovnými poradci. V závěru práce jsou zveřejněny výsledky z výzkumné části, protože cílem bylo zjistit názor respondentů na dopady, služby poradenství pro tyto žáky a jaké metody se vyžívají při práci s žákem s SPU. Hlavním cílem práce je zjistit, zda se vyskytují rozdíly v poskytování kariérového poradenství u žáků s SPU a u žáků bez SPU. Výzkumná část práce odlišnosti v poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení potvrdila, ale poradci si zakládají na... Klíčová slova: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyspinxie; dysmúzie; dyskalkulie; kariérové poradenství; koučing; kariérový poradce; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; asistent pedagoga; podpůrná opatření; specific learning disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; dyspinxia; dysmusia; dyscalculia; career counseling; coaching; career counsellor; pupil with special eduacation needs,teaching assistant; support measures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení

The bachelor thesis is divided into theoretical part and research part. The theoretical part of the work itself has three parts in its content. In the first part you will find information about the ...

Jenšovská, Anna; Felcmanová, Lenka; Horynová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Kontext života osob s Downovým syndromem
Havelková, Markéta; Zemková, Jaroslava; Němec, Zbyněk
2021 - český
Klíčová slova: Downův syndrom; integrace; zaměstnávání; mentální retardace; Down syndrome; integration; enployment; mental retardation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontext života osob s Downovým syndromem

Havelková, Markéta; Zemková, Jaroslava; Němec, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze