Počet nalezených dokumentů: 295740
Publikováno od do

Rizika veganství
Knotek, Filip; Chrpová, Diana; Pánek, Jan
2023 - český
Veganism, in the last few years more and more popular way of eating, is sometimes presented by non-academic articles as "the best" and without risks. However, compete omission of all animal products doesn't have to be as safe as it seems at first sight. The aim of this thesis is to find out what is the knowledge of vegans about the risks of fully vegan diet and also what are their eating habits to eliminate those risks. The theoretical part is mostly focused on risks related to deficiency of essential nutrients. The practical part was focused on research, that was made by anonymous quantitative survey method. The questionnaire was composed of sixteen questions oriented mostly towards knowledge of risks of vegan diet as well as towards eating habits of respondents. A total of 187 respondents met the criteria necessary to be included in the research. The results showed that 80,7 % of vegans know that there are some risks connected to vegan diet. Those respondents had quite good knowledge about the risks summarised in theoretical part of this thesis. Mostly they underestimated the risks of deficiency of omega 3 fatty acids, vitamin D and generally the risk of mineral's deficiency. The eating habits of most respondents often reflected their knowledge about the deficiencies in vegan diet - on average... Veganství, v poslední době stále populárnější, alternativní výživový směr, který je někdy neodbornými publikacemi prezentován jako ten "nejlepší" a bezrizikový. Vynechávání všech živočišných produktů nemusí být ale tak bezpečné, jak se může na první pohled zdát. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou znalosti veganů ohledně rizik, které čistě veganská strava přináší a zároveň jaké je jídelní chování veganů, aby těmto rizikům předcházeli. Teoretická část se převážně zabývá riziky souvisejícími s deficity, pro člověka, esenciálních látek. Praktická část byla zaměřena na výzkum, který probíhal kvantitativní metodou za použití anonymního dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval celkově šestnáct otázek, orientovaných zejména na znalosti rizik veganství a na stravovací návyky respondentů. Kritéria potřebná pro zařazení dotazníku do výzkumu splnilo celkem 187 dotazovaných. Výsledky výzkumu ukázaly, že 80,7 % veganů si je vědomo přítomnosti rizik ve veganské stravě. Tito respondenti zároveň měli poměrně dobré znalosti rizik, které byly zjištěny v teoretické části práce. Tázaní nejčastěji podceňovali riziko nedostatku omega 3 mastných kyselin, vitamínu D a celkově minerálů. Následné stravování veganů souviselo s jejich znalostmi. Látky, o kterých věděli, že by mohly být deficientní... Klíčová slova: veganství; deficit; bílkoviny; vitamíny; minerály; znalosti; veganism; deficit; protein; vitamin; mineral; knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rizika veganství

Veganism, in the last few years more and more popular way of eating, is sometimes presented by non-academic articles as "the best" and without risks. However, compete omission of all animal products ...

Knotek, Filip; Chrpová, Diana; Pánek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Jídelní zvyklosti a osobnostní rysy obézních pacientů v závislosti na BMI
Smutná, Šarlota; Konečná, Judita; Žůrková, Pavla
2023 - český
This thesis analyses relationships and interdependencies between eating behaviour, perso- nality traits, and BMI in obese patients. In 2019, the prevalence of obesity was alarming in the Czech Republic, 77 % of working men and 56 % of working women were overweight or obese. The basis of successful treatment is to know patients very well, their history, indi- vidual habits and characteristics that led to the development of obesity. Eating behaviour and personality traits are important parts of this knowledge. They can help us to under- stand the mechanisms of obesity's development and thus also contribute to efective and individually adjusted treatment. We study eating behaviour by the Three-Factor Eating Questionnaire and personality traits by the Personality Inventory for DSM-5 and Beck's Depression and Anxiety Inventory in 598 obese patients (average BMI 44 kg/m2). We split the sample into multiple groups according to the values of BMI to test the diferences between these groups with various methods. Together with correlation coefcients and a linear regression model, we evaluate eating behaviour and personality traits' infuence on BMI. The most important fndings are signifcant diferences between women and men, various correlations of BMI to some personality traits and interdependency... Tato závěrečná práce se zabývá souvislostmi mezi jídelními zvyklostmi, osobnostními rysy a hodnotami BMI u obézních pacientů. Prevalence obezity je v ČR alarmující. V roce 2019 77 % mužů a 56 % žen v produktivním věku mělo nadváhu nebo obezitu. Základním prvkem úspěšné léčby je pacienta velmi dobře poznat, jeho celkovou anamnézu, individu- ální zvyklosti a všechny okolnosti, které vedly ke vzniku, rozvoji nebo udržování obezity. Jídelní zvyklosti a osobnostní rysy jsou důležitou součástí poznání, mohou pomoci poro- zumět mechanismům, které přispěly ke vzniku obezity. Zároveň mohou posloužit k určení efektivní léčby a individuálně ji přizpůsobit. V praktické části práce byla analyzována data celkem od 598 pacientů s průměrným BMI 44 kg/m2. Jídelní zvyklosti byly měřeny po- mocí třísložkového Dotazníku jídelních zvyklostí, osobnostní rysy Osobnostním inventářem pro DSM-5 a doplňkově i data z Beckovy škály deprese a úzkosti. Vzorek pacientů byl rozdělený do několika skupin podle hodnot BMI a za pomoci testování rozdílnosti, kore- lačních koefcientů a metody lineární regrese byla zkoumána interakce jídelních i osobnost- ních aspektů nejen s BMI, ale i mezi sebou navzájem. Nejdůležitější zjištění jsou rozdílné hodnoty s ohledem na pohlaví, signifkantní korelace mezi některými osobnostními rysy a BMI a... Klíčová slova: obezita; BMI; osobnostní rysy; jídelní zvyklosti; obesity; BMI; personality traits; eating behaviour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jídelní zvyklosti a osobnostní rysy obézních pacientů v závislosti na BMI

This thesis analyses relationships and interdependencies between eating behaviour, perso- nality traits, and BMI in obese patients. In 2019, the prevalence of obesity was alarming in the Czech ...

Smutná, Šarlota; Konečná, Judita; Žůrková, Pavla
Univerzita Karlova, 2023

Rizika a benefity veganské výživy
Brabcová, Eliška; Chrpová, Diana; Pánek, Jan
2023 - český
This bachelor thesis explores the risks and benefits of a vegan diet. Its main aim is to determine whether vegans have an adequate knowledge of the topic and whether they are actively trying to prevent the risks connected to the diet. One of the author's aims was to obtain data that will serve as a basis for the subsequent development of educational material for their diploma thesis. The theoretical part presents the basic characteristics of a vegan diet and summarizes the current knowledge on the issue of macronutrients and selected micronutrients represented in the diet. It also presents the reader with the current state of knowledge in the use of vegan diets in the prevention of diabetes mellitus, cancer, and cardiovascular diseases. The empirical part was carried out using a quantitative questionnaire survey. The results suggest that respondents have insufficient knowledge of the risks and benefits of their diet, despite using validated and evidence-based information sources. The data also shows that although 51 % of the respondents regularly visit their doctor to be assisted with the prevention of the risks connected to their diet, only 15 % of them consulted their diet with a doctor or nutritional therapist beforehand. Supplementation of deficient micronutrients is also unsatisfactory. The... Tato bakalářská práce se zabývá riziky a benefity veganského stravování. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda-li vegani disponují adekvátními znalostmi a předchází daným rizikům. Dílčím cílem je získání podkladů pro následné vypracování edukačního materiálu v rámci navazující diplomové práce. Teoretická část představuje základní charakteristiky veganského stravování a shrnuje aktuální poznatky o problematice zastoupení makronutrientů a vybraných mikronutrientů ve veganské stravě. Rovněž předkládá současný stav poznání ve využití veganské stravy v prevenci diabetu mellitu, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Praktická část byla realizována pomocí kvantitativního dotazníkového šetření. Výsledky ukazují, že respondenti nemají dostatečné znalosti o rizikách a benefitech jejich stravování, přestože čerpají informace z ověřených a evidence-based zdrojů. Z dat také vyplývá, že byť 51 % respondentů dochází pravidelně k lékaři v rámci prevence rizik veganského stravování, tak pouze 15 % z nich konzultovalo svůj jídelníček s lékařem či nutričním terapeutem. Nedostatečná je také suplementace deficitních mikronutrientů. 56 % dotazovaných pravidelně sleduje svůj příjem makroživin, ale pouze 15 % zohledňuje ve sledování také mikronutrienty. Nadpoloviční většina těch, kteří sledují svůj příjem živin v... Klíčová slova: veganské stravování; rizika; benefity; zdraví; vegan diet; risks; benefits; health Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rizika a benefity veganské výživy

This bachelor thesis explores the risks and benefits of a vegan diet. Its main aim is to determine whether vegans have an adequate knowledge of the topic and whether they are actively trying to ...

Brabcová, Eliška; Chrpová, Diana; Pánek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Vliv soli na zdraví, její obsah v potravinách a příjem obyvateli ČR
Miškovská, Žaneta; Dostálová, Jana; Košťálová, Alexandra
2023 - český
This work deals with the effect of salt on human health. Excessive (as well as insufficient) salt consumption can harm health, and at the same time salt consumption in the Czech Republic is one of the highest in the EU. In my work I deal with basic types of salt such as table salt, vacuum and sea salt and their extraction. I also deal with the two elements that make up salt - sodium and chlorine. I also describe disorders of sodium and chlorine metabolism, the effect of salt on health (positive and negative) and the function of salt in food. I also briefly address the salt content of bakery, meat and dairy products and the importance of salt in the technology of these foods. In the practical part of the work, I deal with the salt content in individual selected foods and the possibilities of how to reduce this salt content. Part of the practical part of the work is a questionnaire survey in spas and fitness centers regarding their knowledge of the salt content in individual foods. In the second part of the practical work, I will evaluate the menus from clients from fitness centers according to the nutritional program. The aim of this work is to map the effect of salt on human health, its content in basic foods and its intake by the population of the Czech Republic. Tato práce se zabývá vlivem soli na zdraví člověka. Nadměrná (stejně jako nedostatečná) konzumace soli může poškodit zdraví, a přitom je konzumace soli v ČR jedna z nejvyšších v rámci EU. V rámci práce se věnuji základním druhům soli jako je sůl kuchyňská, vakuovaná a mořská a jejich získávání. Také se věnuji dvěma prvkům, které sůl tvoří - sodíku a chloru. Popisuji také poruchy metabolismu sodíku a chloru, vliv soli na zdraví (pozitivní i negativní) a funkci soli v potravinách. V krátkosti se také věnuji obsahu soli v pekařských, masných a mléčných výrobcích a významu soli v technologii těchto potravin. V praktické části práce se věnuji obsahu soli v jednotlivých vybraných potravinách a možnostem, jak tento obsah soli snížit. Součástí praktické části práce je dotazníkové šetření v lázních a fitness centrech, ohledně jejich znalostí obsahu soli v jednotlivých potravinách. V druhá části praktické práce vyhodnotím dle nutričního programu jídelníčků od klientů z fitness center. Cíl práce je zmapovat vliv soli na zdraví člověka, její obsah v základních potravinách a její příjem obyvateli ČR. Klíčová slova: Sůl; sodík; chlor; obsah soli; sůl v potravinách; spotřeba soli; Salt; sodium; chlorine; salt content; salt in food; salt consumption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv soli na zdraví, její obsah v potravinách a příjem obyvateli ČR

This work deals with the effect of salt on human health. Excessive (as well as insufficient) salt consumption can harm health, and at the same time salt consumption in the Czech Republic is one of the ...

Miškovská, Žaneta; Dostálová, Jana; Košťálová, Alexandra
Univerzita Karlova, 2023

Oxidativní degradace paracetamolu
Tůmová, Michaela; Křížek, Tomáš; Kozlík, Petr
2023 - český
Paracetamol is a commonly used drug for newborn babies against increased physical temperature and pain. Therefore, it is necessary to determine the stability of this drug, which is an important factor for its safety and efficiency. One of the methods for determining the stability of drugs is the identification of their degradation products. This bachelor thesis is about the development and optimization of ultra high performance liquid chromatography method for determining paracetamol degradation products, which are formed by chemical or electrochemical oxidative degradation. A column UPLC CSH PHENYL-HEXYL (1,7 μm, 100 × 2,1 mm) was chosen as optimal for this separation. Furthermore, the aqueous component of the mobile phase was a 20 mM ammonium acetate solution, and the organic component was methanol. After optimization, a partial validation of the method was performed, during which the linear dynamic range, the limit of detection, the limit of quantification, repeatability of retention time and peak area, and recovery were evaluated. Chemical and electrochemical oxidative degradation was performed for paracetamol solution with a concentration of 1 mg/ml. Additionally, chemical degradation was performed with the addition of hydrogen peroxide with a concentration of 0,5 % and 3 % at a temperature of... Paracetamol je nejčastějším lékem podávaný novorozencům proti zvýšené tělesné teplotě a bolesti. Je tedy potřebné určit stabilitu léčiva, která je důležitým faktorem pro jeho bezpečnost a účinnost. Jedním ze způsobů stanovení stability léčiv je identifikace degradačních produktů daného léčiva. Tato bakalářská práce pojednává o vývoji a optimalizaci metody ultra vysoko účinné kapalinové chromatografie pro stanovení degradačních produktů paracetamolu, které vznikly pomocí chemické či elektrochemické oxidativní degradace. Pro separaci byla jako optimální zvolena kolona UPLC CSH PHENYL-HEXYL (1,7 μm, 100 × 2,1 mm). Vodnou složku mobilní fáze tvořil 20 mM vodný roztok octanu amonného a organickou složku byl methanol. Po optimalizaci byla provedena částečná validace metody, při které byl hodnocen lineární dynamický rozsah, mez detekce, mez stanovitelnosti, opakovatelnost retenčního času a plochy píku a výtěžnost. Chemická a elektrochemická oxidativní degradace byla provedena na roztoku paracetamolu o koncentraci 1 mg/ml. Chemická degradace byla provedena pomocí přídavku peroxidu vodíku o koncentraci 0,5 % a 3 % při teplotě 60 řC po dobu 2 a 5 dnů. Elektrochemická oxidace byla provedena v elektrochemické cele na diskové pracovní elektrodě ze skelného uhlíku a diskové pracovní elektrodě z borem dopovaného... Klíčová slova: Paracetamol; degradační produkty; HPLC; chemická oxidativnídegradace; elektrochemická oxidativní degradace; studie nucené degradace; Paracetamol; degradation products; HPLC; chemical oxidative degradation,electrochemical oxidative degradation; forced degradation studies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Oxidativní degradace paracetamolu

Paracetamol is a commonly used drug for newborn babies against increased physical temperature and pain. Therefore, it is necessary to determine the stability of this drug, which is an important factor ...

Tůmová, Michaela; Křížek, Tomáš; Kozlík, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Genderové stereotypy v pořadu Svatba na první pohled
Kotková, Anežka; Pavlík, Petr; Dvořáčková, Jana
2023 - český
Klíčová slova: gender; pohlaví; genderové stereotypy; maskulinita a feminita; média; mediální komunikace; masová komuniakce; reality show; gender; sex; gender stereotypes; masculinity and femininity; media; media communication; mass communication; reality show Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Genderové stereotypy v pořadu Svatba na první pohled

Kotková, Anežka; Pavlík, Petr; Dvořáčková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Komparace pražských politických kampaní do komunálních voleb očima jejich participantů
Koch, Damián; Rynda, Ivan; Pospíšilová, Tereza
2023 - český
Klíčová slova: dobrovolnictví; kampaň; politika; Praha; volunteering; campaign; politics; Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komparace pražských politických kampaní do komunálních voleb očima jejich participantů

Koch, Damián; Rynda, Ivan; Pospíšilová, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Konstrukce maskulinity ve filmech o Harrym Potterovi
Hánová, Sabina; Pavlík, Petr; Jiroutová Kynčlová, Tereza
2023 - český
Klíčová slova: film; gender; Harry Potter; konstruktivismus; maskulinita; socializace; constructivism; gender; Harry Potter; masculinity; movie; socialization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konstrukce maskulinity ve filmech o Harrym Potterovi

Hánová, Sabina; Pavlík, Petr; Jiroutová Kynčlová, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Mind-body terapie pro podporu zvládání komorbidní deprese u pacientů s chronickou bolestí
Neuhöferová, Jana; Pabištová, Katarína; Lexová, Eliška
2023 - český
This bachelor thesis focuses on current research in the field of Mind-Body Therapy in relation to supporting the management of chronic pain and comorbid depression. Mind- body therapy is supported by extensive research and according to recent studies is effective in supporting the management of comorbid depression in patients with chronic pain. The literature review section focuses on the definition of chronic pain and depression. It also introduces the various Mind-body therapies and their effectiveness for this type of illness and critically evaluates them. The research proposal focuses on Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in the context of reducing pain intensity, intensity of depressive symptoms and the impact of pain symptoms on daily activities of patients with chronic pain and comorbid depression. The research could provide new insights into the association between chronic pain and comorbid depression. Thus, this clinical trial could be beneficial for the expansion of available interventions in the Czech Republic. Tato bakalářská práce se zaměřuje na aktuální výzkumy v oblasti Mind-body terapie v souvislosti s podporou zvládání chronické bolesti a komorbidní deprese. Mind-body terapie je podporována rozsáhlým výzkumem a dle nejnovějších studií je účinná při podpoře léčby komorbidní deprese u pacientů s chronickou bolestí. Literárně přehledová část se zaměřuje na vymezení pojmu chronická bolest a deprese. Dále představuje jednotlivé Mind-body terapie, jejich účinnost pro tento typ onemocnění a jejich kritické zhodnocení. Návrh výzkumného projektu je zaměřen na Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) v souvislosti se zmírněním intenzity bolesti, intenzity depresivních symptomů a dopadu bolestivých symptomů na denní aktivity pacientů s chronickou bolestí a komorbidní depresí. Výzkum by mohl přinést nový pohled na souvislost mezi chronickou bolestí a komorbidní depresí. Tato klinická studie by tak mohla být přínosná pro rozšíření dostupných intervencí v České republice. Klíčová slova: Chronická bolest|deprese|komorbidní deprese|mind-body terapie|MBCT; Chronic pain|depression|comorbid depression|mind-body therapy|MBCT Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mind-body terapie pro podporu zvládání komorbidní deprese u pacientů s chronickou bolestí

This bachelor thesis focuses on current research in the field of Mind-Body Therapy in relation to supporting the management of chronic pain and comorbid depression. Mind- body therapy is supported by ...

Neuhöferová, Jana; Pabištová, Katarína; Lexová, Eliška
Univerzita Karlova, 2023

Copingové strategie klientů výchovných ústavů
Bočková, Natálie; Vyšínová, Pavlína; Juríková, Laura
2023 - český
This thesis focuses on coping mechanisms of clients of young offenders' institutions or detention centres for adolescents aged 15 - 18 in Czech Republic, locally known as výchovné ústavy. In its theoretical part we first go through a swift overview of a few main coping theories, but mainly we focus on connections between coping and selected personality traits and situational factors that are crucial for the clients, such as adolescent age, mental health, socioeconomical and family background and coping in context of the detention facility. Also, we explain the system of minor correction facilities in Czech Republic. The design of the research proposal is mixed. Firstly, we propose to use coping strategies questionnaire SVF 78 to examine the differences between population of the clients and standards for general Czech population and also between the groups of girls and boys among the clients. Secondly, we formulate questions for qualitative half structured interviews that focus on the coping mechanisms of the clients in a situational context and connecting the coping with a particular stressors that the clients themselves perceive as main in their lives. Tato práce se zabývá copingovými strategiemi klientů výchovných ústavů v ČR. V teoretické části nejdříve uvádí základní přehled vybraných teorií copingu, ale především souvislosti copingových strategií s dalšími situačními a osobnostními faktory podstatnými pro klienty VÚ, jako je adolescentní věk, duševní zdraví, rodinné a socioekonomické zázemí a coping v kontextu výchovného zařízení. Dále se teoretická část práce zaměřuje na strukturu ústavní a ochranné výchovy v ČR, její právní základ a několik charakteristik klientů VÚ. Design výzkumného návrhu je smíšený. V první části navrhujeme měřit copingové strategie klientů VÚ pomocí dotazníku SVF 78 - Strategie zvládání stresu a porovnat je jednak se standarty pro běžnou českou populaci a dále srovnat mezi sebou výsledky skupiny chlapců a skupiny dívek ze vzorku klientů VÚ. V druhé časti výzkumného návrhu formulujeme otázky pro polostrukturovaný rozhovor, který se zaměřuje na copingové strategie klientů VÚ v kontextu konkrétních stresorů, které sami klienti vnímají pro svůj život jako nejpalčivější. Klíčová slova: coping|strategie zvládání stresu|výchovný ústav|coping v adolescenci|coping a delikvence; Coping|Young offenders' institutions|Detention centres for adolescents|Adolescent coping|Delinquent coping Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Copingové strategie klientů výchovných ústavů

This thesis focuses on coping mechanisms of clients of young offenders' institutions or detention centres for adolescents aged 15 - 18 in Czech Republic, locally known as výchovné ústavy. In its ...

Bočková, Natálie; Vyšínová, Pavlína; Juríková, Laura
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze