Počet nalezených dokumentů: 347118
Publikováno od do

Antimikrobiální aktivní peptidy (rešerše)
Jarošová, Sofia; Krátký, Martin; Opálka, Lukáš
2024 - slovenský
Klíčová slova: antimikrobiální léčiva; peptidy; rezistence; antimicrobial drugs; peptides; drug resistance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Antimikrobiální aktivní peptidy (rešerše)

Jarošová, Sofia; Krátký, Martin; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza a hodnocení potenciálních antimikrobiálních sloučenin na bázi steroidů
Požárová, Pavla; Krátký, Martin; Matouš, Petr
2024 - český
Antibiotic resistance represents a significant threat to humanity. To combat this trend, the development of new effective substances can be employed to potentially reverse its progression. Due to the broad range of biological activities exhibited by steroid structures, estrone was chosen as the starting material and was modified through various reactions. In total, fifteen new compounds were synthesized, which were tested for their antibacterial, antifungal, and antimycobacterial activities, and additionally for cholinesterases inhibition. The modification of estrone primarily involved two different approaches, resulting in the formation of hydrazones and esters. Twelve compounds were prepared through these steps. For the remaining three derivatives, changes in the starting materials or procedures were necessary. In the case of four compounds, it was necessary to synthesize one of the reactants. The yields ranged from 62% to 95% for hydrazones and from 8% to 54% for esters. The antibacterial activity was tested against four selected Gram-positive and Gram-negative strains. Antifungal activity was evaluated against four yeasts and filamentous fungi. Antimycobacterial activity was tested against five mycobacterial strains. All these methods utilized the microdilution broth method. The tested... Závažný problém představující hrozbu pro lidstvo je antibiotická rezistence. Vývojem nových účinných látek můžeme bojovat proti tomuto trendu a zvrátit jeho vývoj. Jelikož steroidní struktury vykazují širokou škálu biologických aktivit, byla zvolena výchozí látka estron, která byla pomocí různých reakcí modifikována. Bylo tak připraveno celkově patnáct nových sloučenin, které byly testovány na antibakteriální, antifungální a antimykobakteriální aktivitu, doplňkově také na inhibici cholinesteráz. Modifikace estronu probíhala primárně dvěma různými způsoby za vzniku hydrazonů a esterů. Takto bylo připraveno dvanáct látek, u zbylých látek došlo ke změně výchozích látek či postupu. V případě čtyř sloučenin bylo potřeba předem syntetizovat i jeden z reaktantů. Výtěžky se pohybovaly v rozmezí od 62 % do 95 % u hydrazonů a od 8 % do 54 % u esterů. Antibakteriální aktivita byla testována proti čtyřem vybraným grampozitivním a gramnegativním kmenům. Antifungální aktivita byla testována proti čtyřem kvasinkám a vláknitým houbám. Antimykobakteriální aktivita byla testována proti pěti kmenům mykobakterií. Všechny tyto metody byly testovány pomocí mikrodiluční bujónové metody. Testované látky neprojevily žádnou aktivitu při antibakteriálním a antifungálním testování. Aktivita byla zaznamenána pouze při... Klíčová slova: syntéza; antimikrobiální sloučeniny; steroidy; antimicrobial agents; synthesis; steroids Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza a hodnocení potenciálních antimikrobiálních sloučenin na bázi steroidů

Antibiotic resistance represents a significant threat to humanity. To combat this trend, the development of new effective substances can be employed to potentially reverse its progression. Due to the ...

Požárová, Pavla; Krátký, Martin; Matouš, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Informovanost rodičů a rodinných příslušníků dětského pacienta o lymfedému
Langerová, Kateřina; Tomová, Šárka; Nikodemová, Hana
2024 - český
This bachelor thesis "Informedness of Parents and Family Members of Pediatric Patients about Lymphedema" focuses on the informedness of parents (caregivers) of a pediatric patient about the lymphedema disease. The goal of the work was to determine the state of informedness of parents and family members of a pediatric patient in the area of lymphedema and the dependence between this informedness and some parameters of the researched group and various types of information. A non-standard questionnaire of an own construction was chosen as the research method. The questionary was distributed in paper and online form through specialized healthcare facilities and through private Facebook groups focusing on lymphedema. 59 questionnaires were included in the survey. The results of this survey showed that the respondents' informedness is at a good level, regardless of the respondents' education and the time since the first symptoms of the disease. The Internet, next to specialized medical deparments, was identified as one of the most important and most frequent sources of information by the respondents. On the contrary, the respondents called media such as magazines, newspapers and television, educational materials, professional literature, but also general practitioners for children and adolescents as less... Bakalářská práce "Informovanost rodičů a rodinných příslušníků dětského pacienta o lymfedému" se zabývá otázkou informovanosti rodičů (pečovatelů) dětského pacienta o tomto onemocnění. Cílem práce bylo zjistit stav informovanosti rodičů a rodinných příslušníků dětského pacienta v oblasti lymfedému a závislost mezi touto informovaností a některými parametry zkoumané skupiny a různými druhy informací. Jako metoda výzkumného šetření byl zvolen nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce. Dotazník byl distribuován respondentům v papírové a online podobě, a to prostřednictvím specializovaných zdravotnických pracovišť a soukromých facebookových skupin zaměřujících se na problematiku lymfedému. Do tohoto šetření bylo zahrnuto 59 dotazníků. Výsledky tohoto šetření ukázaly, že informovanost respondentů je na dobré úrovni, a to nezávisle na vzdělání respondentů a době od prvních příznaků onemocnění. Vedle specializovaných pracovišť se jasně ukázal význam internetu jako dalšího častého zdroje informací pro respondenty. Naopak mezi méně preferované zdroje informací byla respondenty zařazena média jako časopisy, noviny a televize, edukační materiály, odborná literatura, ale také praktičtí lékaři pro děti a dorost. Závěr: Tento nález lze přičítat zejména kvalitní specializované péči, jejíž součástí je... Klíčová slova: Dětský pacient; Informovanost; Lymfedém; Rodič; Rodina; Pediatric patient; Informedness; Lymphedema; Parent; Family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informovanost rodičů a rodinných příslušníků dětského pacienta o lymfedému

This bachelor thesis "Informedness of Parents and Family Members of Pediatric Patients about Lymphedema" focuses on the informedness of parents (caregivers) of a pediatric patient about the lymphedema ...

Langerová, Kateřina; Tomová, Šárka; Nikodemová, Hana
Univerzita Karlova, 2024

Zdravá výživa u dětí ve školním věku
Kozáková, Kateřina; Nikodemová, Hana; Neugebauer, Jan
2024 - český
The bachelor's thesis on "Healthy nutrition in school-age children" focuses on the eating habits of children at younger and older school age. The aim of the thesis was to find out and map how children of younger and older school age eat and what their eating habits are. In the theoretical part of the thesis, attention is paid to healthy nutrition and healthy lifestyles, and emphasis is placed on the eating habits of children of different ages, with a division into younger school age and older school age. In the empirical part, the objectives, working hypotheses, methodology and organization of the investigation are presented. The results of the actual investigation are presented, followed by comparisons with the results of other studies. The research method was a self-constructed questionnaire distributed to general practitioners for children and adolescents in the Central Bohemia Region and Prague. 81 questionnaires were included in the survey. The results of the self-administered survey were very satisfactory. As an example, 74.07 % of the respondents stated that their children were used to eating breakfast. Another satisfactory result may be that 84 % of the respondents said that their children drink before going to school. The results of the actual survey which are not so satisfactory may be,... Bakalářská práce na téma "Zdravá výživa u dětí ve školním věku" je zaměřená na stravovací návyky u dětí v mladším a starším školním věku. Cílem práce bylo zjistit a zmapovat, jak se děti v mladším a starším školním věku stravují, jaké mají stravovací návyky. V teoretické části práce je věnována pozornost zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, dále je kladen důraz na stravování u jednotlivých věkových kategorií dětí s rozdělením na mladší školní věk a starší školní věk. V empirické části jsou uvedeny cíle, pracovní hypotézy, metodika a organizace šetření. Jsou zde uvedeny výsledky vlastního šetření a následně komparace s výsledky jiných odborných studií. Metodou výzkumného šetření byl dotazník vlastní konstrukce, který byl distribuován u praktických lékařů pro děti a dorost ve Středočeském kraji a Praze. K vlastnímu výzkumnému šetření bylo zahrnuto 81 dotazníků. Výsledky vlastního výzkumného šetření byly velmi uspokojivé. Příkladem může být, že 74,07 % dotázaných respondentů uvedlo, že jejich děti jsou zvyklé snídat. Dalším uspokojivým výsledkem může být skutečnost, že 84 % dotázaných respondentů uvedlo, že jejich děti pijí před odchodem do školy. Výsledky vlastního výzkumného šetření, které tolik uspokojivé nejsou může být například skutečnost, že 50,62 % dotázaných respondentů uvedlo, že jejich... Klíčová slova: Zdraví; výživa; děti; životní styl; Health; nutrition; children; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zdravá výživa u dětí ve školním věku

The bachelor's thesis on "Healthy nutrition in school-age children" focuses on the eating habits of children at younger and older school age. The aim of the thesis was to find out and map how children ...

Kozáková, Kateřina; Nikodemová, Hana; Neugebauer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Správná manipulace s kojeneckou výživou ve zdravotnických zařízeních
Čadová, Nikol; Průšová, Kateřina; Nikodemová, Hana
2024 - český
This bachelor thesis deals with issues related to the manipulation of infant nutrition in healthcare facilities. The theoretical part of this work deals with breast milk, infant formula and its specifics, administration of infant diet, as well as manipulation of infant nutrition in pediatric wards and in the dairy kitchen. The aim of the empirical part of this work was to verify the knowledge of nurses through a research survey and to identify possible differences in the manipulation of infant nutrition in different workplaces. A quantitative research method was chosen to obtain data using a self- constructed questionnaire containing 26 questions. Out of the original 130 distributed questionnaires, a total of 74 were analysed, with 3 excluded due to incompleteness, resulting in a response rate of 59.2%. The results of the research survey showed that the knowledge and practices of nurses in manipulating infant nutrition are not uniform. The most significant statistically significant difference in respondents' answers was related to the workplace where they are employed. No statistically significant difference was found in respondents' answers in relation to their education. In conclusion, it is necessary to mention that the research survey revealed some shortcomings in respondents' knowledge and... Tato bakalářská práce pojednává o problematice související s manipulací s kojeneckou výživou ve zdravotnických zařízeních. Teoretická část této práce se zabývá mateřským mlékem, umělým mlékem a jeho specifikami, podáváním kojenecké stravy, dále také manipulací s kojeneckou výživou na dětských odděleních a v mléčné kuchyni. Cílem empirické části této práce bylo za pomoci výzkumného šetření ověřit znalosti sester a zjistit možné rozdíly v manipulaci s kojeneckou výživou na různých pracovištích. Metodou pro získání dat byl zvolen kvantitativní výzkum za pomoci dotazníku vlastní konstrukce, který obsahuje 26 otázek. Z toho 21 otázek bylo zaměřeno na ověření znalostí sester a zjištění rozdílů v manipulaci s kojeneckou výživou na dětských odděleních FN Motol. Analyzováno bylo celkem 74 dotazníků z původních 130 distribuovaných, 3 dotazníky byly pro neúplnost vyřazeny, návratnost dotazníků činila 59,2 %. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že znalosti sester a jejich postupy při manipulaci s kojeneckou výživou nejsou jednotné. Největší statisticky významný rozdíl v odpovědích respondentů byl v souvislosti s pracovištěm, na kterém jsou zaměstnaní. Nebyl zjištěn žádný staticky významný rozdíl v odpovědích respondentů v souvislosti s jejich vzděláním. Závěrem je potřeba zmínit, že výzkumné šetření odhalilo... Klíčová slova: Kojenec; výživa; kojenecká strava; mateřské mléko; mléčná kuchyně; zdravotnická zařízení; umělé mléko; kojení; podávání stravy kojencům; podávání stravy kojencům do NG sondy a do PEGu; Infant; nutrition; infant nutrition; breast milk; infant food preparation (milk bank); healthcare facilities; infant formula; breastfeeding; feeding infants; feeding infants into NG tube and PEG Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Správná manipulace s kojeneckou výživou ve zdravotnických zařízeních

This bachelor thesis deals with issues related to the manipulation of infant nutrition in healthcare facilities. The theoretical part of this work deals with breast milk, infant formula and its ...

Čadová, Nikol; Průšová, Kateřina; Nikodemová, Hana
Univerzita Karlova, 2024

Ošetřování centrálních žilních vstupů a jejich komplikace u dětského pacienta hospitalizovaného na hematoonkologii
Homolková, Kateřina; Hromádková, Jaroslava; Průšová, Kateřina
2024 - český
The bachelor thesis "Management of central venous catheters and their complications in pediatric patients hospitalized in hematology-oncology departments" deals with the care of CVC and their complications in pediatric hematology-oncology in the Czech Republic. The aim of the thesis was primarily to map the knowledge about the management of CVC among pediatric and general nurses working in pediatric hematology-oncology departments and to compare different management methods. The theoretical part consists of four chapters focusing on the venous system, general information about CVC, management of CVC, and complications that may occur. The empirical part presents the data collection method, implementation of the study, overview of the results and recommendations for practice. The research method used was a questionnaire of own construction, focusing on the management of CVC. The questionnaire was distributed to nurses working in pediatric hematology-oncology departments. Results: For statistical evaluation, 4 hypotheses related to: Length of practice, education level, type of workplace, and completion of training on CVC management were chosen. The results of the research demonstrate good knowledge among respondents in the area of managing CVC. The only shortcomings are the low presence of specialized workers... Bakalářská práce "Ošetřování centrálních žilních vstupů a jejich komplikace u dětského pacienta hospitalizovaného na hematoonkologii" se zabývá péčí o centrální žilní komplikacemi na dětských hematoonkologií České republice. Cílem práce bylo především zmapovat znalosti o ošetřování centrálních žilních katetrů dětských a všeobecných sester pracujících na dětských hematoonkologiích a porovnat jednotlivé metody ošetřování. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, které se zaměřují na žilní systém, obecné informace o centrálních žilních vs , ošetřování centrálních žilních katetrů a komplikace, které mohou empirické části je prezentována metoda sběru dat, realizace vlastního šetření přehled výsledků práce a doporučení pro praxi. Metodou výzkumného šetření byl dotazník vlastní konstrukce, který se zaměřoval na ošetřování centrálních žilních katetrů. Dotazník byl distribuován dětským a všeobecným sestrám se specializací v pediatrii, které pracují na dětské Výsledky Pro statistické vyhodnocení byly zvoleny 4 hypotézy se vztahem élce praxe, dosaženém vzdělání, typu pracoviště a absolvování školení ošetřování CŽK. Výsledky výzkumného šetření prokazují dobré znalosti respondentů v oblasti ošetřování centrálních žilních vstupů. Jedinými nedostatky jsou nízký oče pracovníků specializovaných na ošetřování CŽK a školení... Klíčová slova: Centrální žilní vstup; aseptický přístup; komplikace žilních vstupů; edukace; Central venous catheter; aseptic procedure; complications of central venous catheters; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ošetřování centrálních žilních vstupů a jejich komplikace u dětského pacienta hospitalizovaného na hematoonkologii

The bachelor thesis "Management of central venous catheters and their complications in pediatric patients hospitalized in hematology-oncology departments" deals with the care of CVC and their ...

Homolková, Kateřina; Hromádková, Jaroslava; Průšová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Prevence střevních infekcí
Hatašová, Petra; Urbánková Rathouská, Jana; Diepoltová, Adéla
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prevence střevních infekcí

Hatašová, Petra; Urbánková Rathouská, Jana; Diepoltová, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči
Šebková, Šárka; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
2024 - český
The bachelor's thesis entitled "The role of the minor patient in the decision-making process about the provided health care" deals with the issue of the rights of child patients and their respect. The work tries to outline the issue of providing health care to minor patients, its pitfalls and possible solutions to related problems. The aim of the work was to map the knowledge of minor patients in the area of their rights in the provision of health care and to evaluate their respect by health workers. The theoretical part of the thesis provides a basic overview of legal sources that regulate the role of minor patients in the provision of health care. This part of the work further outlines selected topics of the given issue from the point of view of valid legislation and points out possible pitfalls in practice. The empirical part presents the results of own work and their comparison with the results of other researches. The research method was a questionnaire of our own construction, which was distributed in the outpatient clinic of a general practitioner for children and adolescents. In the study itself were included 92 duly completed questionnaires. The results of the questionnaire survey showed that 72.83% of respondents think that they are given the opportunity to participate in decisions about... Bakalářská práce s názvem "Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči" se zabývá problematikou práv dětských pacientů a jejich respektováním. Práce se snaží nastínit problematiku poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům, její úskalí a možná řešení s tím souvisejících problémů. Cílem práce bylo zmapovat znalosti nezletilých pacientů v oblasti jejich práv při poskytování zdravotní péče a zhodnotit jejich respektování zdravotnickými pracovníky. Teoretická část práce uvádí základní přehled právních pramenů, které upravují roli nezletilých pacientů při poskytování zdravotní péče. Tato část práce dále nastiňuje vybraná témata dané problematiky z pohledu platné legislativy a poukazuje na možná úskalí v praxi. V empirické části jsou uvedeny výsledky vlastní práce a jejich komparace s výsledky jiných výzkumů. Metodou výzkumného šetření byl dotazník vlastní konstrukce, který byl distribuován v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Do vlastní studie bylo zařazeno 92 řádně vyplněných dotazníků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 72,83 % respondentů si myslí, že dostává prostor podílet se na rozhodování o poskytované zdravotní péči. Dále pak 95,65 % respondentů je dle svého názoru dostatečně informováno o svém zdravotním stavu. Závěrem lze říci, že... Klíčová slova: Nezletilý pacient; právo; role pacienta; rozhodování; zdravotní péče; Minor patient; law; role of the patient; decision making; health care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči

The bachelor's thesis entitled "The role of the minor patient in the decision-making process about the provided health care" deals with the issue of the rights of child patients and their respect. The ...

Šebková, Šárka; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií
Demjanová, Monika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
2024 - český
Pain after cardiac surgery to correct developmental defects in pediatric patients is one of the most common nursing problems that affect overall recovery after surgery. This bachelor's thesis on "Monitoring and pain control in pediatric patients after atrial septal defect surgery with sternotomy" discusses in detail in the theoretical part about developmental heart defects, how they are diagnosed and treated, and the pain that accompanies postoperative recovery during hospitalization. The empirical part of the bachelor's thesis considers the results of quantitative research, and Mircosoft Excel and Statistica 14 software were used for their statistical and graphical evaluation. The research method chosen was retrospective data collection from the patient records of the Children's Cardiac Centre of the 2nd Faculty of Medicine of and Motol University Hospital. The aim of the study was to determine to what extent certain factors (gender, hospitalization with a parent, presence of chest drains and CRP level) influence the experience of pain in pediatric patients after cardiac surgery. The conclusion of the paper discusses the evaluation of the results of the research and points out the differences in pain experience mainly based on gender and the presence of chest drains after surgery, but also the... Bolest po kardiochirurgické korekci vývojové vady dětských pacientů patři mezi nejčastější ošetřovatelské problémy, které ovlivňují celkové zotavení po operaci. Tato bakalářská práce na téma "Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií" se v teoretické části zabývá podrobněji o vývojových srdečních vadách, jak jsou diagnostikovány a léčeny a o bolesti, která doprovází zotavování se po operaci při hospitalizaci. Empirická část bakalářské práce se za výsledky kvantitativního výzkumu, pro jejich statistické a grafické vyhodnocení byl použit program Mircosoft Excel a software Statistica 14. Metodou výzkumu bylo vybráno retrospektivní sběr dat z dokumentací pacientů Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. Cílem práce bylo zjistit do jaké míry ovlivňují jisté faktory (pohlaví, hospitalizace s rodičem, přítomnost hrudních drénů a hodnota CRP) prožívání bolesti dětských pacientů po operaci srdce. Závěr práce pojednává o vyhodnocení výsledků výzkumu a poukazuje na rozdílné prožívání bolesti hlavně na základě pohlaví a přítomnosti hrudních drénů po operaci, ale také na lepší účinnost konkrétního analgetika před jiným analgetikem. Klíčová slova: Bolest; monitorace bolesti; tlumení bolesti; dětská kardiologie; dětská kardiochirurgie; sternotomie; defekt síňového septa; vrozené vývojové vady srdce; Pain; pain monitoring; pain relief; pediatric cardiology; pediatric cardiac surgery; sternotomy; atrial septal defect; congenital heart defects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií

Pain after cardiac surgery to correct developmental defects in pediatric patients is one of the most common nursing problems that affect overall recovery after surgery. This bachelor's thesis on ...

Demjanová, Monika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Procedurální bolest a emoce u dětí při očkování proti Covid -19
Hnyková, Veronika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
2024 - český
Premises: This thesis focuses on mapping the share of fear and procedural pain during Covid-19 vaccination of children aged 5 to 18 years. Objectives: The aim of the bachelor thesis was to map the extent of fear and procedural pain during Covid-19 vaccination and to determine which factors influence them. Methodology: Data collection for this bachelor thesis took place at the vaccination centre of the Motol University Hospital and Thomayer University Hospital. The statistical dataset was collected from 39 children meeting inclusion and exclusion criteria. The questionnaire survey was conducted personally by approaching the parent whose child was vaccinated against Covid -19, obtaining the parent's written informed consent to provide information, obtaining the child's verbal consent, and then conducting a 5-10 minute joint interview while asking questions. Results: Based on the statistical data processing, a statistical dependency was confirmed in the perceived intensity of pain during injection between girls and boys. The differences lie in the fact that girls show a greater dispersion in responses, meaning they distinguish the perceived pain more, while boys generally report the same intensity of pain. From the analysis of hypotheses, a significant statistical correlation was also found between... Východiska: Tato práce se věnuje zmapování podílu strachu a procedurální bolesti při očkování proti Covid- 19 u dětí ve věkovém rozmezí od 5 do 18 let. Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zmapovat míru strachu a procedurální bolesti při očkování proti Covid - 19 a zjistit, které faktory je ovlivňují. Metodika: Sběr dat pro tuto bakalářskou práci probíhal v očkovacím centru FN Motol a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Statistický soubor dat je shromážděn od 39 dětí splňující inklusivní a exklusivní kritéria. Dotazníkové šetření probíhalo formou osobního oslovení rodiče, jehož dítě se očkovalo proti Covid -19, získáním písemného informovaného souhlasu rodiče s poskytnutím informací, získáním ústního souhlasu dítěte a následným 5-10 minutovým společným pohovorem při pokládání otázek. Výsledky: Na základě statistického zpracování dat byla potvrzena statistická souvislost ve vnímané intenzitě bolesti při vpichu mezi dívkami a chlapci. Tyto rozdíly spočívají v tom, že u dívek je vidět větší rozptyl v odpovědích, tedy, že více rozlišují vnímanou bolest, zatímco chlapci uvádějí v zásadě stejnou intenzitu bolesti. Z analýzy hypotéz byla zjištěna i významná statistická závislost mezi mírou strachu před očkováním a počtem dávek, kdy s počtem obdržených dávek proti Covid-19 míra strachu klesá. Potvrzena byla... Klíčová slova: procedurální bolest; očkovaní proti Covid-19; strach; úzkost u dětí; procedural pain; Covid-19 vaccination; fear; anxiety in children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Procedurální bolest a emoce u dětí při očkování proti Covid -19

Premises: This thesis focuses on mapping the share of fear and procedural pain during Covid-19 vaccination of children aged 5 to 18 years. Objectives: The aim of the bachelor thesis was to map the ...

Hnyková, Veronika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze