Počet nalezených dokumentů: 23090
Publikováno od do

Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw
Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
2021 -
Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. Pro tento účel jsou studovány výlučné procesy, jako jsou např. mezonové produkce a hluboce virtuální Comptonův rozptyl. Ty lze měřit pomocí rozsáhlého spektrometru tvořeného mnoha detektory. Jedním z nich je detektor Straw skládající se z trubičkových driftových komor. Kalibrace jeho RT závislosti pro rok 2021 byla ověřena pomocí dat z roku 2018. Dále byl proveden výpočet z měření survey z roku 2021, který slouží určení polohy detektoru, což je základní požadavek pro úspěšnou kalibraci a co nejvyšší účinnost při dráhové rekonstrukci.This thesis deals with the target experiment COMPASS, which is a part of CERN (European Organization for Nuclear Research). The physics program of the COMPASS experiment is focused on the research of the hadrons structure and hadrons spectroscopy. For this purpose, exclusive processes such as productions of mesons and deeply virtual Compton scattering are studied. These processes can be measured using an extensive spectrometer consisting of many detectors. One of them is the detector Straw composed of tube drift chambers. The calibration of its RT relation for the year 2021 was verified using the data from the 2018 run. Furthermore, a calculation from the 2021 survey measurement was performed. It serves to determine the position of the detector, which is essential for successful calibration and for high efficiency of the chamber in track reconstruction. Klíčová slova: COMPASS; detektor Straw; produkce mezonů; kalibrace RT závislosti; měření survey; COMPASS; detector Straw; meson production; calibration of the RT relation; survey measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw

Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a ...

Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ
Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické části práce je analyzována a charakterizována oblast teorie postgraduálního vzdělávání, klasifikována a identifikována oblast kompetencí učitelů a jejich profesní rozvoj. Empirická část obsahuje analýzu profesních kompetencí uvedené cílové skupiny. Cílem je zjistit, jak rozvíjejí své profesní kompetence odborní učitelé v roli vzdělavatelů, a to v průběhu dalšího profesního vzdělávání a karierního rozvoje, ze kterého stanovujeme profesní standard. Výzkumný vzorek zahrnuje začínající a zkušené učitele působící na středních odborných školách v Praze.This thesis deal with the issue teachers of vocational subjects in their development and creation of competencies, including the requirements that they must meet as educators in the formal sphere of teaching at secondary schools The theoretical part of the work analyzed and characterized the theory of postgraduate education, classificated and identified the area of teacher ‘s competencies and their professional development. The empirical part contains an analysis of professional competencies of the target group. The aim is to find out how professional teachers develop their professional competencies and professional standard in the role of educators, during further professional education and career development. The research sample is including novice and experience teachers work at secondary vocational schools in Prague. Klíčová slova: Klasifikace kompetencí; učitel odborných předmětů; střední odborné vzdělávání; další profesní vzdělávání učitelů; profesní kompetence učitelů; rozvoj kompetence; učení se a vzdělávání dospělých; Competency classification; teacher of vocational subject; secondary vocational educa-tion; further professional education; professional competencies of teachers; compe-tence development; learning and adult education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ

Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí ...

Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE
Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
2021 -
Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy fotodetektorů. Dále je v práci uveden detailnější popis SiPM. V experimentální části práce jsou popsána měření volt-ampérových charakteristik SiPM, metody určení průrazného napětí a zhášecího oporu a jsou zde uvedeny zpracované výsledky provedených měření při pokojové teplotě a při teplotě kapalného dusíku.The Silicon Photomultiplier SiPM is a type of photodetector that will collect scintilating photons in the Far Detector of Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). This thesis briefly describes the DUNE experiment and the most used types of photodectors. A more detailed description of SiPMs is presented. The experimental part of the thesis describes measurements of volt-amper characteristics of SiPMs, methods for determination of breakdown voltage and quenching resistance and the processed results of measurements made at room temperature and at liquid nitrogen are given here. Klíčová slova: fotodetektory; SiPM; volt-ampérová charakteristika; zhášecí odpor; průrazné napětí; neutrina; photodetectors; SiPM; volt-amper characteristic; quenching resistance; breakdown voltage; neutrinos Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE

Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a ...

Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany
Štěpán Václav; David Strnad; Fialová Eliška
2021 -
Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány nebo přepracovány se, v České republice nachází poblíž města Příbram. Z hlediska radiační ochrany je významný odval u šachty č. 15 v blízkosti obcí Brod a Lešetice. Na základě rešerše studií proudění plynů v odvalech bylo na vytipovaná místa tohoto odvalu ve spolupráci se SÚRO, v.v.i. od 28. 5. 2021 do 15. 6. 2021 umístěno celkem 26 sond TSR 4, které zaznamenávaly hodnoty objemové koncentrace radonu, teplotu a vlhkost. Měření poskytlo informace o denních variacích objemové aktivity radonu, na jejichž základě bylo určeno proudění plynu v odvalu, které bylo porovnáno s výsledky modelových studií. Výsledky měření ukázaly vysoké hodnoty maximální i průměrné objemové aktivity radonu, které byly diskutovány z hlediska radiační ochrany. Z tohoto důvodu bude měření dále pokračovat, přičemž bude využito již získaných poznatků a zkušeností.Waste rock dumps, from which radon is released into the surrounding air and its concentrations can exceed the normal values by several orders of magnitude, are formed all over the world after uranium mining. Most dumps that have not yet been remediated or reprocessed in the Czech Republic are located near the town Příbram. From the point of view of radiation protection, there is a significant dump at the shaft No. 15 near the localities Brod and Lešetice. Based on a search of studies of gas flow in dumps, a total of 26 TSR 4 probes, which recorded the values of radon volume concentration, temperature and humidity, were in cooperation with SÚRO, v.v.i. from 28 May 2021 to 15 June 2021 placed on the selected places of this dump. Information on daily variations of radon volume activities, on its basis the gas flow was determined and compared with the results of model studies, were provided on the base of measurement. High values of maximum and average radon volume concentration, which were shown on the base of measurement, were discussed in terms of radiation protection. For this reason, the measurement with using the knowledge and experience already gained, will by continued. Klíčová slova: radon; radiační ochrana; ionizující záření; odvaly; proudění plynu; radon; radiation protection; ionizing radiation; waste rock dumps; gas flow Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany

Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě ...

Štěpán Václav; David Strnad; Fialová Eliška
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Učební text pro praktické vyučování
Vaněček David; Veronika Šteflová; Paulusová Hana
2021 -
Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na archivní instituce a preventivní péči o kulturní dědictví z hlediska jejich vzniku, historie a současného stavu. Zabývá se zjišťováním potřeby a přínosu metodických listů, požadavky na jejich podobu a tvorbu na základě provedené analýzy současného stavu praxe v oblasti preventivní péče o archiválie v Státním oblastním archivu v Praze. Předmětem práce je rovněž srovnání běžné archivní praxe v této oblasti s podmínkami stanovenými zákonem o archivnictví. Praktická část bakalářské práce se věnuje samotné tvorbě ukázkových metodických listů, jejich použitelnosti a návrhem ověření před začleněním do archivní praxe.The bachelor thesis deals with the setting of conditions for the textbook crea-tion, specially with the methodological sheets intended for professionals of the State Regional Archives in Prague. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on archival institutions and preventive care of cultural heritage from the point of view of the origin, history and present state. The thesis examines the determination of the need and benefits of methododological sheets. There are analyzed requirements for the form and creation based on an analysis of the current state of preventive care of archival documents in the State Regional Archives in Prague. The subject of the thesis is also common archival practice in this area in comparison with the conditions set by the archival law. The practical part deals with the creation of the methodical sheets, their ap-plicability and verification before incorporating into archival practice. Klíčová slova: Archiv; archiválie; archivní zákon; preventivní péče; preventivní konzervace; ochrana archiválií; podmínky uložení; dlouhodobé uložení; metodické listy; Archive; archival document; archival law; preventive care; preservation; archiv-al protection; storage conditions; long term storage; methodical sheets Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Učební text pro praktické vyučování

Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na ...

Vaněček David; Veronika Šteflová; Paulusová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy
Dobrovská Dana; Kateřina Hrabětová; Vobořilová Jarmila
2021 -
Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále populárnějšími. Kromě benefitů, které s sebou přinášejí, nesou i celou řadu nebezpečí, na která je třeba upozornit. Cílem této práce je poukázat na vliv internetu a sociálních sítí, zejména u dospívající mládeže, a to hlavně u dívek, které většinu svého volného času tráví na těchto platformách a prokázat, že symptomy některé z poruch příjmu potravy, mohou být způsobeny právě jejich vlivem.Many studies already confirm the influence of the Internet and social networks on people's attitudes and behavior. Especially abroad, this problem is not taken lightly and is being dis-cussed much more. Nowadays, social networks are becoming more and more popular. Be-sides their benefits, they also bring number of problems we should be aware of. The aim of this thesis is to point out the influence the Internet and social networks have on adoles-cents, especially on teenage girls, who often spend most of their free time with these plat-forms, and to show that many of the eating disorder symptoms could be rooted in this influence. Klíčová slova: Internet; sociální sítě; ideál krásy; sebepojetí; poruchy příjmu potravy; mentální anorexie; mentální bulimie; Internet; social networks; beauty ideal; body image; eating disorders; anorexia nervosa; bulimia nervosa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy

Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají ...

Dobrovská Dana; Kateřina Hrabětová; Vobořilová Jarmila
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů
Vaněček David; Radek Semelka; Štyks Zbyněk
2021 -
Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřeno na pojmy jako je motivace, motivace při učení a s tím spojené téma gamifikace – učení na hrách a moderních technologií. Dále je práce zaměřena na teoretické informace virtuální, rozšířené, smíšení reality a pro-dloužené/rozšířené reality. U virtuální a rozšířené se v práci věnuji více v detailu jako je historie a jejich možné použití pro vzdělávání. V praktické části je využito vlastního dotazníkového šetření ke zjištění znalos-tí nových technologií u žáků a zaměstnanců firmy. Poslední část je zaměřena na návrh použití rozšířené reality jako praktického tréninku E-mobility využívané pro vzdělávání zaměstnanců firmy a také žáků SOU. V návrhu je popsán stručný obsah a základní prvky projektu.This bachelor thesis deals with the topic of virtual and augmented reality in education in vocational subjects and further use in adult education in secondary vocational school and the company ŠKODA AUTO a.s. It is divided into two parts, theo-retical and practical. The theoretical part is focused on concepts such as motivation, motivation in learning and the related topic of gamification - learning in games and modern technologies. Furthermore, the bachelor thesis is focused on theoretical information virtual, augmented, mixed reality and extended reality. For the virtual and the extended, I was focused more on the detail, history and possible usage in edu-cation. In the practical part, the own questionnaire survey is used to determine the knowledge of new technologies with students and employees of the company. The last part of this bachelor's thesis is focused on the design of the use of augmented reality as a practical training of E-mobility used for the education of com-pany employees and also secondary vocational school students. The proposal de-scribes the brief content and basic elements of the project. Klíčová slova: Virtuální realita; rozšířená realita; smíšená realita; motivace; aplikace; prodloužená realita; gamifikace; aktivizace; učení; vzdělávání; Virtual reality; augmented reality; mixed reality; motivation; extended reality; Gamification; activation; learning; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů

Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí ...

Vaněček David; Radek Semelka; Štyks Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik
Vaněček David; Pavel Čmejla; Emrová Lenka
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického celku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky učebních oborů „malíř“.This bachelor thesis deals with the creation of worksheets for teaching decorative techniques in teaching training. It focuses on a proposal didactic professional materials for teaching and thematic unit. New teaching materials will be suitable for both students and teachers discipline masters painter. Klíčová slova: odborný výcvik; výukové metody; dekorativní technika; didaktické prostředky; učebnice; vocational education; teaching methods; decorative technique; teaching aids; textbook Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného ...

Vaněček David; Pavel Čmejla; Emrová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách
Škorňová Eva; Dana Kodešová; Emrová Lenka
2021 -
Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím vyučujících. Součástí práce je výzkum digitálních kompetencí učitelů základních středních škol.This thesis discusses remote learning, its history, practice and the possibilities of formal distance education. Special attention is paid to the use of digital technologies in remote learning and the competences of teachers. The thesis includes research on digital competences of primary secondary school teachers. Klíčová slova: Distanční vzdělávání; distanční vyučování; digitální kompetence učitelů; digitální technologie; Distance education; remote learning; distance teaching; digital competences of teachers; digital technologies¨ Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách

Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním ...

Škorňová Eva; Dana Kodešová; Emrová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo
Dudášová Kateřina; Soňa Burešová; Karhan Pavel
2021 -
Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I mIBG. Byly zmíněny rovněž aktuální trendy v radionuklidové terapii. V rámci experimentální části byla analyzována data pacientů podstupujících 131I mIBG terapii ve FN Motol a byly stanoveny hodnoty kontrastu jater. Byl sestaven virtuální fantom, se kterým byly prováděny Monte Carlo simulace v programu Gate. Byly simulovány tři hodnoty kontrastů (tři kvartily pacientských dat) a postupně byly k trupu přidávány vrstvy tuku. Srovnáním získaných výstupů ze simulace s pacientskými daty byly určeny koeficienty pro korekci na hloubku uložení léze. Pomocí těchto koeficientů lze zpřesnit provádění plánování a verifikace terapie.Targeted radionuclide therapies, their planning and verification have recently become a frequently discussed topic. In this work, a summary of dosimetry approaches for targeted radionuclide therapies is provided with an emphasis on 131I and 131I mIBG therapy. Current trends in radionuclide therapy are also mentioned. The main purpose of the experimental part is a determination of coefficients for a lesion depth correction. Firstly, imaging data of patients who underwent 131I mIBG therapy in Motol University Hospital are analysed and liver contrasts are calculated. Some of the patients’ contrast values are incorporated into the Monte Carlo (MC) simulations in Gate programme. A virtual phantom is created to execute these MC simulations and fat layers are successively added to the virtual phantom. Finally, an example of a coefficients application is presented. Klíčová slova: cílená radionuklidová terapie; plánování a verifikace terapie; 131I mIBG; Monte Carlo; Gate; targeted radionuclide therapy; therapy planning and verification; 131I mIBG; Monte Carlo; Gate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo

Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na ...

Dudášová Kateřina; Soňa Burešová; Karhan Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze