Počet nalezených dokumentů: 2444
Publikováno od do

Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů
Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové granáty s obecným vzorcem (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 dopované Ce3+ (GLuGAG:Ce). Granáty byly charakterizované pomocí metod rentgenové difrakce (XRPD), rentgenové fluorescence (XRF) a radioluminiscence (RL). Pomocí metody XRPD se zjišťovala fázová čistota jednotlivých vzorů, při které se zjistilo, že vzorky s vyšším obsahem Gd nebyly fázově čisté a musely se kalcinovat při vyšší teplotě, čímž se fázové složení mírně vylepšilo. Pomocí měření XRF se stanovilo prvkové složení vzorků, kdy ve spektrech byly detekovány jen Lu, Ga, Al a Ce pro LuGAG:Ce a poté i Gd ve vzorcích GLuGAG:Ce. Z toho vyplývá, že jsou vzorky dostatečně chemicky čisté. V luminiscenčních spektrech připravených materiálů se projevují emisní pásy odpovídající přechodům 5d – 4f iontů Ce3+ a 4f – 4f iontů Gd3+ ve vzorcích obsahujících Gd.This Bachelor thesis deals with the photochemical preparation of multi-component synthetic garnets. Ce3+ doped (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 powders were prepared using irradiation of aqueous solution by UV light with medium pressure mercury lamp and subsequent calcination. All prepared materials were studied by X-ray diffraction (XRPD), X-ray fluorescence (XRF) and radioluminescence (RL). The phase purity of each sample was determined by the XRPD method, which showed that samples with higher Gd concentration were not phase pure and required calcination at higher temperature, which slightly improved their phase purity. The elemental composition of samples was determined by the XRF method. Lu, Ga, Al and Ce in LuGAG:Ce and also Gd in GLuGAG:Ce were the only elements detected in the XRF spectra. It follows that the samples are sufficiently chemically pure. Luminescence spectra of the prepared materials showed typical broad bands of 5d – 4f Ce3+ transition and 4f – 4f for Gd3+ in the samples which contained Gd. Klíčová slova: granát,luminiscence,GLuGAG:Ce,fotochemie; garnets,luminescence,GluGAG:Ce,photochemistry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů

Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku ...

Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů
Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
2019 - český
Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně popisuje princip neutronových detektorů, problematiku mrtvé doby a některé používané metody měření mrtvé doby. Stručně popisuje základy kinetiky reaktoru a zaměřuje se na přechodové procesy, které lze využít pro měření mrtvé doby. V poslední části práce jsou prezentovány výsledky provedených experimentů a zhodnocení možnosti využití a přínosu kinetické metody.Neutron detector dead-time is one of the factors causing the nonlinearity of the detector response in the impulse mode. This thesis is focused on the use of reactor kinetics for determination of neutron detector dead-time. Briefly describes the principle of neutron detectors, dead time issues and some methods for the dead-time measurement. Thesis describes the basics of the reactor kinetics and focuses on the transition processes that can be used for measurement of dead-time. In the last part of the thesis are presented the results of the experiments and the evaluation of the use and benefits of the kinetic method. Klíčová slova: detektory neutronů,mrtvá doba,kinetika reaktoru; neutron detectors,dead-time,reactor kinetics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů

Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby ...

Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET
Dostálová Petra; Keňová Alena; Trnka Jiří
2019 - český
Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce bylo provedeno fantomové měření v PET Centru v Nemocnici Na Homolce. Akviziční data byla rekonstruována pomocí metod OSEM, OSEM+PSF, OSEM+PSF+TOF. Kvalita obrazu po rekonstrukci byla posouzena vizuálně i kvantitativně na základě charakteristik SNR, kontrastu obrazu a variačního koeficientu pozadí. Výsledky potvrzují že rekonstrukce obrazu pomocí PSF i TOF vede ke zlepšení prostorového rozlišení, detekovatelnosti především malých lézí a snížení míry šumu v obraze. Na základe výsledků měření jsou doporučeny vhodné rekonstrukční parametry zabezpečující nejlepší zobrazení fantomu.This thesis sums up the principles of Positron Emission Tomography and approaches used reconstruction methods. The influence of Point Spread Function and Time of Flight techniques on the resulting image quality is discussed. As a part of the work, phantom measurement was made at PET Center, Na Homolce Hospital. Acquisition data was reconstructed using OSEM, OSEM + PSF, OSEM + PSF + TOF. Image quality after reconstruction was assessed visually and quantitatively based on SNR, image contrast, and background variation coefficient. The results confirm that image reconstruction using both PSF and TOF leads to improved spatial resolution, detectability of small lesions, and reduced noise in the image. Based on the measurement results, appropriate reconstruction parameters are recommended to ensure the best phantom imaging. Klíčová slova: Pozitronová emisní tomografie,Point Spread Function Reconstruction,Time of Flight; Positron Emission Tomography,Point Spread Function Reconstruction,Time of Flight Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET

Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu ...

Dostálová Petra; Keňová Alena; Trnka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů
Moc Michal; Suchý Tomáš; Nový Josef
2019 - český
Cílem bakalářské práce bylo vyvinout progresivní webovou aplikaci pro správu docházky sportovních klub·. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení termínu PWA a porovnává tuto technologii s nativními aplikacemi. Praktická část je zaměřena na samotný vývoj a implementaci progresivní webové aplikace.The goal of the bachelor thesis was to develop a progressive web application for administration of attendance of sports clubs. The theoretical part is focused on explaining the term PWA and compares this technology with native applications. The practical part focuses on the development and implementation of a progressive web application. Klíčová slova: prograsivní webová aplikace,PWA,React,Firebase,JavaScript; Progressive web application,PWA,React,Firebase,JavaScript Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů

Cílem bakalářské práce bylo vyvinout progresivní webovou aplikaci pro správu docházky sportovních klub·. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení termínu PWA a porovnává tuto technologii s ...

Moc Michal; Suchý Tomáš; Nový Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody a aplikace konformní gravitace
Jizba Petr; Filipov Lukáš; Jakubský Vít
2019 - český
Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie gravitace včetně odvození polních rovnic. Soustředí se na popis rozdílů mezi oběma teoriemi. Dále stručně pojednává o některých potížích s kvantováním gravitace. Zahrnuje rovněž aplikace obecné teorie relativity a konformní teorie gravitace v kosmologii. Předklá-daná práce ukazuje výhody Weylovy teorie, plynoucí z její konformní invariance, jako je poruchová renormalizovatelnost a důsledky v kosmologii raných fází vývoje vesmíru.This work deals with two distinct theories of gravity, Einstein's general relativity and Weyl's conformal theory of gravity. It contains summary of differential geometry and formulations of general relativity and conformal theory of gravity including the derivation of field equations. It focuses on the description of differences between both theories. Some problems with quantization of gravity are briefly discussed. Some applications of general relativity and conformal theory of gravity in cosmology are included as well. This work shows advantages of Weyl's theory due to its conformal invariance, such as perturbation renormalizability and consequences in early universe cosmology. Klíčová slova: Obecná teorie relativity,konformní transformace,Weylův ten- zor,konformní teorie gravitace,kosmologie; General relativity,conformal transformation,Weyl tensor,con-formal theory of gravity,cosmology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Metody a aplikace konformní gravitace

Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie ...

Jizba Petr; Filipov Lukáš; Jakubský Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Robustní postupy při trénování neuronových sítí
Kalina Jan; Tobišková Nicole; Coufal David
2018 - český
Cílem této práce je propojit dosavadní poznatky o neuronových sítích se statistickými metodami a navrhnout a implementovat robustní verzi algoritmu zpětné propagace. Algoritmus zpětné propagace, založený na minimalizaci sumy nejmenších čtverců, není robustní vůči odlehlým pozorováním. Absenci robustnosti řešíme ve statistice mimo jiné pomocí metody LTS. V této práci jsme pomocí metody LTS upravili ztrátovou funkci neuronové sítě a navrhli tak robustní verzi algoritmu zpětné propagace pro regresní úlohu. Obě verze algoritmu byly porovnány na různých datech s různými typy odlehlých hodnot a s různou mírou kontaminace. Na základě těchto výpočtů nakonec můžeme kriticky zformulovat různé výhody i nevýhody robustního trénování neuronových sítí.The aim of this work is to summarize current knowlage about neural networks and to derive and implement the robust version of the backpropagation learning algorithm. The backpropagation learning algorithm is based on the minimalization of the mean squared error loss function. However this algorithm is not robust in the presence of outliers. To rubustify neural network we used the LTS (least trimmed squares) method. Both versions were compared and tested on various datasets. Klíčová slova: algoritmus zpětné propagace,neuronová síť,regrese,robustnost; backpropagation leatning algorithm,neural network,regression,robustness Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Robustní postupy při trénování neuronových sítí

Cílem této práce je propojit dosavadní poznatky o neuronových sítích se statistickými metodami a navrhnout a implementovat robustní verzi algoritmu zpětné propagace. Algoritmus zpětné propagace, ...

Kalina Jan; Tobišková Nicole; Coufal David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty
Kalina Jan; Tichavský Jan; Kukal Jaromír
2018 - český
Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců (LTS), metoda vážených nejmenších čtverců (LWS), metoda maximální věrohodnosti, metoda minimálniho variančniho determinantu (MCD) a metoda minimálniho váženého variančniho determinantu (MWCD). Hlavním cílem práce je implementace a porovnání vlastností těchto metod pomocí techniky bootstrap. Ukáže, že v některých případech dávají vážené robustní metody (LWS, MWCD) lepší výsledek, než ostatní.This work deals with weighted robust statistical methods of linear regression and estimation of parameter of multidimensional data. Method of Least Squars (LS), method of Least Trimmed Squares (LTS), method of Least Weighted Squares (LWS), method of Maximum Likelihood (ML), method of Minimum Covariance Determinant (MCD), method of Minimum Weighted Covariance Determinant (MWCD) will be introduced. The main goal of this work is to compare these methods using a technique called bootstrap. It will show, that weighted methods give us better result in some cases. Klíčová slova: robustní statistické metody,lineární regrese,odhady mnohorozměrných dat,bootstrap; robust statistical methods,linear regression,estimation of multidimensional data,bootstrap Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty

Práce se zabývá robustními statistickými metodami pro lineární regresi a odhad parametrů mnohorozměrných dat. Jsou zde představeny metoda nejmenších čtverců (LS), metoda useknutých nejmenších čtverců ...

Kalina Jan; Tichavský Jan; Kukal Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení
Tichavský Petr; Kováč Teodor; Vomlel Jiří
2018 - český
ílem této práce je seznámit čtenáře s kanonickým rozkladem tenzorů třetího řádu, konkrétně tenzorů násobení matic a tenzorů násobení polynomů. Z tohoto důvodu definuje jednotlivé tenzory a zdůrazňuje jejich vztah s aritmetickou složitostí dané operace. Dále si text dává za úkol popis jednotlivých metod Alternating lea>t square>, Levenberg-Marqurdt, Levenberg-Marquardt constrained a Alternating direction tnethod of tnultipliers užitečných k tenzorovým rozkladům a srovnává tyto algoritmy na vybraných příkladech pomocí experimentu.The aim of this thesis is to introduce the reader to canonical polyadic tensor decomposition and its connection to matrix and polynomial multiplication and their complexity. It defines tensors of matrix and polynomial multiplication and shows that the arithmetical complexity equals the rank of the corresponding tensor. Another goal of this paper is to describe potentially useful decomposition methods, namely Alternating lea>t square>, Levenberg-Marqurdt, Levenberg-Marquardt constrained and Alternating direction tnethod of tnultipliers, and to compare their performance. Klíčová slova: Alternating direction method of multipliers,Alternating least squares,Kanonický rozklad,Karatsubův algoritmus,Levenberg-Marquardt metoda,Maticové násobení,Násobení polynomů,Složitost,Strassenův algoritmus,Tenzor; Alternating direction method of multipliers,Alternating least squares,Canonical polyadic decomposition,Complexity,Karatsuba algorithm,Levenberg-Marquardt method,Matrix multiplication,Polynomial multiplication,Strassen algorithm,Tensor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení

ílem této práce je seznámit čtenáře s kanonickým rozkladem tenzorů třetího řádu, konkrétně tenzorů násobení matic a tenzorů násobení polynomů. Z tohoto důvodu definuje jednotlivé tenzory a zdůrazňuje ...

Tichavský Petr; Kováč Teodor; Vomlel Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zabezpečení jakosti v digitální mamografii
Škrdla Jiří; Hamáčková Lucie; Borovičková Simona
2018 - český
Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je získat ucelenou představu o této specifické části radiodiagnostiky, provést statistickou analýzu dat naměřených za rok 2016 a posoudit a vyhodnotit tolerance, četnost a nutnost nápravných opatření. V teoretické části jsou uvedeny hlavní specifika mamografické techniky, vybavení mamografického pracoviště, základní technické parametry mamografu, kterým je vybavena Thomayerova nemocnice a také seznam vyšetření prováděných na tomto zařízení. Následuje přehled dokumentace, ze které vychází provoz pracoviště, zkušební a kontrolní procesy zavedené na pracovišti. V praktické části je uvedena metodika pro vyhodnocování jednotlivých testů, úvod do použité statistiky a vyhodnocení testů od 23. 12. 2015 do 16. 12. 2016 pomocí uvedené statistiky. Výsledky jsou porovnány s doporučením SÚJB pro screeningovou mamografii.This project focuses on program of Quality control on workplaces of digital mammography, mainly on workplace of mammography at Department of radiodiagnostics in Thomayer hospital in Prague. Its purpose is to get complete picture about this specific part of radiodiagnostics, make statistical analysis of data from 2016 and evaluate its tolerance, frequency and the need of corrective actions. The teoretic part includes main characteristics of mammographic technology and its equipment, technical parameters od mammografical device and also list of possible examinations in Thomayer hospital. The following part contains documentation required for operation of the department, examinations and quality control. The practical part introduces the methodology for evaluation of tests, statistics used for this evaluation and evaluation itself for data from 23. 12. 2015 to 16. 12. 2016 acording to the statistics. Results are compared with the SÚJB's recommendation for screening mammography. Klíčová slova: mamografie,zabezpečení jakosti,Hologic Selenia Dimension 3D,zkoušky provozní stálosti; mammography,quality control,Hologic Selenia Dimension 3D,quality control tests Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Zabezpečení jakosti v digitální mamografii

Tato práce je zaměřena na zabezpečování jakosti na pracovištích digitální mamografie, konkrétně na mamografickém pracovišti Oddělení radiodiagnostiky v Thomayerově nemocnici v Praze. Jejím cílem je ...

Škrdla Jiří; Hamáčková Lucie; Borovičková Simona
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu
Hobza Tomáš; Novotná Jana; Franc Jiří
2018 - český
Tato práce se zabývá robustními odhady parametrů logistického regresního modelu. Hlavní pozornost je věnována zobecněnému mediánovému odhadu a jeho asymptotickým vlastnostem. Provedli jsme dva simulační experimenty, ve kterých jsme zkoumali přesnost zobecněného mediánového odhadu a to, zda výběrová kovarianční matice pro odhady konverguje k matici, kterou předpovídá věta o asymptotické normalitě. V první simulaci jsme ověřili, že pomocí námi studovaného odhadu získáme dobré výsledky i pro znečištěná data. Druhá simulace byla také úspěšná. Tuto simulaci jsme provedli proto, že zmiňovaná věta je dokázána za předpokladu konzistence odhadu, který ale ještě nebyl teoreticky ověřen. Na závěr jsme pomocí Shapirova-Wilkova testu zjistili, že odhady spočtené z 10000 pozorování jsou pouze lehce vychýlené od normálního rozdělení. Přínosem této práce je detailní rozbor chování zobecněného mediánového odhadu.This bachelor's degree project deals with robust parameter estimators in a logistic regression model. The main attention is paid to modified median estimator and its asymptotic properties. Two simulation experiments were carried out. Precision of modified median estimates and convergence of their sample covariance matrix to the matrix which is predicted by the theorem about asymptotic normality were examined in these experiments. Precision of the studied estimator (even for estimates from contaminated data) was verified in the first experiment. The second experiment was successful too. This experiment was done because the theorem was proved under the assumption that the modified median estimator is consistent. But this assumption has not been theoretically verified yet. It was also found out, using Shapiro-Wilk test, that estimates obtained from 10000 observations are not far from the normal distribution. The detailed analysis of behaviour of the modified median estimator is the main contribution of this project. Klíčová slova: Asymptotická normalita,logistický regresní model,maximálně věrohodný odhad,robustní odhady,zobecněný mediánový odhad; Asymptotic normality,logistic regression model,maximum likelihood estimator,modified median estimator,robust estimators Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu

Tato práce se zabývá robustními odhady parametrů logistického regresního modelu. Hlavní pozornost je věnována zobecněnému mediánovému odhadu a jeho asymptotickým vlastnostem. Provedli jsme dva ...

Hobza Tomáš; Novotná Jana; Franc Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze