Počet nalezených dokumentů: 5410
Publikováno od do

Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě
Vyskočil Zdeněk; Igonin Anton; Línková Lenka
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro rekonstrukci brány. Je vytvořen v místním souřadnicovém systému s použitím softwarů Groma 9 a MicroStation V8i.The bachelor thesis is dedicated to geodetic measurements and producing of 2D and 3D models of historical object called Leopold’s Gate, which is located in the Vysehrad Castle area in Prague. The model can be used for the Gate reconstruction. It is created in the local coordinate system with application of Groma 9 and MicroStation V8i software. Klíčová slova: 2D model,3D model,měřická práce,měření,body,kontrola,objekt; 3D,2D,MicroStation V8i,Groma,Software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě

Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro ...

Vyskočil Zdeněk; Igonin Anton; Línková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích
Línková Lenka; Papežová Eliška; Braun Jaroslav
2019 - český
Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem objektu a dané lokality, měřických pomůcek a měřickými pracemi. V druhé části je popsáno, jakým způsobem byla zpracována data a vyhotoveny výkresy. Stavební výkresy byly vyhotoveny v programu AutoCAD.The aim of this bachelor thesis is to measure and document the real state of the economic building in Podivice, in the part of Kaliště village, located in the district of Pelhřimov. The first part of the thesis deals with the description of the object and the given location, measuring aids and measuring works. The second part describes how data was processed and drawings drawn. The building drawings were completed in AutoCAD. Klíčová slova: Zaměření skutečného stavu,totální stanice,GNSS,polygonový pořad,GROMA,AutoCAD; Survey of the actual state,total station,GNSS,polygon traverse,GROMA,AutoCAD Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích

Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem ...

Línková Lenka; Papežová Eliška; Braun Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce
Soukup Petr; Frommeltová Eva; Zimová Růžena
2019 - český
Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období. Práce zahrnuje přehled dostupnosti map 20. století a podrobný popis zpracování map. Jedním z výstupů bakalářské práce je digitální model terénu. Výsledky práce jsou prezentovány formou webové aplikace.The Bachelor thesis deals with analysis of urban development of a municipality Jasenná in the 19th and 20th century by using base map from this period. The thesis includes overview of map availability from 20th century and detailed description of map processing. One of thesis output is digital terrain model. The results of this thesis are presented in the web application. Klíčová slova: Obec Jasenná,mapové podklady,vývoj zástavby,vektorizace,georeferencování,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,webová aplikace; Municipality Jasenná,base maps,urban development,vectorization,georeferencing,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,web application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce

Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období. Práce zahrnuje přehled dostupnosti map 20. století a podrobný ...

Soukup Petr; Frommeltová Eva; Zimová Růžena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa
Braun Jaroslav; Pártlová Lucie; Kozlík David
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových programů. Výsledkem práce je vyhotovená mapa v měřítku 1:500, která odpovídá předpisům SŽDC.The bachelor thesis deals with the mapping of the railway land in the section of the railway station Lípa. Content of the thesis is presentation of measuring, computing and graphic work. Furthermore, a description of used measuring tools and computer programs. The result of the measurement is a map 1:500 according rules of SŽDC. Klíčová slova: měření,totální stanice,měřický vozík,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAIL; measurement,total station,measuring trolley,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAIL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa

Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických ...

Braun Jaroslav; Pártlová Lucie; Kozlík David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

3D analýzy archeologické lokality
Hodač Jindřich; Přibyl Tomáš; Soukup Petr
2019 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování v minulosti získaných dat území hradiště Hrad u Čimelic. Tato data byla již jednou zpracována, a na základě této práce by mělo dojít k jejich upřesnění. Zadavatelem je paní PhDr. Dagmar Dreslerové Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, která také poskytla data, z nichž je DMT vytvořen. Model byl následně analyzován, čímž byla získána kubatura zbylého materiálu rozvalu. Na tomto DMT byla následně modelována pravděpodobná podoba valu, která byla dále analyzována. Výsledky z jednotlivých částí práce byly navzájem porovnány. Závěry této bakalářské práce by mohly vést k novým poznatkům o lokalitě a mohou se stát základem dalších projektů a výzkumů.The main aim of this Bachelor's thesis is to process the obtained data which concern the territory of the fortified settlement Hrad u Čimelic. This data has already been processed and on the basis of this thesis, they should be clarified. Mrs. PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D. who works in the Archaelogical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic is data provider. The data was used to create the digital terrain model. The model was subsequently analyzed to obtain a kubatum of the remaining wall's material. The probable form of the wall which was further analyzed was modeled on this DMT. The results from the individual parts were compared. Conclusions of this bachelor thesis could lead to new knowledge of the locatity and could be the basis of other projects and research. Klíčová slova: DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelace,3D model; DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelation,3D model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
3D analýzy archeologické lokality

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování v minulosti získaných dat území hradiště Hrad u Čimelic. Tato data byla již jednou zpracována, a na základě této práce by mělo dojít k jejich upřesnění. ...

Hodač Jindřich; Přibyl Tomáš; Soukup Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Statický návrh bytového domu v Praze
Tipka Martin; Šedivec Jaroslav; Frantová Michaela
2019 - český
Náplní této bakalářské práce je statický návrh bytového domu v Praze dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Druhá část řeší variantní návrh stropní desky, kdy se posuzují čtyři varianty. První varianta je plná monolitická ŽB deska a zbylé tři varianty jsou ŽB desky řešeny různými typy vylehčení. Tyto varianty jsou na závěr porovnány. Návrh konstrukcí je proveden převážně ručními návrhovými metodami. Pro návrh a posouzení sloupů v 1.NP je vytvořen 3D model v softwaru SCIA Engineer 18.1.The content of this bachelor thesis is a static design of a residential building in Prague in accordance with valid ČSN EN standards and national annexes. The first part focuses on the preliminary design of load-bearing structures. The second part solves the variant design of the ceiling slab when four variants are considered. The first variant is a monolithic reinforced concrete slab and the remaining three variants are reinforced concrete slabs solved by various types of lightning. These variants are compared at the end. A 3D model in SCIA Engineer 18.1 software is created to design and evaluate columns in the 1st floor. Klíčová slova: Beton,železobetonové konstrukce,stropní deska,vylehčená stropní deska,bytový dům,předběžný návrh,vyztužování; Concrete,reinforced concrete structures,ceiling slab,lightweight ceiling slab,apartment house,preliminary design,reinforcement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Statický návrh bytového domu v Praze

Náplní této bakalářské práce je statický návrh bytového domu v Praze dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Druhá část řeší ...

Tipka Martin; Šedivec Jaroslav; Frantová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Testování úhlové přesnosti automatického cílení totálních stanic
Braun Jaroslav; Kulhavý Adam; Jašek Petr
2019 - český
Cílem bakalářské práce je otestovat automatické a ruční cílení tří totálních stanic na čtyři různé odrazné hranoly podle normy ČSN ISO 17123-3 a navrženého experimentu. Výsledkem je určení směrodatné odchylky měření vodorovných směrů a porovnání s odchylkami udávanými od výrobce.The aim of bachelor thesis is to test the automatic and manual targeting of three total stations on four different reflection prisms according to ČSN ISO 17123-3 and the proposed experiment. The result is standard deviation of measuring horizontal directions and comparison with the deviations given by the manufacturer. Klíčová slova: směrodatná odchylka,totální stanice,odrazný hranol,ČSN ISO 17123-3,automatické cílení; standard deviation,total station,reflective prism,ČSN ISO 17123-3,automatic targeting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Testování úhlové přesnosti automatického cílení totálních stanic

Cílem bakalářské práce je otestovat automatické a ruční cílení tří totálních stanic na čtyři různé odrazné hranoly podle normy ČSN ISO 17123-3 a navrženého experimentu. Výsledkem je určení směrodatné ...

Braun Jaroslav; Kulhavý Adam; Jašek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba a prezentace map vývoje zástavby obce Velečín
Soukup Petr; Münzberger Josef; Poloprutský Zdeněk
2019 - český
Obsahem bakalářské práce je analýza vývoje zástavby v části katastrálního území Velečín podle dostupných mapových podkladů. Bakalářská práce popisuje vývoj katastrálních map na našem území s důrazem na 19. století, pojednává o aktuální dostupnosti takových map a jejich následném zpracování, analýze a vyhodnocení. Dále nastiňuje vybrané způsoby prezentace map na webu. Výsledkem bakalářské práce jsou mapové výstupy v tištěné a online formě.The bachelor's thesis deals with analysis of an urban development of Velečín village according to available cadastral maps. Bachelor's thesis summarizes the evolution of cadastre in Bohemian lands and emphasizes the establishment of such a unique stable cadastre in 19th century. It refers to a present-day availability of such materials and describes consequential working process and map analysis. Furthermore, it suggests few possibilities of map presentation on the web. The result of bachelor's thesis are both printed and online map outputs. Klíčová slova: Obec Velečín,vývoj zástavby,císařské povinné otisky,originální mapa stabilního katastru,katastrální mapa evidenční,mapa pozemkového katastru,katastrální mapa,vektorová mapa,georeferencování,vektorizace,analýza mapových podkladů,porovnání map,prezentace map na webu,ArcGIS,Story Map; Velečín village,urban development,map of stable cadastre,cadastral map,vector map,georeferencing,vectorization,analysis of map sources,comparing maps,web map presentation,ArcGIS,Story Map Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvorba a prezentace map vývoje zástavby obce Velečín

Obsahem bakalářské práce je analýza vývoje zástavby v části katastrálního území Velečín podle dostupných mapových podkladů. Bakalářská práce popisuje vývoj katastrálních map na našem území s důrazem ...

Soukup Petr; Münzberger Josef; Poloprutský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

STP - Hanusova 575 Stavba ve stísněné zástavbě
Procházka Michal; Pešička Ladislav; Bruzl Michal
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace obytné budovy. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace. Práce je zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. Součástí práce je také návrh zařízení staveniště pro tři technologické etapy ve stísněné zástavbě a posouzení výhodnosti rozdílného umístění zvedacích prostředků.The bachelor thesis is aimed at planning of the effectuation of residential house. It deals with the control of the project documentation. The thesis is focused on spatial, technological and time structure of the project. The part of this work is the draft of the building site facilities for 3 thechnological stages in the constricted build-up area, as well as the evaluation of the expediency of different placing of the lifting devices. Klíčová slova: Prostorová struktura,technologická struktura,časová struktura,zvedací prostředky,zařízení staveniště; Spatial structure,technological structure,time structure,lifting devices,building site facilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
STP - Hanusova 575 Stavba ve stísněné zástavbě

Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace obytné budovy. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace. Práce je zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. Součástí ...

Procházka Michal; Pešička Ladislav; Bruzl Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy
Jelínek Vladimír; Ceralová Kristýna; Kvarda Rostislav
2019 - český
Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané budovy. Návrh byl aplikován na imaginární objekt administrativní budovy s uvažovanou lokalitou Praha. Objekt má 5 nadzemních podlaží s proskleným lehkým obvodovým pláštěm. Část pro vytápění je navržena v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Využito je vytápění ve dvou variantách - kondenzační plynové kotle či tepelná čerpadla. Z otopných těles byly použity plošné stropní sálavé panely. Koncepčně je pak v práci popsán zvolený systém distribuce teplovzdušného vytápění. V první řadě bylo třeba stanovit tepelné ztráty a zisky budovy. Následně byl navržen zdroj tepla/chladu, akumulační nádoba TUV, akumulační zásobník chladu, chladící jednotka, rekuperační jednotka a trasa rozvodů teplovodního a teplovzdušného vytápění.The aim of this bachelor thesis was the design of a flat ceiling radiant heating of an administrative building, which can also be used for cooling. In connection with heating and cooling, the air-conditioning of the given building was marginally solved. The design was applied to an imaginary object of an administrative building with a considered location in Prague. The building has 5 above-ground floors with glazed lightweight cladding. Part of the heating is proposed in the scope of the project documentation for the issuance of the building permit. Heating is used in two variants - condensing gas boilers or heat pumps. Radiant ceiling panels were used from the radiators. Conceptually, the selected system of distribution of hot-air heating is described in the thesis. First of all, it was necessary to determine heat losses and building gains. Then I found a heat / cold source, a DHW storage tank, a cold storage tank, a cooling unit, a heat recovery unit and a hot-water and hot-air heating circuit were designed. Klíčová slova: vytápění administrativní budovy,chlazení administrativní budovy,větrání dministrativní budovy,plynový kondenzační kotel,tepelné čerpadlo,plošné stropní vytápění/chlazení; heating,cooling,airconditioning,gas condensing boiler,heat pump,flat ceiling heating Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy

Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově ...

Jelínek Vladimír; Ceralová Kristýna; Kvarda Rostislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze