Počet nalezených dokumentů: 2022
Publikováno od do

FUCK HARDER
Svoboda, Jakub; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
2018 - český
Téma se odkazuje k současné světové tvorbě queer umělců. Cílem této práce je ilustrovat na příkladech osobní teorii o radikálnějším přístupu v queer kultuře, informovat o nových přístupech v queer umění a fluidně spojovat jisté sounáležitosti. Obsah: teorie, zážitek, rozhovory, umělci, vývoj, budoucnost Názvy hlavních kapitol: Spirit in the 21st century, Vulnerabilty & Balance, Criticism, Make Queers Great Again, People for people, New Normal Hlavní umělci: Jana Kratochvílová, Arca x Jessie Kanda, Anne Imhof, Tino Seghal, Justyna Gorowská, YBDG, Anohni Literatura: Phillip Vannini - Non-representational methodologies úvod: Téma práce vychází z osobní zkušenosti. V roce 2016 jsem intuitivně cítil, že umělci pracující s queer tématy začnou ve svém přístupu přitvrzovat a tvorba bude radikálnější. Napsal jsem proto v koupelně na zrcadlo statement FUCK HARDER IN 2K17. Ukázalo se, že jsem měl pravdu a opravdu rok 2017 byl ve znamení radikalismu na více směrů – od vizuálního umění, videoklipy, hudbu, pop kulturu až k módni fotografii. Ve své práci bych se tudíž rád zaměřil na toto téma a vybrané umělce z celého světa. Podložit své povšimnutí tohoto fenoménu skrze aktuální tvorbu vybraných umělců a na její bázi lehce naznačit další vývoj těchto radikálně tvořících umělců. Samotný výběr umělců bude klíčový pro celé téma práce a bude intuitivní, doplněný o rozhovory s umělci. Intuice v práci bude dalším klíčem na jehož základě budu spojovat vše co si dokážete představit. The theme refers to contemporary world production of queer artists. The aim of this work is to illustrate, on the example of personal theory, a radical approach in the field of culture, to inform about new approaches in the field of art and to fluidly combine certain belongings. Content: theory, experience, interviews, artists, development, future Headline Chapters: Ghost in the 21st Century, Wickedness, Brand Queers, Great Army of People, New Base (Emancipation) Main artists: Jana Kratochvílová, Arca x Jessie Kanda, Anne Imhof, Tino Seghal, Bjork, Ryan Trecartin, Anohni Literature: Phillip Vannini - theory unrepresentative introduction: The theme of the thesis is based on personal experience. In 2016, I intuitively felt that artists working with thematic themes would start to harden in their approach and make the creation more radical. So I wrote in the bathroom on the mirror the statement FUCK HARDER IN 2K17. It turned out I was right, and indeed 2017 was a sign of radicalism in more directions - from visual art, video clips, music, pop culture to fashion photography. In my work I would like to concentrate on this subject and selected artist from all over the world. Understand your perception of this phenomenon over the current work of selected artists, and on the basis of this you can easily indicate the further development of these artists. The selection of artists will be key to the work and will be intuitive, complemented by interviews with artists. Intuition at work will be the next key to link everything you can imagine. Klíčová slova: teorie umění; móda; performance (umění); video; feminismus; fotografie; sexualita; vizuální umění Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
FUCK HARDER

Téma se odkazuje k současné světové tvorbě queer umělců. Cílem této práce je ilustrovat na příkladech osobní teorii o radikálnějším přístupu v queer kultuře, informovat o nových přístupech v queer ...

Svoboda, Jakub; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika filtrace pomocí ND filtru na digitálních kamerách
Piňos, Matěj; ŠEC, Martin; HOJDA, Petr
2018 - český
Práce se zabývá možnostmi šedých filtrů při snímaní na digitální kamery. Mapuje vývoj filtrů, obsahuje informace o technologických novinkách a řešeních. Porozumění této problematice je důležitou součástí práce kameramana, neboť šedé filtry jsou nejpoužívanějších kameramanovým filtrem, především v exteriérech. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části práce soustředěné na testování filtrů na kamerách. This thesis concerns the possibilities of neutral density filters which are used on digital cameras. It is focused on the development of filters, information about technological innovations and solutions. Understanding this issue is an important part of the cinematographer's work, as neutral density filters are the most used filters, especially in the exteriors. The theoretical knowledge is used in the practical part of the thesis focused on camera filter testing. Klíčová slova: filmová technika; digitální kamery; filtry Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Problematika filtrace pomocí ND filtru na digitálních kamerách

Práce se zabývá možnostmi šedých filtrů při snímaní na digitální kamery. Mapuje vývoj filtrů, obsahuje informace o technologických novinkách a řešeních. Porozumění této problematice je důležitou ...

Piňos, Matěj; ŠEC, Martin; HOJDA, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

«Imitacianism»
Khaust, Elizabet; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - český
První fázi této práce bych chtěla věnovat analýze několika sociologickým pojmům, vznikajících pod postmoderním vlivem a označít je jako klíčové koncepty, které budu používat po dobu mé diplomové práce. V další fázi chci pochopit, jak moc lze vysledovat kořeny tohoto tématu. A finální etapou chci představit termín «Imitacianismus» jako pojem označující umění při použití medialních avatarů. To znamená, že využívají alter ego nebo alter situace vytvořené v prostoru sociálních médií. Aby bylo možné dobře analyzovat toto téma, chci prozkoumat některé příklady uměleckých děl, které jsou s ním spojeny. The first phase of this work, I would like to dedicate a few sociological analysis concepts arising under the influence of postmodern and mark them as key concepts, which I will use for my diploma thesis. In the next phase I want to understand how much we can trace the roots of this topic in the history. And the final phase I want to present the term "Imitacianismus» as designating art term with using media avatars. In order to well analyze this issue, I want to examine some examples of artworks that are associated with it. Klíčová slova: sociální média; Facebook; internet; performance (umění); virtuální realita; počítačová simulace Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
«Imitacianism»

První fázi této práce bych chtěla věnovat analýze několika sociologickým pojmům, vznikajících pod postmoderním vlivem a označít je jako klíčové koncepty, které budu používat po dobu mé diplomové ...

Khaust, Elizabet; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47
Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
2018 - český
Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku jeho jediného houslového koncertu, který vznikl hned ve dvou verzích, které jsou zde také porovnány. This bachelor thesis is about the most significant music composer of Finland – Jean Sibelius, about his life since childhood till his death. It documents his work, also describes the circumstances of making his only violin concert, which was created in two versions, which are also compared here. Klíčová slova: život a dílo; Sibelius, Jean, 1865-1957; Sibelius, Jean, 1865-1957. koncerty, housle, orchestr, op. 47 , d moll Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47

Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku ...

Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky
Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
2018 - český
Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen. This bachelor thesis deals with an approaching the deeper knowledge of the cultural TV channel ČT art which started its broadcasting o of August 2013 and nowadays is the one best-evaluated TV channel with the regard to the satisfaction of television viewers. The first chapter of the thesis is focused on the organizational structure of Česká televize, the council of Česká televize its statute, the codex and the ethical panel and the laws under which it is governed. The second chapter is about the origin of ČT art and the dramaturgy of its TV shows. The third chapter describes the viewing of ČT art in overall audience measurement of Česká televize as well as the viewing of the particular music programs on ČT art. The fourth chapter contains the basics overview of the budget based on Česká televize´s annual reports focusing on cultural shows and its production financial aspect including musical shows. The final chapter is dedicated to the International TV Festival Zlatá Praha which is closely connected with ČT art. Klíčová slova: dramaturgie pořadů; sledovanost; výroční zpráva; Česká televize; Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky

Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na ...

Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Všestranný přístup ve výuce tance na ZUŠ
Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
2018 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních tanečních technik. Snaží se najít vzájemný přesah pohybových stylů z pohledu tanečního pedagoga. Cílem práce je přiblížit tento způsob výuky a přispět zkušenostmi tanečním pedagogům, kteří preferují výuku kombinovaných tanečních technik. This bachelor thesis focuses on education of students of artistic dance at basic art schools. It specifically aims at means of general teaching process and a brief characterization of principles of different basic dance techniques. It attempts to find a mutual overlap between the styles of movement from the point of view of a dancer. The main goal of the work is to open up this teaching method and to contribute with the gained experience to dance educators who prefer teaching of combined dance techniques. Klíčová slova: tanec; základní umělecká škola; pohybový princip; taneční styly; taneční tvořivost Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Všestranný přístup ve výuce tance na ZUŠ

Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních ...

Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Klavírní tria Zdeňka Lukáše
Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
2018 - český
Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout i skladatelův život se zaměřením na jeho hudební kariéru. Informace jsou čerpány z knih a studií, hudebních periodik, audionahrávek i rozhovorů s interprety Lukášových děl. The goal of the thesis is to explore the works for piano trio by Zdeněk Lukáš, who is considered as one of the most significant Czech composers of the second half of the 20th century. The thesis also offers a brief overview of the composers’ life focusing on his musical career. The author used information from books, articles, magazines devoted to music, recordings as well as interviews with the interpreters of works by Zdeněk Lukáš. Klíčová slova: klavírní trio; komorní hudba; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007. Trio Boemo, klavír, housle, violoncello Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Klavírní tria Zdeňka Lukáše

Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout ...

Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období
Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
2018 - český
Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to pomocí analýzy jeho Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola, která je rozdělena do dvou podkapitol, shrnuje jak život a dílo Bohuslava Martinů, tak přehled jeho komorní tvorby v pařížském období. Každá další kapitola obsahuje harmonickou a tektonickou analýzu jednotlivé věty Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Tyto kapitoly jsou opět rozděleny na podkapitoly (první podkapitola je vždy obecná charakteristika, která poskytuje základní informace o určité větě) a každá z nich obsahuje analýzu velkých dílů jednotlivých vět ze sonáty. This bachelor thesis mainly should help to examinate the compositional style of Bohuslav Martinů by analyzing his Sonata for flute, violin and piano, but also to orientate in Bohuslav Martinů chamber music written during his Paris period. The thesis is divided into five chapters. The first chapter, which is divided into two subchapters, summarizes live and work of Bohuslav Martinů and his chamber music during his Paris period. Each following chapter contains harmonical and tectonic analysis of individual sonata movements. These chapters are also divided into subchapters (the first subchapter is always providing general characteristic and basic information about particular movement). Each of subchapters brings the analysis of selected big parts of sonata movements. Klíčová slova: sonáta; komorní tvorba; Martinů, Bohuslav, 1890-1959 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období

Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to ...

Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88
Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
2018 - český
Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti různých nahrávek tohoto díla. Nahrávky jsou zvoleny tak, aby reprezentovaly nejen jednotlivé epochy 20. století, ale i současnou estetiku uvádění této symfonie. Porovnávám zde nahrávky Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Libora Peška, Vladimíra Válka a Jiřího Bělohlávka. Pro tyto dirigenty byla v době nahrávání Dvořákova symfonie jedním ze základních děl v repertoáru. To stejné ale neplatilo pro všechny orchestry, některé z nich hrály skladbu vůbec poprvé. U každé nahrávky jsou posouzeny její zvukové vlastnosti s přihlédnutím k dobovým možnostem. Nahrávacím týmům se i v dobách dřívějších podařilo dosáhnout pozoruhodných snímků, na kterých měly samozřejmě svůj nemalý podíl i velké dirigentské osobnosti, na něž dodnes v interpretaci stěžejních českých symfonických děl navazujeme. Následují dynamické, tempové či agogické rozdíly, a to včetně působnosti díla a hudební logičnosti. Opakovaným poslechem jsem docházela ke stále větším detailům a ke zjištění, že jedna a tatáž skladba se dá interpretovat zcela odlišně, aniž bychom ale některou z interpretací museli označit za nejzdařilejší. Je také nutné poukázat na to, že ne zcela stejné hudební prostředky ocení posluchač na živém koncertě a na studiové nahrávce. Zajímavou kategorií jsou proto tzv. live nahrávky z koncertů. The Eighth Symphony written by Antonín Dvořák with the often referenced subtitle “English” and opus number 88, is one of the core pieces not only of the Czech symphonic repertoire. In this work I deal with the comparison of five different recordings of this work. Recordings are chosen to represent not only the individual epochs of the 20th century, but also the contemporary aesthetics of this symphony. I compare the recordings of Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Libor Pešek, Vladimír Válek and Jiří Bělohlávek. For these conductors, at the time of recording, this piece was one of the basic works in their repertoire. We cannot apply the same thing to all orchestras; some of them played the song for the first time. For each recording, its sound properties are assessed, taking into account the time options. Recording teams have achieved remarkable recordings even in earlier times on which, of course, their great share also had great conductors, who we follow in the interpretation of the main Czech symphonic works until today. Then there are dynamic, tempo or agogic differences, including the scope of work and musical logic. By repeated listening, I was getting more and more detail and finding that one and the same symphony could be interpreted quite differently without having to designate one of the interpretations as the most successful. It is also necessary to point out that not the same musical means will be appreciated by the listener at a live concert or studio recording. An interesting category is so-called live recordings from concerts. Klíčová slova: nahrávky; symfonie; interpretace; Dvořák, Antonín, 1841-1904. symfonie, č. 8 (4) op. 88, G dur Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88

Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti ...

Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nahota v současném tanci
Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - český
V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na jevišti. Dále jsem taneční analýze podrobila inscenace dvou významných choreografek a dvě svoje díla. Na základě analýzy jsem se snažila každou choreografii zařadit do jedné z vymezených kategorií a postihnout její znakovost. Zaobírala jsem se nahotou na jevišti nejen z významového hlediska, ale i z hlediska kontextu, ve kterém vzniká. In my bachelor's thesis titled "Nudity in Contemporary Dance", I was concerned with symbolic of nudity in performing arts in recent years. Firstly, I defined the semiotic terms and also categories of using nudity on the stage. After, I analyzed performances of two important recent choreographers and two of my works. According to the analysis I tried to place each choreography into one of the defined categories and express its significance. I looked at nudity on stage not only from the point of view of meaning, but also from the point of view of the context in which it arises. Klíčová slova: tanec; taneční inscenace; nahota na jevišti Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nahota v současném tanci

V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na ...

Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze