Počet nalezených dokumentů: 24781
Publikováno od do

Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině
KOVÁŘOVÁ, Pavlína
2022 - český
The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for biodiversity conservation. The beetle has disappeared from many places in the Czech Republic, with one of the last populations surviving in the Ralska upland. Using the capture-mark-recapture method, I estimated the local population size, and mobility of the species, and related the results to the data obtained in previous years. The outcome will support more efficient conservation strategies targeted at this species in the Ralska upland. Klíčová slova: tesařík; ohrožený druh; populace; zpětné odchyty; mrtvé dřevo; longhorn beetle; endangered species; population; mark-recapture; dead wood Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině

The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for ...

KOVÁŘOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů
JAKEŠOVÁ, Kristýna
2022 - český
Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními kohortami, zadruhé sezónní cykly a zatřetí využití dané lokality. Výsledky byly diskutovány s literaturou týkající se vyhynulých praturů a dosud žijícího divokého skotu. The aim of this thesis was to monitor the behaviour of the back-crossed aurochs in the nature reserve Milovice. The subject of monitoring was first their daily activity and the possible differences between age and sex groups, second the seasonal cycles and third the usage of the locality. Results were discussed with literature concerning the extinct aurochs and still-living wild cattle. Klíčová slova: pratur; přírodní rezervace; Milovice; polodivoký chov; aurochs; nature reserve; Milovice; semi-wild cattle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů

Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními ...

JAKEŠOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Calling Haplotypes from duplex sequencing data and its application: a case study with Erbb2 data
MOUKBEL ALI ALDAWLA, Shehab
2022 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Calling Haplotypes from duplex sequencing data and its application: a case study with Erbb2 data

MOUKBEL ALI ALDAWLA, Shehab
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Řízení zásob ve vybraném podniku
KORBELOVÁ, Eliška
2022 - český
První kapitola se zabývá charakteristikou a členěním zásob v účetnictví. Jedná se o pochopení významu zásob, co mezi zásoby patří, jakou plní funkci a jejich klasifikaci. Dále je popsáno oceňování a účtování zásob. Poslední kapitolou teoretické části je řízení zásob. Cílem je minimalizovat náklady na pořízení a skladování. V praktické části jsou základní informace a data o vybrané společnosti. Všechna data jsou poskytnutá jednatelem společnosti. Popisuje se účtování podniku, oceňování zásob a finanční analýza podniku. V této části je aplikována metoda ABC, kde se nakupované zásoby rozdělily do jednotlivých skupin. Poté je použit model EOQ zaměřený na položky ve skupině A. Zde se vypočítá optimální velikost dodávky, dodací cyklus a optimální počet dodávek za rok. V závěru práce je soupis zhodnocení systému řízení zásob ve vybraném podniku. Návrhy na změny jsou podloženy výpočty v praktické části. The first chapter deals with the characteristics and classification of inventories in accounting. It is an clarification of the meaning of inventories, what they are, what function they perform and their classification. The valuation and accounting of inventories are described below. The last chapter of the theoretical part further describes inventory management. The aim is to minimize the costs of acquisition and storage. In the practical part, there is basic information and data about the selected company. All data is provided by the company managing director. The accounting of the company, the valuation of inventories and the financial analysis of the company are described. The ABC method is applied in practical part, where the purchased inventories are divided into individual groups. Then the EOQ model is used on the specific items in group A. The optimal delivery size, delivery cycle and the optimal number of deliveries per year are calculated afterward. The end of the bachelor thesis describes a summary of the inventory management system evaluation. Proposals for changes are based on calculations from the practical part. Klíčová slova: zásoby; řízení zásob; metoda ABC; model EOQ; optimální velikost dodávky; inventory; inventory management; ABC method; EOQ model; optimal delivery size Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Řízení zásob ve vybraném podniku

První kapitola se zabývá charakteristikou a členěním zásob v účetnictví. Jedná se o pochopení významu zásob, co mezi zásoby patří, jakou plní funkci a jejich klasifikaci. Dále je popsáno oceňování a ...

KORBELOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Hypoteční trh v České republice
KOVANDOVÁ, Kateřina
2022 - český
Cílem této práce bylo zhodnocení vývoje českého hypotečního trhu a také porovnání nabídky vybraných poskytovatelů hypotečních úvěrů v České republice. Konkrétně se zaměřuje na historický vznik a vývoj hypotečního bankovnictví i s popisem současné situace hypotečního trhu, a také na charakteristiku trhu, s pomocí ukazatelů, jakým je například úroková sazba. Dále je zde popsána česká legislativní úprava hypotečního trhu. Součástí práce byl také popis a analyzování hypotečních úvěrů s pomocí základních ukazatelů, jako jsou úroková sazba, délka fixace, poplatky a splacení úvěru. V praktické části práce dochází k porovnání nabídek hypotečních úvěrů s pomocí metody jednoduchého součtu pořadí od tří konkrétních bank na čtyři konkrétní modelové příklady. Výsledkem vyhodnocení výsledků analýzy nabídek je doporučení nejlepší nabídky každému z potencionálních žadatelů. The aim of the bachelor thesis was to evaluate the development of the Czech mortgage market and also to compare the offer of lenders in the Czech Republic. It focuses specifically on the formation and development of mortgage banking with description of current situation of mortgage market and also the characteristics of the market using indicators such as the interest rate. It further describes the Czech legislation on the mortgage market. Part of the thesis is also a description of the analysis of mortgage loan using basic indicators such as interest rate, fixation duration, fees and repayment and possibilities of a loan. The final part is focused on comparing mortgage loan offers, using the simple sum of rankings method, from banks to specific model examples. The result of the evaluation of the offers analysis is the recommendation of the best offer to each potential applicant. Klíčová slova: Hypoteční úvěr; úroková sazba; doba fixace; splátka; Mortgage loan; interest rate; fixation duration; payment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hypoteční trh v České republice

Cílem této práce bylo zhodnocení vývoje českého hypotečního trhu a také porovnání nabídky vybraných poskytovatelů hypotečních úvěrů v České republice. Konkrétně se zaměřuje na historický vznik a vývoj ...

KOVANDOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Systém nemzdového odměňování v podniku
DALIHODOVÁ, Anna
2022 - český
Bakalářská práce s názvem "Systém nemzdového odměňování v podniku" se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod. První část práce vysvětluje základní pojmy, které se týkají systému odměňování. Mezi tyto pojmy patří mzda, motivace, zaměstnanecké výhody a cafeteria systém. V druhé části práce je představena vybraná společnost. Hlavní pozornost byla věnována poskytovaným zaměstnaneckým výhodám v tomto podniku. V této části se použila dotazníková metoda, která byla provedena za účelem zjištění skutečnosti, jak vnímají systém mzdového odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod samotní zaměstnanci ve zvoleném podniku. Závěr práce tvoří zhodnocení výsledků z dotazníkového šetření. This bachelor thesis entitled "System of non-wage remuneration in the company" deals with the providing of employee benefits. The first part of the thesis explains the basic concepts related to remuneration system. These terms include wage, motivation, employee benefits and cafeteria system. In the second part of the thesis, the selected company is presented. The main attention was paid to employee benefits provided in this company. In this part, a questionnaire method was used to find out how employees evaluate remuneration system. The conclusion of the thesis is an evaluation of results of questionnaire survey. Klíčová slova: zaměstnanecká výhoda; systém odměňování; mzda; zaměstnanec; motivace; employee benefit; remuneration system; wage; employee; motivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Systém nemzdového odměňování v podniku

Bakalářská práce s názvem "Systém nemzdového odměňování v podniku" se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod. První část práce vysvětluje základní pojmy, které se týkají systému odměňování. Mezi ...

DALIHODOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Účtování a vykazování leasingu podle ČÚS a IFRS 16 ve vybrané obchodní korporaci
MATIÁŠOVÁ, Tereza
2022 - český
Hlavním cílem této bakalářské práce je účtování a následná komparace leasingu podle Českých účetních standardů (ČÚS) a Mezinárodních standardů (IFRS) ve vybrané obchodní korporaci. Finanční leasing je jeden z nejpoužívanějších druhů financování dlouhodobého majetku. Tato práce obsahuje charakteristiku leasingu, jeho druhy a vymezení pojmů, které s touto problematikou souvisejí. Po krátkém představení vybraného podniku pro aplikování dané problematiky se práce zabývá účtováním leasingu na základě leasingové smlouvy podle ČÚS a následně podle IFRS 16 - leasingy. V úplném závěru jsou shrnuty největší rozdíly mezi účtováním podle obou typů standardů. The main goal of this bachelor thesis is the accounting and subsequent comparison of leasing according to Czech Accounting Standards (ČÚS) and International Standards (IFRS) in a selected business corporation. Financial leasing is one of the most used types of fixed asset financing. It contains the characteristics of leasing, its types and definitions of terms related to this issue. After a short presentation of the selected company for the application of the given issue, the work deals with the accounting of leasing based on the leasing contract according to the CÚS and then according to IFRS 16 - Leases. In the very conclusion, the biggest differences between accounting according to both types of standards are summarized. Klíčová slova: finanční leasing; České účetní standardy; Mezinárodní účetní standardy; účtování; financial leasing; Czech Accounting Standards; International Accounting Standards; accounting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Účtování a vykazování leasingu podle ČÚS a IFRS 16 ve vybrané obchodní korporaci

Hlavním cílem této bakalářské práce je účtování a následná komparace leasingu podle Českých účetních standardů (ČÚS) a Mezinárodních standardů (IFRS) ve vybrané obchodní korporaci. Finanční leasing je ...

MATIÁŠOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Spokojenost se službami jako faktor rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňsko
LIŠKOVÁ, Klára
2022 - český
Zvoleným tématem bakalářské práce je spokojenost se službami jako faktor rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňsko. Hlavním důvodem výběru tématu je záliba k cestování a možnost analýzy daného prostředí. Nejprve jsou v práci vymezeny základní pojmy a faktory, které působí na cestovní ruch. Dále je v práci využit nejen kvalitativní výzkum, tak dále v praktické části kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum byl prováděn za účelem porovnání stávající situace s předchozími lety za pomoci řízených rozhovorů se starosty jednotlivých vybraných obcí. Kvantitativní výzkum využil dotazníkového šetření, na základě kterého byly následně stanoveny a vyhodnoceny čtyři stanovené hypotézy. Oba tyto výzkumy následně vedly k naplánování nového potenciálního produktu, neboť na základě získaných dat lze vyčíst, jaké má destinace nedostatky a co by bylo potřeba k odstranění těchto nedostatků provést, aby došlo k vylepšení stávající situace v tomto místě. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení spokojenosti návštěvníků se službami v oblasti Třeboňsko a následné vymezení návrhu opatření, které vedou ke zvýšení spokojenosti účastníků cestovního ruchu v této oblasti. The chosen topic of the bachelor thesis is satisfaction with services as a development factor of tourism in the Třeboň region. The main reason for choosing the topic is the fondness for traveling and the possibility of analyzing the given environment. First, the thesis defines basic terms and factors that affect tourism. Furthermore, the work uses not only qualitative research, but also quantitative research in the practical part. Qualitative research was conducted in order to compare the current situation with previous years with the help of controlled interviews with the mayors of individual selected municipalities. Quantitative research used a questionnaire survey, on the basis of which they were subsequently established and evaluated four established hypotheses. Both of these researches subsequently led to the planning of a new potential product because on the basis of the obtained data, it is possible to read what the destination's shortcomings are and what would need to be done to eliminate these shortcomings in order to improve the current situation in this place. The main goal of the bachelor's thesis is the evaluation of visitors' satisfaction with services in the area of Třeboňsko and the subsequent definition of a proposal for measures that lead to an increase in the satisfaction of tourism participants in this area. Klíčová slova: Třeboňsko; cestovní ruch; spokojenost; služby; hodnocení; udržitelnost; Trebonsko; tourism; satisfaction; services; assessment; sustainability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spokojenost se službami jako faktor rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňsko

Zvoleným tématem bakalářské práce je spokojenost se službami jako faktor rozvoje cestovního ruchu v oblasti Třeboňsko. Hlavním důvodem výběru tématu je záliba k cestování a možnost analýzy daného ...

LIŠKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Konstrukce výnosových křivek z dluhopisů a jejich využití
HODINOVÁ, Anna
2022 - český
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí výnosových křivek z dluhopisů a jejich využit. Charakterizuje jednotlivé typy dluhopisů, způsoby jejich ocenění a výnosnost. Hlavní část bakalářské práce se věnuje problematice výnosových křivek, definicí typů a tvarů výnosových křivek a teoriemi vysvětlující jejich tvar. Tyto znalosti jsou dále použity pro konstrukce křivek dluhopisů České republiky. Konstruovány jsou výnosové křivky z výnosů do doby splatnosti proložené Svenssonovou funkcí, a to od roku 2015 do roku 2022. Jejich tvar je srovnán s prognózami České národní banky a následně s makroekonomickými ukazateli za příslušný rok. Z porovnaných výsledků vyplývá, že tvar a rozdíl výnosností krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů mohou určit směr ekonomické aktivity, ale nelze na základě těchto hodnot určit výši ekonomické aktivity. This bachelor thesis deals with the construction of bond yield curves and their use. It characterizes the different types of bonds, their pricing methods and yields. The crucial part of the bachelor thesis deals with the problems of yield curves, defining the types and shapes of yield curves and the theories explaining their shape. This knowledge is further applied to the construction of bond curves of the Czech Republic. Yield curves are constructed from yields to maturity interpolated with the Svensson function, from 2015 to 2022. Their shape is compared with the forecasts of the Czech National Bank and subsequently with macroeconomic indicators for the respective year. The compared results show that the shape and the difference in yields of short-term and long-term bonds can determine the direction of economic activity, but the amount of economic activity cannot be determined based on these values. Klíčová slova: dluhopis; výnosová křivka; výnos do doby splatnosti; bond; yield curve; spot yield curve; yield to maturity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Konstrukce výnosových křivek z dluhopisů a jejich využití

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí výnosových křivek z dluhopisů a jejich využit. Charakterizuje jednotlivé typy dluhopisů, způsoby jejich ocenění a výnosnost. Hlavní část bakalářské práce se ...

HODINOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Možnosti rozvoje ubytovacích zařízení v regionu Jindřichohradecko
MARKVART, Jan
2022 - český
Bakalářská práce "Možnosti rozvoje ubytovacích zařízení v regionu Jindřichohradecko" řeší problematiku nabídky služeb ubytovacích zařízení. Cílem práce je na základě analýzy lokalizace a služeb určit další možnosti rozvoje podniků poskytující ubytovací služby. Teoretická část práce je věnována vymezení pojmů, které pomůžou lepšímu porozumění problematiky, na kterou se práce soustředí. Jedná se o pojmy ohledně podnikání, podnikatelů a podniků dále jsou popsány podniky cestovního ruchu. Další jsou popsány ubytovací zařízení a jejich kategorie a klasifikace. Dalšími popsanými pojmy jsou produkt, služby a v poslední řadě lokalizace a geografické informační systémy. Praktická část práce se zabývá nejdříve lokalizací ubytovacích zařízení v regionu, následnou analýzou služeb, které ubytovací zařízení nabízejí a poté pomocí dotazníkového šetření zkoumá potřeby potenciálních zákazníků. Závěrem jsou pak zformulovány návrhy pro další rozvoj na základě zjištěných skutečností. Th bachelor thesis "Possibilities of development of accommodation facilities in the region Jindřichův Hradec" focuses on problematics of offered services of accommodation establishments. The goal of the thesis is to determine possibilities of development of accommodation establishments based on analysis of localization and services. The theoretical part is dedicated to definitions, that help to better understand the problematice of this thesis. Definitions are about business, businessmen and establishments and also tourism businesses. Accommodation establishments are described next, also its categories and classification. Other terms, that are described are product, services, localization and geographic information systems. The practical part deals with localization of accommodation establishments in the region, next the analysis of services offered by these establishments and then examines the needs of potencial customers using the survey method. Conclusion of the thesis is to formulate suggestions for possible development based on detected facts. Klíčová slova: lokalizace; služba; ubytovací zařízení; podnik; cestovní ruch; localization; service; accommodation establishment; business; tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Možnosti rozvoje ubytovacích zařízení v regionu Jindřichohradecko

Bakalářská práce "Možnosti rozvoje ubytovacích zařízení v regionu Jindřichohradecko" řeší problematiku nabídky služeb ubytovacích zařízení. Cílem práce je na základě analýzy lokalizace a služeb určit ...

MARKVART, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze