Počet nalezených dokumentů: 25626
Publikováno od do

Výzkum herních strategií a chování hráčů virtuálních her
BLOVSKÝ, Petr
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou tří her pro dva hráč a následnou analýzou optimálních strategií těchto her které jsou realizovány ve virtuálním metaverzu Neos. Hledání optimální strategie je nejprve prováděno teoreticky za využití teorie her a posléze experimentálně, sledováním virtuálních hráčů hrající tyto hry. Sledovány jsou především strategie, jenž hráči v těchto hrách volí. Zvolené strategie jsou následně zaznamenány a výsledky jsou zpracovány a porovnány s výsledky dosaženými za využití teorie her. Součástí bakalářské práce je také podrobný popis vytváření her a výpočtu optimálních strategií. The bachelor thesis deals with the design and creation of three games for two players and the subsequent analysis of the optimal strategies of these games, which are implemented in the virtual meta version Neos. The search for the optimal strategy is first carried out theoretically using game theory and then experimentally, by monitoring the virtual players playing these games. The strategies that players choose in these games are mainly monitored. The selected strategies are then recorded and the results are processed and compared with the results obtained using game theory. Part of the bachelor thesis is also a detailed description of creating games and calculating optimal strategies. Klíčová slova: strategie; metavese; teorie her; Neos; strategy; metaverse; game theory; Neos Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výzkum herních strategií a chování hráčů virtuálních her

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou tří her pro dva hráč a následnou analýzou optimálních strategií těchto her které jsou realizovány ve virtuálním metaverzu Neos. Hledání optimální strategie ...

BLOVSKÝ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Edukace sestrou o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci
HAVLOVÁ, Jitka
2023 - český
Bakalářská práce s názvem Edukace sestrou o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci se zabývá vědomostmi pacientů o tromboembolické nemoci, o edukačních činnostech sester a zjišťování efektivity edukačních činností sester o tromboembolické nemoci. Teoretická část je zaměřena na anatomii cévní soustavy a srdce a na proces srážení krve. Dále je teoretická část věnována charakteristice tromboembolické nemoci, příznakům a rizikovým faktorům. Také je zde uvedena diagnostika, léčba a prevence tromboembolické nemoci. V neposlední řadě je popsána ošetřovatelská péče o pacienty s flebotrombózou a plicní embolií a edukace pacientů. Pro bakalářskou práci byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo Zmapovat vědomosti pacientů o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci. Druhým cílem bylo Zmapovat edukační činnosti sester v rámci tromboembolické nemoci a třetím cílem bylo Zjistit, jakým způsobem sestry zjišťují efektivitu edukační činnosti o tromboembolické nemoci. Na jejich podkladě byly stanoveny tři výzkumné otázky: Jaké jsou vědomosti pacientů o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci? Jaké jsou edukační činnosti sester v rámci prevence tromboembolické nemoci v nemocnici? Jakým způsobem sestry zjišťují efektivitu edukační činnosti o tromboembolické nemoci v nemocnici? Pro dosažení výsledků výzkumného šetření byly stanoveny dva výzkumné soubory. Prvním výzkumným souborem byly sestry poskytující péči a druhým výzkumným souborem byli pacienti. Ti byli hospitalizováni na oddělení, kde sestry pracovaly. Samotné výzkumné šetření probíhalo při osobním setkání s výzkumnými soubory za použití kvalitativní metody a polostrukturovaných rozhovorů. Všechny rozhovory byly zaznamenávány se souhlasem výzkumných souborů na diktafon mobilního zařízení. Získaná data z rozhovorů byla zpracována a analyzována metodou "tužka, papír". Na jejich základě byly vytvořeny hlavní kategorie a podkategorie. Pro sestry poskytující péči byly stanoveny tři kategorie a sedm podkategorií. Pro pacienty byly stanoveny tři kategorie a šest podkategorií. První výzkumná otázka byla, Jaké jsou vědomosti pacientů o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci? Dle uskutečněného výzkumu bylo zjištěno, že pacienti nemají dostatek informací o tromboembolické nemoci a v nemocnici nejsou sestrami plně informováni o příznacích flebotrombózy a plicní embolie, o rizikových faktorech a o preventivních opatřeních tromboembolické nemoci. Druhá výzkumná otázka byla, Jaké jsou edukační činnosti sester v rámci prevence tromboembolické nemoci v nemocnici? Výzkum ukázal, že sestry edukují pacienty o důležitosti pohybu, o jakékoliv činnosti, o správné aplikaci nízkomolekulárního heparinu před propuštěním pacienta do domácího léčení a o správném naložení kompresní bandáže před operací. Třetí výzkumná otázka byla, Jakým způsobem sestry zjišťují efektivitu edukační činnosti o tromboembolické nemoci v nemocnici? Výzkumné šetření ukázalo, že pro sestry je nejdůležitější komunikace s fyzioterapeutem, sledování pacienta při každé návštěvě pokoje a zpětná vazba od pacienta po edukaci správné aplikaci nízkomolekulárního heparinu. Na základě výsledků výzkumného šetření byl vytvořen informační leták o tromboembolické nemoci, který bude poskytnut soukromým ordinacím nebo nemocnicím. The bachelor thesis titled Nurse education about thromboembolic disease about their risks and prevention deals with patients' knowledge regarding the thromboembolic disease, education activities of nurses and determining the effectiveness of such education activities of nurses regarding thromboembolic disease. The theoretical part focuses on the anatomy of the vascular system and the heart as well as on the process of blood clotting. Furthermore, the theoretical part is devoted to the characteristics of thromboembolic disease, its symptoms and risk factors. The diagnosis, treatment and prevention of thromboembolic disease are also presented. Finally, the nursing care of patients with phlebothrombosis and pulmonary embolism and patient education are described. Three objectives were set for this bachelor thesis. The first objective was to map the patients' knowledge of thromboembolic disease, about its risks and prevention. The second objective aimed to map the educational activities of nurses in the context of thromboembolic disease. The third objective was to discover how nurses determine the effectiveness of educational activities about thromboembolic disease. Based on these, following three research questions were established: What do the patients know about thromboembolic disease, about its risks and prevention? What kind of educational activities do the nurses in the hospital do regarding the prevention of thromboembolic disease? How do nurses determine the effectiveness of educational activities about thromboembolic disease in the hospital? In order to obtain the results of the research investigation, two research sets were established. The first research set consisted of the nurses providing care and the second research set consisted of the patients. These patients were hospitalized in the ward where the nurses worked. The actual research investigation was conducted by meeting the nurses and patients in person using qualitative method and semi-structured interviews. All interviews were recorded with the consent of the persons on a mobile device voice recorder. The data collected from the interviews were processed and analyzed using the pencil-and-paper method. The main categories and sub-categories were created based on these data. Three and seven subcategories were established for nurses providing care. There were three categories and six established for the patients. The first research question asked was: What do the patients know about thromboembolic disease, about its risks and prevention? According to the research conducted, it was found that patients do not have enough information about thromboembolic disease and are not fully informed by nurses in the hospital about the symptoms of phlebothrombosis and pulmonary embolism, risk factors and preventive measures of thromboembolic disease. Within the second research question, it was asked: What kind of educational activities do the nurses in the hospital do regarding the prevention of thromboembolic disease? The research showed that nurses educate patients about the importance of exercise, any activity, the proper application of low molecular weight heparin before discharge to home treatment and the proper loading of compression bandages before surgery. Regarding the third research question, How do nurses determine the effectiveness of educational activities about thromboembolic disease in the hospital?, the investigation showed that the most important thing for nurses is communication with the physiotherapist, monitoring the patient at each room visit as well as obtaining the feedback from the patient after education on the correct application of low molecular weight heparin. Based on the results of the survey, an information leaflet on thromboembolic disease has been developed and will be provided to private practices or hospitals. Klíčová slova: edukace; pacient; prevence; rizikové faktory; sestra; tromboembolická nemoc; education; patient; prevention; risk factors; nurse; thromboembolic disease Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Edukace sestrou o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci

Bakalářská práce s názvem Edukace sestrou o tromboembolické nemoci o jejích rizicích a prevenci se zabývá vědomostmi pacientů o tromboembolické nemoci, o edukačních činnostech sester a zjišťování ...

HAVLOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv terapeutické intervence na funkčnost hlezenního kloubu u skokanů do dálky
ZÁHOROVÁ, Adéla
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem terapeutické intervence na funkčnost hlezenního kloubu u skokanů do dálky. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je nejdříve popsána anatomie hlezenního kloubu a popis myofasciálních struktur hlezenního kloubu. Dále je zde shrnuta biomechanika pohybu hlezenního kloubu, následně je popsán samotný skok do dálky a tréninkový proces skokanů. Vzávěru teoretické části je popsán koncept Movement Assessment Technologies (M.A.T.), který byl využit k funkčnímu testování. Praktická část je tvořena výzkumem kvalitativního typu. Výzkumný soubor tvořili 3 probandi ve věku 18-22 let, kteří se specializují výhradně na skok daleký. Terapie probíhaly individuálně po dobu dvou měsíců v pravidelných intervalech. Všichni probandi během výzkumu absolvovali bez omezení svůj běžný tréninkový plán. K získání dat byla použita technika rozhovoru, aspekce, palpace a testování. Cíle práce byly dva. Prvním cílem bylo navrhnout fyzioterapeutický postup vhodný pro zlepšení funkčnosti hlezenního kloubu uskokanů do dálky. Druhým cílem byl návrh implementace navržené fyzioterapie hlezenního kloubu do tréninkového procesu sportovce. Na základě výsledků je možné konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny. Prokázala jsem, že navržená terapie je vhodná pro zlepšení funkce hlezenního kloubu a je reálné ji přidat do tréninkového procesu sportovce. This bachelor's thesis deals with the effect of therapeutic intervention on the functionality of the ankle joint in long jumpers. The work consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part first describes the anatomy of the ankle joint and the description of the myofascial structures of the ankle joint. Furthermore, the biomechanics of ankle joint movement are summarized here, and then the long jump itself and the training process of jumpers are described. At the end of the theoretical part, the concept of Movement Assessment Technologies (M.A.T), which was used for functional testing, is described. The practical part consists of qualitative type research. The research group consisted of 3 probands aged 18-22, who already specialize exclusively in the long jump. Therapies took place individually for two months at regular intervals. All probands completed their regular training schedule without restriction during the study. I used the technique of interview, aspect, palpation and testing to obtain data. The objectives of the work were twofold. The first goal was to propose a physiotherapeutic procedure suitable for improving the functionality of the ankle joint in long jumpers. The second goal was the proposal to implement the suggested physiotherapy of the ankle joint into the athlete's training process. Based on the results, it can be concluded that the goals of the bachelor's thesis were met. I proved that the proposed therapy is suitable for improving the function of the ankle joint and it is realistic to add it to the training process of an athlete. Klíčová slova: hlezenní kloub; skok daleký; fyzioterapie; intervence; fascie; movement assessment technologies; ankle joint; long jump; physiotherapy; intervention; fascie; movement assessment technologies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv terapeutické intervence na funkčnost hlezenního kloubu u skokanů do dálky

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem terapeutické intervence na funkčnost hlezenního kloubu u skokanů do dálky. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je nejdříve ...

ZÁHOROVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Manipulace a handling novorozence pro správný psychomotorický vývoj
HYŠKOVÁ, Anna
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá manipulaci a handlingem novorozence pro správný psychomotorický vývoj. Řeší, jaký vliv má manipulace a handling na vývoj novorozence, jak by měli rodiče provádět správný handling a manipulaci s novorozencem. Jsou zde diskutovány nejčastější chyby rodičů při manipulaci a handlingu. V teoretické části je definován novorozenec a jeho psychomotorický vývoj. Jsou popsány obecné zásady handlingu a manipulace včetně jejich správné a nesprávné formy. Je zde uveden i handling s pomůckami. Praktická část se skládá z polostrukturovaného rozhovoru a praktického zaškolení včetně zhodnocení předvedených výkonů rodičů. Výzkumný vzorek tvořilo 17 rodičů s 12 novorozenci. Rodiče byli zaškoleni na správnost a kvalitu úchopu, plynulost, kvalitu a bezpečnost přehmatů. Manipulace a handling obsahovaly: zvedání a pokládání novorozence, nastavení polohy na odříhnutí, nošení v bočním a vyvýšeném klubíčku, nošení v poloze tygříka a klubíčka, polohování na břicho, polohování na spánek a způsob přebalování. Na výstupní kontrole po uplynutí 5 až 8 týdnů byly zhodnoceny zaškolené úkony s dítětem a bylo provedeno zhodnocení vývoje predilekčního držení hlavy dítěte. Tato práce upozorňuje na nejčastější chyby rodičů při handlingu a manipulaci s novorozencem. Lze ji tedy využít pro eliminaci těchto chyb jak pro laickou veřejnost především rodiče, tak i pro odbornou veřejnost například pro školitele v předporodních kurzech. Práci lze též využít jako námět ke zpracování podrobnější studie k danému tématu a připravit tak rozsáhlejší školící materiály pro výuku v předporodních kurzech. This bachelor thesis deals with how to handle and hold a newborn to ensure the baby's proper psychomotor development. It addresses the influence of the way of handling and holding a newborn on the baby's development and how parents should handle and hold their newborn properly. It explores the most frequent mistakes parents make when handling and holding a newborn. The theoretical part defines the term "newborn" and their "psychomotor development". It includes a description of general handling and holding guidelines, including proper and improper methods. Handling with equipment is also covered in this section. The practical part consists of a semi-structured interview and practical training and includes an assessment of the parents' performance. The research sample included 17 parents and 12 newborns. The parents were trained in how to correctly hold their baby, focusing on the smoothness, quality and safety of holding. Handling and holding included: lifting and lowering a newborn, position for burping, carrying on the side and up curled up in a ball, the "tiger in the tree" position and curled-up position, prone position, sleeping position and method of changing the diaper. During the final inspection after 5 to 8 weeks the trained methods were evaluated, and the development of the baby's predilection head posture was assessed. The thesis highlights the most common mistakes parents make when handling and holding a newborn. It can therefore be used to eliminate the mistakes both by the public, mainly parents, and by professionals, e.g. by prenatal course instructors. The thesis can also be used as a basis for a more detailed study on the topic and for compiling more extensive training materials for prenatal course education. Klíčová slova: nejčastější chyby; manipulace; handling; novorozenec; instruktážní příručka; edukace; most common mistakes; holding; handling; newborn; instruction manual; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Manipulace a handling novorozence pro správný psychomotorický vývoj

Tato bakalářská práce se zabývá manipulaci a handlingem novorozence pro správný psychomotorický vývoj. Řeší, jaký vliv má manipulace a handling na vývoj novorozence, jak by měli rodiče provádět ...

HYŠKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Aerobní trénink v terapii poruch chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí
KOCÁBKOVÁ, Štěpánka
2023 - český
Tato práce se zabývá vlivem aerobního tréninku na poruchy chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Specifickými rysy chůze u této nemoci jsou krátké, šouravé krůčky, zpomalený pohyb, zhoršená rovnováha a snížené souhyby horních končetin. Všechny tyto prvky lze, kromě aplikace léků, do určité míry ovlivnit pravidelným cvičením. Cílem této bakalářské práce bylo sestavit vhodnou cvičební jednotku pro tyto jedince a popsat, jaký efekt má aerobní trénink na poruchy chůze. Teoretická část práce představuje úvod do problematiky Parkinsonovy nemoci. V podkapitolách je popsána definice, incidence, historie výzkumu, anatomie a fyziologie bazálních ganglií, etiologie, klinický obraz, průběh, diagnostika a léčba. Dále je v práci popsána analýza chůze jak u pacientů s Parkinsonovou nemocí, tak i u zdravých jedinců a co znamená pojem aerobní trénink. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Na základě vstupního vyšetření tří pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí jsem sestavila cvičební jednotku, která je k nahlédnutí v Příloze 3. Pacienti měli za úkol doma podle vytvořené cvičební jednotky pravidelně cvičit po dobu třech měsíců. Poté jsem provedla výstupní vyšetření a porovnala jsem, jaké změny cvičební jednotka u poruch chůze přinesla či nikoli. Ze zjištěných výsledků nelze jednoznačně prokázat pozitivní vliv aerobního tréninku u poruchy chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pro validní výsledek by bylo třeba provést výzkum u většího množství pacientů. Pacienti však cvičební jednotku hodnotili pozitivně a věřím, že by tato práce mohla dále najít uplatnění, například v klinické praxi fyzioterapeutů či jako edukační materiál pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinné příslušníky. This bachelor thesis investigates the effect of aerobic training on gait disorders in patients with Parkinson's disease. The specific features of gait in this disease are short, shuffling steps, slowed movement, impaired balance and reduced upper limb synkinesis. All of these features can, apart from the application of medication, be influenced to some extent by regular exercise. The aim of this bachelor thesis was to design a suitable exercise unit for these patients and to describe the effect of aerobic training on gait disorders. The theoretical part is an introduction to the issue of Parkinson's disease. Subchapters describe the definition, incidence, research history, anatomy and physiology of the basal ganglia, etiology, clinical features, stages, diagnosis and treatment. Furthermore, there is compared gait analysis of Parkinson's disease patients with healthy individuals and what the term aerobic training means. The practical part is processed in the form of qualitative research. Based on the input examination of three patients diagnosed with Parkinson's disease, I created an exercise unit, which can be found in Appendix 3. After three months, I did an output examination and compared if the created exercise unit had a positive effect in gait disorders or not. From the results, the positive effect of aerobic training on gait disorder in Parkinson's disease patients could not be clearly demonstrated. For a valid result, research would need a larger number of patients. However, patients evaluated the exercise unit positively and I believe that this work could find further application, for example in the clinical practice of physiotherapists or as an educational material for patients with Parkinson's disease and their family members. Klíčová slova: Parkinsonova nemoc; hypokineze; třes; rigidita; aerobní trénink; Parkinson's disease; hypokinesia; tremor; rigidity; aerobic training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Aerobní trénink v terapii poruch chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Tato práce se zabývá vlivem aerobního tréninku na poruchy chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Specifickými rysy chůze u této nemoci jsou krátké, šouravé krůčky, zpomalený pohyb, zhoršená ...

KOCÁBKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Pohled pracovníků domovů pro seniory na smrt jejich klientů
PECHOVÁ, Adéla
2023 - český
Cílem bakalářské práce bylo zjištění, jak pracovníci domovů pro seniory pohlížejí na smrt svých klientů, také se zjišťovalo, jestli se na tuto problematiku liší pohled sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách Pro nalezení odpovědí bylo využito kvalitativní výzkumné šetření. Jako metoda sběru dat bylo použito dotazovaní. Jako technika kvalitativního výzkumu byl aplikován polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor byl složen z 6 pracovníků domovů pro seniory. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách byli zastoupeny ve stejném poměru. Domovy pro seniory byly vybrány náhodným výběrem z domovů v Jihočeském kraji. Pro vyhodnocení výsledků byla užita metoda otevřeného kódování. Výzkum ukázal, že pracovníci domovů pro seniory pohlížejí na smrt svých klientů jako na součást své práce. Tento pohled byl ovlivněn praxí v zařízení, z počátku pro ně byla smrt tabu, ale s délkou praxe se jejich pohled změnil a jsou schopni o smrti hovořit s klienty. Během výzkumu také vyplynulo, že rozdíl v pohledu na smrt sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách je minimální. Také se zjistilo, jaký rozdíl je mezi zařízením, které poskytuje paliativní péči, a zařízením, které paliativní péči nevyužívá. Pracovníci domovů pro seniory praktikující paliativní péči jsou zvyklí a naučení s umírajícím více komunikovat. Muže tak být pro ně lehčí vypořádat se se smrtí klienta. Využití této bakalářské práce je různorodé. Lze ji využít jako informační materiál pro vedení domovů pro seniory, kterým může sloužit jako základ pro nalezení pomoci jednotlivých pracovníků domova pro seniory. Dalším využitím této bakalářské práce muže být inspirace pro další studenty sociální práce k výzkumu této problematiky. The aim of the bachelor's thesis was to find out how home for the elderly workers view their client's death, also to see if there is a difference in perspective between the social worker and the social services worker. A qualitative research investigation was used to find answers. Queries were used as a method of collecting data. The qualitative research technique was applied in a semi structured interview. The research set was composed with 6 workers of homes for the elderly. Social workers and workers in social services were represented in equal proportions. Homes for the elderly were chosen by random selection from homes in the South Bohemia Region. An open-coding method was used to evaluate the result. Research has shown that home for the elderly workers view their client's death as part of their job. This view was influenced by practice in arranged initially for them death was taboo, but with the length of practice their perspective changed and they are able to talk about death with clients. The research also found that the difference in the view of death by a social worker and a worker in social services was minimal. It also found out what the difference is between a facility that provides palliative care and a facility that does not use palliative care. Workers homes for the elderly practicing palliative care are used to and taught to interact more with the dying clients. It can make it easier for them to deal with the their death. The use of this bachelor's thesis is varied. It can be used as information material for the management of homes for the elderly, which it can serve as a basis for finding the help of individual workers of a home for the elderly. Another use of this bachelor's thesis may be to inspire other social work students to research the subject. Klíčová slova: Domov pro seniory; smrt; umírání; paliativní péče; sociální pracovník; pracovník v sociálních službách; vypořádaní se se smrtí.; Home for the elderly; death; dying; palliative care; social worker; social services worker; dealing with death Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pohled pracovníků domovů pro seniory na smrt jejich klientů

Cílem bakalářské práce bylo zjištění, jak pracovníci domovů pro seniory pohlížejí na smrt svých klientů, také se zjišťovalo, jestli se na tuto problematiku liší pohled sociálního pracovníka a ...

PECHOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Podvody na seniorech - prevence a řešení problému v kontextu sociální práce
TURKOVÁ, Tereza
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá podvody na seniorech a prevenci z pohledu soci-álních pracovníků a policistů. Cílem práce je zjistit, jak vypadá v současné době prevence ze strany sociálních pracovníků a Policie ČR. Cílem práce je také zjistit, jaký druh podvodu se vyskytuje nejčastěji. Teoretická část práce obsahuje definice základních pojmů, které s tímto tématem souvisí. Definovány byly pomocí odborné literatury. Popsány jsou známé druhy podvodů, které pachatelé využívají. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu. Jako technika byl použit polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory byly provedeny s policisty z oddělení tisku a prevence z Jihočeského kraje. Dále byly rozhovory vedeny se sociálními pracovníky, kteří pracují v sociálních službách zaměřených na tuto problematiku. This bachelor thesis deals with fraud against the elderly and prevention from the perspective of social workers and police officers. The aim of the thesis is to find out what the current prevention by social workers and the Police looks like. The aim of the thesis is also to find out what kind of fraud occurs most often. The theoretical part of the thesis contains definitions of basic terms related to this topic. They were defined with the help of professional literature. The known types of under-fraud used by the perpetrators are described. The practical part was prepared in the form of qualitative research. Semi-structured interview was used as a technique. The interviews were conducted with police officers from the Press and Prevention Department of the South Bohemia Region. Furthermore, interviews were conducted with social workers working in social services focused on this issue. Klíčová slova: senior; stárnutí; stáří; podvod; sociální práce; Policie ČR; druhy podvodů; prevence; trestný čin; oběť trestného činu; pachatel trestného činu; viktimologie; senior; aging; old age; fraud; social work; Police of the Czech Republic; types of fraud; prevention; crime; victim of crime; perpetrator of crime; victimology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Podvody na seniorech - prevence a řešení problému v kontextu sociální práce

Tato bakalářská práce se zabývá podvody na seniorech a prevenci z pohledu soci-álních pracovníků a policistů. Cílem práce je zjistit, jak vypadá v současné době prevence ze strany sociálních ...

TURKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sociální práce s osobami s neurodegenerativními onemocněními
KUČEROVÁ, Žaneta
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na osoby s neurodegenerativním onemocněním, konkrétně na osoby se spinální svalovou atrofií. Cílem této práce je zjistit, jaký má vliv sociální práce na život osob s SMA. Sociální práce zasahuje do života osob s tímto postižením už od raného věku, a to prostřednictvím rané péče a pokračujících institucí, které se zaměřují na danou skupinu osob. Dalšími sociálními službami zasahujícími do života osob s SMA jsou například: odlehčovací služba, pečovatelská služba, sociální služba osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální poradenství a další Teoretická část se ze začátku zaměřuje na neurodegenerativní onemocnění. Respektive vymezením jednotlivých druhů, která tam spadají. Je důležité zmínit, že nejsou vyjmenovaná všechna a navazuji kapitolou nervosvalových onemocnění zaměřená na svalové dystrofie, kde jsou jednotlivá onemocnění popsaná a více specifikováno onemocnění spinální svalové atrofie a v podkapitolách jsou rozepsány jednotlivé typy. V další části se snažím navázat na sociální práci obecně a dostat se až k službám, které využívají osoby se zdravotním postižením a dostat se k systému státní sociální podpory jaké příspěvky mohou čerpat (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu TP, ZTP, ZTP/P a parkovací karta ZTP). Ke konci teoretické části jsem ještě popsala výhody vyplývající ze zdravotního pojištění pro osoby se zdravotním postižením, nadace a veřejnou sbírku, které značnou mírou přispívají finančně těmto osobám. Výzkumná část byla prováděná na základě kvalitativní výzkumné strategie. Data, která vyplynula z rozhovorů byla určena do kategorií. K získání dat byla využita technika dotazování pomocí polostrukturovaného rozhovoru, který byl složen ze 14 otevřených otázek. Celkem se zúčastnilo 6 osob, které mají spinální svalovou atrofii a byli ochotni se zúčastnit. Rozhovory byly uskutečněny na psycho-rehabilitačním táboře v Pluhově Žďáru, který zaštiťuje pacientská organizace SMÁci z.s. The bachelor thesis is focused on people with neurodegenerative diseases, specifically on people with spinal muscular atrophy. The aim of this thesis is to explore the impact that social work has on the lives of people with SMA. Social work intervenes in the lives of people with this disability from an early age, through Early Care and Continuing Institutions that focus on this group of people. Other social services that intervene in the lives of people with SMA include: respite services, care services, personal assistance services, social activation services for families with children, social therapy workshops, social counselling etc. The theoretical part initially focuses on neurodegenerative diseases. It defines the different types that fall there. It is important to mention that not all of them are listed and I follow with a chapter of neuromuscular diseases focusing on muscular dystrophies, where the individual diseases are described and the disease of spinal muscular atrophy is more specified and the subchapters break down the different types. In the next section I try to build on social work in general and get down to the services used by people with disabilities and get down to the state social support system and what benefits they can draw on (care allowance, mobility allowance, special assistance allowance, TP card, ZTP, ZTP/P and ZTP parking card). Towards the end of the theoretical part, I described the benefits of health insurance for people with disabilities, foundations and public collections, which make a significant financial contribution to these people. The research part was conducted based on a qualitative research strategy. The data that emerged from the interviews were categorized as follows. A semi-structured interview technique was used to collect the data, which consisted of 14 open-ended questions. A total of 6 individuals who have spinal muscular atrophy and were willing to participate. The interviews were conducted at a psycho-rehabilitation camp in Pluhův Žďár, which is sponsored by the patient organization SMÁci z.s. Klíčová slova: osoby s tělesným postižením; spinální svalová atrofie a další dystrofie; sociální práce; podpora rodiny; systém státní sociální podpory; persons with physical disabilities; spinal muscular atrophy and other dystrophies; social work; family support; system of state social support Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sociální práce s osobami s neurodegenerativními onemocněními

Bakalářská práce je zaměřena na osoby s neurodegenerativním onemocněním, konkrétně na osoby se spinální svalovou atrofií. Cílem této práce je zjistit, jaký má vliv sociální práce na život osob s SMA. ...

KUČEROVÁ, Žaneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Problematika uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce
OUŘEDNÍK, Tomáš
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které ovlivňují uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Pro dosažení tohoto cíle byla použita metoda kvalitativní analýzy za použití strukturovaných rozhovorů, která umožnila hloubkové porozumění zkušenostem a výzvám, jimž tito jedinci při výkonu a hledání zaměstnání čelí. K analýze získaných dat byla použita technika otevřeného kódování. Výzkumný soubor byl složen z náhodně vybraných jednotlivců starších 18 let ze Středočeského kraje, který byl tvořen pěti komunikačními partnery s mentálním postižením a jedním komunikačním partnerem, jež organizaci, která se zabývá problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením, zastupuje. V tomto souboru byly zastoupeny tři ženy a tři muži. Výsledky výzkumu ukázaly, že jedinci s mentálním postižením preferují zaměstnání před svým volným časem. Zároveň bylo zjištěno, že jedinci s mentálním postižením si plně uvědomují své přednosti, které mohou nabídnout pracovnímu trhu. Výstupy bakalářské práce přispívají k lepšímu pochopení výzev zaměstnávání osob s mentálním postižením a zároveň mohou poskytovat vysokou evaluační hodnotu jednotlivým institucím a organizacím, které se problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce zabývají. Získaná data mohou také sloužit jako informační zdroj určený sociálním pracovníkům, kteří danou problematiku řeší. This bachelor's thesis delves into the intricacies surrounding the employment of persons with intellectual disabilities within the labuor market. The primary objective of this academic endeavor is to discern the factors influencing the integration of persons with intellectual disabilities into the workforce. To achieve this objective, a method of qualitative analysis through structured interviews was employed, facilitating an in-depth comprehension of the experiences and challenges faced by these persons in their pursuit of employment. The technique of open coding was applied for the analysis of the collected data. The research cohort consisted of randomly selected persons over the age of 18 from the Central Bohemian Region. This group comprised five communication partners with intellectual disabilities and one representative communication partner, acting on behalf of an organization devoted to addressing the issue of employing individuals with intellectual disabilities. Among this cohort, three women and three men were represented. Research findings underscored that persons with intellectual disabilities prioritize employment over their leisure time. Furthermore, it was ascertained that these persons possess a keen awareness of their strengths, which they can contribute to the labour market. The outcomes of this bachelor's thesis contribute significantly to a deeper understanding of the challenges associated with employing persons with intellectual disabilities. Simultaneously, they offer substantial evaluative value to individual institutions and organizations dedicated to addressing the matter of integrating persons with intellectual disabilities into the labour market. The acquired data also holds potential as a valuable resource for social workers engaged in addressing this specific issue. Klíčová slova: Mentální postižení; trh práce; zaměstnání; podporované zaměstnávání; sociální podnikání; Intellectual disability; labour market; employment; supported emloyment; social entrepreneurship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problematika uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které ovlivňují uplatnění osob s mentálním ...

OUŘEDNÍK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců
JELÍNKOVÁ, Karolína
2023 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Komfort a bezpečí je klíčovou součástí péče o novorozence a kojence. Bakalářská práce se zaměřuje na pohled dětských sester a matek při zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence, způsob edukace matek dětskou sestrou v této oblasti a způsob zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence matkou v domácím prostředí. V bakalářské práci byly stanoveny čtyři cíle. Prvním cílem bylo popsat pohled dětských sester na zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Druhý cíl byl zjistit způsob edukace matek v oblasti zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Třetím cílem bylo popsat pohled matek na zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců a posledním zvoleným cílem bylo zjistit způsob zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců matkami v domácím prostředí. Teoretická část bakalářské práce definuje pojmy novorozenecké a kojenecké období, zabývá se lidskými potřebami, zvláště pak potřebou jistoty a bezpečí a lásky a sounáležitosti. Teoretická část rovněž popisuje možnosti zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců, jako jsou skin to skin kontakt, bonding, koupel novorozence včetně péče o kůži, správnou manipulaci, bezpečný spánek, a nakonec i využití baby masáží, aromaterapie a šátkování. Výzkumná část práce byla vytvořena na základě kvalitativního šetření metodou dotazování. Sběr dat proběhl pomocí techniky hloubkových rozhovorů s dětskými sestrami a matkami novorozenců a kojenců. Analýza dat proběhla pomocí metody tužka papír. Následně byly vytvořeny kategorie hloubkových rozhovorů zvlášť pro dětské sestry a zvlášť pro matky. U dětských sester bylo vytvořeno pět kategorií: Zajištění potřeby jistoty a bezpečí z pohledu dětských sester, Způsob provedení edukace dětskou sestrou, Obsah edukace, Využití alternativních metod v péči o dítě z pohledu dětských sester a Příprava na péči o dítě. U matek bylo také vytvořeno pět kategorií, mezi které patří: Zajištění potřeby jistoty a bezpečí z pohledu matek, Edukace, Spánek, Využívání alternativních metod v péči o dítě z pohledu matek a Výbavička pro dítě. Ke kategoriím byly následně vytvořeny odpovídající podkategorie. Z výzkumného šetření vyplynulo, že dětské sestry i matky mají stejný pohled na zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence. Shodly se, že je potřeba, aby matka byla s děťátkem v neustálém kontaktu, mazlila se s ním, chovala ho, mluvila na něj a byla milující. Výzkumné šetření ukázalo také, že matky nejsou nedostatečně edukovány v oblasti manipulace s novorozencem a kojencem a v oblasti bezpečného spánku. Na základě výsledků výzkumného šetření byly vytvořeny dva edukační letáky obsahující zásady správné manipulace a zásady bezpečného spánku novorozence a kojence. The bachelor thesis focuses on a specific issue concerning comfort and safety establishment for newborns and infants. Comfort and safety is the key component of newborn and infant care. This bachelor thesis focuses on paediatric nurses´ and mothers´ perspective on the comfort and the safety ensurement of the newborn and the infant, furthermore focuses on the education of mothers provided in this field by the paediatric nurse and on the way by which comfort and safety of the newborn and the infant is ensured by the mother in the home environment. Four objectives were set in the bachelor thesis. The first objective was to describe the perspective of pediatric nurses on ensuring comfort and safety in newborns and infants. The second objective was to determine the way how to educate mothers in the field of providing comfort and safety to newborns and infants. The third objective was to describe the mothers' perspective on ensuring comfort and safety of newborns and infants and the last objective chosen was to find out the method of ensuring comfort and safety of newborns and infants by mothers in the home environment. The theoretical part of the bachelor thesis defines the concepts of the neonatal and the infant period, and follows up basic human needs, particularly the need of security and safety and the need of love and together belonging. The theoretical part also describes possibilities of comfort and safety ensurement of newborns and infants, such as skin to skin contact, bonding, newborn bathing including skin care, proper handling, safe sleep, and finally the use of baby massage, aromatherapy and swaddling. The research part of the thesis was based on qualitative survey, using an interview method. The data collection was done using in-depth interview technique with pediatric nurses and mothers of newborns and infants. Data analysis was done using pencil paper method. Subsequently, categories of in-depth interviews were created separately for paediatric nurses and mothers. Five categories were created for the baby nurses: Providing the Need for Security and Safety from the Baby Nurses' Perspective, The way of the Baby Nurse Education Conduct, Content of the Education, Use of Alternative Methods in the Child Care from the Baby Nurses' Perspective and Preparation for the Child Care. For mothers, five categories were also created, which include: Providing the Need of Security and Safety from the Mothers' Perspective, The Education, The Sleep, Use of Alternative Methods in the Child Care from the Mothers' Perspective, and The Layette Set. Corresponding sub-categories were then created for the categories. The research revealed that paediatric nurses just as mothers had the same perspective on providing comfort and security for the newborn and infant. They agreed that it is necessary that mother and baby are to be in constant contact, including cuddling, caressing and talking to the baby, generally speaking to be the loving mother. The research survey also showed us that mothers are not sufficiently educated in the area of handling the newborn and infant and in safe sleeping. Based on the results of the research, two educational leaflets were developed containing the principles of proper handling and safe sleep for newborn and infant. Klíčová slova: Novorozenec; kojenec; dětská setra; matka; komfort a bezpečí; jistota; edukace; Newborn; Infant; Pediatric nurse; Mother; Comfort and safety; Certainty; Education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Komfort a bezpečí je klíčovou součástí péče o novorozence a kojence. Bakalářská práce se zaměřuje na ...

JELÍNKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze