Počet nalezených dokumentů: 19813
Publikováno od do

Rodina v hmotné nouzi
PROCHÁZKOVÁ, Barbora
2019 - český
Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující vysvětlení, komu a k čemu jsou dávky určeny. Dále se zaměřuje na problematiku rodin v hmotné nouzi, kde blíže věnuje rodinám ohroženým hmotnou nouzí - rodině s osamoceným rodičem, rodině s nezaměstnaným členem domácnosti a rodině dítěte se zdravotním znevýhodněním. V praktické části práce jsou uvedeny čtyři skutečné případy rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi s popisem jejich situace a problémy, kterým čelí. The bachelor thesis on "Family in Material Need" deals with the problems that faced families in the system of material need. The thesis contains a description of the system of material need including an explanation of whom and for what benefits are used. It also focuses on the issue of families in material need, where focuses more on families in danger with material need - a single parent family, a family with an unemployed family member and a family of a child with a health disadvantage. In the practical part of the thesis there are four real cases of families that receive benefits in material need with description of their situation and the problems that they face. Klíčová slova: hmotná nouze; sociální zabezpečení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; zdravotní znevýhodnění; osamocený rodič; rodina; problémy; material need; social security; subsistence allowance; housing supplement; extraordinary immediate assistance; health disadvantage; single parent; family; problems of families Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rodina v hmotné nouzi

Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující ...

PROCHÁZKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Internetový marketing a formy propagace na internetu
VOGELTANZ, Tomáš
2019 - český
Předmětem bakalářské práce "Internetový marketing a formy propagace na internetu" je představení problematiky internetového marketingu a vysvětlení vybraných prvky internetového marketingu. Čtenář této práce bude seznámen s tím, co to internetový marketing je, v čem spočívají jeho výhody a jaké jsou nejčastější formy propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny nástroje a metriky, které internetový marketing využívá a které se v internetovém prostředí vyskytují. Praktická část se bude hlouběji zabývat problematikou kampaní na sociálních sítí, blíže pak na Facebooku. V této části bude popsán celý proces konkrétní kampaně, který je založen na reálných datech, získaných z vedení Facebookové kampaně. Postupně budou nastíněny procesy stanovování úvodní strategie a následně spuštění a řízení pilotní a hlavní kampaně. Cílem práce bude vytvoření a následná evaluace náborové kampaně pomocí sociálních sítě Facebook. The subject of this bachelor thesis "Internet marketing and forms of promotion on the Internet" is to introduce internet marketing and to explain selected elements of internet marketing. The reader of this bachelor thesis will be acquainted with what on-line marketing is, what its advantages are and what are the most common forms of advertising on the Internet. The work explains the tools and metrics that on-line marketing uses and which occur in the Internet environment. The practical part deals deeper with the issue of social networking campaigns, more specifically on Facebook. This section describes the entire process of a specific campaign that is based on real-world data collected from the Facebook campaign. The work gradually outlines the initial strategy followed by launching and managing the pilot and main campaign. The aim of the thesis is to create and evaluate a recruitment campaign via Facebook social network. Klíčová slova: marketing; internet; propagace; sociální síť; nábor; kampaň; Facebook; marketing; internet; promotion; social network; recruitment; campaign; Facebook Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Internetový marketing a formy propagace na internetu

Předmětem bakalářské práce "Internetový marketing a formy propagace na internetu" je představení problematiky internetového marketingu a vysvětlení vybraných prvky internetového marketingu. Čtenář ...

VOGELTANZ, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Činnosti manažerů sportovních klubů
RADOŠ, Jan
2019 - český
Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je doplňování týmu od profesionálních klubů. Nicméně, taková spolupráce neměla předem stanovené žádné cíle, o které by se opírala a ty by se v průběhu mohly kontrolovat. Pozitivní zjištění přišlo u spolupráce týkající se mládeže. Zde kluby spolupracují výrazně více, např. účastí trenérů z profesionálních klubů na trénincích mládeže. I samotné kluby tuto spolupráce hodnotili mnohem pozitivněji. Co se týče financí, manažeři poloprofesionálních klubů jsou většinou spokojeni s podporou měst/obcí, ve kterých kluby sídlí. Některé kluby se mohou těšit z poměrně významné podpory. Nedokonalosti byly nalezeny u partnerů klubů, především v době sjednané spolupráce. Jednoleté kontrakty nejsou vzhledem k budoucnosti klubu zcela ideální, proto je v zájmu manažerů, aby sjednávali dlouhodobější partnerství, případně z krátkodobých vytvářeli dlouhodobé. Poslední zkoumaná oblast byla zaměřena na zajišťování potřebného vybavení pro sportovce. Zjišťováno zde bylo, zda manažeři pořizují vybavení co nejefektivněji a zda delegují kompetence v této oblasti na jiné osoby. V případě, že ne, musí tyto kompetence řešit sami manažeři. K výše uvedeným bodům byly navrhnuty činnosti pro sportovní manažery, které by jim mohli pomoci v jejich denní práci. The goal of the work was analyse and evaluate activities and competences of sport managers in semi-professional competitions. Completing the team by players from professional clubs was found out as a main aspect of the cooperation during the survey. Nevertheless, this kind of cooperation had no predetermined goals, which could be controlled. A positive finding out has come in cooperation at the youth-level. The clubs cooperate much more here, for example by attending the coaches from the professional clubs at the practices of youths. Even the clubs evaluate this cooperation more positive. Regarding finances, the managers of semi-professional clubs are mostly satisfied with the support of towns, where are situated. Some clubs can take pleasure from the quite significant support. The shortcomings were occurred at the partners of clubs, primarily in the period of agreed cooperation. One-year contracts are not ideal considering the future of the clubs. Therefore, it is in the manager's own interest to negotiate bigger number of long-term partnerships, eventually try to replace the short-term partnerships by the long-term ones. The last surveyed field was focused on ensuring the equipment for sportsmen. There was found out if the managers buy the equipment as effectively as possible and if they delegate other persons by competences in this area. If not, these competences must be handled by the managers. To above mentioned points were suggested the activities for sport managers, which could be helpful for their daily work. Klíčová slova: manažer; poloprofesionální; sportovní manažer; klub; činnosti; manager; semi-professional; sport manager; club; activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Činnosti manažerů sportovních klubů

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je ...

RADOŠ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Poplatková politika bank v České republice
ŠÍDLOVÁ, Tereza
2019 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit význam poplatků v hospodaření bank a následná komparace poplatkové politiky bank v České republice. Praktická část se bude zabývat analýzou současné situace poplatkové politiky na bankovním trhu. Dále se bude zabývat porovnáním poplatků u stejných služeb a produktů mezi čtyřmi bankami, které působí v rámci České republiky. V rámci této práce je cílem též poukázat na vývoj čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Pro bakalářskou práci jsou klíčové bankovní společnosti Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Srovnání bankovních poplatků mezi čtyřmi největšími bankami bude znázorněno na modelovém příkladu klienta jakožto uživatele běžného účtu. The bachelor thesis focuses on the comparison of bank fees policy in the Czech Republic, especially in terms of fee income. There are numbers of banking companies on the Czech market that offer many services to their clients and determine many fees. The thesis is devoted to the historical development of banking and the structure of the Czech banking system. It also focuses on monetary policy, which, through some instruments, creates measures in the form of fees and other regulations. Bachelor thesis also deals with banking sector and its regulation within czech market as well. This work is based on analysis and comparison of fee income and interest income, which make up the operating profit of banks and also deals with analysis number of clients. The result is to evaluate the impact of bank fees on the Czech market and of clients. Klíčová slova: bankovní poplatky; poplatková politika; čistý příjem z poplatků; vzájemné porovnání; bank fees; fee policy; net fee income; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Poplatková politika bank v České republice

Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit význam poplatků v hospodaření bank a následná komparace poplatkové politiky bank v České republice. Praktická část se bude zabývat analýzou současné ...

ŠÍDLOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Výběr optimální varianty financování bydlení/refinancování hypotéky
PILSOVÁ, Lenka
2019 - český
Cílem bakalářské práce je pomocí metod vícekriteriálního rozhodování vybrat optimální variantu financování hypotečního úvěru po ukončení předchozí fixace. V praktické části je představena modelová situace konkrétního klienta, která vychází z mé osobní zkušenosti. Byl vybrán soubor hodnotících kriterií a jeho preferencí. Pro určení vah těchto kriterií i výběr optimální varianty jsou vybrány Saatyho metody včetně metody AHP, přičemž dojde k porovnání dvou způsobů postupu této metody. Soubor variant zahrnuje hypoteční úvěry stávající i konkurenční banky, úvěry ze stavebního spoření, kombinaci hypotečního úvěru a investičního produktu a offsetový úvěr. The aim of the bachelor thesis is to select the optimal variant of mortgage loan financing after the end of the previous fixation using the methods of Multiple-criteria decision-making (MCDM). In the practical part is presented a model situation of a particular client, which is based on my personal experience. A set of evaluation criteria and its preferences was selected. The Saatys method, including the Analytic hierarchy process (AHP), is chosen to determine the weights of these criteria as well as the selection of the optimal variant. The set of options includes mortgage loans from existing and competing banks, building savings loans, a combination of a mortgage loan and an investment product, and offset loan. Klíčová slova: hypoteční úvěr; stavební spoření; offsetový hypoteční úvěr; metody vícekriteriálního rozhodování; kriteria; Saatyho metody; metoda analytického hiearchického procesu; AHP; mortgage; building savings loan; offset mortgage loan; methods of multi-dimensional decision making; MDMA; criteria; Saatys method; Analytical hiearchy process method; AHP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výběr optimální varianty financování bydlení/refinancování hypotéky

Cílem bakalářské práce je pomocí metod vícekriteriálního rozhodování vybrat optimální variantu financování hypotečního úvěru po ukončení předchozí fixace. V praktické části je představena modelová ...

PILSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Finanční analýza konkrétního podniku
CHVOJSÍKOVÁ, Vendula
2019 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit finanční situaci podniku Centropen, a. s. sídlící v Jihočeských Dačicích a zabývající se výrobou psacích a kancelářských potřeb. Teoretická část je zaměřena na seznámení s použitými metodami. Jednalo se především o horizontální analýzu absolutních a relativních ukazatelů (poměrové ukazatele rentability, aktivity, nákladovosti, likvidity a zadluženosti). K posouzení finančního zdraví byly využity bonitní a bankrotní modely, jednalo se především o index IN05 a Tafflerův model. Praktická část práce se zaměřuje na společnost Centropen, její finanční situaci zjištěnou za pomoci zmíněných metod. Dále je společnost Centropen srovnána s konkurenčními společnostmi Faber-Castell, KOH-I-NOOR a Stabilo a nakonec jsou výsledky vyhodnoceny. The main purpose of this bachelor thesis is to find out the financial situation of the company Centropen, a. s. based in Dačice and engaged in the production of writing and office supplies. The theoretical part is focused on familiarization with used methods, mainly horizontal analysis of absolute and relative indicators (ratios of profitability, activity, costs, liquidity and debt). Creditworthiness and bankruptcy models were used to assess financial health, mainly the IN05 index and the Taffler model. The practical part focuses on the company Centropen, its financial situation identified using selected methods. Furthermore, the company Centropen is compared with competing companies Faber-Castell, KOH-I-NOOR and Stabilo, and finally the results are evaluated. Klíčová slova: finanční situace; horizontální analýza; absolutní a relativní ukazatele; poměrové ukazatele; bankrotní modely; financial situation; horizontal analysis; absolute and relative indicators; ratios; bankruptcy models Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Finanční analýza konkrétního podniku

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit finanční situaci podniku Centropen, a. s. sídlící v Jihočeských Dačicích a zabývající se výrobou psacích a kancelářských potřeb. Teoretická část je zaměřena ...

CHVOJSÍKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodě
HOLAN, Martin
2019 - český
Hlavní náplní této práce je zjistit postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodech. Práce zkoumá postoj zákazníků ke konkrétním technologiím, jako je například samoobslužná pokladna, inteligentní nákupní vozík, cashback, bezkontaktní placení, 3D zobrazování zboží a další. Kromě toho zjišťuje i postoj k novým technologiím obecně. Zkoumá, zda zákazníci nové technologie používají, kde se s nimi setkali, nebo například důvody toho, proč je nevyužívají. Práce zjišťuje postoje celého vzorku a také jednotlivých skupin podle pohlaví, věku a bydliště. Ke sběru bylo využito dotazníkového šetření. Celkem bylo vybráno 200 respondentů. Výzkum probíhal v okrese Příbram. Na základě zjištěných dat byly navrženy doporučení pro maloobchodníky. K analýze dat slouží absolutní a relativní četnost. V práci je využito grafů, tabulek, obrázků, schémat. The objective of this research is find out the attitude of customers to new technologies in retail. The results show for example the attitude to contactless payment, self-service checkout, smart shopping cart, cashback or 3D presentation of goods. It also describes the attitude to new technologies in general. It describes what barriers and motivations to use this technology are. The objective of this research si also find out if customers know about some technologies. This thesis find out the attitude of whole sample ort he attitude of some groups. Respondets are divided the to some groups according to age, place of residence or gender. The data is collected by means of a questionnaire. The number of respondents is 200. Marketing research is carried out in Příbram distict. This bachelor thesis also suggests recommendations for retails. Many graphs, tables, relative and absolut frequency, diagrams and pictures were used in this thesis. Klíčová slova: technologie; maloobchod; nahodilý výběr; analýza; respondenti; doporučení; technology; retail; random selection; analysis; respondents; recommendations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodě

Hlavní náplní této práce je zjistit postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodech. Práce zkoumá postoj zákazníků ke konkrétním technologiím, jako je například samoobslužná pokladna, ...

HOLAN, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Fenomén oddlužení v kontextu změn od 1. 7. 2017
SEIDLOVÁ, Denisa
2019 - český
Tato bakalářská práce popisuje změny týkající se oddlužení, které přinesla novela insolvenčního zákona č. 64/2017 b. účinná od 1. 7. 2017, kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Jde o poměrně důležitou novelu, která mění mnoho zásadních ustanovení insolvenčního zákona. Práce poskytuje úvod do problematiky insolvenčního řízení a analyzuje současnou právní úpravu tohoto institutu. Změny insolvenčního zákona jsou popsány a vyhodnoceny analytickou metodou v kontextu minulého a budoucího vývoje. V praktické části je navržen model průběhu procesu oddlužení pomocí procesních map. This bachelor thesis describes the changes related to the debt relief, that presents the amendment of Insolvency Act No. 64/2017 Coll., which is effective from 1 July 2017, amending Act No. 182/2006 Coll., Bankruptcy and the Methods of its Resolution. This is an important amendment, which transforms a lot of fundamental paragraphs of the Insolvency Act. The thesis provides the essential introduction to the topic of the insolvency proceedings and the debt relief analyzing the current legal regulation of this institute. The changes of Insolvency Act are described and evaluated using analytical method in the context of past and future development. In the practical part is proposed model of debt relief process using process maps. Klíčová slova: úpadek; bankrot; dluh; dlužník; oddlužení; Insolvency; bankruptcy; debt; debtor; debt relief Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Fenomén oddlužení v kontextu změn od 1. 7. 2017

Tato bakalářská práce popisuje změny týkající se oddlužení, které přinesla novela insolvenčního zákona č. 64/2017 b. účinná od 1. 7. 2017, kterou se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech ...

SEIDLOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mzdový systém podniku
ŠTĚPÁNKOVÁ, Aneta
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá mzdovým systémem podniku. V dnešní době je velice důležité aby systém fungoval správně a byl spravedlivý. Mzdový systém je analyzován ve vybraném podniku. Hlavním cílem je odstranění nedostatku mzdového systému a nalezení řešení. Hodnocení je uskutečněno pomocí dotazníkového šetření. Na základě výsledků je navrhnuto řešení. This bachelor thesis deals with wage system in enterprise. Nowadays is very important to have a functional and fair the wage system. The system is analysed in chosen enterprise. The main purpose is eliminate the deficiencies and find out the solution. The evaluation is done through a questionnaire surve. Based on the results, a solution is proposed. Klíčová slova: mzdový systém; mzda; mzdové formy; benefity; earning system; wage; wage forms; benefits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Mzdový systém podniku

Tato bakalářská práce se zabývá mzdovým systémem podniku. V dnešní době je velice důležité aby systém fungoval správně a byl spravedlivý. Mzdový systém je analyzován ve vybraném podniku. Hlavním cílem ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Produkty cestovních kanceláří a agentur pro vybrané segmenty zákazníků
KYNČLOVÁ, Markéta
2019 - český
Cílem této kvalifikační práce je provést analýzu produktového portfolia v současnosti nabízeného cestovními kancelářemi a agenturami se zaměřením na vybraný segment zákazníků. Vybraným segmentem této práce jsou studenti vysokých škol, neboť lze předpokládat, že mají specifické chování, potřeby a požadavky, kterými se liší od ostatních účastníků cestovního ruchu. Dalším cílem je na základě syntézy získaných dat vytvořit nové produkty cestovního ruchu a diskutovat jejich ekonomickou konkurenceschopnost. The main objective of this bachelor thesis is to conduct a product portfolio analysis that is currently being offered by travel agencies and the agencies focusing on the targeted group of customers. The selected segment of customers for the purpose of this thesis are college students aged between 20 and 29, due to their likely specific tourist behaviour patterns, needs and demands that set them apart from other tourism participants. Basing on the synthesis of the acquired data, another aim of the thesis is to suggest new original forms of tourism products and discuss their economic competitiveness. Klíčová slova: cestovní ruch; potřeby; cestovní kancelář; cestovní agentura; produkt cestovního ruchu; požadavky; segment; tourism; needs; tour operator; product of tourism; requirements; segment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Produkty cestovních kanceláří a agentur pro vybrané segmenty zákazníků

Cílem této kvalifikační práce je provést analýzu produktového portfolia v současnosti nabízeného cestovními kancelářemi a agenturami se zaměřením na vybraný segment zákazníků. Vybraným segmentem této ...

KYNČLOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze