Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině (kontrastivní korpusová analýza)
NAGY, Natália
2022 - španělský
Předmětem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině a jejich následná korpusová analýza. Cílem práce je provedení analýzy výrazových prostředků, které ve španělštině odpovídají významům vyjadřovaným v slovenštině příslovci míry. Dále, práce je zaměřena na podobnosti a rozdíly mezi zkoumanými výrazy v daných jazycích. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část teoretická je zaměřena zejména na pojetí daného tématu v použitých španělsky i slovensky psaných gramatikách a část praktická je zaměřena na provádění analýzy vybraných příslovcí míry v korpusu Slovenský národný korpus. Na základě korpusové analýzy je následně učiněn závěr. The subjects of the present bachelor thesis are the respondents of Slovak adverbs of degree in Spanish, followed by their analysis in the Slovak National Corpus. The purpose of this thesis is to perform a detailed analysis of the Spanish means of expression that correspond with the meanings of the Slovak adverbs of degree. Moreover, the work focuses on the possible similarities and differences between the examined expressions of the given languages. The thesis is divided into two main parts, the first being the theoretical, and the second the practical. The theoretical part is focused on the concept of the stated topic in certain Slovak and Spanish grammars. Meanwhile, the practical part is focused on the analysis of selected adverbs of degree in the Slovak National Corpus. Lastly, a conclusion is performed based on the corpus analysis. Klíčová slova: adverbs; adverbs of degree; corpus analysis; belletristic text Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině (kontrastivní korpusová analýza)

Předmětem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině a jejich následná korpusová analýza. Cílem práce je provedení analýzy výrazových prostředků, ...

NAGY, Natália
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Polifonia en textos dialógicos
MACHULOVÁ, Magdaléna
2020 - španělský
Práce se zabývá analýzou reklamních textů a audiovizuálních nahrávek se zaměřením na jejich argumentaci a polyfonii. Teoretická část charakterizuje reklamní žánr z lingvistického hlediska, zaměřuje se na jeho strukturu a argumentaci. V praktické části se pak analyzuje šest reklamních sdělení, z čehož jsou tři statické a tři audiovizuální povahy. Na závěr se zhodnotí přínos a průběh práce a jsou navrženy další možnosti budoucího výzkumu. The thesis deals with the analysis of advertising texts and audio-visual recordings with a focus on their argumentation and polyphony. The theoretical part characterizes the advertising genre from a linguistic point of view, focusing on its structure and argumentation. In the practical part, six advertising messages are analysed, three of them are static and three are audio-visual. Finally, the contribution and conclusions of the Theses are evaluated and further possibilities for future research are proposed. Klíčová slova: polyphony; argumentation; advertising; Spanish language; semantics; rhetoric; linguistics; analysis; language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Polifonia en textos dialógicos

Práce se zabývá analýzou reklamních textů a audiovizuálních nahrávek se zaměřením na jejich argumentaci a polyfonii. Teoretická část charakterizuje reklamní žánr z lingvistického hlediska, zaměřuje se ...

MACHULOVÁ, Magdaléna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze