Počet nalezených dokumentů: 37
Publikováno od do

L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand
SOCHORKOVÁ, Kristýna
2023 - francouzský
Tato bakalářská práce se zabývá dílem George Sandové, významné francouzské spisovatelky 19. století. Cílem práce je proniknout do venkovských románů této autorky a stanovit, jakou roli mají v těchto románech idealizované prvky. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. Teoretická část podává stručný přehled o historickém a literárním kontextu romantického hnutí ve Francii a následně připomíná biografii a literární tvorbu George Sandové. Analytická část obsahuje jednotlivé rozbory sandovských venkovských románů (Ďáblův močál, Nalezenec, Malá Fadetka a Mistři dudáci) s důrazem na nalezení idealizovaných prvků. Analýza je zaměřena na charakteristiku hlavních postav a venkovského prostředí, protože právě v tomto prostředí se George Sandová snažila vykreslit podobu ideálního člověka. Následuje shrnutí všech čtyř rozborů, které se věnuje vzájemnému propojení témat v jejích venkovských románech. This bachelor thesis is concerned with the work of George Sand, an important French writer of the 19th century. The aim of the thesis is to fathom the writer's rural novels and to determinate the role of idealized elements in these novels. The thesis contains a theoretical and an analytical section. The theoretical section briefly introduces the historical and literary context of the Romantic movement in France and, subsequently, mentions George Sand's biography and literary output. The analytical section consists of analysis of Sand's rural novels (The Devil's Pool, The Country Waif, Little Fadette and Les Maîtres Sonneurs) with emphasis on identifying idealized elements. The analysis focuses on characteristics of main characters and the rural setting where George Sand strove to portray an image of an ideal human being. A summary of all four analyses follows and pursues interconnected themes in her rural novels. Klíčová slova: France; George Sand; Romanticism; idealism; rural novel; The Devil's Pool; The Country Waif; Little Fadette; Les Maîtres Sonneurs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
L´idéalisme romantique dans les romans " champ\^{e}tres " de George Sand

Tato bakalářská práce se zabývá dílem George Sandové, významné francouzské spisovatelky 19. století. Cílem práce je proniknout do venkovských románů této autorky a stanovit, jakou roli mají v těchto ...

SOCHORKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan
KRŠKOVÁ, Petra
2023 - francouzský
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé civilizace, zejména Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), Les enfants sont rois (2021). Práce představuje Delphine de Vigan a její literární tvorbu v kontextu současné francouzské literatury a analyzuje způsoby, jimiž autorka zpracovala jednotlivá aktuální témata, jako jsou vztahy na pracovišti, bezdomovectví, narkomanie, anorexie či vystavování dětí vlivu sociálních sítí. The bachelor's thesis is focused on the literary works of the contemporary French writer Delphine de Vigan (*1966), who is known for her novels inspired by her own life experiences as well as negative aspects of modern civilization, particularly Jours sans faim (2001), No et moi (2007), Les heures souterraines (2009), and Les enfants sont rois (2021). The thesis introduces Delphine de Vigan and her literary work in the context of contemporary French literature, and analyses the ways in which the author addresses various current topics such as workplace relationships, homelessness, addiction, anorexia, and the impact of social media on children. Klíčová slova: Contemporary social problems; Delphine de Vigan; French literature; Contemporary literature; No et moi; Jours sans faim; Les heures souterraines; Les enfants son trois; Anorexia; Harassment at work; Homelessness; Social media; Influencer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les probl?mes de la société contemporaine dans les romans de Delphine de Vigan

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu úspěšné současné francouzské spisovatelky Delphine de Vigan (*1966), autorky románů inspirovaných vlastní životní zkušeností i negativními jevy soudobé ...

KRŠKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Odborná praxe ve společnosti Motionlab, s.r.o.
BAINVEL, Brieg
2021 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Motionlab, s.r.o.

BAINVEL, Brieg
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

La représentation de la spéculation financi?re dans les romans d´Émile Zola La Curée et L´Argent
FEJTKOVÁ, Blanka
2021 - francouzský
Tato bakalářská práce se věnuje tematické analýze finančního světa a finančních spekulací v románech francouzského spisovatele Émila Zoly, představitele francouzského naturalismu, Štvanice, resp. Kořist (La Curée) a Peníze (L'Argent). V teoretické části se nejprve věnuji historickému kontextu, době, ve které Émile Zola žil, tedy období druhé poloviny 19. století. Dále rozvíjím literární kontext s charakteristikou realismu, naturalismu a naturalistického románu. V závěru tematické části popisuji život Émila Zoly, cyklus Rougon-Macquartové a další díla z jeho literární tvorby. Druhá část bakalářské práce je analytická. Zaměřuji se podrobně na dva vybrané romány z cyklu Rougon-Macquartové (La Curée a L'Argent), které tematicky analyzuji s cílem ukázat, jak do nich Émile Zola promítnul téma peněz a finančních spekulací. Celá bakalářská práce je psána ve francouzštině. In this Bachelor thesis, I pursue a thematic analysis of the financial word and the financial speculations in two novels written by a French writer Émile Zola, a representative of French naturalisme, L'Argent and La Curée. I devote the theoretical part to the historical context, the period in which Émile Zola lived, which is the second half of the 19th century. Further, I develop the literary context with the characteristics of realism, naturalism and the naturalistic novel. At the end of the theoretical part, I study the life of Émila Zola, the cycle of Rougon-Macquart and other pieces of his literary work. The second part of the bachelor thesis is analytical. I focus in detail on two selected novels from the Rougon-Macquart cycle (La Curée and L'Argent), which I thematically analyse in order to show how Émile Zola projects the theme of money and financial speculation into them. The whole bachelor thesis is written in French. Klíčová slova: Émile Zola; naturalisme; La Curée; L'Argent; Les Rougon-Macquart Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La représentation de la spéculation financi?re dans les romans d´Émile Zola La Curée et L´Argent

Tato bakalářská práce se věnuje tematické analýze finančního světa a finančních spekulací v románech francouzského spisovatele Émila Zoly, představitele francouzského naturalismu, Štvanice, resp. ...

FEJTKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.
BOISSINOT, Maël
2020 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Madeta a.s.

BOISSINOT, Maël
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

La langue française au Maroc
JURIŠOVÁ, Kristýna
2020 - francouzský
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou frankofonie v africké zemi Maroku, jež bylo v historii po dobu 44 let francouzským protektorátem. V úvodní části je kladen důraz na implantaci francouzského jazyka v zemi. Práce dále osvětluje její socio-lingvistickou situaci a postavení francouzštiny mezi ostatními jazyky užívanými tamějšími obyvateli. Poslední část této práce je věnována podrobnému rozboru příslušné legislativy a popisu zavedené praxe, na jejichž základě je zhodnoceno současné postavení francouzského jazyka v různých oblastech společenského života. This report deals with the problematic of Francophonie in Morocco, an African country that used to be under a French protectorate for a period of 44 years. The first part of this report focuses on the implantation of the French language in the country. It illustrates the demolinguistic situation of the country as well as the position of French amongst the other local languages spoken by Morocco's population. The last part of the present report is devoted to the analysis of respective legislation and the real practise, pursuant to which is reviewed the current position of the French language in various areas of the social life. Klíčová slova: Morocco; Francophonie; French language; language planning; demolinguistic study; law about language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La langue française au Maroc

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou frankofonie v africké zemi Maroku, jež bylo v historii po dobu 44 let francouzským protektorátem. V úvodní části je kladen důraz na implantaci ...

JURIŠOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames
SPÁČILOVÁ, Marie
2020 - francouzský
Cílem této bakalářské práce je analýza světa obchodu ve dvou románech Le Ventre de Paris a Au Bonheur des Dames z cyklu Les Rougon-Macquart. Autorem je francouzský spisovatel druhé poloviny devatenáctého století, Émile Zola. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho dílo. Zároveň popisuje historický kontext, jímž byl autor inspirován při jeho umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tématický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma světa obchodu. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. The aim of this bachelor's thesis is to define the world of commerce in two novels Le Ventre de Paris and Au Bonheur des Dames from the series Les Rougon-Macquart. Its author is the French writer of the second half of the nineteenth century, Émile Zola. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the historical context that inspired him. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the world of commerce. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Klíčová slova: Émile Zola; Les Rougon-Macquart; Le Ventre de Paris; Au Bonheur des dames; French literature; world of commerce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames

Cílem této bakalářské práce je analýza světa obchodu ve dvou románech Le Ventre de Paris a Au Bonheur des Dames z cyklu Les Rougon-Macquart. Autorem je francouzský spisovatel druhé poloviny ...

SPÁČILOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)
DUCHOŇOVÁ, Ivana
2019 - francouzský
Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty autorových deníků a korespondence, v kterých rozebíráme důležité motivy a následně sledujeme, jak se odráží v jeho básnické tvorbě, především v bánické sbírce Květy zla. V této práci nejdříve představíme autorův životopis a literární tvorbu společně s publikovanými texty oobní povahy, následně se věnujeme zásadní části této práce, kterým jsou témata v zmiňovaných denících a korespondenci společně s jejich odrazem v autorově básnickém díle. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v samotném závěru práce. The aim of this thesis is to analyze published texts of personal nature of Charles Baudelaire, an important poet of the 19th century, whom we rank among the so-called Cursed Poets. We focus on the texts of the author's diaries and correspondence, in which we analyze important motifs and subsequently observe how it is reflected in his poetic work, especially in the collection of the Flowers of Evil. In this work, we first introduce the author's biography and literary work together with published texts of personal nature, then we focus on the essential part of this work, which are the topics in the aforementioned diaries and correspondence together with their reflection in the author's poetic work. The results of this analysis are summarized in the very conclusion of the thesis. Klíčová slova: Charles Baudelaire; poetry; diaries; correspondence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)

Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty ...

DUCHOŇOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
LE BACON, Alice
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

LE BACON, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
AMIAUT, Louise
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

AMIAUT, Louise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze