Počet nalezených dokumentů: 200
Publikováno od do

Analyse der Sprache zweier deutscher Printmedien im Hinblick auf geschlechtersensible Sprache
KOLÁŘOVÁ, Jaroslava
2023 - německý
Předkládaná bakalářská práce se zabývá v současné době stále aktuálnější otázkou genderově inkluzivního jazyka, přičemž je kladen důraz na jazyk německých tiskových médií - konkrétně levicového deníku junge Welt a pravicově orientovaného deníku Welt, které budou s ohledem na tuto problematiku analyzovány a následně porovnány. Z analýzy vyplyne nakolik, a zda vůbec, je jazyk obou médií genderově inkluzivní, případně jaké jednotlivé formy inkluzivního jazyka média volí. Jednotlivé formy genderově inkluzivního jazyka budou čtenářkám a čtenářům společně s původem vzniku této problematiky před samotnou analýzou ještě krátce představeny. This bachelor's thesis addresses the current issue of the gender-inclusive language, with a specific focus on the language used in two German press media - namely, the left-wing newspaper junge Welt and the right-leaning newspaper Welt. The language of both media will be analyzed in relation to the gender-inclusive language and subsequently compared. The analysis aims to determine the extent to which, if at all, both media use the gender-inclusive language. If so, the analysis will also provide information about the specific forms the media use. The specific forms of the gender-inclusive language will be briefly introduced along the origins of the issue before the actual analysis. Klíčová slova: language change; feminism; gender linguistics; feminist linguistics; gender-inclusive language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analyse der Sprache zweier deutscher Printmedien im Hinblick auf geschlechtersensible Sprache

Předkládaná bakalářská práce se zabývá v současné době stále aktuálnější otázkou genderově inkluzivního jazyka, přičemž je kladen důraz na jazyk německých tiskových médií - konkrétně levicového deníku ...

KOLÁŘOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

KARTOFFELN ODER ERDÄPFEL? DIE HÄUFIGKEIT VON AUSTRIAZISMEN IN DEN SPEISEKARTEN ÖSTERREICHISCHER RESTAURANTS
VÖGERLOVÁ, Katrin
2023 - německý
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání četnosti rakouského výrazu ("Austriacismu") "Erdäpfel" oproti německému výrazu "Kartoffeln" v jídelních lístcích rakouských restaurací se zaměřením na tři konkrétní města (hlavní město Vídeň a města Linec a Salzburg). V práci je nejen popsán rozdíl mezi spisovnou a rakouskou němčinou, ale je zde také zobrazeno několik vlastnoručně vytvořených grafik zpracovaných a prozkoumaných výsledků. The bachelor's thesis focuses on comparing the frequency of the Austrian term ("Austriacism") "Erdäpfel" versus the standard German term "Kartoffeln" in the menus of Austrian restaurants with a focus on three specific cities (the capital city of Vienna and the cities of Linz and Salzburg). The thesis not only describes the difference between standard and Austrian German, but also displays a hand - made graphic of the processed and researched results. Klíčová slova: German language; "Austriacism"; Austrian cuisine; Austrian restaurants; menus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
KARTOFFELN ODER ERDÄPFEL? DIE HÄUFIGKEIT VON AUSTRIAZISMEN IN DEN SPEISEKARTEN ÖSTERREICHISCHER RESTAURANTS

Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání četnosti rakouského výrazu ("Austriacismu") "Erdäpfel" oproti německému výrazu "Kartoffeln" v jídelních lístcích rakouských restaurací se zaměřením na tři ...

VÖGERLOVÁ, Katrin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM
ŠTĚCHOVÁ, Sára
2023 - německý
Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje rozdíl mezi literaturou a filmem. Od vzniku literatury až po samotnou tvorbu filmu. U každého z těchto aspektů budou uvedena základní fakta a rozdíly. Praktická část se zaměří na porovnání historických pohádek bratří Grimmů na základě dvou vybraných pohádek s pohádkami mediálního konglomerátu Walta Disneyho. Dvěma vybranými pohádkami jsou Locika a Popelka. Tato část se zaměřuje na porovnání děje těchto pohádek. Zda se děj změnil vzhledem ke stylu psaní bratří Grimmů ve filmu. Zda byl tento děj ovlivněn dobou, ve které byly tyto pohádky napsány? Dále porovnáváme, které postavy v ději chybí nebo které jsou do něj zařazeny navíc. A jak to ovlivnilo samotný průběh děje. Na konci je stručné shrnutí celé práce a zhodnocení, zda bylo cíle dosaženo. The aim of the Bachelor's thesis is to compare written and filmed fairy tales. Specifically, the thesis deals with the different perceptions of the fairy tales of the Brothers Grimm compared to those of Walt Disney. The theoretical part explains the difference between literature and film. From the origins of literature to the creation of film itself. Basic facts and differences will be given for each of these aspects. The practical part of the paper will focus on the comparison of the historical fairy tales of the Brothers Grimm, based on the two selected fairy tales, with the fairy tales of the media conglo-merate Walt Disney. The two fairy tales selected are Locik and Cin-derella. The focus of this section is to compare the plot of these fairy tales. Whether the plot has been changed due to the writing style of the Brothers Grimm in the film. Whether this plot was influenced by the time in which these fairy tales were written? Then we compare which characters are missing from the plot or which additional characters are included. And how this affected the actual course of the plot. At the end of the paper, there is a short summary of the entire work and an evaluation of whether the goal was achieved. Klíčová slova: Key words: Brothers Grimm; fairy tales; fantasy; history; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM

Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje ...

ŠTĚCHOVÁ, Sára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Möglichkeiten der Deagentivierung im geschriebenen Gegenwartsdeutschen
MOTZBÄUCHLOVÁ, Petra
2023 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Möglichkeiten der Deagentivierung im geschriebenen Gegenwartsdeutschen

MOTZBÄUCHLOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Konstruktion scheinen + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen und ihre morphosyntaktischen und lexikalischen Charakteristika
TRÁVNÍČEK, Václav
2023 - německý
V němčině lze nalézt určité spektrum možností deagentivního vyjadřování. Jedna z těchto možností je představována konstrukcí scheinen + infinitivní vazba s zu. Tato kvalifikační práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část má za úkol představit morfosyntaktický a lexikální subsystém současné němčiny, který s danou konstrukcí souvisí. V praktické části je prezentován vlastní výzkum dané konstrukce pomocí metod korpusové lingvistiky na základě rešerše v korpusu TAGGED-T2-öffentlich (Deutsches Referenzkorpus, DeReKo). In German language, one can find a certain range of deagentive expression possibilities. One of these possibilities is represented by the construction scheinen + infinitive construction with zu. This qualification work is divided into two parts. The theoretical part presents the morphosyntactic and lexical subsystem of contemporary German, which is related to the given construction. In the practical part, there will be an own research of the given construction using the methods of corpus linguistics based on a search in the TAGGED-T2-öffentlich corpus (Deutsches Referenzkorpus, DeReKo). Klíčová slova: deagentivization; infinitive constructions; scheinen + zu infinitive; German language; corpus linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Konstruktion scheinen + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen und ihre morphosyntaktischen und lexikalischen Charakteristika

V němčině lze nalézt určité spektrum možností deagentivního vyjadřování. Jedna z těchto možností je představována konstrukcí scheinen + infinitivní vazba s zu. Tato kvalifikační práce je rozdělena do ...

TRÁVNÍČEK, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung
VODIČKOVÁ, Alžběta
2023 - německý
Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam frazeologických jednotek v jazyce a jsou vysvětleny jejich jednotlivé znaky. Poté jsou vymezeny základní pojmy kontrastivní frazeologie a stanoveny frazeologické a nefrazeologické typy ekvivalence. V praktické části je shromážděn korpus frazeologismů z dvanácti vybraných pohádek Grimmů (Locika, Brémští muzikanti, Paní Zima, Červená karkulka, Kocour v botách, Šest služebníků, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Žabí král aneb Železný Jindřich, Rumpelníček, Zlatá husa). K těmto německým frazeologismům jsou přiřazeny jejich české frazeologické a nefrazeologické ekvivalenty. Získané párové jednotky představují popsané typy ekvivalence. Tyto typy ekvivalence jsou analyzovány na názorných příkladech. Práce se zajímá také o český překlad německých frazeologismů a obsahuje kvantitativní výsledky. The thesis deals with phraseologisms in The Brothers Grimm Fairy Tales and their reproduction in Czech translation. The basic concepts of phraseology are described in the theoretical part. Furthermore, there is described the meaning of phraseological units in language and there are explained their individual attributes. Then, basic concepts of contrastive phraseology are defined and phraseological and non-phraseological types of equivalence are determined. The corpus of phraseologisms from twelve selected Grimm´s Fairy Tales (Tangled, The Town Musicians of Bremen, Mother Holle, Little Red Cap, Puss in Boots, The Six Servants, Cinderella, Snow White, Briar Rose, The Frog King or Iron Heinrich, Rumpelstiltskin, The golden Goose) is gathered in the practical part. To these German phraseologisms there are assigned their Czech phraseological and non-phraseological equivalents. The acquired paired units represent the described types of equivalence. These types of equivalence are analysed on demonstrative examples. The thesis is also interested in Czech translation of German phraseologisms and it comprises the quantitative results. Klíčová slova: phraseologism; phraseology; equivalence; equivalent; fairy tale; Grimm; German; Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung

Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam ...

VODIČKOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sprachliche Identität von zweisprachigen Personen
GRAF, Stefanie
2023 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sprachliche Identität von zweisprachigen Personen

GRAF, Stefanie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Christliche Parteien in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland - ein Vergleich
TRAPL, Dominik
2023 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá třemi nejvýznamnějšími křesťanskými stranami, a to Křes-ťanskodemokratickou unií (CDU) na území Spolkové republiky Německo včetně její sester-ské Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) působící na území Svobodného státu Bavor-sko. Dále Středu (Die Mitte) ve Švýcarské konfederaci, která vznikla 1.1.2021 sloučením Křesťanskodemokratické lidové strany (CVP) a Občanské demokratické strany (BDP). Poté Rakouské lidové strany (ÖVP) v Rakouské republice. Jedná se o politické strany, které mají společný základ, a to v křesťanských tradicích, ke kterým se hlásí. Přesto dochází v průběhu let k pozvolenému opuštění od těchto tradic, což je patrné zejména u Rakouské lidové strany, která chce již být stranou všech občanů Rakouska bez ohledu na jejich vy-znávání víry. Ve své teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku křesťanských stran včetně mládežnických organizací. V následující praktické části provádím analýzu voleb do dolních komor parlamentů za posledních 10 let, tedy volební úspěchy zmíněných křesťan-ských stran a následného zastoupení ve sněmovně v letech 2011 až 2021. Poté se zabývám volebními programy křesťanských stran ke zvoleným tématům. Mým cílem je tedy hledat společné aspekty k určitým sociálním problémům, ale zároveň i odlišné postoje. This bachelor's thesis deals with the three most important Christian parties, namely the Christian Democratic Union (CDU) in the territory of the Federal Republic of Germany, including its sister Christian Social Union of Bavaria (CSU) operating in the territory of the Free State of Bavaria. Furthermore, Die Mitte in the Swiss Confederation, which was cre-ated on 1/1/2021 by the merger of the Christian Democratic People's Party (CVP) and the Civic Democratic Party (BDP). Then the Austrian People's Party (ÖVP) in the Republic of Austria. These are political parties that have a common basis in the Christian traditions to which they subscribe. Nevertheless, over the years there has been a permissive aban-donment of these traditions, which is particularly noticeable in the Austrian People's Par-ty, which already wants to be the party of all citizens of Austria, regardless of their reli-gion. In my theoretical part, I focused on the characteristics of Christian parties, including youth organizations. In the following practical part, I analyse the elections to the lower houses of the parliaments for the last 10 years, i.e. the electoral successes of the men-tioned Christian parties and their subsequent representation in the lower house between 2011 and 2021. Then I deal with the election programs of the Christian parties on the se-lected topics. So, my goal is to look for common aspects to certain social problems, but also different attitudes. Klíčová slova: election; results; migration; Russia; same-sex couples; education; CDU; CSU; ÖVP; Die Mitte; CVP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Christliche Parteien in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland - ein Vergleich

Tato bakalářská práce se zabývá třemi nejvýznamnějšími křesťanskými stranami, a to Křes-ťanskodemokratickou unií (CDU) na území Spolkové republiky Německo včetně její sester-ské Křesťansko-sociální ...

TRAPL, Dominik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

DIE GESCHICHTE DES HORRORGENRES IN DER LITERATUR MIT FOKUS AUF DIE DEUTSCHE LITERATUR
HRNČÍŘOVÁ, Eliška
2023 - německý
Die Bachelorarbeit fokussiert sich auf die Horrorliteratur, mit einem Schwerpunkt auf der deutschen Horrorliteratur. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Horrorgenre in der Literatur zu definieren, die wichtigsten Punkte seiner Historie, namentlich die wichtigsten Autoren und Werke zu untersuchen, seine Entwicklung zu erklären und dann seine aktuelle Form darzustellen. In den einzelnen Kapiteln legt die Arbeit einen besonderen Schwerpunkt auf die Horrorliteratur in Deutschland. In dem praktischen Teil der Arbeit werden die Horrorelemente in dem Roman Der Golem von Gustav Meyrink analysiert. Das Ziel des praktischen Teils der Arbeit ist es, die typischen Elemente der Horrorliteratur an Konkreten Beispielen zu zeigen und auch auf dem Buch die Entwicklung der Horrorliteratur durch einen kurzen Vergleich mit ausgewählten Vorgänger- und Nachfolgewerken zu demonstrieren. Für die Erstellung der Arbeit wurden Informationen aus Buch- und Internetquellen verwendet, die sich auf die Geschichte der Horrorliteratur, die Analyse des Horrorgenres oder die allgemeine Geschichte der deutschen Literatur beziehen. This bachelor thesis focuses on horror literature, with an emphasis on German horror literature. Its goal is to define the genre of horror in literature, to examine the most important points of its history, namely the most important authors and works, to explain its development and then to present its current form. In the individual chapters, the thesis gives special emphasis to horror literature in Germany. In the practical part, the thesis analyses the horror elements in the novel "Der Golem" by Gustav Meyrink. The aim of the practical part of the thesis is to show the typical elements used in horror literature with specific examples and also to demonstrate the development of horror literature by briefly comparing it with selected genre books that came before and after it. Information gathered from both book and internet sources, focusing on the history of horror literature, the analysis of the horror genre, or the overall history of German literature, was used to develop the thesis. Klíčová slova: Horror; "Der Golem"; Germany; Literature; History Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
DIE GESCHICHTE DES HORRORGENRES IN DER LITERATUR MIT FOKUS AUF DIE DEUTSCHE LITERATUR

Die Bachelorarbeit fokussiert sich auf die Horrorliteratur, mit einem Schwerpunkt auf der deutschen Horrorliteratur. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Horrorgenre in der Literatur zu definieren, die ...

HRNČÍŘOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Verordnungen und Maßnahmen zum Betrieb von Lebensmittelgeschäften während der Corona-Pandemie in der Tschechischen Republik, in Österreich sowie in Bayern
KRÁLÍK, Lukáš
2022 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Verordnungen und Maßnahmen zum Betrieb von Lebensmittelgeschäften während der Corona-Pandemie in der Tschechischen Republik, in Österreich sowie in Bayern

KRÁLÍK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze