Počet nalezených dokumentů: 153
Publikováno od do

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - německý
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers
HORKÝ, Ladislav
2019 - německý
Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a kultuře ze strany nacistické ideologie je popsán v teoretickém oddíle práce. Jako příklad jednoho z mnoha literátů sympatizujících s tehdejším režimem byl vybrán Kurt Eggers, jehož život je představen dále v teoretické části bakalářské práce. Kontext životních událostí zmíněného autora je nezbytný pro porozumění jeho literární tvorby, která je rozpracována v praktické části práce. Přímo se jedná o literární analýzu jedné z mnoha básnických sbírek, a to díla "Německý démon", které prezentuje základní Eggersovy pohledy na historii, nacistickou ideologii, přístup k militarismu a náboženství. Práce se zaměřila také na analýzu projevů Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse, ve kterých oba muži odkazují nepřímo na Kurta Eggerse a jeho dílo. The topic of the bachelor's thesis "A Poet of Hitler - An Example of Kurt Eggers" focuses on the clarification of dark time of the Third Reich in the field of literature sympathizing with the Nazi regime. The attitude to literature and culture from the side of the Nazi ideology is described in the theoretical part of the work. As an example of with the then regime, Kurt Eggers was chosen whose life is presented in the theoretical part of this bachelor's thesis as well. The context of life events of the abovementioned author is necessary for the understanding of his literature work, which is elaborated in the practical part of the work. The practical part focuses directly on the literature analysis of one of the many books of verse, namely "The German Demon". This work presents the fundamental author's thoughts of history, Nazi ideology, militarism and religion. Furthermore, the work focuses on the analysis of speeches of Adolf Hitler and Joseph Goebbels, who both referred indirectly to Kurt Eggers and his work there. Klíčová slova: Kurt Eggers; Nazi literature; Third Reich; German history; culture of the Third Reich Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers

Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a ...

HORKÝ, Ladislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk
KARPÍŠKOVÁ, Aneta
2019 - německý
Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho romány na základě česko-německých vztahů. Práce přináší autorovu doposud neprobádanou biografii a dotýká se jeho vztahu a názorů ohledně česko-německého prostoru. V další části jsou detailně analyzovány jeho romány Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel a Konec punku v Helsinkách a následně zkoumány v oblasti česko-německých vztahů. Pozornost se zaměřuje především na historické, interkulturní a jazykové motivy, které jsou doplněny odbornými komentáři. The main topic of this bachelor thesis is the work of contemporary Czech writer Jaroslav Rudiš, who gained quite a success in German speaking countries. The goal of this thesis is to introduce him and his personality and analyze his novels from the perspective of Czech-German relations. This thesis is the first one to introduce author's biography and his opinions concerning Czech-German area. In the next part of this thesis his novels such as Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel and Konec punku v Helsinkách are studied from the perspective of Czech-German relations. The focus is to capture historical, intercultural and language motives, which are enhanced by expert commentary. Klíčová slova: Contemporary Czech literature; Czech-German relations; Jaroslav Rudiš; Nebe pod Berlínem; Alois Nebel; Grandhotel; Konec punku v Helsinkách Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk

Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho ...

KARPÍŠKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.
VAVRDOVÁ, Markéta
2019 - německý
Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. Známá se stala především díky svému sadismu a krutým činům, které vykonávala na nevinných zajatcích tábora. Právě jejich výpovědi se pro práci stávají klíčovými. Budou jmenovány aspekty, které zcela jasně dokazují vinu Kochové, na druhou stranu bude poukázáno i na svědectví, která sloužila k její obhajobě. K celistvému výkladu patří i deskripce historického kontextu, jehož součástí je téma žen v nacionálním socialismu a stručné informace o koncentračním táboře Buchenwald. Práce bude zakončena úvahou autora na základě zjištěných poznatků. The subject of this thesis is an analysis of Ilse Koch, a woman who grew up in the time of National Socialism in Germany and actively took part in running the concentration camp Buchenwald during the Second World War. She became well-known mainly because of her sadism and cruel actions she inflicted on innocent captives in the camp. Their own testimonies are key parts of the thesis. The aspects clearly proving Koch was to blame are named, on the other hand, there are also pointed out testimonies which defend her. To the complete narrative also belongs a description of the historical context, a part of which is a role of women in National Socialism and brief information about the concentration camp Buchenwald. The thesis is concluded by the author's reflection based on gained knowledge. Klíčová slova: Second World War; National Socialism; Holocaust; Buchenwald; Ilse Koch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.

Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland
SOLOMKOVÁ, Štěpánka
2019 - německý
Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici těchto dvou států také bohatou historií a kulturou, která spojuje české i německé aspekty. Významnou roli při realizaci projektů přeshraničního charakteru hraje Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, které poskytuje především finanční podporu z dispozičního fondu ČR-Bavorsko, jenž je zároveň spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Česko-německá spolupráce se v daném regionu zaměřuje především na oblast kultury, vzdělávání či cestovního ruchu. Práce se soustředí zároveň i na činnost dvou následujících spolků, a to Svazu Němců - Region Chebsko se sídlem v Chebu a Bund der Eghalanda Gmoin e.V. se sídlem v Marktredwitz. Hlavním úkolem těchto institucí je zachovávat a pečovat o kulturní, historické a jazykové dědictví chebského regionu. The main aim of the thesis is to document the development and current situation of cross-border cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany in region Chebsko (Egerland). Not only that this region has an advantageous position next to the mutual border of these two countries, but it also has a rich history and culture, which connects the Czech and German aspects. The association called Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis plays a significant role in the realization of projects with cross-border impact. It provides especially financial support from a disposal fund, the Czech Republic - Bavaria, which is also co-financed by the European Regional Development Fund. The Czech-German cooperation in the region is mostly aimed at the culture, education, and tourism. The thesis also aims at the activity of the following associations: Svaz Němců - Region Chebsko based in Cheb and Bund der Eghalanda Gmoin e.V. based in Marktredwitz. The main goal of these institutions is to maintain and care of the cultural, historic and linguistic heritage of the region Chebsko. Klíčová slova: Chebsko; History and Culture of region Chebsko; cross-border cooperation; Euregio Egrensis; regional policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland

Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné ...

SOLOMKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů
PETRLÍKOVÁ, Lucie
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů

PETRLÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice
CAPŮRKOVÁ, Jana
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice

CAPŮRKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert
MAREŠOVÁ, Anna
2019 - německý
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt beschrieben, anschließend die deutsche Bevölkerung in Vimperk in der Tschechoslowakei, das heißt von dem Jahr 1918 über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die darauffolgende Vertreibung bis in die Zeit nach der Vertreibung. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, warum einige Deutsche in Vimperk bleiben mussten und nicht vertrieben wurden. Der zweite Teil fokussiert sich sowohl auf die in Vimperk verbliebenen deutschen Einwohner als auch auf die nun in Deutschland lebenden. Viele dieser Vertriebenen wohnen in der nahen Partnerstadt Freyung. Dieser Teil besteht aus Gesprächen mit Zeitzeugen, die miteinander verglichen und vor allem in Bezug auf die Zeit der Vertreibung analysiert werden. This thesis deals with the life of the German population in the small town of Vimperk in the first half of the twentieth century. The first part describes the emergence of the town and then depicts the life of its population in the period since the Czechoslovak Republic, ie.from 1918, through World War II to the following expulsion of the German population until the end of the year 1946. The thesis tries to answer the question, why some Germans were allowed to stay in post-war Czechoslovakia and were not expelled. The second part is devoted to the German minority, which still lives in Vimperk and also to those who left it and now live on the other side of the border in the nearby town of Freyung. This part consists of a transcript of collected interviews with some of the contemporary witnesses that are being compared to each other and analyzed regarding the period of the expulsion. Klíčová slova: resettlement; Bohemian forest; Vimperk; Czech; German; language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt ...

MAREŠOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - německý
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - německý
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Klíčová slova: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze