Počet nalezených dokumentů: 14688
Publikováno od do

Chování spotřebitele při nákupu v bezobalových prodejnách
Brodský, Marek
2020 - český
Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů v bezobalových prodejnách. Definuje hlavní faktory, které zákazníky při nákupu ovlivňují a zahrnuje i vymezení důvodů, které vedou spotřebitele k nákupu v „tradičních“ prodejnách. Teoretická část je zaměřena na spotřebitelské chování, marketingovou komunikaci, obaly, odpady a také na bezobalové prodejny. Vlastní část práce obsahuje kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření, které-ho se zúčastnilo 434 respondentů, je složeno z otevřených a uzavřených otázek, respondenti jsou zákazníci jak bezobalových prodejen, tak i klasických prodejen. Na základě dosažených poznatků z teoretické a vlastní části jsou navrhnuta doporučení pro oblast marketingu bezobalové prodejny, jako například větší propagace prodejny pomocí sociálních sítí. Pro respondenty je také důležitá šíře a kvalita sortimentu. Bachelor thesis examines consumer behaviour during purchasing in non-packaging stores. It defines main factors affecting customers during purchase and also defines reasons for shopping in classic shops. The theoretical part of the work is focused on the consumer behaviour, marketing communication, packag-ing, waste and also on non-packaging stores. The practical part includes quantita-tive research in the form of survey. The survey with 434 respondents is com-posed of closed and open questions, respondents are customers of classic shops and also non-packaging stores. Based on achieved knowledge from the theoretical part and practical part of the thesis are proposed recommendations for marketing of non-packaging stores, for example more promotion through social net-works. For respondents is also important product range and quality. Klíčová slova: bezobalová prodejna; nákupní chování; obaly; odpady; zero waste Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Chování spotřebitele při nákupu v bezobalových prodejnách

Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitelů v bezobalových prodejnách. Definuje hlavní faktory, které zákazníky při nákupu ovlivňují a zahrnuje i vymezení důvodů, které vedou spotřebitele k ...

Brodský, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o.
Jakubíčková, Klára
2020 - český
Jakubíčková, K. Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu v podniku HR Carsoft s.r.o a zhodnocení jeho kapitálové potřeby pomocí obratového cyklu peněz. V práci jsou definovány složky pracovního kapitálu a představeny možnosti financování oběžného majetku. Výsledkem je porovnání potřeby pracovního kapitálu a jeho skutečné výše v podniku. Závěr je doplněný o doporučení, která vedou k efektivnímu řízení pracovního kapitálu. Jakubíčková, K. Working Capital management in company HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendel University, 2020. The bachelor thesis focuses on the management of working capital in the company HR Carsoft s.r.o and evaluation of its capital needs using the cash conversion cycle. Working capital components are defined in the work and the possibilities of financing current assets are presented. The result is a comparison of working capital needs and its actual level in the company. The conclusion is complemented by recommendations that lead to efficient management of working capital. Klíčová slova: hotovostní cyklus; likvidita; oběžný majetek; obratový cyklus peněz; pracovní kapitál Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o.

Jakubíčková, K. Řízení pracovního kapitálu podniku HR Carsoft s.r.o. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu v podniku HR Carsoft s.r.o ...

Jakubíčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
2020 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině. The bachelor thesis focuses on labour market in Ukraine. The main goal is to evaluate the flexibility of labour market in Ukraine, to represent it characteristics and to define possible measures for improving flexibility of labour market in Ukraine. The first part of the thesis focusses on theoretical background of the term flexibility, it types and forms. Further described in the bachelor thesis are detailed characteristics of labour market in Ukraine and its comparison to Czech Republic, which was chosen as a country to compare most of the Ukrainian’s statistics with. There can be found recommendations how to solve current issues with labour market flexibility in Ukraine in the final part of this thesis. Klíčová slova: flexibilita trhu práce; trh práce; Ukrajina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Flexibility of labour market in Ukraine

Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení ...

Mandziuk, Karyna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company
Mingazova, Regina
2020 - anglický
Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online služeb. Proto aby zanalyzovat tržní trendy, společnost Yandex byla prostudována kvůli jejímu vedoucímu postavení na digitálním trhu. Dostupné druhotné údaje byly prostudovány spolu s prvotnými údaji, které byly shromážděné prostřednictvím dotazníku (n = 438) a hloubkových rozhovorů (n = 5). Základní závěry obsahují nejžádanější kategorie online služeb, nejčastěji používaný gadget pro použití online služeb, role designu rozrhaní a vliv demografických a geografických faktorů. This bachelor thesis focuses on research of the current trends on the Russian market of online services. The objective of this work is to give recommendations to start-ups that are just entering the sphere of online services. In order to analyse market trends, the Yandex company was studied due to its leading position on the Russian digital market. Available secondary data was analysed along with the primary data collected via questionnaire survey (n = 438) and in-depth interviews (n = 5). The main findings contain the most demanded categories of online services, the most frequently utilized gadget for online services use, the role of the interface design and the influence of demographical and geographical factors. Klíčová slova: chování spotřebitelů; online služby; online trendy; ruský trh; společnost Yandex Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company

Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online ...

Mingazova, Regina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.
Nováková, Pavlína
2020 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE analýza a Porterův model pěti sil a vnitř-ního prostředí – Princip klíčových faktorů. Poznatky z analýzy jsou využity při se-stavení SWOT matice, ze které je vybrána vhodná strategie. The bachelor thesis deals with the proposal of a suitable strategy for the com-pany Kamila Chocolates, s.r.o. which will improve its position on the market. The strategy is designed based on the analysis of the external environment – PESTE Analysis and Porter’s Five Forces Model and the internal environment – Key Fac-tors Principle. The knowledge from the analysis are used of construction SWOT matrix from which a suitable strategy is chosen. Klíčová slova: PESTE analýza; Porterův model pěti sil; princip klíčových faktorů; strategie; SWOT matice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE ...

Nováková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace
Oulehlová, Dana
2020 - český
Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších stran, tedy věřitelů, při přeměně. Toto je ukázáno i na praktickém příkladu společnosti podstupující fúzi. Práce obsahuje přehled jejich závazků a analýza jejího jednání vůči věřitelům. Také doporučení pro tyto a další věřitele, jak se v této situaci mají chovat oni, aby nepřišli o své nesplacené pohledávky. Oulehlová, Dana. Protection of the lender in the transformation of a business corporation. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The text describes the general transformation of business corporations, the protection of weaker parties, especially creditors, during the transformation. This is also shown in a practical example of a merging company. The thesis contains an overview of their obligations and analysis of their behavior towards creditors. Also recommendations for these and other creditors, how they should behave in this situation, so that they do not lose their outstanding claims. Klíčová slova: fúze; ochrana věřitelů; přeměna obchodní korporace; věřitel; závazky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace

Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších ...

Oulehlová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve f. Awec Aluminium Products, s.r.o.
Rohlederová, Kristýna
2020 - český
Bakalářská práce je zaměřena na manažery firmy Awec Aluminium Products, s.r.o. a na řízení lidských zdrojů ve firmě. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která se zabývá základními pojmy dané problematiky. Praktická část obsahuje popis firmy, hloubkové rozhovory se zaměstnanci a kvantitativní výzkum formou dotazníku pro manažery. Hlavním cílem je zjistit faktory, které negativně ovlivňují řízení lidských zdrojů ve firmě a následně navrhnout strategie řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve firmě Awec Aluminium Products, s.r.o. The bachelor thesis is focused on managers of Awec Aluminium Products, Ltd. and human resources management in the company. In the theoretical part is elaborated a literature search, which deals with the basic notions of the issue. The practical part contains a description of the company, interviews with employees and quantitative research in the form of a questionnaire for managers. The main goal is to find out the factors that negatively influence the human resources man-agement in the company and subsequently to design human resource management strategies in manager positions at Awec Aluminium Products, Ltd. Klíčová slova: leadership; management; manažeři; řízení lidských zdrojů; zaměstnanci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve f. Awec Aluminium Products, s.r.o.

Bakalářská práce je zaměřena na manažery firmy Awec Aluminium Products, s.r.o. a na řízení lidských zdrojů ve firmě. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která se zabývá základními ...

Rohlederová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students
Wei, Wei
2020 - anglický
Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá i zde. Účelem této práce je zkoumat faktory, které ovlivňují čínské studenty při jejich rozhodování ohledně místa jejich zahraničního studia, a navrhnout do-poručení pro brněnské univerzity, jak přilákat více čínských studentů. Hlavním zdrojem primárních dat byly hloubkové rozhovory (n = 15), online dotazníkové šetření (n = 158), skupinová diskuse a autorčiny osobní zkušenosti. Výslekdy naznačují, že brněnské univerzity mají potenciál přilákat ke studiu více čínských studentů. Brno nabízí nákladově výhodné a atraktivní studijní prostředí. Práce navrhuje pro vedení univerzity v závěru doporučení. With the trend of internationalization and globalization, there is an increasing number of Chinese students who choose to pursue higher education in European countries. The Czech Republic is not lagging behind either, the number of Chinese students is visibly growing. The purpose of this thesis is to investigate the major factors influencing Chinese students’ decision-making of an overseas study destination and to provide marketing campaign recommendations to universities in Brno on how to attract more Chinese students. The main data source was primary research via in-depth interviews (n = 15) and online questionnaires (n = 158), group discussion and author’s own experience. The findings suggest that universities in Brno have the potential to win more Chinese students to study there. The city of Brno offers students a low-cost and attractive study environment. Recommendations for university managements were provided. Klíčová slova: Brno; čínští studenti; globalizace; internationacionalizace; marketing univerzit; vysokoškolské vzdělávání; vyšší vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students

Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá ...

Wei, Wei
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Investování do korporátních dluhopisů vybraného sektoru v USA
Zimolková, Lenka
2020 - český
Tato bakalářská práce se zabývá investováním do korporátních dluhopisů finančního sektoru na americkém trhu. V práci je zkoumáno pět dluhopisů největších společností podle tržní kapitalizace, které spadají do finančního sektoru. V období od října 2014 do září 2019 je popsán vývoj výnosnosti dluhopisového indexu, státních pokladničních poukázek a jeho podobnost s vývojem vybraných dluhopisů. V pětiletém horizontu jsou dluhopisy analyzovány dle výnosnosti a rizika pomocí výnosově rizikového poměru a Sharpe ratio a srovnány s trhem pomocí Information ratio. Na základě výsledků je poskytnuto investiční doporučení pro investory, kteří investují na americkém dluhopisovém trhu. This thesis is focused on investing in corporate bonds of financial sector on the US market. The thesis examines five bonds issued by the largest companies in the financial sector by market capitalization. In the period from October 2014 to September 2019, the development of bond index yield and treasury bills yield is described and compared to the development of selected bonds. Bonds are analysed according to its profitability and risk using the return to risk ratio and the Sharpe ration and compared to market performance using the Information ratio. Based on the results, an investment recommendation is provided for investors investing on the US bond market. Klíčová slova: americký dluhopisový trh; dluhopisový index; Information ratio; korporátní dluhopisy; Sharpův poměr Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Investování do korporátních dluhopisů vybraného sektoru v USA

Tato bakalářská práce se zabývá investováním do korporátních dluhopisů finančního sektoru na americkém trhu. V práci je zkoumáno pět dluhopisů největších společností podle tržní kapitalizace, které ...

Zimolková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2020

The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector
Algherbawi, Mohammed
2020 - anglický
Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je palestinská ekonomika poměrně nerozvinutá. Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkový dopad finanční pomoci ze strany EU na hospodářský rozvoj Palestiny. Práce, postavená na kvalitativním přístupu, poskytuje přehled programů a nástrojů finanční pomoci EU zaměřených na rozvoj palestinského hospodářství a také předkládá dvě případové studie z podnikatelského sektoru podpořené EU. Autor práce dochází ke zjištění, že celkový dopad finanční pomoci EU je velmi omezený, neboť většina finanční podpory je zaměřena na mimořádnou pomoc a pouze malá část pro účely rozvoje. Dalšími překážkami jsou i politická nestabilita a restrikce ze strany Izraele, které dále zhoršují palestinskou ekonomiku. Autor práce v závěru poskytuje doporučení Palestinské Autonomii a EU, jak zlepšit účinnost pomoci. Financial aid has been one of the important tools to promote economic development in developing countries. Palestine is considered one of the highest recipients of financial aid. However, the Palestinian economy still suffers from major underdevelopment compared to other countries. The main goal of this bachelor thesis is to assess the overall impact of the European Union’s (EU) financial aid in promoting economic development in Palestine. The thesis follows a qualitative approach, it provides an overview of the EU financial aid programmes and instruments that are used to support the Palestinian economy, which is followed by two case studies from the business sector that have been supported through the EU. The study found that the overall impact of the EU financial aid has been limited as most of the aid is focused on emergency assistance and only a small portion of the aid is allocated for development purposes. In addition to the political instability and Israeli restrictions that continuously cause deterioration of the Palestinian economy. The study provided recommendations for both the PA and the EU on how to improve the efficiency of the aid. Klíčová slova: Evropská Unie; finanční pomoc; hospodářský rozvoj; Palestina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector

Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je ...

Algherbawi, Mohammed
Mendelova univerzita v Brně, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze