Počet nalezených dokumentů: 422
Publikováno od do

GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022
Elias Oluwasegun, Emmanuel
2024 - anglický
Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). Základem byla kritická revize literatury, která prozkoumala stávající výzkumy s cílem dosáhnout úplného pochopení teoretických základů a empirických důkazů souvisejících s hospodářským růstem a blahobytem. Zvolená metodika zahrnovala analýzu trendů růstu HDP a ukazatelů blahobytu pomocí sekundárních dat získaných z renomovaných zdrojů. Vícerozměrná regresní analýza provedená pomocí softwaru STATA umožnila simultánně zkoumat dopady růstu HDP na klíčové ukazatele, jako je nerovnost, chudoba, nezaměstnanost a průměrná délka života. Cílem studie bylo poskytnout cenné poznatky o ekonomické dynamice Nigérie a jejích dopadech na společenský blahobyt. Zkoumáním nuancí vztahů mezi růstem HDP a různými metrikami blahobytu přispívá výzkum nejen k akademickému stipendiu, ale také informuje o formulaci politiky. Očekává se, že výsledky této analýzy budou vodítkem pro tvůrce politik a zúčastněné strany při vytváření strategií, které podporují udržitelný hospodářský růst, a tím pozitivně ovlivní nerovnost, míru chudoby, nezaměstnanost a celkovou délku života. Tato práce v podstatě představuje systematické úsilí o odhalení složitosti ekonomicko-sociálního propojení v Nigérii a nabízí holistický pohled na důsledky ekonomického růstu v širším prostředí blahobytu. This dissertation sought to assess the impact of economic growth, particularly measured by GDP growth, on various welfare indicators within the framework of Nigeria's economy over the past two decades (2002-2022). A critical literature review laid the groundwork, surveying existing research to establish a comprehensive understanding of the theoretical underpinnings and empirical evidence related to economic growth and welfare. The chosen methodology involved the analysis of trends in GDP growth and welfare indicators using secondary data collected from reputable sources. Multivariate regression analysis, executed with the STATA software, enabled a simultaneous examination of the effects of GDP growth on key indicators such as inequality, poverty, unemployment, and life expectancy. The study aimed to provide valuable insights into Nigeria's economic dynamics and their repercussions on societal well-being. By scrutinizing the nuanced relationships between GDP growth and various welfare metrics, the research contributes not only to academic scholarship but also informs policy formulation. The outcomes of this analysis are expected to guide policymakers and stakeholders in shaping strategies that promote sustainable economic growth, thereby positively impacting inequality, poverty rates, unemployment, and overall life expectancy. In essence, this thesis represents a systematic effort to unravel the complexities of the economic-social nexus in Nigeria, offering a holistic perspective on the ramifications of economic growth on the broader welfare landscape. Klíčová slova: blahobytu; délka života; chudoba; nerovnost; nezaměstnanost; růst HDP; GPT growth; inequality; life expectancy; poverty; unemployment; welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022

Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). ...

Elias Oluwasegun, Emmanuel
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
2023 - anglický
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně. This study is focused on different methods that allow to detect prion proteins (infectious proteins, causing a group of fatal neurogenerative diseases, affecting humans or other animals). In this research mice antigen and antibody, that are not infectious as prion proteins, were used as a model. The main research is based on electrochemical protein detection, using classical three-electrode impedance method. As a result, efficiency of this method was proofed, and appropriate concentration of antibody and antigen was found. This is important because knowing an appropriate concentration that is used in this method allows to get precise results, in the meantime, to use chemicals rationally. Klíčová slova: detekce prionových proteinů; elektrochemie; impedance; interakce protilátka-antigen; antibody-antigen interaction; electrochemistry; prion protein detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Electrochemical detection of prion proteins

Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V ...

Chepizhko, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling
Potapenkova, Uliana
2023 - anglický
Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů rostlin a jejich reakcí na podmínky prostředí. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod pro studium PPI, jelikož představují klíčové cíle výzkumu biologie rostlinného systému. Tato práce je zaměřena na metodu Proximity Labeling (PL) a to za účelem studia proteinových interaktorů GCN5. GCN5 je histonacetyltransferáza, která hraje klíčovou roli v obranných reakcích rostlin na různé abiotické stresy. Studie jeho interaktorů poskytují cenné informace o mechanismech acetylace histonů a způsobu, jakým se rostliny vyrovnávají s nepříznivými podmínkami. Zde jsou shrnuty výhody a nevýhody PL metody a ta je porovnána s jinými metodami studií PPI. Experimentální část téhle práce byla zaměřena na klonování GCN5 a přípravu plazmidu pro budoucí proximitní značení na bázi biotinu. Usually, proteins don’t act as isolated species, but they perform their function in complexes with other proteins. Identification of protein-protein interactions (PPIs) brings insights into regulation of plant developmental processes and their response to the environmental conditions. In recent years, several methods to study PPIs were developed, since they represent the key objectives of plant system biology research. This thesis is focused on the Proximity Labeling (PL) assay in order to study GCN5 protein interactors. GCN5 is a histone acetyltransferase that plays a crucial role in plants’ defense responses to various abiotic stresses. Studies of its interactors provide valuable information on the histone acetylation mechanisms and the way plants cope with adverse conditions. Here, the advantages and disadvantages of PL assay are summarized and compared with other methods of PPIs studies. In the experimental part of this work, GCN5 was cloned and plasmid for further biotin-based proximity labeling was prepared. Klíčová slova: abiotický stres; GCN5; HAG1; metody výzkumu proteinových interakcí; protein; proteinové interakce; proximity labeling; přechodní interakce; abiotic stress; methods of protein interactions studies; protein-protein interactions; transient interactions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling

Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů ...

Potapenkova, Uliana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Study the optimal condition to knockout metallothionein by CRISPR-Cas9 in neuroblastoma
Májková, Klára
2023 - anglický
Při léčbě neuroblastomu (Nbl), embryonálního nádoru, který nejčastěji postihuje kojence a děti mladší pěti let, se často používají léčebné strategie založené na cisplatině. Bylo však zjištěno, že účinnost těchto strategií je nižší než 50 % v důsledku chemorezistence nádorových buněk. Tato rezistence byla spojena se zvýšenou expresí metalothioneinů (MTs) v buňkách neuroblastomu. Lidský metalothionein 3 (hMT-3), protein exprimovaný především v buňkách centrální nervové soustavy, hraje zásadní roli v detoxikaci kovů a udržování homeostázy během oxidačního stresu. Knock out metalothioneinu 3 pomocí CRISPR/Cas9 by proto mohl buňky opět učinit citlivými na cytotoxická léčiva. Cílem této studie bylo optimalizovat podmínky pro úspěšné vyřazení MT3 z neuroblastomu. Plazmid MT3-CRISPR/Cas9 byl transfekován do neuroblastomu pomocí přípravku Lipofectamine 2000 ve třech různých koncentracích (250 ng/µl, 500 ng/µl a 1000 ng/µl). Optimálních podmínek bylo dosaženo při použití 0,75 µl přípravku Lipofectamine, 1000 ng/µl plazmidu a 0,5 ng/µl puromycinu. Cisplatin-based treatment strategies are commonly employed for the treatment of Neuroblastoma (Nbl), an embryonal tumour that most commonly affects infants and children under the age of five. However, the efficacy of these strategies has been found to be lower than 50 % due to the frequent chemoresistance developed by the tumour cells. Among others, this resistance has been linked to the increased expression of metallothionein (MTs) by the Nbl cells. Human MT-3, a protein primarily expressed in central nervous system cells, plays a vital role in metal detoxification and the maintenance of homeostasis during oxidative stress. Therefore, knockout of MT-3 using CRISPR/Cas9 could make the cells sensitive to cytotoxic drugs. This study is aimed to optimize the conditions for successful knockout of MT-3 from Nbl cells. The MT3-CRISPR/Cas9 plasmid was transfected into Nbl using Lipofectamine 2000 in three different plasmid concentrations (250 ng/μL, 500 ng/μL, and 1000 ng/μL). The optimal conditions were achieved using 0.75 μl of Lipofectamine, 1000 ng/μl of plasmid, and 0.5 ng/μl of puromycin. Klíčová slova: cisplatina; CRISPR/Cas9; chemorezistence; metalothionein; neuroblastom; cisplatin; chemoresistance; metallothionein; neuroblastoma Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Study the optimal condition to knockout metallothionein by CRISPR-Cas9 in neuroblastoma

Při léčbě neuroblastomu (Nbl), embryonálního nádoru, který nejčastěji postihuje kojence a děti mladší pěti let, se často používají léčebné strategie založené na cisplatině. Bylo však zjištěno, že ...

Májková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Cultural information system for the city of Kragujevac
Todosijević, Lena
2023 - anglický
Účelem této práce je vytvoření návrhu a následná implementace kulturního informačního centra města Kragujevac. Daný systém bude vytvořen jako webová aplikace, která uživatelům umožní sledovat kulturní dění ve zmíněném městě. The thesis aims to design and implement the cultural information system for the city of Kragujevac. This system will be implemented as a web application, which will allow users to follow cultural events in the mentioned city. Klíčová slova: databáze; informační systém; JavaScript; Node.js; Vue.js; Vuetify; webová aplikace; database; information system; web application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Cultural information system for the city of Kragujevac

Účelem této práce je vytvoření návrhu a následná implementace kulturního informačního centra města Kragujevac. Daný systém bude vytvořen jako webová aplikace, která uživatelům umožní sledovat kulturní ...

Todosijević, Lena
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Circular economy and the goals of sustainability
Goswami, Sanya
2023 - anglický
Myšlenka oběhového hospodářství v posledních letech přitahuje stále více pozornosti jako prostředek k podpoře udržitelného rozvoje a minimalizaci odpadu. Proti konvenční lineární ekonomice, která je založena na konceptu „take-make-dispose“, stojí oběhové hospodářství. Naproti tomu oběhové hospodářství se zaměřuje na myšlenky minimalizace odpadu a maximalizace účinnosti zdrojů snižováním, opětovným používáním a recyklací zdrojů. Tato diplomová práce podá obecný přehled o cirkulární ekonomice a některých jejích možných výhodách udržitelnosti. Bude pokrývat hlavní síly stojící v pozadí oběhového hospodářství, jako je nedostatek zdrojů, environmentální problémy a obchodní potenciál. Bude se zabývat úlohou politiky a legislativy při vytváření oběhového hospodářství, jakož I obtížemi a překážkami jeho provádění. Celkově bude práce zdůrazňovat potenciál oběhového hospodářství podporovat udržitelný rozvoj a obhajovat další studium a spolupráci při prosazování této myšlenky. Bude představen výzkumný program pro rozvoj oběhového hospodářství, který nastíní nutnost interdisciplinární studie, empirického výzkumu a vyhodnocení politických intervencí. In recent years, the idea of a circular economy has drawn more and more attention as a means of advancing sustainable development and minimizing waste. The conventional linear economy, which is founded on a "take-make-dispose" concept, is opposed by the circular economy. The circular economy, in contrast, is focused on the ideas of minimizing waste and maximizing resource efficiency by reducing, reusing, and recycling resources. This diploma thesis will give a general overview of the circular economy and some of its possible sustainability advantages. It will cover the main forces behind the circular economy, such as the lack of resources, environmental issues, and business potential. It will address the role of policy and legislation in creating a circular economy as well as the difficulties and hindrances to its implementation. Overall, the thesis will emphasize on the circular economy's potential to support sustainable development and advocates for further study and cooperation to advance this idea. A research agenda for advancing the circular economy will be presented, outlining the necessity of interdisciplinary study, empirical research, and policy intervention evaluation. Klíčová slova: cíle udržitelného rozvoje; ekosystém s uzavřenou smyčkou; hodnotový řetězec; nakládání s odpady; oběhová ekonomika; obchodní modely; business models; circular economy; closed loop ecosystem; sustainable development goals; value chain; waste management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Circular economy and the goals of sustainability

Myšlenka oběhového hospodářství v posledních letech přitahuje stále více pozornosti jako prostředek k podpoře udržitelného rozvoje a minimalizaci odpadu. Proti konvenční lineární ekonomice, která je ...

Goswami, Sanya
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Wine tourism in Turkey
Tanriverdi, Kutay
2023 - anglický
Prozkoumání vinařského cestovního ruchu v Turecku a v České republice je klíčové pro pochopení toho, jak ovlivňuje cestovní ruch ekonomiku těchto zemí. Cílem této práce je analyzovat a porovnat vývoj, výzvy a potenciál vinařského cestovního ruchu v Turecku a v České republice, s využitím jak teoretických poznatků, tak praktických strategií. Tato studie využila kombinovaný přístup, spojující kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní data byla získána prostřednictvím hloubkových rozhovorů s tureckými výrobci vína (n = 5) a českým odborníkem. Kvantitativní data byla shromážděna prostřednictvím online dotazníku (n = 105). Komplexní literární rešerše pomohla prozkoumat současnou situaci vinařského turismu v obou zemích. Studie zkoumala vinařský cestovní ruch v Turecku a v České republice, s důrazem na spolupráci mezi výzkumníky a praxí. Poukázala na důležitost zachování kultury, přijímání udržitelných postupů a vytváření jedinečných zážitků, aby tyto země byly pozicionovány jako přední destinace pro milovníky vína po celém světě. Exploring wine tourism in Turkey and the Czech Republic is crucial to understanding how it affects tourism and the economy of these countries. The objective of this thesis is to analyze and compare the development, challenges, and potential of wine tourism in Turkey and the Czech Republic, employing both theoretical insights and practical strategies. This research employed a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data. Qualitative data was gathered through in-depth interviews with Turkish wine producers (n = 5) and Czech expert. Quantitative data was collected via online questionnaire (n = 105). Comprehensive literature review helped to explore the current landscape of wine tourism in both countries. The study examined wine tourism in Turkey and the Czech Republic, emphasizing the collaboration between researchers and industry. It underscored the importance of preserving culture, adopting sustainable practices, and creating unique experiences to position these countries as premier destinations for wine enthusiasts globally. Klíčová slova: cestovní ruch; chování spotřebitele; management destinace; vinařský cestovní ruch; consumer behaviour; destination management; tourism; wine tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Wine tourism in Turkey

Prozkoumání vinařského cestovního ruchu v Turecku a v České republice je klíčové pro pochopení toho, jak ovlivňuje cestovní ruch ekonomiku těchto zemí. Cílem této práce je analyzovat a porovnat vývoj, ...

Tanriverdi, Kutay
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Competitiveness of the Indian economy
Goyal, Ishaan
2023 - anglický
Tato práce si klade za cíl prozkoumat determinanty konkurenceschopnosti indické ekonomiky a jak přispívají k její výkonnosti v globální ekonomice. Studie bude analyzovat pět klíčových faktorů: právní systém, investice do lidského kapitálu, technická zlepšení, dobře zavedené dopravní sítě a obchodní vazby. Výzkum bude využívat metriky, jako je index konektivity liniové dopravy, aktivní pracující populace, výdaje na výzkum a vývoj a obchod. Primárním cílem studie je identifikovat, posoudit a diskutovat o významných faktorech, které ovlivňují konkurenceschopnost indické ekonomiky a jak dobře si vede v globální ekonomice. Mezi konkrétní cíle tohoto výzkumu patří vyhodnocení rámce a vývoje indické ekonomiky v historii, pohled na různé aspekty konkurence související s indickou ekonomikou, zdůraznění a vyhodnocení důležitých faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost Indie, pohled na to, jak se tyto faktory vzájemně ovlivňují a ovlivňují konkurenceschopnost Indie. a poskytování politických doporučení, která mohou zvýšit konkurenceschopnost indické ekonomiky a postavení na globálním trhu. This thesis aims to investigate the determinants of competitiveness of the Indian economy and how they contribute to its performance in the global economy. The study will analyse five crucial factors: the legal system, human capital investments, technical improvements, well-established transportation networks, and trade ties. The research will use metrics such as the Liner Shipping Connectivity Index, Active Working Population, Research and Development Expenditure, and Trade. The study's primary objective is to identify, assess, and discuss the significant factors that influence the competitiveness of the Indian economy and how well it performs in the global economy. The specific objectives of this research include evaluating the framework and development of the Indian economy historically, looking at various aspects of competition relating to the Indian economy, highlighting and evaluating the important factors affecting India's competitiveness, looking at how these factors interact and affect India's competitiveness, and providing policy recommendations that can enhance the Indian economy's competitiveness and standing in the global marketplace. Klíčová slova: doprava; index konektivity liniové přepravy; Indie; konkurenceschopnost; lidský kapitál; návrhy politik; obchod; právní systém; technologie; ukazatele celosvětové správy; výdaje na výzkum a vývoj; competitiveness; human capital; India; legal system; liner shipping connectivity index; policy suggestions; research and development expenditure; technology; trade; transportation; worldwide governance indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Competitiveness of the Indian economy

Tato práce si klade za cíl prozkoumat determinanty konkurenceschopnosti indické ekonomiky a jak přispívají k její výkonnosti v globální ekonomice. Studie bude analyzovat pět klíčových faktorů: právní ...

Goyal, Ishaan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The effects of chinese investments on the socio-economic development in Nigeria
Miková, Linda
2023 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá dopady čínských investic na socio-ekonomický rozvoj Nigérie. Výzkumným problémem této práce je pochopit a prozkoumat, jak tři hlavní proměnné – vzdělání, zaměstnanost a vnímání Číny v Nigérii ovlivňují socioekonomický vývoj této země. Zkoumá zejména čínské investice, iniciativy a vzájemné pohledy na tuto problematiku. Nejprve, v rámci literární rešerše, práce podává historické pozadí afro- čínských a čínsko-nigerijských vztahů a počátků ekonomické spolupráce. Dále jsou pokryty a diskutovány přímé zahraniční investice a také iniciativa nové Hedvábné Stezky. Rovněž se snaží prozkoumat vztahy mezi oběma zeměmi a hlavní oblasti atraktivity a investic Nigérie. V praktické části se práce zabývá ekonomickým a sociologickým aspektem pomocí tří zmíněných proměnných. Praktická část analyzuje tyto proměnné pomocí deskriptivní analýzy a dalších statistických nástrojů. This bachelor thesis seeks to analyze the effects of the Chinese investments on the socio- economic development of Nigeria. The research problem of this thesis is to understand and to investigate how the three main variables education, employment, and the perception of China in Nigeria affect the socio-economic development in Nigeria. In particular, it examines the Chinese investments, initiatives and mutual viewpoints on this problematic. Firstly, as part of the literature review, the thesis gives a historical background of the Afro- Chinese and Sino-Nigerian relationship and the beginning of the economic cooperation. Secondly, Foreign Direct Investment is covered and discussed, as well as the Belt and Road Initiative. Furthermore, it seeks to examine the relationships between the two countries and the main areas of attractiveness and investment of Nigeria. In the practical part, the thesis discusses the economic and sociological aspect using the three mentioned variables. The practical part analyzes these variables using descriptive analysis and other statistical tools. Klíčová slova: afro-čínské vztahy; čínsko-nigerijské vztahy; investice; socio-ekonomický rozvoj; afro-chinese relations; investments; sino-nigerian relations; socio-economic development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The effects of chinese investments on the socio-economic development in Nigeria

Tato bakalářská práce se zabývá dopady čínských investic na socio-ekonomický rozvoj Nigérie. Výzkumným problémem této práce je pochopit a prozkoumat, jak tři hlavní proměnné – vzdělání, zaměstnanost a ...

Miková, Linda
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Institutions and economic growth
Matúš, Samuel
2023 - anglický
Tato bakalářská práce studuje vztah mezi kvalitou politických a ekonomických institucí a ekonomickým růstem pomocí panelových datových modelů 169 zemí v období 1990-2021. Studie poskytuje nezbytný důkaz, že instituce podporují ekonomický růst. Ekonomické instituce mají větší význam ve srovnání s institucemi politickými, což může být způsobeno nevytvořením specifické kategorie pro nedemokratické, na ropu orientované země. Další model byl proveden na 90 zemích s daty od roku 2000 do roku 2021, aby se našly determinanty institucionální kvality, kterými jsou daňové příjmy, ekonomický rozvoj a kulturní a geografické efekty. Tato zjištění a úskalí mohou být přínosem jak pro výzkumníky, tak pro tvůrce politik, kteří chtějí lépe porozumět institucím podporujícím růst. This bachelor thesis studies the relationship between the quality of political and economic institutions and economic growth using panel data models of 169 countries over the period 1990-2021. The study provides the necessary evidence that institutions support economic growth. Economic institutions have greater significance in comparison with political institutions which can be caused by not creating a specific category for non-democratic, oil-oriented countries. An additional model was conducted on 90 countries with data from 2000 to 2021 to find determinants of institutional quality which are tax revenue, economic development, and cultural and geographical effects. These findings and pitfalls may benefit both researchers and policymakers seeking a better understanding of growth-enhancing institutions. Klíčová slova: ekonomický růst; instituce; politické a ekonomické instituce; economic growth; institutions; political and economic institutions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Institutions and economic growth

Tato bakalářská práce studuje vztah mezi kvalitou politických a ekonomických institucí a ekonomickým růstem pomocí panelových datových modelů 169 zemí v období 1990-2021. Studie poskytuje nezbytný ...

Matúš, Samuel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze