Počet nalezených dokumentů: 384
Publikováno od do

Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students
Wei, Wei
2020 - anglický
Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá i zde. Účelem této práce je zkoumat faktory, které ovlivňují čínské studenty při jejich rozhodování ohledně místa jejich zahraničního studia, a navrhnout do-poručení pro brněnské univerzity, jak přilákat více čínských studentů. Hlavním zdrojem primárních dat byly hloubkové rozhovory (n = 15), online dotazníkové šetření (n = 158), skupinová diskuse a autorčiny osobní zkušenosti. Výslekdy naznačují, že brněnské univerzity mají potenciál přilákat ke studiu více čínských studentů. Brno nabízí nákladově výhodné a atraktivní studijní prostředí. Práce navrhuje pro vedení univerzity v závěru doporučení. With the trend of internationalization and globalization, there is an increasing number of Chinese students who choose to pursue higher education in European countries. The Czech Republic is not lagging behind either, the number of Chinese students is visibly growing. The purpose of this thesis is to investigate the major factors influencing Chinese students’ decision-making of an overseas study destination and to provide marketing campaign recommendations to universities in Brno on how to attract more Chinese students. The main data source was primary research via in-depth interviews (n = 15) and online questionnaires (n = 158), group discussion and author’s own experience. The findings suggest that universities in Brno have the potential to win more Chinese students to study there. The city of Brno offers students a low-cost and attractive study environment. Recommendations for university managements were provided. Klíčová slova: Brno; čínští studenti; globalizace; internationacionalizace; marketing univerzit; vysokoškolské vzdělávání; vyšší vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students

Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá ...

Wei, Wei
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
2020 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině. The bachelor thesis focuses on labour market in Ukraine. The main goal is to evaluate the flexibility of labour market in Ukraine, to represent it characteristics and to define possible measures for improving flexibility of labour market in Ukraine. The first part of the thesis focusses on theoretical background of the term flexibility, it types and forms. Further described in the bachelor thesis are detailed characteristics of labour market in Ukraine and its comparison to Czech Republic, which was chosen as a country to compare most of the Ukrainian’s statistics with. There can be found recommendations how to solve current issues with labour market flexibility in Ukraine in the final part of this thesis. Klíčová slova: flexibilita trhu práce; trh práce; Ukrajina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Flexibility of labour market in Ukraine

Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení ...

Mandziuk, Karyna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company
Mingazova, Regina
2020 - anglický
Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online služeb. Proto aby zanalyzovat tržní trendy, společnost Yandex byla prostudována kvůli jejímu vedoucímu postavení na digitálním trhu. Dostupné druhotné údaje byly prostudovány spolu s prvotnými údaji, které byly shromážděné prostřednictvím dotazníku (n = 438) a hloubkových rozhovorů (n = 5). Základní závěry obsahují nejžádanější kategorie online služeb, nejčastěji používaný gadget pro použití online služeb, role designu rozrhaní a vliv demografických a geografických faktorů. This bachelor thesis focuses on research of the current trends on the Russian market of online services. The objective of this work is to give recommendations to start-ups that are just entering the sphere of online services. In order to analyse market trends, the Yandex company was studied due to its leading position on the Russian digital market. Available secondary data was analysed along with the primary data collected via questionnaire survey (n = 438) and in-depth interviews (n = 5). The main findings contain the most demanded categories of online services, the most frequently utilized gadget for online services use, the role of the interface design and the influence of demographical and geographical factors. Klíčová slova: chování spotřebitelů; online služby; online trendy; ruský trh; společnost Yandex Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Recommendations to the companies on the Russian market of online services based on the practical study of the Yandex company

Tato bakalářská práce se soustředí na výzkumu současných trendu na Ruském trhu online služeb. Hlavním cílem této práce bylo dát doporučení začinajícím firmám, které se jen zapojuje do sféry online ...

Mingazova, Regina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector
Algherbawi, Mohammed
2020 - anglický
Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je palestinská ekonomika poměrně nerozvinutá. Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkový dopad finanční pomoci ze strany EU na hospodářský rozvoj Palestiny. Práce, postavená na kvalitativním přístupu, poskytuje přehled programů a nástrojů finanční pomoci EU zaměřených na rozvoj palestinského hospodářství a také předkládá dvě případové studie z podnikatelského sektoru podpořené EU. Autor práce dochází ke zjištění, že celkový dopad finanční pomoci EU je velmi omezený, neboť většina finanční podpory je zaměřena na mimořádnou pomoc a pouze malá část pro účely rozvoje. Dalšími překážkami jsou i politická nestabilita a restrikce ze strany Izraele, které dále zhoršují palestinskou ekonomiku. Autor práce v závěru poskytuje doporučení Palestinské Autonomii a EU, jak zlepšit účinnost pomoci. Financial aid has been one of the important tools to promote economic development in developing countries. Palestine is considered one of the highest recipients of financial aid. However, the Palestinian economy still suffers from major underdevelopment compared to other countries. The main goal of this bachelor thesis is to assess the overall impact of the European Union’s (EU) financial aid in promoting economic development in Palestine. The thesis follows a qualitative approach, it provides an overview of the EU financial aid programmes and instruments that are used to support the Palestinian economy, which is followed by two case studies from the business sector that have been supported through the EU. The study found that the overall impact of the EU financial aid has been limited as most of the aid is focused on emergency assistance and only a small portion of the aid is allocated for development purposes. In addition to the political instability and Israeli restrictions that continuously cause deterioration of the Palestinian economy. The study provided recommendations for both the PA and the EU on how to improve the efficiency of the aid. Klíčová slova: Evropská Unie; finanční pomoc; hospodářský rozvoj; Palestina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The impact of EU financial aid on the economic development in Palestine: case study of impact on business sector

Finanční pomoc je jedním z důležitých nástrojů podpory hospodářského rozvoje v rozvojových zemích. Palestina je mezi největšími příjemci finanční pomoci. Přesto ve srovnání s jinými zeměmi je ...

Algherbawi, Mohammed
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Data visualization in BI - practical step-by-step guide for educational purposes
Baladzhy, Arvinda
2020 - anglický
Práce popisuje základy BI a vzdělávací analytiky pomocí vizualizace dat. Hlavním cílem práce je vytvoření vzdělávacího průvodce pro software pro vizualizaci dat – Tableau, přidanou hodnotou práce je vzdělávací analýza studentských a administrativních výkonů na základě dat poskytnutých Mendelovou univerzitou v Brně. Pomocí těchto dat jsou identifikovány klíčové ukazatele výkonnosti a jsou vybrány dva případy použití. Cíle bude dosaženo pomocí metody pěti polí pro vytvoření systému BI. Výsledkem by měl být komplexní Tableau průvodce s individuálně vizualizovanými klíčovými ukazateli výkonnosti a dvěma dashboardy pro dva vybrané případy použití. This thesis outlines the basics of BI and education analytics using data visualization. The main objective of the thesis is to create an educational guide for a data visualization software – Tableau, while providing additional value through educational analytics of student and administrative performance based on data provided by Mendel University. Using this data key performance indicators are identified, and two use-cases are selected. The objective will be reached by using a five-field method for establishing a BI system. The result should be a comprehensive Tableau guide with individually visualized key performance indicators and two dashboards for the two selected use-cases. Klíčová slova: Business intelligence; dashboard; klíčové ukazatele výkonnosti; Tableau; vizualizace dat; vzdělávací analytika; vzdělávací příručka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Data visualization in BI - practical step-by-step guide for educational purposes

Práce popisuje základy BI a vzdělávací analytiky pomocí vizualizace dat. Hlavním cílem práce je vytvoření vzdělávacího průvodce pro software pro vizualizaci dat – Tableau, přidanou hodnotou práce je ...

Baladzhy, Arvinda
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Recommendation to Mendel university on how to attract Angolan students
de Ceita, Nicola Tamira
2020 - anglický
DE CEITA, N. Doporučení Mendelově univerzitě, jak přilákat angolské studenty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato bakalářská práce hledá důležité faktory a důvody, které motivují angolské studenty ke studiu v zahraničí. Hlavním cílem práce je doporučit Mendelově uni-verzitě, jak přilákat angolské studenty. Primární údaje byly sbírány prostřednictvím online dotazníku v portugalském jazyce (n = 293), hloubkového rozhovoru (n = 20) a z vlastních zkušeností autorky. Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho angolských studentů je velmi motivováno studovat v zahraničí, takže existuje vysoká šance přilákat studenty na základě doporučení autorky DE CEITA, N. Recommendation to Mendel University on how to attract Angolan students. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2020. This bachelor thesis seeks for important factors and reasons that motivate Angolan students to study abroad. The main goal of the thesis is to provide recommendations to Mendel University on how to attract Angolan students. The re-search study employs the collection of primary data via online questionnaire in Portuguese language (n = 293), in-depth interview (n = 20) and authors ‘owned experience. The research findings demonstrate that many Angolan students are highly motivated to study abroad, so there is a high chance to attract the students through the author’s recommendations Klíčová slova: Angola; studenti; studium v zahraničí; univerzita; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Recommendation to Mendel university on how to attract Angolan students

DE CEITA, N. Doporučení Mendelově univerzitě, jak přilákat angolské studenty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato bakalářská práce hledá důležité faktory a důvody, které ...

de Ceita, Nicola Tamira
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Identification and elimination of financial risk of company Czech Airlines
Hazeemeh, Mayyas
2020 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti společnosti Czech Airlines j.s.c. Analýza je zaměřena na období mezi 2014 a 2017. Práce je členěna do 5 kapitol (úvod, teoretická východiska, popis metodiky, prak-tická část a závěr), te-oretická část obsahuje hlavní definice a metody analýzy použité v praktické části a popis metod vybraných analýz. Samotná analýza je pak provedena ve čtvrté kapitole s využitím finančních výkazů ČSA a nakonec v závěru jsou popsány zjištění a návrhy. This Bachelor Thesis is about analysing the financial performance of the company Czech Airlines j.s.c. The analysis is focused on the period of time between 2014 and 2017. The work is structured into 5 chapters (Introduction, Theoretical Background, Methodology Description, Practical Part and Conclusion), the Theoretical Back-ground includes main definitions and analysis methods used later in the document followed by the methodology Description in which more elaboration on the chosen analysis methods is provided. Then the actual analysis is done in the fourth chapter using the CSA’s financial statements and lastly in the Conclusion the findings and suggestions are written. Klíčová slova: finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Identification and elimination of financial risk of company Czech Airlines

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční výkonnosti společnosti Czech Airlines j.s.c. Analýza je zaměřena na období mezi 2014 a 2017. Práce je členěna do 5 kapitol (úvod, teoretická ...

Hazeemeh, Mayyas
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Enhancing Academic Integrity
Höklová, Veronika
2020 - anglický
Akademická integrita je téma, které se v poslední době začíná řešit čím dál častěji. Bylo provedeno nespočet výzkumů, ale tyto výzkumy pochází hlavně z anglicky mluvících zemí. Bakalářská práce je složena z literární rešerše a praktické části. Literární rešerše vysvětluje pojem akademická integrity a nejčastější formy se kterými se můžeme potkat a které jsou často porušovány. Dále popisuje, jaké změny by mohly přispět, aby byla akademická integrita více respektována. V praktické části jsem provedla výzkum mezi českými studenty. Údaje, které jsem díky dotazníku posbírala se týkají budování akademické integrity na českých vysokých školách. Celkem jsem sesbírala 250 výstupů. Díky dotazníku můžeme vidět, jak studenti vnímají pojem akademická integrita a co si o tomto tématu myslí. Dále jsem provedla polo strukturovaný dotazník s osmi akademickými pracovníky na Provozně ekonomické fakultě v Brně. Celková práce ukazuje, jak je akademická integrita chápána a vnímána. V poslední části je na základě výsledků zpracovaný současný stav a strategický návrh na budovaní akademické integrity. Academic Integrity is a serious topic that has been recently very much discussed. The most of the research that has been conducted comes mainly from English speaking countries. Literature research explains the notion of Academic Integrity and its forms that are most often violated. It also describes what changes can contribute to the fact that Academic Integrity is respected more. In the practical part I conducted a survey among Czech students for this research. The data I am describing in this thesis regard building Academic Integrity at Czech universities. I collected the total of 25O entries. Thanks to the questionnaire we can see how a student perceives the concept of Academic Integrity and what they have to say regarding this subject. In addition, we conducted a semi-structured questionnaire with eight academic staff members at the Faculty of Business Economics of Mendel University in Brno. This thesis shows us much more regarding the topic of Academic Integrity and how it is perceived. The last part analysed the current state at university and there is propose of a strategic plan for building Academic Integrity. Klíčová slova: akademická integrita; čestný kód; etický kodex; hodnoty; podvádění; placené práce; plagiátorství; principy akademické integrity; studijní řád Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Enhancing Academic Integrity

Akademická integrita je téma, které se v poslední době začíná řešit čím dál častěji. Bylo provedeno nespočet výzkumů, ale tyto výzkumy pochází hlavně z anglicky mluvících zemí. Bakalářská práce je ...

Höklová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Renewable energy sources in the Cusco region, Peru
Idini, Bruno
2019 - anglický
Tato práce rozebírá některé z hlavních forem obnovitelné energie, které se nacházejí v regionu Cusco. Hodnotí se několik zdrojů energie, přičemž je prezentována jejich relevance a vhodnost pro jedinečnou krajinu a životní prostředí daného území. Po analýze různých forem obnovitelných zdrojů energie je vodní energie považována za nejvhodnější možnost pro region, aby mohla postupovat v rámci čisté energie. S cílem usnadnit proces identifikace a vyhodnocování vyhlídkových lokalit je pro instalaci systémů s vodním pohonem předložena tabulka předběžného posouzení vodní elektrárny. Tabulka je navržena jako vodítko, které může podpořit rozhodovací proces. Různá kritéria, která jsou uvedena v tabulce, jsou podrobně diskutována, včetně jejich výsledků a omezení. This thesis breaks down some of the major forms of renewable energy that are found in the region of Cusco. Several energy sources are assessed while presenting their relevance and suitability for the territory’s unique landscape and environment. After having analysed different forms of renewable energies, hydropower is the one believed to be the better option for the region, in order to progress within a clean energy framework. Aiming to ease the process of identifying and evaluating prospect locations, for the installation of hydro powered systems, a Hydropower Preliminary Assessment Table is presented. The Table is designed to act as a guidance paper, which can support decision making. The different sections that are found on the Table are extensively discussed, in addition to its results and limitations. Klíčová slova: Cusco; obnovitelná energie; Peru; vodní energie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Renewable energy sources in the Cusco region, Peru

Tato práce rozebírá některé z hlavních forem obnovitelné energie, které se nacházejí v regionu Cusco. Hodnotí se několik zdrojů energie, přičemž je prezentována jejich relevance a vhodnost pro ...

Idini, Bruno
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analysis of EU policies on climate change
Abdullayeva, Ziynat
2019 - anglický
Cílem bakalářské práce je hodnocení politik EU v boji proti změně klimatu. Analýza se soustřeďuje na emise skleníkových plynů v členských státech EU. První část práce představuje teoretický přehled o tom, co je vlastně změna klimatu a jaká opatření přijímá EU na zpomalení globálního oteplování prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů. Studie dále pomocí statistických dat z OECD Stat databázi analyzuje vývoj emisí skleníkových plynů v Itálii, Španělsku, Německu a Spojeném Království. Analyzovaná data jsou interpretována vzhledem k uplatněným politikám v každé zemi. Na základě výsledků komparativní analýzy je vyhodnocena efektivnost evropských politik v oblasti změny klimatu a definuje úspěšné nástroje na snížení emisí skleníkových plynů. The goal of this thesis is to evaluate the effectiveness of EU policies in tackling global warming. The study focuses on greenhouse gas emissions in EU member states. The first part of thesis represents the theoretical background on what climate change is and what actions EU takes in order to slow down global warming by reducing GHG emissions. The study further analysis the performance of GHG emissions in Italy, Spain, Germany and United Kingdom using statistical data from OECD Stat database. The analysed data is interpreted according to the climate change policies implemented in each country. Based on comparative analysis findings, the study evaluates the effectiveness of EU CC policies and defines successful GHG emissions reduction measures. Klíčová slova: emise skleníkových plynů; environmentální politiky EU; globální oteplování; obchodování s emisemi; obnovitelné zdroje energie; změna klimatu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analysis of EU policies on climate change

Cílem bakalářské práce je hodnocení politik EU v boji proti změně klimatu. Analýza se soustřeďuje na emise skleníkových plynů v členských státech EU. První část práce představuje teoretický přehled o ...

Abdullayeva, Ziynat
Mendelova univerzita v Brně, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze