Počet nalezených dokumentů: 51
Publikováno od do

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - španělský
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Klíčová slova: jazyková výuka; španělština; kultura Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - španělský
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Klíčová slova: jazyková výuka; španělština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Klíčová slova: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Klíčová slova: přísloví a rčení; frazeologie; práce Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - španělský
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Klíčová slova: španělština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Klíčová slova: literární postavy; ženy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - španělský
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Klíčová slova: španělština; písně Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Porovnání děl literatury 20. století
Zuzana Svárovská; vedoucí práce Jana Demlová
2013 - španělský
Pacientka doktora Hegla od Marie Pujmanové a Dívky tepané ze stříbra od Marie Majerové jsou knihy psané za dob komunismu v Československu. Tyto dvě slavná díla mají mnoho společného se španělskými knihami psanými za dob diktatury Francisca Franca. Carmen Laforet a Carmen Martín Gaite byly úspěšné spisovatelky zobrazující ve svých románech osudy žen v této době. Práce se věnuje porovnáním dvou českých knih s knihami španělskými Nada a Entre Visillos. Všechna čtyři díla se tedy odehrávají ve stejné době a toto období je detailněji popsáno v první části práce. V dalších částech práce jsou porovnány knihy ve dvou aspektech: životní osudy spisovatelek a hlavní postavy. Práce zkoumá podobnosti mezi hlavními protagonistkami a také analyzuje témata, která se vyskytují ve všech románech. Klíčová slova: literární dílo; ženy; totalitarismus Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Porovnání děl literatury 20. století

Pacientka doktora Hegla od Marie Pujmanové a Dívky tepané ze stříbra od Marie Majerové jsou knihy psané za dob komunismu v Československu. Tyto dvě slavná díla mají mnoho společného se španělskými ...

Zuzana Svárovská; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2013

La enseňanza del inglés en Espaňa
Aneta Vostrovská; vedoucí práce Miroslav Valeš
2013 - španělský
Este trabajo, titulado "La enseňanza del inglés en Espaňa", se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por toda la Espaňa y estudios oficiales sobre el desconocimiento de esta lengua por los espaňoles fueron el impulso para la elaboración de este trabajo. En la parte teórica se halla un resumen de informaciones de las fuentes accesibles sobre la historia de la enseňanza del inglés en Espaňa, asimismo sobre la enseňanza contemporánea y las posibilidades del estudio de esta lengua. En los siguientes capítulos se halla descripción de varias instituciones que posibilitan a los estudiantes espaňoles del inglés perfeccionar su conocimiento de esta lengua en los países angloparlantes o la descripción del conocimiento medio del inglés por la población espaňola a base de los estudios mencionados anteriormente. Estas informaciones eran utilizadas a continuación para la realización de la parte clave de este trabajo basado en la encuesta hecha por la autora, titulada "Tú y el inglés", cuyos resultados eran elaborados en los gráficos circulares o de columnas y con posterioridad comentados. Al final de la encuesta, los encuestados - estudiantes universitarios - han mencionado los cambios que sugerían en la enseňanza de la lengua inglesa. Al lado del análisis de los resultados descubiertos, posibles cambios para la mejora de la calidad de la enseňanza del inglés en las universidades en Espaňa y posibles soluciones para el aumento del conocimiento de esta lengua están propuestas en la parte final de este trabajo. Klíčová slova: angličtina; jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
La enseňanza del inglés en Espaňa

Este trabajo, titulado "La enseňanza del inglés en Espaňa", se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por ...

Aneta Vostrovská; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2013

Habla de Monterrey
Zuzana Mikulecká; vedoucí práce Miroslav Valeš
2013 - španělský
Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje řeč čtyř účastníků stejného věku narozených ve městě Monterrey. Tyto osoby se účastnily šesti nahrávaných rozhovorů přes Skype. Rozhovory mezi těmito čtyřmi přáteli znázorňují mexickou hovorovou řeč. Pozorovanými jevy jsou převážně ty, které byly uvedeny v publikacích, například: oslabení samohlásek, diftongizace hiátů, asibilované r a znělé s. Mluva čtyř účastníků je detailně zkoumána ze stránky fonetické. Dále se popisují společné znaky jejich projevu, stejně tak jako rozdíly a zvláštnosti řeči každého z nich zvlášť. Vlastní poznatky jsou porovnány s publikacemi a v závěru práce je zhodnoceno, zda odpovídají předpokladům získaných na základě studia již zmíněných knih. Klíčová slova: španělština; fonetika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Habla de Monterrey

Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické ...

Zuzana Mikulecká; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze