Počet nalezených dokumentů: 22
Publikováno od do

Román v e-mailech jako moderní forma epistolárního románu
Gabriela Paclíková; vedoucí práce Nikola Mizerová
2014 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá románem v emailech, který se na přelomu tisíciletí formuje v anglicky a německy mluvících zemích. Na příkladu románu rakouského spisovatele Daniela Glattauera Dobrý proti severáku jsou zachyceny základní obsahové a strukturní rysy vznikajícího žánru. Dále práce porovnává román v emailech s románem v dopisech, který je považován za jeho předchůdce. K tomuto účelu je využit Goethův román v dopisech Utrpení mladého Werthera. V neposlední řadě práce zachycuje vývoj epistolárního románu, který se formuje pod vlivem komunikačních technologií, a snaží se ho zařadit do širšího literárního kontextu. Klíčová slova: román Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Román v e-mailech jako moderní forma epistolárního románu

Tato bakalářská práce se zabývá románem v emailech, který se na přelomu tisíciletí formuje v anglicky a německy mluvících zemích. Na příkladu románu rakouského spisovatele Daniela Glattauera Dobrý ...

Gabriela Paclíková; vedoucí práce Nikola Mizerová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Integrace převzatých slov v současné němčině
Veronika Fliegelová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá integrací přejatých slov v současné němčině a zkoumá míru a stupeň jejich adaptace. Teoretická část vymezuje pojem "cizích" a "přejatých" slov, která se dále dělí do různých subkategorií. Slova, která se postupně jazykově adaptují, jsou klasifikována jako "slova přejatá". Ta pak podléhají gramatickým pravidlům přejímajícího jazyka, a právě rozsah tohoto přizpůsobení je v práci pečlivě zkoumán. Zejména je rozebrán pojem "anglicismus", který je velmi podrobně analyzován v praktické části práce, a to jak z hlediska lexikologického a sémantického, tak i z pohledu morfologie a syntaxe. Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Integrace převzatých slov v současné němčině

Tato bakalářská práce se zabývá integrací přejatých slov v současné němčině a zkoumá míru a stupeň jejich adaptace. Teoretická část vymezuje pojem "cizích" a "přejatých" slov, která se dále dělí do ...

Veronika Fliegelová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Desková hra ve výuce německého jazyka na ZŠ
Jakub Hříbal; vedoucí práce Martina Čeřovská
2013 - německý
Bakalářská práce se zabývá problematikou deskové hry a jejího využití ve výuce německého jazyka. Teoretická část pojednává o hře všeobecně a posléze se koncentruje na hru jakožto prostředek výuky. Dále se práce zabývá tématem slovní zásoby a její prezentace prostřednictvím deskové hry. Teoretické poznatky, podle kterých byla vytvořená didaktická hra, byly ověřeny a aplikovány v praktické části. Samotnému vytvoření hry předcházelo dotazníkové šetření, které se zabývalo nejpoužívanější učebnicí německého jazyka v Liberci a její analýzou. Cílem praktické části práce je zjistit, zda-li je opakování slovní zásoby skrze didaktickou hru efektivnější než pomocí tradičního postupu - testu. Výzkum byl proveden na vybraných základních školách ZŠ Křížanská a ZŠ Doctrina s.r.o. Na základě porovnání výsledů byl poté výzkum vyhodnocen. Klíčová slova: deskové hry; jazyková výuka; němčina Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Desková hra ve výuce německého jazyka na ZŠ

Bakalářská práce se zabývá problematikou deskové hry a jejího využití ve výuce německého jazyka. Teoretická část pojednává o hře všeobecně a posléze se koncentruje na hru jakožto prostředek výuky. ...

Jakub Hříbal; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2013

Průzkum mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice, příklad tisku
Veronika Šírlová; vedoucí práce Ingo Stolper
2013 - německý
Bakalářská práce se zabývá průzkumem mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice. Konkrétně bude práce věnována oblasti tisku. V úvodu práce jsou stanoveny tři základní teze, které bych prostřednictvím této práce ráda potvrdila, či naopak vyvrátila. V části teoretické jsou vysvětleny základní pojmy, které s tématem souvisí. Stěžejním bodem teoretické části je pak porovnání prostředí tisku v České republice s prostředím tisku v SRN. Část praktickou tvoří dotazníkové šetření a interview, která by měla mimo jiné napomoci k objasnění úvodních tezí. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled základních rysů tiskového prostředí v České republice a v SRN, vytvořit představu o současném stavu a možném budoucím vývoji tisku. Metody: Rešerše, dotazníkové šetření, interview. Klíčová slova: média; žurnalistika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Průzkum mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice, příklad tisku

Bakalářská práce se zabývá průzkumem mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice. Konkrétně bude práce věnována oblasti tisku. V úvodu práce jsou stanoveny tři ...

Veronika Šírlová; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2013

Podpora a fungování sportu v České republice a v Německu. Vzájemné kulturní porovnání
Marek Baše; vedoucí práce Ingo Stolper
2013 - německý
Bakalářská práce se zabývá problematikou fungování a podpory sportu ve dvou zemích, a to v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část této práce zahrnuje informace z použité odborné literatury o fungování a způsobech podpory sportu v obou zemích. Praktickou část práce pak tvoří výzkum, který se zaměřuje na organizaci a pod-poru sportu ve českém městě Rychnov nad Kněžnou a německém příhraničním městě Zittau. Cílem tohoto výzkumu je porovnání získaných informací z teoretické části s informacemi z části praktické. V závěru jsou pak shrnuty zjištěné rozdíly a společné znaky pro oba systémy. Metody: Rešerše, Interview, kvantitativní výzkum. Klíčová slova: sport; investice Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Podpora a fungování sportu v České republice a v Německu. Vzájemné kulturní porovnání

Bakalářská práce se zabývá problematikou fungování a podpory sportu ve dvou zemích, a to v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část této práce zahrnuje informace z použité ...

Marek Baše; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2013

Rozvoj kompetence k učení prostřednictvím jednojazyčného slovníku
Jitka Sehnalová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou použití slovníku, a to zejména použití slovníku jednojazyčného. Teoretická část pojednává o českém školství, kde se zaměřuje především na Rámcový vzdělávací program a na Školní vzdělávací program. Dále práce vysvětluje pojmy slovník a typologie slovníků. Podrobněji se zabývá použitím slovníku ve výuce a také problémy, se kterými se uživatel může při jeho užítí setkat. Teoretické poznatky byly ověřeny testováním studentů na Univerzitě v Liberci. Pomocí výzkumu bylo stanoveno, jakých chyb se studenti dopustili a při čem měli při vypracování testu problémy. Na základě jejich chyb je vytvořen metodický list pro práci s jednojazyčným slovníkem, jehož účinnost byla ověřověna na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci. Klíčová slova: učební styly; slovníky Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Rozvoj kompetence k učení prostřednictvím jednojazyčného slovníku

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou použití slovníku, a to zejména použití slovníku jednojazyčného. Teoretická část pojednává o českém školství, kde se zaměřuje především na Rámcový ...

Jitka Sehnalová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2013

Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode
Věra Valentová; Kateřina Lozoviuková
2012 - německý
Cílem práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti. Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, co jim před rokem 1945 patřilo.V bakalářské práci jsem se zabývala přiblížením případu Des Fours Walderode a obhajobou osobnosti Karla Friedricha Des Fours Walderode. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou pro svou přehlednost děleny ještě do několika podkapitol. Přitom stěžejní kapitolu tvoří Restituční spory a jejich odraz v tisku, kde rozebírám nejčtenější české noviny a hodnotím jejich postoj k probírané kauze. Nehodnotila jsem jen postoj, ale také četnost článků o probíhajícím sporu na jejich stránkách. Tu jsem pro přehlednost zpracovala do grafu. Klíčová slova: majetkové restituce Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode

Cílem práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti. Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, ...

Věra Valentová; Kateřina Lozoviuková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku
Kristýna Burdychová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2012 - německý
Bakalářská práce se zabývá chrakteristickými znaky jazyka mládeže, zejména výskytem anglicismů v této sociální skupině. V teoretické části byly shromážděny relevantní poznatky pro následnou analýzu. Praktická část práce je zaměřena na užití kontextově zapojených přejatých lexikálních jednotek v magazínech pro mládež. Metody: Rešerše, kvalitativní a kvantitativní analýza jevu, vyhodnocení získaných poznatků a jejich syntéza. Klíčová slova: anglicismy; němčina Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku

Bakalářská práce se zabývá chrakteristickými znaky jazyka mládeže, zejména výskytem anglicismů v této sociální skupině. V teoretické části byly shromážděny relevantní poznatky pro následnou analýzu. ...

Kristýna Burdychová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Film ve srovnání s literární předlohou. K tvorbě Volkera Schlöndorffa.
Romana Pokorná; vedoucí práce Pavel Novotný
2012 - německý
Cílem této bakalářské práce je interpretovat román Homo faber Maxe Frische, a to v souvislosti s problematikou moderní, technicky založené společnosti a moderního člověka. Zároveň je provedeno i srovnání stejnojmenného filmu Volkera Schlöndorffa s románovou předlohou. Úvodní část práce proskytuje obecný úvod do problematiky a vytváří interpretační a historickou bázi práce: Pojednává o společenském a technickém vývoji osmnáctého a devatenáctého století, a následně vytváří logický most ke století dvacátému. Ústřední část práce je věnována různým interpretačním pohledům na literární dílo a jeho hlavní postavy, které se objevují v konfliktu technika vs. mýtus, resp. přírodní živel. Na klíčové postavě románu Walter Faber jsou zkoumány rysy moderního člověka, práce se zabývá i ostatními postavami a jejich vztahu k tomuto lidskému typu: Tak lze například chápat postavy Sabeth a Hanna jako přímý protějšek Faberova technicky založené povahy. Následné porovnání filmové adaptace s románem se zaměřuje na odlišnosti dějové linie a rozdílnost zpracování daného tématu. Klíčová slova: filmové adaptace; literární překlady Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Film ve srovnání s literární předlohou. K tvorbě Volkera Schlöndorffa.

Cílem této bakalářské práce je interpretovat román Homo faber Maxe Frische, a to v souvislosti s problematikou moderní, technicky založené společnosti a moderního člověka. Zároveň je provedeno i ...

Romana Pokorná; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2012

Česká deminutiva a jejich překlad do němčiny
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2012 - německý
Práce se zabývá možností překladu českých deminutiv do němčiny. Po teoretickém úvodu, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek. V praktické části je analyzován překlad dvou českých pohádek, a to i z hlediska frekvence deminutiv. Na základě výsledků jsou porovnávány možnosti překladu nejen v jednotlivých dílech, ale je provedena i vzájemná komparace obou překladů. Příloha obsahuje kompletní seznam všech deminutiv, které se v obou dílech vyskytují, zároveň i s jejich překladem. Klíčová slova: zdrobnělá slova; teorie překladu; němčina Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Česká deminutiva a jejich překlad do němčiny

Práce se zabývá možností překladu českých deminutiv do němčiny. Po teoretickém úvodu, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze