Počet nalezených dokumentů: 72386
Publikováno od do

Přípustnost a nepřípustnost odhadu
Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
2023 - slovenský
The quality of a parameter estimate is usually assessed using the mean squared error (MSE). For one dimensional parameter, the estimate constructed using the least squares method is the best. However, for a vector parameter with more than two dimensions this estimator becomes inadmissible. There is always some different estimator which domi- nates the least squares estimate regardless of the parameter value. This phenomenon is well known as the Stein Paradox. The aim of this bachelor thesis is to describe admissi- bility and inadmissibility of an estimator, define the James-Stein estimator and perform a simulation study to compare different estimators. 1 Kvalita odhadu parametra sa často posudzuje pomocou strednej kvadratickej odchýlky (MSE). Pre jednorozmerný parameter je odhad konštruovaný pomocou metódy najmen- ších štvorcov najlepší. Pri odhadovaní viac ako dvojrozmerného parametra sa však odhad stane neprípustný, teda vždy existuje vzhľadom k MSE iný odhad, ktorý bude lepší ako MSE odhad bez ohľadu na hodnotu parametra. Tento záver je známy ako James Stein pa- radox. V rámci tejto bakalárskej práce najprv zadefinujeme prípustnosť a neprípustnosť odhadu, definujeme James-Steinov odhad a porovnáme chovania rôznych odhadov. 1 Klíčová slova: Prípustnosť|Steinov odhad|stredná kvadratická odchýlka|odhad parametra; Admissibility|Stein's estimate|mean squared error|parameter estimate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přípustnost a nepřípustnost odhadu

The quality of a parameter estimate is usually assessed using the mean squared error (MSE). For one dimensional parameter, the estimate constructed using the least squares method is the best. However, ...

Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Nutriční intervence u pacientů s obezitou v rámci komplexní úpravy životního stylu
Mlynčár, Filip; Forišek Paulová, Petronela; Matoulek, Martin
2023 - český
Introduction: Despite advances in the treatment of obesity, lifestyle intervention remains a key element of therapy. Successful weight loss requires increase in physical activity and modifications of dietary patterns, leading to a negative energy balance. This process requires time, patience, and the expertise of a multidisciplinary team. Nutrition therapist provides patients with obesity individualized dietary recommendations tailored to their health status and current living conditions. Regular nutritional intervention significantly contributes to higher success rates in weight reduction and maintanence of weight loss and dietary and exercise habits. Objectives: The aim of this study is to demonstrate the positive effects of a comprehensive lifestyle intervention program on body parameters and dietary habits in study population of patients over a three-month period. The effects of this program will be evaluated by comparing the body parameters with a control group of patients from the clinical study, who did not undergo this intervention. Methodology: Data collection was conducted at the Biomedical Center of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. The research included adult individuals with a BMI above 29 kg/m2 who underwent a comprehensive lifestyle intervention as a part of clinical... Úvod: I přes pokrok v léčbě obezity zůstává intervence životního stylu klíčovým prvkem terapie. Úspěšné snížení tělesné hmotnosti vyžaduje navýšení pohybové aktivity a úpravu stravovacích návyků, s cílem dosažení negativní energetické bilance. Tento proces vyžaduje čas, trpělivost a odborný dohled multidisciplinárního týmu. Nutriční terapeut poskytuje pacientům s obezitou individuální doporučení ohledně stravy přizpůsobené jejich zdravotnímu stavu a současným životním podmínkám. Pravidelná nutriční intervence a dlouhodobý kontakt s pacientem významně přispívá k vyšší úspěšnosti při redukci tělesné hmotnosti a především udržení váhového úbytku a stravovacích a pohybových návyků. Cíle: Cílem této práce je prokázat pozitivní účinek komplexního intervenčního programu na úpravu tělesných parametrů a zlepšení stravovacích návyků u výzkumného souboru pacientů během tříměsíčního období. Pro hodnocení úspěšnosti tohoto programu se provede srovnání tělesných parametrů s kontrolní skupinou pacientů z klinické studie, kteří neprošli touto intervencí. Metodika: Provedení sběru dat proběhlo v Biomedicínském Centru Slovenské Akademie Věd v Bratislavě. Do výzkumu byli zařazeni dospělí jedinci s BMI nad 29 kg/m2 , kteří podstoupili komplexní intervenci životního stylu, v rámci klinické studie Obezita. Byly získány... Klíčová slova: nutriční intervence; komplexní úprava životního stylu; obezita; tělesné složení; nutritional intervention; comprehensive lifestyle modification; obesity; body composition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nutriční intervence u pacientů s obezitou v rámci komplexní úpravy životního stylu

Introduction: Despite advances in the treatment of obesity, lifestyle intervention remains a key element of therapy. Successful weight loss requires increase in physical activity and modifications of ...

Mlynčár, Filip; Forišek Paulová, Petronela; Matoulek, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)
Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
2023 - slovenský
Thema works: Problematic issue with agility training in football (literary research) Student: Boris Kočiško Supervisor: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aims: The aim of the thesis was a literature search, which consists in focusing on the issue of agility in football and mainly observing, trying to record the currently available literature that relates to this issue and noting certain opinions and forming a certain node, which is the most relevant for coaches in this regard. Methodology: In this thesis, the method of literature search was used. While writing this thesis we used analyses of already existing foreign and Czech sources, which we commented with our own opinions. Results: Based on the literature search, an outline of the problem was made supported by other possible approaches, drawing on knowledge and experience from sport, football and agility training in both adult and youth settings. The thesis briefly analysed and then described briefly the issues in agility training. Thirty-two foreign sources and 10 Czech sources were studied, starting mainly from foreign sources as they offer a wider range of perspectives and experiences. We found that agility is a very important component of sport performance in soccer players. We pointed out the differences in different authors, the result... Názov bakalárskej práce: Problematika tréningu agility vo futbale (literárna rešerš) Zpracoval: Boris Kočiško Vedúci bakalárskej práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Ciele práce: Cieľom práce bola literárna rešerš, ktorá spočíva v tom, že sa zameriavame na problematiku agility vo futbale a hlavne sledujeme, snažíme sa zaznamenať aktuálne dostupnú literatúru, ktorá sa tejto problematiky týka a zaznamenaváme určité názory a vytvoriť určitý uzus, čo je pre trénerov z tohto hľadiska najpodstatnejšie. Metodika práce: V tejto práci bola použitá metóda literárnej rešerše. Pri písani tejto práce sme využívali analýzy už existujúcich zahraničných a českých zdrojov, ktoré sme okomentovali o vlastné názory. Výsledky: Na základe literárnej rešerše bol spravený náčrt problematiky podporený ďalšími možnými prístupmi, pričom sa vychádzalo z poznatkov a skúseností zo športu, futbalu a tréningu obratnosti v prostredí dospelých aj mládeže. Práca stručne analyzovala a následne opísala stručnú problematiku tréningu agility. Bolo preštudovaných 32 zahraničných zdrojov a 10 českých, výchádzali sme prevažne zo zahraničných zdrojov, pretože ponúkajú širšiu škálu perspektív a skúseností. Zistili sme, že agility je veľmi dôležitá komponenta športového výkonu u futbalistov. Poukazovali sme na odlišnosti u rôznych... Klíčová slova: fotbal; agility; trénink; literární rešerše; football; agility; training,review Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)

Thema works: Problematic issue with agility training in football (literary research) Student: Boris Kočiško Supervisor: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aims: The aim of the thesis was a literature ...

Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
Univerzita Karlova, 2023

Výuka tématu fotosyntéza s využitím prvků badatelsky orientovaného učení
Rapantová, Lenka; Vojíř, Karel; Nejedlý, Adam
2023 - český
This bachelor thesis deals with the teaching of photosynthesis in primary school science classes. The aim of the thesis was to validate a teaching program with elements of inquiry- oriented teaching, to find out its effectiveness on the level of knowledge acquired by the pupils of the seventh year at the second grade of the primary school. To investigate the educational effect, an initial pre-test was designed to ascertain the pupils' prior knowledge. Furthermore, the knowledge acquired after the laboratory tasks were carried out was analyzed and verified by an analogous post-test. The premise was that the laboratory activity would motivate the pupils' interest in science and provide a better understanding of photosynthesis, especially its inputs, waste substances and products. Another aim of this thesis was to find out how pupils perceive the attractiveness, value and usefulness of the tutorial after completing it and how they evaluate their efforts in this type of learning. A standardized IMI (Intrinsic Motivation Inventory) questionnaire survey was used to determine the above. The paper describes in detail the different laboratory tasks that were part of the curriculum applied in science classes, as well as the procedures necessary for their implementation and the students' reactions to the... Tato bakalářská práce se zabývá výukou fotosyntézy v hodinách přírodopisu na základní škole. Cílem práce bylo ověřit výukový program s prvky badatelsky orientovaného vyučování, zjistit jeho účinnost na míru získaných znalostí u žáků sedmého ročníku druhého stupně základní školy. K výzkumu edukačního efektu byl vytvořen vstupní pre-test zjišťující znalosti žáků z předchozích let. Dále byly analyzovány znalosti získané po uskutečnění laboratorních úloh, které ověřoval analogický post-test. Snahou bylo, aby laboratorní činnost žáky motivovala k zájmu v přírodovědných oborech a zajistila lepší pochopení problematiky fotosyntézy, zejména pak jejích vstupních látek, odpadních látek a produktů. Dalším cílem bylo zjistit, jak žáci po absolvování výukového programu vnímají jeho atraktivitu, hodnotu a užitečnost a jak hodnotí své vynaložené úsilí při tomto typu výuky. Ke zjištění uvedeného bylo využito standardizovaného dotazníkového šetření IMI (Intrinsic Motivation Inventory). V práci jsou podrobně popisovány jednotlivé laboratorní úlohy, které byly součástí výukového programu aplikovaného v hodinách přírodopisu, dále postupy nezbytné pro jejich realizaci a reakce žáků na implementovanou badatelsky orientovanou výuku. Analýzou jednotlivých testů bylo zjištěno, že ačkoliv žáci v úvodu výukového programu... Klíčová slova: laboratorní úlohy; badatelsky orientované vyučování; fotosyntéza; přírodopis; Laboratory activities; inquiry-based learning; photosynthesis; biology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výuka tématu fotosyntéza s využitím prvků badatelsky orientovaného učení

This bachelor thesis deals with the teaching of photosynthesis in primary school science classes. The aim of the thesis was to validate a teaching program with elements of inquiry- oriented teaching, ...

Rapantová, Lenka; Vojíř, Karel; Nejedlý, Adam
Univerzita Karlova, 2023

XL-zajištění pro více linií
Šuchová, Martina; Mazurová, Lucie; Cipra, Tomáš
2023 - slovenský
This paper focuses on simulation modeling of the total aggregate reinsurer claim S when considering XL.reinsurance for multiple insurance lines. In the first part, this re- insurance structure is defined. In the second part of the paper, the collective model is approached, as well as the definition of copulas (comonotony copula, independence co- pula, Clayton's or Gumbelt's copula), and Sklar's theorem. The last part discusses a simulation study that shows the simulation of aggregate claims when considering inde- pendence as well as dependence of insurance industries. The simulation study outlines the theoretical approach in the introduction, explaining the heuristic algorithm it uses in simulating dependent industries. The conclusion of the study depicts one of the practical applications, and the outputs of the simulations. 1 Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je priblížený kolektívny model, ako aj definícia kopúl (kopula komonotonie, nezávislosti, Claytnova či Gumbeltova kopula), a Sklárova veta. Posledná časť pojednáva o simulačnej štúdii, ktorá zobrazuje simulovanie celkového úhrnu plnenia pri uvažovaní nezávislosti ako aj závislosti poistných odvetví. Simulačná štúdia v úvode naznačuje teoretický prístup, vysvetľuje heuristický algoritmus, ktorý využíva pri simulovaní závislých odvetví. Záver štúdie vyobrazuje jednu z praktických aplikácii, a výstupy simulácií. 1 Klíčová slova: XL-zaistenie pre viacero odvetví|celkový úhrn plnení hradených zaistiteľom|Kautov heuristický algoritmus; Multiline aggregate XL-reinsurance|total sum of performance reim�bursed by the insure|Kaut's heuristic algori Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
XL-zajištění pro více linií

This paper focuses on simulation modeling of the total aggregate reinsurer claim S when considering XL.reinsurance for multiple insurance lines. In the first part, this re- insurance structure is ...

Šuchová, Martina; Mazurová, Lucie; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a mírou partnerské a sexuální spokojenosti žen ve vztahu
Kubásková, Natálie; Krejčová, Lucie; Hejtmánek, Lukáš
2023 - český
Klíčová slova: hormonální antikoncepce; partnerský vztah; partnerská spokojenost; sexuální spokojenost; hormonal contraception; relationship; relationship satisfaction; sexual satisfaction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Souvislost mezi užíváním hormonální antikoncepce a mírou partnerské a sexuální spokojenosti žen ve vztahu

Kubásková, Natálie; Krejčová, Lucie; Hejtmánek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti využití virtuální reality ve výuce zeměpisu
Sojková, Kamila; Řezníčková, Dana; Hanus, Martin
2023 - český
The Bachelor thesis is focused on the implementation of virtual reality in geography teaching. Its aim is to gain deeper knowledge about possibilities and possibly even weaknesses of the use of the concept of virtual reality in geography teaching in general education schools. The thesis takes the form of systematic research. The selection of studies is made on the basis of predefined keywords in available professional foreign and Czech papers. Through the research of publications of a theoretical, methodical and research nature we want to summarize the existing knowledge about the methodology of geography teaching using virtual reality and about research focused on this issue. Key words: virtual reality, types of virtual reality, education, education and information technology, geography education Bakalářská práce je obsahově zaměřena na implementaci virtuální reality do výuky zeměpisu. Jejím cílem je získat hlubší poznání o možnostech a popřípadě i slabinách využití konceptu virtuální reality ve výuce zeměpisu na všeobecně vzdělávacích školách. Práce má podobu systematické rešerše. Výběr studií je proveden na základě předem stanovených klíčových slov, a to v dostupných relevantních odborných zahraničních i českých pracích. Prostřednictvím rešerše publikací teoretického, metodického a výzkumného charakteru chceme shrnout dosavadní poznání o metodice výuky zeměpisu s použitím virtuální reality a o výzkumech zacílených na tuto problematiku. Klíčová slova: virtuální realita, druhy virtuální reality, vzdělávání, vzdělávání a informační technologie, výuka zeměpisu Klíčová slova: virtuální realita; druhy virtuální reality; vzdělávání; vzdělávání a informační technologie; výuka zeměpisu; virtual reality; types of virtual reality; education; education and information technology; geography education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti využití virtuální reality ve výuce zeměpisu

The Bachelor thesis is focused on the implementation of virtual reality in geography teaching. Its aim is to gain deeper knowledge about possibilities and possibly even weaknesses of the use of the ...

Sojková, Kamila; Řezníčková, Dana; Hanus, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Skupinová dynamika na soustředění dětského pěveckého sboru
Jůnová, Lenka; Hanková, Zdeňka; Linková, Marie
2023 - český
The topic of my bachelor thesis falls within the field of leisure time pedagogy. It explores not only the relationships between the members of Sušice children's choir but also their development over time. In the theoretical chapters I focus on leisure education, play, summer camps and the Sušice children's choir. In the practical part I deal with the preparation and implementation of a summer camp with emphasis on group dynamics. The aim of this bachelor thesis is to observe and describe the progress of relationships within the members of SDS during the summer camp. Group dynamics will be described with the consideration of newcomers and their inclusion into the existing group. Based on interviews and observations, it is concluded that the choice of activities contributed to the development of group's relationships. Due to the composition of the teams and the choice of activities, the newcomers were successfully integrated into the existing group. Téma bakalářské práce spadá do oblasti pedagogiky volného času. Zabývá se vývojem vztahů ve skupině zájmového útvaru Sušického dětského sboru. V teoretických kapitolách se zabývám výchovou ve volném čase, hrou, letními tábory a Sušickým dětským sborem. V praktické části se věnuji přípravě a realizaci letního soustředění s důrazem na skupinovou dynamiku. Cílem bakalářské práce je sledovat a popsat vývoj vztahů členů SDS během letního soustředění. Skupinová dynamika bude popisována s ohledem na zařazení nováčků do stávající skupiny. Na základě pozorování a rozhovorů dochází ke zjištění, že volba aktivit přispěla k vývoji vztahů. Díky skladbě týmů a volbě aktivit se podařilo začlenit nováčky do stávajícího kolektivu. Klíčová slova: pedagogika volného času; dětský pěvecký sbor; skupinová dynamika; hra; free time pedagogy; children's choir; group dynamics; game Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Skupinová dynamika na soustředění dětského pěveckého sboru

The topic of my bachelor thesis falls within the field of leisure time pedagogy. It explores not only the relationships between the members of Sušice children's choir but also their development over ...

Jůnová, Lenka; Hanková, Zdeňka; Linková, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Psychomotorický vývoj v průběhu dětství a školní zralost
Křížová, Věra; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
2023 - český
This bachelor's thesis deals with the topic of psychomotor development in middle and late childhood, school maturity, its aspects and methods of testing. A total of five aims are set and six hypotheses are assigned to them. Two aims determine how much experience, training and home preparation influence the results of school maturity tests, which are based on the evaluation of individual aspects of psychomotor development. Furthermore, the aim is to find out whether psychomotor development occurs uniformly in all its areas and whether the factor of body height is related to the level of development. The last two goals are tied directly to the tested group, which consists of children aged 6-8 years living in the district of Rychnov nad Kněžnou. It is determined whether these children are mature enough to enter the 1st grades of primary school and whether there is any connection between the parents' decision to postpone their children's entry into primary school and their results in school maturity tests. To meet these goals, a cross-sectional study is used, which consists of two components. Face-to-face testing of children aged 6-8 years in the facilities of a kindergarten in the period April and May 2023, when these children participate in three school maturity tests (each based on monitoring a... Tato bakalářská práce se zaobírá tématem psychomotorického vývoje ve středním a pozdním dětství, školní zralostí, jejími aspekty a způsoby testování. Celkem je stanoveno pět cílů a k nim přirazeno šest hypotéz. Dva cíle zjišťují, jak moc ovlivňuje zkušenost, trénink a domácí příprava výsledky testů školní zralosti, které jsou založené na zhodnocení jednotlivých aspektů psychomotorického vývoje. Dále je cílem zjistit, zdali dochází k psychomotorickému vývoji jednotně ve všech jeho oblastech a zda má faktor tělesné výšky souvislost s úrovní vývoje. Poslední dva cíle jsou vázány přímo k testovanému souboru, který je složen z dětí ve věku 6-8 let bydlící v okrese Rychnov nad Kněžnou. Zjišťuje se, zdali jsou tyto děti dostatečně vyzrálé k nástupu do 1. tříd ZŠ a zdali existuje nějaká souvislost mezi rozhodnutím rodičů odložit nástup jejich dětí do ZŠ a jejich výsledky v testech školní zralosti. Ke splnění těchto cílů je využito průřezové studie, která je složena ze dvou složek. Prezenčního testování samotných dětí ve věku 6-8 let v zázemí MŠ v období dubna a května 2023, kdy tyto děti vykonávají tři testy školní zralosti (každý založený na sledování jiného aspektu vývoje) a dotazníku, který doplňuje výsledky prezenčního šetření o informace individuální pro každé dítě, což umožňuje detailnější analýzu... Klíčová slova: Vývoj; Psychomotorické dovednosti; Vývoj motorických dovedností; Školní zralost; Dětství; Development; Psycho-motor development; Development of psychomotoric skills; School maturity; Children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Psychomotorický vývoj v průběhu dětství a školní zralost

This bachelor's thesis deals with the topic of psychomotor development in middle and late childhood, school maturity, its aspects and methods of testing. A total of five aims are set and six ...

Křížová, Věra; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
Univerzita Karlova, 2023

Profesionalizace volnočasových organizací pro děti a mládež na příkladu výchovných a vzdělávacích systémů
Balíček, Lukáš; Košák Felcmanová, Alena; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
2023 - český
Klíčová slova: profesionalizace; modernizace; děti a mládež; volnočasové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesionalizace volnočasových organizací pro děti a mládež na příkladu výchovných a vzdělávacích systémů

Balíček, Lukáš; Košák Felcmanová, Alena; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze