Počet nalezených dokumentů: 68140
Publikováno od do

Nutriční gramotnost adolescentů
Alexandrovičová, Adéla; Starnovská, Tamara; Pejšová, Hana
2022 - český
Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and is full of tumultuous changes. One of the developmental tasks of adulthood is to become independent and take responsibility for oneself, for one's own behavior and decisions, even in relation to nutrition. Nutrition is one of the major determinants of health. This work deals with adolescent nutrition and the need for sufficient nutritional literacy. The bachelor thesis is divided into two parts. In the first, theoretical, part I discuss the terms health and nutritional literacy, the characteristics of adolescence, both in general and in relation to nutrition. I also mention what factors affect the eating habits of adolescents, I focus in more detail on social media and social networks. In the practical part, the aim was to find out what knowledge adolescents have about nutrition and healthy eating, how they use this knowledge for their diet, how and where adolescents obtain information on nutrition and what influence social networks have on their diet. Quantitative data collection methods were used for the research, namely an anonymous questionnaire in electronic form. 80 questionnaires were obtained from adolescents aged 15-21 years. The survey showed that adolescents have sufficient knowledge in the field of nutrition, but do... Dospívání je obdobím přechodu z dětství do dospělosti a je plné bouřlivých změn. Jedním z vývojových úkolů dospělosti je osamostatnit se a převzít odpovědnost za sebe, za svoje chování a rozhodování i ve vztahu právě k výživě. Výživa je jedním z významných determinant zdraví. Tato práce se zabývá výživou adolescentů a potřebností dostatečné nutriční gramotnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, části rozebírám termíny zdravotní a nutriční gramotnost, charakteristiku období adolescence obecně, tak i ve vztahu k výživě. Zmiňuji také jaké faktory ovlivňují stravovací návyky adolescentů, podrobněji se zaměřuji na sociální média a sociální sítě. V praktické části bylo mým cílem zjistit jaké mají adolescenti znalosti o výživě a zdravém stravování, jak tyto znalosti využívají pro jejich stravování, jak a kde adolescenti získávají informace v tématu výživy a jaký vliv na jejich stravování mají sociální sítě. K výzkumu bylo využito kvantitativní metody sběru dat, a to anonymního dotazníku v elektronické podobě. Získáno bylo 80 dotazníků od adolescentů ve věku 15-21 let. Šetřením bylo prokázáno, že adolescenti mají dostatečné znalosti v tématu výživy, ale nedostatečně je využívají ve svém vlastním stravovacím režimu. Jejich stravování zásady zdravé stravy již tolik... Klíčová slova: adolescence; nutriční gramotnost; zdravá strava; sociální sítě; adolescence; nutritional literacy; healthy diet; social networks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nutriční gramotnost adolescentů

Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and is full of tumultuous changes. One of the developmental tasks of adulthood is to become independent and take responsibility for ...

Alexandrovičová, Adéla; Starnovská, Tamara; Pejšová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Fyzioterapie u spinální svalové atrofie v dětském věku
Klečáková, Ivana; Šebek, Milan; Tichá, Monika
2022 - český
BACHELOR THESIS ABSTRACT Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Title: Physiotherapy for Spinal muscular atrophy in childhood Abstract: The work has a theoretical and practical part. The target of this work is to compile individual physiotherapeutic program for patients with Spinal Muscular Atrophy in childhood. The theoretical part deals with a general introduction to the issue of alpha motoneuron and its involvement with hereditary degenerative diseases. Section of the theoretical part is the anatomy and physiology related to this issue. Furthermore, the issues related to Spinal Muscular Atrophy - classification, clinical forms, clinical picture and course, pathogenesis and diagnostics, are elaborated. In the theoretical part I also deal with the current possibilities of rehabilitation and physiotherapy in such patients. This part is crucial for my work and knowledge from it is applied to the management of therapies, which are processed in the practical part of the work. This part deals with physiotherapeutic concepts and methods that are used in the Czech Republic and abroad - exercises on a neurophysiological basis, analytical and conditioning exercises, respiratory physiotherapy and the use of aids for therapy. The practical part of the work took place in cooperation with the... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Název bakalářské práce: Fyzioterapie u Spinální svalové atrofie v dětském věku Abstrakt bakalářské práce: Práce má část teoretickou a praktickou. Cílem práce je sestavení individuálního fyzioterapeutického postupu u pacientů se Spinální svalovou atrofií v dětském věku. V teoretické části je zpracován obecný úvod k problematice alfa motoneuronu a jeho postižení dědičnými degenerativními onemocněními. Součástí teoretické části je anatomie a fyziologie související s touto problematikou. Dále je zpracována problematika týkající se Spinální svalové atrofie, tj. její klasifikace, klinické formy, klinický obraz a průběh, patogeneze a diagnostika. V teoretické části se také věnuji současné možnosti rehabilitace a fyzioterapie u takto nemocných. Tato část je pro mou práci stěžejní a jsou z ní aplikovány poznatky do vedení terapií, které jsou zpracovány vpraktické části práce. V této části jsou zpracovány fyzioterapeutické koncepty a metody, které se využívají v ČR a v zahraničí - cvičení na neurofyziologickém podkladě, analytické i kondiční cvičení, respirační fyzioterapie a využití pomůcek k terapii. Praktická část práce probíhala ve spolupráci s neuromuskulárním centrem Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Terapie... Klíčová slova: Spinální svalová atrofie; fyzioterapie; pediatrie; onemocnění motoneuronu; rehabilitace; Spinal muscular atrophy; physiotherapy; childhood; motoneuron disease; rehabilitation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fyzioterapie u spinální svalové atrofie v dětském věku

BACHELOR THESIS ABSTRACT Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Title: Physiotherapy for Spinal muscular atrophy in childhood Abstract: The work has a theoretical and ...

Klečáková, Ivana; Šebek, Milan; Tichá, Monika
Univerzita Karlova, 2022

Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů
Nedvědová, Tereza; Krýsová, Anna; Phillips, Anna
2022 - český
Tereza Nedvědová Individual and systemic factors as the cause of emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation Abstract This bachelor thesis deals with individual and systemic factors that cause emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation. It is based on the theory of the book Affectieve crisis, literair herstel by Hans Demeyer and Sven Vitse, where the cause of alienation is identified as the dysfunctional world and late capitalist society. This work complements the theory by defining another category of causes, namely individual factors that affect the characters on a personal level. It uses novels representing the Dutch generation of millennials, Gebrek is een groot woord by Nina Polak and De avond is ongemak by Marieke Lucas Rijneveld, the latter having been awarded the International Booker Prize 2020. These novels appear in the corpus of Demeyer and Vitse but their interpretation needs to be supplemented by individual factors. The study analyzes the causes of emotional alienation on systemic and individual levels and points to the importance of interpreting the motifs of the text, which would not be considered if one were to follow only the theory of Demeyer and Vitse. This work thus draws attention to the complexity of the individual's experience, who faces... Tereza Nedvědová Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o individuálních a systémových faktorech, které zapříčiňují emoční odcizení v nizozemských románech generace mileniálů. Vychází z teorie knihy Affectieve crisis, literair herstel autorů Hanse Demeyera a Svena Vitse, kde je za příčinu odcizení označena dysfunkčnost světa a pozdně kapitalistická společnost. Teorii tato práce doplňuje vymezením další kategorie příčin, a to individuálních faktorů, jež postavy ovlivňují na osobní úrovni. Využívá románů reprezentujících nizozemskou generaci mileniálů Gebrek is een groot woord od Niny Polak a De avond is ongemak od Marieke Lucas Rijnevelda, oceněnou International Booker Prize 2020, které se v korpusu Demeyera a Vitseho objevují a je třeba jejich interpretaci o individuální faktory doplnit. Studie analyzuje příčiny emočního odcizení na systémové i individuální úrovni a poukazuje na důležitost interpretace motivů textu, kterým by interpretace podle Demeyera a Vitseho nevěnovala pozornost. Tímto tato práce obrací pozornost ke komplexnosti prožitku jednotlivce, jenž se potýká jak s důsledky pozdního kapitalismu a metamodernismu, tak s hluboce osobními zážitky a traumaty. Oboje společně přispívá k emočnímu... Klíčová slova: afektivní odcizení|nizozemská literatura mileniálů|afektivní dominanta|metamodernismus; affective alienation|dutch millenial literature|affective dominant|metamodernism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů

Tereza Nedvědová Individual and systemic factors as the cause of emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation Abstract This bachelor thesis deals with individual and systemic ...

Nedvědová, Tereza; Krýsová, Anna; Phillips, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání
Fošumpaur, Karel; Jeníček, Jakub; Angerová, Yvona
2022 - český
First and last name: Karel Fošumpaur Supervisor: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Opponent of the thesis: Name of the thesis: Effect of electrical stimulation on soft tissue healing Abstract of the thesis: This bachelor thesis summarizes the current state of knowledge regarding the effectiveness of electrical stimulation on soft tissue healing by providing an overview of the issue. The aim of the thesis is to describe the current level of research on the subject in terms of its completeness, current stage and limitations. Fifteen peer-reviewed, relevant articles were included and analyzed through a systematic search. Through analytical analysis and evaluation of the studies, it is determined whether and under what conditions electrical stimulation is effective for soft tissue healing. The articles presented include studies testing the effectiveness of electrical stimulation for healing structurally damaged muscle, tendon, skin and ligament. The work provides a largely positive conclusion regarding the healing effect of electrical stimulation. Key words: electrical stimulation, healing, soft tissue, muscle, tendon, skin, connective tissue, ligament, regeneration, reparation, electrotherapy Jméno, příjmení: Karel Fošumpaur Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Oponent práce: Název práce: Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce shrnuje současnou úroveň poznání ohledně efektivity elektrické stimulace na hojení měkkých tkání prostřednictvím zpracování přehledu problematiky. Cílem práce je popsat současnou úroveň výzkumu dané problematiky z hlediska jeho úplnosti, aktuální fáze a limitací. Systematickou rešerší bylo dosaženo patnácti odborných, relevantních článků, které byly do práce zařazeny a analyzovány. Pomocí analytického rozboru a zhodnocení studií je určeno zda a za jakých podmínek je elektrická stimulace pro hojení měkkých tkání efektivní. Mezi prezentované články patří studie testující efektivitu elektrické stimulace pro hojení strukturálně poškozené svaloviny, šlach, kůže a vaziva. Práce přináší převážně pozitivní závěr ohledně hojivého efektu elektrické stimulace. Klíčová slova: elektrická stimulace, hojení, měkké tkáně, sval, šlacha, kůže, vazivo, vaz, regenerace, reparace, elektroterapie Klíčová slova: elektrická stimulace; hojení; měkké tkáně; sval; šlacha; kůže; vazivo,vaz; regenerace; reparace; elektroterapie; electrical stimulation; healing; soft tissue; muscle; tendon; skin,connective tissue; ligament; regeneration; reparation; electrotherapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání

First and last name: Karel Fošumpaur Supervisor: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Opponent of the thesis: Name of the thesis: Effect of electrical stimulation on soft tissue healing Abstract of the thesis: ...

Fošumpaur, Karel; Jeníček, Jakub; Angerová, Yvona
Univerzita Karlova, 2022

Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu
Vajdlová, Denisa; Mravčík, Viktor; Koutská, Kateřina Olga
2022 - český
Background: Products with low content of the psychoactive tetrahydrocannabinol (THC) are a novelty on the market that has been growing in popularity in the Czech Republic and globally in recent years. This may be due to the high availability not only on the internet but also due to the promise of many positive medicinal effects. Aims: This thesis aims to describe the range of low THC products available on the Internet and to map the information available about these products when buying them on websites. The focus is on information on the composition of the products, their purpose, risks, or positive effects. Methods: The research sample was websites offering low THC cannabis products. To select relevant websites, a search string was used in the interface of the most popular internet search engine in the Czech Republic (Google). Once the target number of 30 websites was reached, a content analysis was carried out, focusing on predefined characteristics of the offered products. Results: The analysis showed that oils were the most offered by sellers, followed by edibles and dried flowers. The most common information provided by vendors was the composition and total quantity of the product. 20 e-shops indicated the nature (purpose) of at least some of the items, mostly offered as food supplements,... Východiska: Konopné produkty s nízkým obsahem psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC) jsou na trhu novinkou, která v posledních letech zaznamenává nárůst na popularitě v České republice i v globálním měřítku. Důvodem může být vysoká dostupnost nejen na internetu, ale i příslib mnoha pozitivních až léčivých účinků. Cíle: Práce má za cíl popsat nabídku produktů s nízkým obsahem THC na internetu a zmapovat informace, které jsou o těchto produktech při nákupu na webových stránkách dostupné. Důraz je kladen na informace týkající se složení produktů, jejich účelu, rizik nebo pozitivních účinků. Metody: Výzkumným vzorkem byly webové stránky nabízející konopné produkty s nízkým obsahem THC. K výběru relevantních webových stránek posloužil vyhledávací řetězec, který byl použit v rozhraní současně nejpopulárnějšího internetového vyhledávače v České republice (Google). Po dosažení cílového počtu 30 stránek byla provedena jejich obsahová analýza, která byla zaměřena na předem definované charakteristiky nabídky těchto produktů. Výsledky: Výsledky analýzy ukazují, že nejvíce byly prodejci nabízeny oleje, dále pak poživatiny a sušina. Nejčastěji prodejci uváděli informace o složení a celkovém množství produktu. Nejméně prodejci uváděli rizika a nežádoucí účinky. 20 e-shopů uvádělo povahu (účel) u alespoň... Klíčová slova: CBD - konopné produkty - konopí - průzkum trhu - THC; CBD - cannabis products - cannabis - market research - THC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu

Background: Products with low content of the psychoactive tetrahydrocannabinol (THC) are a novelty on the market that has been growing in popularity in the Czech Republic and globally in recent years. ...

Vajdlová, Denisa; Mravčík, Viktor; Koutská, Kateřina Olga
Univerzita Karlova, 2022

Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci
Zachrdlová, Tereza; Šebková, Natálie; Angerová, Yvona
2022 - český
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Zachrdlová Tutor: primářka MUDr. Natálie Šebková Title: Hypermoblity and diagnostic posibilities in rehabilitation Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of hypermobility and related hypermobile syndrome. The main goal of this work is to provide an overview of diagnostic methods for diagnosis of hypermobility used in the country and abroad and subsequently to test usage of selected methods in practice. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused to summarize current knowledge on hypermobility and hypermobility syndrome available in publications, articles and studies. In addition to information on diagnostic procedures, it contains theoretical part of information on etiopathogenesis, prevalence, clinical manifestation, classification of hypermobility according to various authors and treatment options for hypermobile individuals. The practical part consists of three hypermobile probands case studies that underwent complex kinesiological examination and examination according to selected diagnostic methods mentioned in the theoretical part of the work The results of the examination confirm hypermobility in all three probands confirmed via all used diagnostic methods. The advantages and disadvantages... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Zachrdlová Vedoucí práce: primářka MUDr. Natálie Šebková Název bakalářské práce: Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hypermobility a s ní souvisejícím hypermobilním syndromem. Hlavním cílem práce je podat přehled diagnostických metod pro diagnostiku hypermobility využívaných v tuzemsku a v zahraničí a následně vyzkoušet použití vybraných metod v praxi. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků o hypermobilitě a hypermobilním syndromu z dostupných publikací, článků a studií. Kromě informací o diagnostických postupech obsahuje teoretická část informace o etiopatogenezi, prevalenci, klinické manifestaci, klasifikaci hypermobility dle různých autorů a možnostech terapie u hypermobilních jedinců. Praktická část se skládá ze tří kazuistik hypermobilních probandek, které podstoupily komplexní kineziologické vyšetření a vyšetření dle vybraných diagnostických metod zmíněných v teoretické části práce. Výsledky vyšetření potvrzují hypermobilitu u všech tří probandek, a to všemi diagnostickými metodami. Výhody a nevýhody jednotlivých diagnostických postupů jsou shrnuty v diskuzi. Klíčová slova:... Klíčová slova: hypermobilita; hypermobilní syndrom; diagnostika hypermobility; hodnocení hypermobility; testy hypermobility; hypermobility; hypermobility syndrome; hypermobility diagnosis; evaluation of hypermobility; hypermobility tests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hypermobilita a možnosti její diagnostiky v rehabilitaci

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Zachrdlová Tutor: primářka MUDr. Natálie Šebková Title: Hypermoblity and diagnostic posibilities in rehabilitation Abstract: This bachelor thesis deals with the ...

Zachrdlová, Tereza; Šebková, Natálie; Angerová, Yvona
Univerzita Karlova, 2022

Mléko a jeho alternativy
Pastorková, Eva; Hubáček, Jaroslav; Suchánek, Pavel
2022 - český
The thesis focused on milk and its alternatives, i.e. plant-based drinks. The theoretical part summarized the nutritional value of milk and its consumption in the world and the Czech Republic. As a source of fats, proteins, minerals, and vitamins, milk is of nutritional value. Furthermore, the importance of milk in human nutrition for different age groups was discussed. Related dietary recommendations and reasons limiting milk consumption were introduced. This included health reasons such as lactose intolerance, cow milk protein allergy or the rarely occurring galactosemia, as well as ethical or environmental reasons. Last but not least, alternatives to milk, i.e. plant-based drinks, were presented. These drinks are based on extracts of legumes, cereals, nuts and/or seeds diluted with water and often supplemented with other additives. The practical part aimed to assess the dietary habits of the general public and nutritionally educated people regarding the consumption of milk and plant-based drinks, including their awareness of the importance of this food in human nutrition. Data were collected using a questionnaire survey. In addition, the nutritional values of selected plant-based drinks were also compared with cow's milk. Within the sample studied, milk was observed to be a frequent part of the... Práce se zabývá mlékem a jeho alternativami, tzn. rostlinnými nápoji. Teoretická část shrnuje nutriční hodnoty mléka a jeho spotřebu ve světě i České republice. Mléko představuje nutričně hodnotnou potravinu, která je zdrojem tuků, bílkovin, minerálních látek a vitaminů. Dále se věnuje významu mléka v lidské výživě pro jednotlivé věkové skupiny. Představuje současná související výživová doporučení a důvody limitující konzumaci mléka. Mezi nimi zdravotní důvody jako je laktózová intolerance, alergie na bílkovinu kravského mléka či vzácně se objevující galaktosemie, ale také etické či ekologické důvody. V neposlední řadě jsou představeny alternativy mléka, tzn. rostlinné nápoje. Jedná se o nápoje na rostlinné bázi v podobě extraktů z luštěnin, obilovin, ořechů a/nebo semen, které jsou zředěny vodou a často ještě doplněny dalšími přídatnými látkami. Praktická část si kladla za cíl zhodnotit stravovací zvyklosti týkající se konzumace mléka a rostlinných nápojů u laické veřejnosti a lidí vzdělaných v oblasti výživy včetně jejich povědomí o významu těchto potravin v lidské výživě. Data byla sbírána za pomocí dotazníkového šetření. Dále byly také porovnány nutriční hodnoty vybraných rostlinných nápojů s nutričními hodnotami kravského mléka. Ve zkoumaném vzorku, bylo pozorováno, že mléko je častou součástí... Klíčová slova: mléko; mléčné výrobky; laktóza; výživa; alternativy mléka; rostlinné nápoje; nutriční hodnoty; milk; dairy products; lactose; nutrition; milk alternatives; plant-based drinks; nutrition value Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mléko a jeho alternativy

The thesis focused on milk and its alternatives, i.e. plant-based drinks. The theoretical part summarized the nutritional value of milk and its consumption in the world and the Czech Republic. As a ...

Pastorková, Eva; Hubáček, Jaroslav; Suchánek, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Závěrečná fáze terapie/poradenství u adiktologických klientů
Wolfová, Michala; Vondráčková, Petra; Šťastná, Lenka
2022 - český
Background: The final phase of therapy/counselling is the culmination of the therapeutic process and, if done carefully, can help clients consolidate the benefits of treatment. This topic is not well researched in the literature, especially in the field of addiction medicine. Objectives: The objective of the research was to map how the final phase of therapy/counselling in individual addiction treatment is conducted, from the perspective of therapists/counsellors. Furthermore, to find out how they approach it, what importance they attach to it and what role the therapeutic relationship plays. The objective was also to discover what topics emerge at the end of treatment and what emotions clients and therapists experience at this stage. Methods: Data were collected using a grounded theory qualitative research method. Six outpatient therapists/counsellors working with addicted clients participated in the research and were interviewed in semi-structured interviews. Results: Therapists/counsellors approach to the final phase of treatment with an addicted client individually each time, yet indicators of client readiness for termination were identified and may vary. Some of the methods that therapists/counsellors use were also identified and the duration of this phase was indicated. Successful cases of... Východiska: Závěrečná fáze terapie/poradenství je vyvrcholením terapeutického procesu a pokud se provede pečlivě, může klientovi pomoci upevnit své zisky z léčby. V odborné literatuře není toto téma příliš prozkoumáno, zejména v oblasti adiktologie. Cíle: Cílem výzkumu bylo zmapování toho, jak probíhá závěrečná fáze terapie/poradenství v individuální adiktologické léčbě z perspektivy terapeutů/poradců. Dále zjistit, jak k ní přistupují, jaký jí přikládají význam a jakou roli zde hraje terapeutický vztah. Cílem také bylo odhalit, jaká témata se vynořují v závěru léčby a jaké emoce v této fázi prožívají klienti a terapeuti. Metody: Data byla sesbírána pomocí kvalitativní výzkumné metody zakotvené teorie. Výzkumu se zúčastnilo 6 ambulantních terapeutů/poradců pracujících s adiktologickými klienty, se kterými byly provedeny polostrukturované rozhovory. Výsledky: Terapeuti/poradci přistupují k závěrečné fázi léčby s adiktologickým klientem pokaždé individuálně, přesto byly identifikovány indikátory připravenosti klienta k ukončení, které mohou být různé. Identifikovány byly také některé metody, které terapeuti/poradci používají a bylo přiblíženo, jak dlouho tato fáze může trvat. Úspěšné případy ukončení vycházejí většinou ze vzájemného souladu mezi klientem a terapeutem/poradcem bez ohledu na to, kdo z... Klíčová slova: ukončení psychoterapie - závěrečná fáze - adiktologická léčba - perspektiva terapeuta; psychotherapy termination - termination phase - addiction treatment - therapist's perspective Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Závěrečná fáze terapie/poradenství u adiktologických klientů

Background: The final phase of therapy/counselling is the culmination of the therapeutic process and, if done carefully, can help clients consolidate the benefits of treatment. This topic is not well ...

Wolfová, Michala; Vondráčková, Petra; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Podtitul: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové.
Panenková, Tereza; Hálková, Jindřiška; Sládková, Petra
2022 - český
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Panenková Tutor: Mgr. Jindřiška Hálková Title: The possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome Subtitle: Influencing respiratory capacity in patients with Post-COVID-19 syndrome using a combination of selected procedures from the Fascial Manipulation® Method, elements of the Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) concept and elements of the concepts by Čápová Abstract: The bachelor thesis deals with the possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome. The theoretical part covers a comprehensive overview of the given issue. It describes its terminology, epidemiology and patophysiology. An extensive part is focused on characteristics of the clinical symptoms. The concluding part mentions the options of the therapy, which have been used for these patiens so far, and characterizes applied physiotherapy methods. The practical part includes two case histories of two female patients with Post-COVID-19 syndrome who underwent six therapies (patient number 2 only five) of the Fascial Manipulation® Method led by Mgr. Jindřiška Hálková and six therapies (patient number 2 only five) led by the author of the study. The patients also did exercises by themselves following a booklet developed by the author of the study. The... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Panenková Vedoucí práce: Mgr. Jindřiška Hálková Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem Podnázev bakalářské práce: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Teoretická část podává ucelený přehled o problematice daného tématu. Popisuje jeho terminologii, epidemiologii a patofyziologii. Část práce je věnována charakteristice klinických symptomů. Na závěr jsou zmíněny dosud známé možnosti terapie u těchto pacientů a charakterizovány využívané fyzioterapeutické metody. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientek s Post-COVID-19 syndromem, které podstoupily šest terapií (resp. pět terapií u pacientky číslo 2) metodou Fascial Manipulation® vedených paní magistrou Jindřiškou Hálkovou a šest terapií (resp. pět terapií u pacientky číslo 2) vedených autorkou práce, přičemž obě pacientky v rámci autoterapie cvičily podle brožury vytvořené autorkou práce. Cílem bylo zjistit, zda lze kombinaci metody a konceptů efektivně využít v terapii... Klíčová slova: Post-COVID-19 syndrom; fyzioterapie; Fascial Manipulation®; Dynamická neuromuskulární stabilizace; Bazální posturální programy; Post-COVID-19 syndrome; physiotherapy; Fascial Manipulation®; Dynamic neuromuscular stabilization; Basal postural programmes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti fyzioterapie u pacientů s Post-COVID-19 syndromem. Podtitul: Ovlivnění dechové kapacity u pacientů s Post-COVID-19 syndromem kombinací vybraných postupů z metody Fascial Manipulation®, prvků z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) a prvků z konceptů podle Čápové.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V AJ Author: Tereza Panenková Tutor: Mgr. Jindřiška Hálková Title: The possibilities of physiotherapy in patients with Post-COVID-19 syndrome Subtitle: Influencing respiratory ...

Panenková, Tereza; Hálková, Jindřiška; Sládková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Současná problematika užívání metamfetaminu a podpůrná péče o jeho uživatele se zaměřením na okres Montgomery, stát Maryland v USA
Pacák, Michaela; Šejvl, Jaroslav; Barták, Miroslav
2022 - český
Background: In the United States, methamphetamine use has increased significantly in recent years, resulting in an increase in overdose deaths. In 2020 alone, 2.6 million people in the country used this substance. Reasons leading to this trend are not described in the literature, nor is this issue documented from the perspective of individual US states. Aims: The aim of this bachelor thesis is to describe the use of methamphetamine in Montgomery County, Maryland. Based on the study of methamphetamine problems in this county, the subsequent aim of this work is to evaluate the current care of methamphetamine users. Methods: A qualitative approach was used for data processing. Methods of pattern search and text coloring were used in the data analysis. The method of intentional (purposeful) selection through institutions was used to obtain data. Data collection was carried out using a semi- structured interview. Data interpretation was performed based on the selection of relevant information. Sample: The research sample included 5 semi-structured interviews with addiction specialists in this county, Maryland, including a visit to the Outpatient Addiction Treatment Center and the state therapeutic center Avery Road. The research sample also included fixation and analysis of written materials. Results:... Východiska: V USA dochází v posledních letech k výraznému vzestupu užívání metamfetaminu a v důsledku toho přibývá počet úmrtí na předávkování. V roce 2020 tuto látku užilo 2,6 milionů občanů této země. V rámci odborné literatury nejsou důvody vedoucí k tomuto trendu popsány, ani není tato problematika zdokumentována z pohledu jednotlivých států USA. Cíle: Cílem této bakalářské práce je popsat užívání metamfetaminu v okresu Montgomery ve státě Maryland. Na základě studia problematiky metamfetaminu v tomto okresu je pak následným cílem této práce zhodnotit současnou péči o uživatele metamfetaminu. Metody: Pro zpracování dat byl použit kvalitativní přístup. V rámci analýzy dat byly použity metody vyhledávání vzorců a barvení textu. K získání dat byla použita metoda záměrného (účelového) výběru přes instituce a sběr dat byl prováděn pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Interpretace dat byla provedena na základě výběru relevantních informací. Soubor: Výzkumný soubor zahrnoval 5 polostrukturovaných rozhovorů s experty v adiktologii v tomto okresu, ve státě Maryland, včetně návštěvy centra pro ambulantní adiktologickou péči a státního terapeutického centra Avery Road. Výzkumným souborem byla také fixace a analýza písemných materiálů. Výsledky: V okrese Montgomery je zaznamenán nejnižší počet jedinců,... Klíčová slova: metamfetamin; okres Montgomery; Maryland; USA; péče; methamphetamine; Montgomery County; Maryland; USA; care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současná problematika užívání metamfetaminu a podpůrná péče o jeho uživatele se zaměřením na okres Montgomery, stát Maryland v USA

Background: In the United States, methamphetamine use has increased significantly in recent years, resulting in an increase in overdose deaths. In 2020 alone, 2.6 million people in the country used ...

Pacák, Michaela; Šejvl, Jaroslav; Barták, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze