Počet nalezených dokumentů: 358
Publikováno od do

Analýza vybraných učebnicových souborů pro výuku německého jazyka z hlediska osvojování gramatiky
Rudzanová, Tereza; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2022 - německý
Klíčová slova: gramatika; němčina jako cizí jazyk; učebnice; vyučování němčiny jako cizího jazyka; analýza učebnic; zprostředkovávání gramatiky v učebnicích; RVP ZV; Standardy RVP ZV; grammar; German as a foreign language; coursebook; teaching German as a foreign language; analysis of the coursebooks; explanation of grammar in coursebooks; RVP ZV; The Standards RVP ZV Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza vybraných učebnicových souborů pro výuku německého jazyka z hlediska osvojování gramatiky

Rudzanová, Tereza; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

Recepce Arthura Schnitzlera v české a německo-české literatuře
Balvínová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weiland, Marc
2022 - německý
The thesis introduces the reception of the oeuvre of one of the leading forces behind Viennese modernism in Czech and German-speaking literary and theatre life in the Czech lands. First, there is a brief introduction of Schnitzler's poetics and the broader context of the relationships between Czech and Viennese modernism under scrutiny. After that, the thesis focuses on the beginnings of the reception of Schnitzler's work in the Czech lands and further maps the important streams of reception in Czech and in German-speaking critique and in reactions of the personae involved in cultural life of the Czech lands. It attempts to find out how the local Czech and German reception of Schnitzler was on the Prague stages and which analogical or contradicting tendencies can be observed in the literary critical and essayistic interpretations. The reception during the author's lifetime is enriched by (possible) immediate personal contact, therefore the investigation is limited to the period until Schnitzler's death in 1931. Klíčová slova: Arthur Schnitzler|Wiener Moderne|deutsche und tschechische Prager Theaterszene|Rezeption|Dramatik|Literatur|Deutsch; Arthur Schnitzler|Viennese Modernism|German and Czech Prague theater scene|reception|drama|literature|German Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Recepce Arthura Schnitzlera v české a německo-české literatuře

The thesis introduces the reception of the oeuvre of one of the leading forces behind Viennese modernism in Czech and German-speaking literary and theatre life in the Czech lands. First, there is a ...

Balvínová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weiland, Marc
Univerzita Karlova, 2022

Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Komentovaný překlad vybraných kapitol
Špačková, Hana; Tichák, Viktor; Vachková, Marie
2022 - německý
The aim of this thesis is to create an annotated translation of chapters selected from the text Bilder deiner großen Liebe by Wolfgang Herrndorf. Initially, the source text is analysed according to Christiane Nord's method (Nord 2009). The actual translation follows. The annotation comes after it. This part of the thesis focuses on the translation method used, translation problems, and the typology of translation shifts which are a means of preserving the core meaning of the source text during the translation process. Cílem bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol textu Wolfganga Herrndorfa Bilder deiner großen Liebe. Nejprve je provedena předpřekladová analýza podle metody Christiane Nord (Nord 2009). Na ni navazuje samotný překlad. Za překladem je umístěn komentář. Tato část práce je zaměřena na užitou metodu překladu, problematické pasáže a posuny, které vznikly během překladatelského procesu, aby se v českém překladu zachoval invariant výchozího textu. Klíčová slova: kommentierte Übersetzung|Übersetzungsanalyse|Übersetzungsprobleme|Translatologie|kontrastive Linguistik|Wolfgang Herrndorf|Christiane Nord; annotated translation|translation analysis|translation problems|translatology|contrastive linguistics|Wolfgang Herrndorf|Christiane Nord Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Komentovaný překlad vybraných kapitol

The aim of this thesis is to create an annotated translation of chapters selected from the text Bilder deiner großen Liebe by Wolfgang Herrndorf. Initially, the source text is analysed according to ...

Špačková, Hana; Tichák, Viktor; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Proměny lásky v baladách Theodora Fontana
Hamerníková, Kateřina; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2022 - německý
Klíčová slova: Theodor Fontane; láska; balada; žena; muž; rodičovská láska; přátelství; naplnění; zrada; odpuštění; Theodor Fontane; love; ballad; female; male; parental love; friendship; fulfillment; betrayal; forgiving Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměny lásky v baladách Theodora Fontana

Hamerníková, Kateřina; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Ztvárnění generační problematiky ve třech dramatických dílech (od G. E. Lessinga, F. Schillera und W. Hasenclevera)
Tranová, Huyen Chau; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2021 - německý
The presented bachelor thesis deals with the literary depiction of generational issues in three dramatic works: Emilia Galotti (1772) by Gotthold Ephraim Lessing, Kabale und Liebe (1784) by Friedrich Schiller and Der Sohn (1914) by Walter Hasenclever. In the first part, I try to approach the literary epochs in which the selected authors worked - the Enlightenment, the Storm and Defiance movement, expressionism, their lives and literary works. Furthermore, I analytically deal with selected works from the point of view of inspiration, connection with the thinking of the appropriate time and the characteristics of individual characters. In the last chapter, I focus on the elements of generational conflict, especially between which characters it occurs. The aim of the work is to interpret the generational conflict in individual works, to compare the ways in which such a conflict occurs in the contemporary social context, in which the authors of different literary epochs resemble or differ and what led them to choose this topic for their dramas. KEYWORDS generational conflict, Enlightenment, Storm and Defiance movement, expressionism, drama Předložená bakalářská práce se zabývá literárním ztvárněním generační problematiky ve třech dramatických dílech: Emilia Galotti (1772) od Gottholda Ephraima Lessinga, Kabale und Liebe (1784) od Friedricha Schillera a Der Sohn (1914) od Waltera Hasenclevera. V první části se snažím o přiblížení literárních epoch, ve kterých vybraní autoři působili - osvícenství, hnutí Bouře a vzdoru, expresionismus, jejich života a literární tvorby. Dále se analyticky zabývám vybranými díly z pohledu inspirace, souvislosti s myšlením odpovídající doby a charakteristikou jednotlivých postav. V poslední kapitole se soustřeďuji na prvky generačního konfliktu, zejména na to, mezi jakými postavami se vyskytuje. Cílem práce je interpretovat ztvárněný generační konflikt v jednotlivých dílech, dále porovnat způsoby, jak se v dobovém společenském kontextu takový konflikt objevuje, v čem se autoři různých literárních epoch případně shodují či odlišují v jeho literárním uchopení a co je vedlo k tomu, aby zvolili pro svoje dramata toto téma. KLÍČOVÁ SLOVA generační konflikt, osvícenství, hnutí Bouře a vzdoru, expresionismus, drama Klíčová slova: generační konflikt; osvícenství; hnutí Bouře a vzdoru; expresionismus; drama; generational conflict; Enlightenment; Storm and Defiance movement; expressionism; drama Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ztvárnění generační problematiky ve třech dramatických dílech (od G. E. Lessinga, F. Schillera und W. Hasenclevera)

The presented bachelor thesis deals with the literary depiction of generational issues in three dramatic works: Emilia Galotti (1772) by Gotthold Ephraim Lessing, Kabale und Liebe (1784) by Friedrich ...

Tranová, Huyen Chau; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2021

Vražda dítěte jako motiv v dramatech hnutí Bouře a vzdor. Srovnání vražedkyně dítěte v dramatu Heinricha Leopolda Wagnera Die Kindermörderin a Johanna Wolfganga Goetha Faust I.
Křemenáková, Anna; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2021 - německý
Klíčová slova: Kindermörderin; Heinrich Leopold Wagner; Faust; Johann Wolfgang Goethe; Sturm und Drang-Bewegung; das präromantische Drama; Child murderer; Heinrich Leopold Wagner; Faust; Johann Wolfgang Goethe; Sturm und Drang movement; pre-romantic drama Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vražda dítěte jako motiv v dramatech hnutí Bouře a vzdor. Srovnání vražedkyně dítěte v dramatu Heinricha Leopolda Wagnera Die Kindermörderin a Johanna Wolfganga Goetha Faust I.

Křemenáková, Anna; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2021

Ženské postavy v románu "Polednice" od Julie Franckové
Láfová, Tereza; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2021 - německý
Klíčová slova: Německá próza; ženské postavy; problematika rodiče a děti; german prose; female characters; problems between childern and parents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ženské postavy v románu "Polednice" od Julie Franckové

Láfová, Tereza; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Ženské postavy v románu Drei Frauen und ich od Oskara Bauma
Káninská, Eliška; Glosíková, Viera; Kafka, Clemens
2021 - německý
Klíčová slova: německojazyčná literatura z Prahy;próza Oskara Bauma; ženy-literární postavy; slepota; vztahy; German literature in Prag; prose by Oskar Baum; woman-literary characters; blindness; relation ships Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ženské postavy v románu Drei Frauen und ich od Oskara Bauma

Káninská, Eliška; Glosíková, Viera; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2021

Zobrazení generace přelomu tisíciletí v románu Leifa Randta Allegro Pastell
Žigo, Rebecca; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
2021 - německý
The presented bachelor's thesis deals with the portrayal of the millennial generation in contemporary literature and focuses on the novel Allegro Pastell (2020) by the German writer Leif Randt. The millennial generation, also called Generation Y, is dealt with in academic literature as well as in fiction and its depiction can be found in several contemporary novels. The novel Allegro Pastell, which describes a long-distance relationship between two millennial protagonists, received attention and several prestigious nominations concerning its portrayal of the aforementioned generation. This thesis examines whether and to what extent the protagonists of the novel reflect their generation and compares their representation in the novel with academic literature. Furthermore, the author Leif Randt and the millennial generation are presented in this work. An in-depth analysis of the novel represents the main part of the thesis. The paper can be used to become familiar with both the novel and the topic of the millennial generation in literature. KEYWORDS millennial generation, Generation Y, millennials, millennial literature, contemporary literature, Leif Randt, Allegro Pastell, novel analysis Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením generace přelomu tisíciletí v současné literatuře a zaměřuje se na román Allegro Pastell (2020) německého spisovatele Leifa Randta. Generací přelomu tisíciletí, známé také jako generace Y, se zabývá odborná literatura i beletrie, a její obraz lze najít v několika současných románech. Románu Allegro Pastell, který vypráví o vztahu na dálku dvou hlavních hrdinů, představitelů generace přelomu tisíciletí, se díky souvislosti s popisem výše zmíněné generace dostalo pozornosti a několika prestižních nominací. Hlavním zkoumaným tématem této práce je jakým způsobem a zda vůbec protagonisté románu odrážejí svou generaci, což je uskutečňováno i na základě porovnání s odbornou literaturou. Dále je v této práci představen autor Leif Randt a generace přelomu tisíciletí. Hlavní částí je hloubková analýza románu. Práce může sloužit k porozumění a seznámení se s románem i s tématem generace přelomu tisíciletí v literatuře. KLÍČOVÁ SLOVA generace přelomu tisíciletí, generace Y, mileniálové, literatura přelomu tisíciletí, současná literatura, Leif Randt, Allegro Pastell, analýza románu Klíčová slova: generace přelomu tisíciletí; generace Y; mileniálové; literatura přelomu tisíciletí; současná literatura; Leif Randt; Allegro Pastell; analýza románu; millennial generation; Generation Y; millennials; millennial literature; contemporary litera-ture; Leif Randt; Allegro Pastell; novel analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zobrazení generace přelomu tisíciletí v románu Leifa Randta Allegro Pastell

The presented bachelor's thesis deals with the portrayal of the millennial generation in contemporary literature and focuses on the novel Allegro Pastell (2020) by the German writer Leif Randt. The ...

Žigo, Rebecca; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2021

Téma osamělosti v šachové novele od Stefana Zweiga
Primusová, Lucie; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2021 - německý
Klíčová slova: Německá próza; osamělost; prožitek osamělosti; šachová novela; sociální izolace; samota; osamělý; German prose; Loneliness; feeling of loneliness; Chess Story; social isolation; being alone; lonely Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Téma osamělosti v šachové novele od Stefana Zweiga

Primusová, Lucie; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze