Počet nalezených dokumentů: 400
Publikováno od do

Obrazy dětství jako samostatné životní etapy a jako základu života v dospělosti v novelách Theodora Storma Pole Poppenspäler a Der Schimmelreiter
Dostálová, Michaela; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2024 - německý
Klíčová slova: Theodor Storm; poetický realismus; novela; dětství; dětský protagonista; dětská hra; dospívání; láska; dětský protagonista jako dospělý; postižené dítě; Theodor Storm; poetic realism; novella; childhood; child hero; childhood games; coming of age; love; child hero as a grown-up; disabled child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obrazy dětství jako samostatné životní etapy a jako základu života v dospělosti v novelách Theodora Storma Pole Poppenspäler a Der Schimmelreiter

Dostálová, Michaela; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2024

Německé vlivy v oblasti Spíše na rovině lexikální
Bizubová, Eva; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
2024 - německý
Klíčová slova: sociolingvistika; Spiš; dějiny; převzaté slovo; německá slovní zásoba; sociolinguistics; Zips; History; Loanword; German vocabulary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Německé vlivy v oblasti Spíše na rovině lexikální

Bizubová, Eva; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2024

Vliv používání sprostých slov u počítačových her měřený na let's-play videích na řeč mladistvých
Šindelka, Jan; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2024 - německý
This bachelor's thesis deals with the issue of using swear words while playing computer games. The question of whether playing computer games influences the use of profanity in youth language will be answered. The work will be watching selected "Let's Players" who play and comment on computer games, of which they make a video recording, which they later publish on, for example, YouTube or similar online platforms. On the basis of these videos, research into the speech used will be carried out. In this work, video recordings will be analyzed with an emphasis on the use of few words. Individual dirty words will be analyzed using the Duden dictionary. The possible influence of the English language on the use of profanity in the German language will also be investigated. Key words: Swear words, computer games, let's play, colloquial speech, youth speech Tato bakalářská práce se věnuje problematice používání sprostých slov při hraní počítačových her. Bude zodpovězena otázka, zda hraní počítačových her má vliv na používání sprostých slov v jazyce mládeže. V práci budou sledování vybraní "Let's Playeři", kteří hrají a komentují počítačové hry, z nichž pořizují videozáznam, který později zveřejňují například na YouTube nebo podobné online platformy. Na základě těchto videozáznamů bude prováděn výzkum použité řeči. V této práci budou analyzovány videozáznamy s důrazem na používání sporostech slov. Jednotlivá sprostá slova budou analyzovány pomocí slovníku Duden. Bude také zkoumán případný vliv anglického jazyka na používání sprostých slov v německém jazyce. Klíčová slova: Sprostá slova, počítačové hry, Let's Play, hovorová řeč, řeč mladistvých Klíčová slova: Sprostá slova; Počítačové hry; Let's Play; Hovorová řeč; Řeč mladistvých; Swear words; Computer games; Let's Play; Colloquial speech; Youth speech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv používání sprostých slov u počítačových her měřený na let's-play videích na řeč mladistvých

This bachelor's thesis deals with the issue of using swear words while playing computer games. The question of whether playing computer games influences the use of profanity in youth language will be ...

Šindelka, Jan; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2024

Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové
Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2024 - německý
This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The theoretical part analyzes different language varieties and their occurrence in the Austrian context. This includes terms such as "variety," "dialect," and "colloquial language," as well as specific characteristics of the German language in Austria, including austriacisms. This part serves as a basis for understanding the linguistic phenomena analyzed in the practical part. The analytical part then examines austriacisms in "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse" by Christine Nöstlinger. This part identifies and analyses these linguistic phenomena and examines whether they are recognized and used by people in the age groups 10-13 years and 14-17 years. The results confirm the hypothesis that these expressions are generally recognized and commonly used in current communication. Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jazykového fenoménu známého jako "austriacismy" a jeho používání v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a analytické. V teoretické části jsou analyzovány různé jazykové variety a jejich výskyt v kontextu. To zahrnuje pojmy jako "varieta", "dialekt" a "hovorový jazyk", jakož i specifické charakteristiky německého jazyka v Rakousku, včetně austriacismů. Tato část slouží jako základ pro pochopení jazykových jevů, které jsou analyzovány v praktické části. Analytická část se pak zaměřuje na konkrétní zkoumání austriacismů v díle Christine Nöstlingerové "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse". Tato část identifikuje a analyzuje tyto jazykové jevy a zkoumá, zda jsou rozpoznávány a používány osobami ve věkových skupinách 10-13 let a 14-17 let. Výsledky potvrzují hypotézu, že tyto výrazy jsou obecně uznávané a běžně používané v současné komunikaci. Klíčová slova: austriacismy; rakouská dětská literatura; Christine Nöstlingerová; sociolingvistický výzkum; austriacisms; Austrian children's literature; Christine Nöstlinger; sociolingvistics research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové

This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The ...

Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2024

Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové
Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2024 - německý
The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy lifestyle in the office with the help of yoga practice. The thesis is divided into a practical and a theoretical part: the first part is a translation of the original text from Czech into German and the second part is a commentary on the translation. The commentary consists of a translation analysis of the source text based on Christiane Nord's method, translation methods, translation difficulties and possible solutions. Předmět bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Jóga mezi e-maily od Heleny Nehasilové. Autorka se v této knize zabývá zdravím životním stylem v kanceláři s pomocí jógové praxe. Práce je rozdělená na praktickou a teoretickou část: první část tvoří překlad výchozího textu z češtiny do němčiny a druhou část odborný komentář. Komentář se skládá z překladatelské analýzy výchozího textu podle Christiane Nordové, z překladatelské metody, překladatelských problémů a možných řešení. Klíčová slova: komentovaný překlad|překladatelské problémy|jóga|kancelář; annotated translation|translation problems|yoga|office Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové

The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy ...

Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2024

Greenwashing v jazyku reklamy
Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
2024 - německý
Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be environmentally friendly and doing something for the climate is growing. They present their commitments in sustainability reports, paint their brands green and invest in advertising portraying them as great fighters against climate change. When these statements are false, such advertising can be described as greenwashing. But it can be hard to spot. The aim of this bachelor thesis is to analyze the linguistic devices in advertising related to the topic of sustainability and to find out which ones are repeated. First, the language of advertising and greenwashing will be introduced, then the methods of analysis, and, finally, individual examples of advertisements will be characterized and analyzed. Certain keywords, metaphors, syntax and corpus will be considered in the analysis. The work of Nina Janich, Peter Grice or Armin Burkhardt will also be used as a starting point for the analysis. Finally, the advertising posters, videos or other advertising texts of specific companies (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE and Frosch) will be critically examined and compared with other climate promises of the companies in... V současné době jsou témata ochrany životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější také proto, že klimatická změna rychle postupuje. S tím roste počet podniků, které tvrdí, že jsou šetrné k životnímu prostředí a dělají něco pro klima. Prezentují svoje závazky ve zprávách o udržitelnosti, malují své značky nazeleno a investují do reklamy, v níž jsou zobrazeny jako velcí bojovníci proti změnám klimatu. Jestliže tyto výroky neodpovídají pravdě, mohou být tyto reklamy označeny za greenwashing. Ten ale může být těžké poznat. Cílem této bakalářské práce je analyzovat jazykové prostředky v reklamě, jež se týká tématu udržitelnosti, a zjistit, které z nich se opakují. Nejprve budou představeny jazyk reklamy a greenwashing, poté metody analýzy a nakonec budou charakterizovány a rozebrány jednotlivé příklady reklam. Při analýze budou posouzena určitá klíčová slova, metafory, syntax a slovní zásoba. Jako výchozí bod analýzy budou také použity práce Niny Janich, Petera Grice nebo Armina Burkhardta. Na závěr budou reklamní plakáty, videa nebo další reklamní texty konkrétních firem (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE a Frosch) zkoumány kriticky a porovnány s dalšími klimatickými sliby daných podniků, aby bylo možné posoudit, zda tyto reklamy odpovídají definici greenwashingu, nebo zda skutečně ukazují, co... Klíčová slova: jazyk reklamy; greenwashing; udržitelnost; lingvistická analýza; the language of advertising; greenwashing; sustainibility; linguistic analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Greenwashing v jazyku reklamy

Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be ...

Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2024

Komentovaný překlad tří vybraných článků z časopisu Fórum ochrany přírody 01/2022
Zejdová, Eliška; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2023 - německý
Fórum ochrany přírody 01/2022 1 ANALÝZY A KOMENTÁŘE 2022 01 Fórumochrany přírody NOVÉ VÝZVY OCHRANY PŘÍRODY BILANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET V OCHRANĚ PŘÍRODY Fórum ochrany přírody 01/20222 EDITORIAL Vážené čtenářky a čtenáři, nacházíme se v bodu, který vyzývá nejen k ohlédnutí a rekapitulaci předcházejícího obdo- bí, ale na tomto základě i k plánování budouc- nosti. Alespoň do té míry, do jaké jí objektivně plánovat lze. Proč se máme ohlížet a kout nové plány? Roz- hodně ne(jen) kvůli válce na Ukrajině, která jistě na dlouhou dobu znatelně změní priority vlády, státu, i postoje společnosti. Na podzim 2021 se ustavila nová vláda, a s ní i vize prostřednic- tvím jejího programu. To je po předcházejících osmi letech ve stojatých až stagnujících vodách zásadní změna, a snad i naděje. Proto jsme pro vás v tomto čísle připravili mozaiku názo- rů vybraných expertů na uplynulé období, ale také představení nového ideového směřování Ministerstva životního prostředí. Je zřejmé, že současným problémem není ab- sence legislativních nástrojů, strategií, a dopo- sud v zásadě ani nedostatek finančních a per- sonálních kapacit. Co chybělo, je nesoulad mezi plány, strategickým plánováním a faktickou im- plementací. Z určitého úhlu pohledu samozřej- mě není "lidí a peněz" nikdy dost. Takový pohled ovšem nereflektuje omezené... Bachelorarbeit Kommentierte Übersetzung von drei ausgewählten Artikeln aus der Zeitschrift Fórum ochrany přírody 01/2022 vorgelegt von Eliška Zejdová Matrikelnummer: 3740767 Erstbetreuer (Universität Leipzig) : Dr. Christof Heinz Zweitbetreuerin (Univerzita Karlova) : Dr. Astrid Winter Leipzig, August 2023 Selbstständigkeitserklärung Ich erkläre hiermit, dass ich zur Anfertigung der vorliegenden Arbeit keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel und keine nicht genannte fremde Hilfe in Anspruch genommen habe. Alle Zitate aus der Primär- und Sekundärlitertur, einschließlich Zitaten aus Internetquellen und von elektronischen Datenträgern, habe ich an der jeweiligen Textstelle markiert (direkte Zitate in Anführungszeichen) und einschließlich der zugehörigen Seitenangabe belegt. Die verwendete Primär- und Sekundärliteratur habe ich mit vollständigen bibliographischen Daten in der Bibliographie am Ende der Arbeit alphabetisch gelistet. Bei Internetquellen habe ich mein Zugriffsdatum mit angegeben. Die Arbeit wurde nicht für andere Prüfungszwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass eine unwahrheitsgemäße Erklärung als Täuschung im Sinne von § 13 (3) in Verbindung mit § 21 (1) der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch-Deutsch an der... Klíčová slova: ochrana přírody|Natura 2000|Zelená dohoda|dotace|Evropská komise; environment protection|Natura 2000|Green Deal|subsidies|European Comission Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komentovaný překlad tří vybraných článků z časopisu Fórum ochrany přírody 01/2022

Fórum ochrany přírody 01/2022 1 ANALÝZY A KOMENTÁŘE 2022 01 Fórumochrany přírody NOVÉ VÝZVY OCHRANY PŘÍRODY BILANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET V OCHRANĚ PŘÍRODY Fórum ochrany přírody 01/20222 EDITORIAL ...

Zejdová, Eliška; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2023

In Corpore sano, mens sana? Román Corpus Delicti (2009) od Juli Zeh a aktuální koronavirové diskurzy v České republice a v Německu
Talácková, Barbora; Charvát, Filip; Zbytovský, Štěpán
2023 - německý
The book Corpus Delicti by Juli Zeh, published in 2009, has become very relevant and much discussed with the appearance of the Covid pandemic. The media often uses words such as "prophetic" and "visionary" because the book describes themes and events that are too reminiscent of the realities during the pandemic. This work analyzes the work and the political system it describes, along with its jurisprudence and positions in society. It also reconstructs the discourses of freedom and security in the 21st century and the Corona discourses related to them. Subsequently, a comparison of Corpus Delicti and the Corona discourses is made, focusing mainly on differences and parallels between the political systems. Kniha Corpus Delicti od Juli Zeh, vydaná v roce 2009, se stala velmi aktuální a hojně diskutovanou v souvislosti s výskytem pandemie Covid. Média často používají slova jako "prorocký" a "vizionářský", protože kniha popisuje témata a události, které až příliš připomínají realitu během pandemie. Tento článek analyzuje dílo a politický systém, který popisuje, spolu s jeho judikaturou a pozicemi ve společnosti. Rekonstruovány jsou jak diskurzy svobody a bezpečnosti v 21. století, tak s nimi související diskurzy ohledně Coronavirové pandemie. Následně je provedeno srovnání Corpus Delicti a coronavirových diskurzů, přičemž je pozornost věnována především rozdílům a paralelám mezi oběma politickými systémy. Klíčová slova: diskurzy|koronavirus|Juli Zeh|Corpus Delicti|Německo|Česká republika|volby|zdravotní diktatura|analýza|zdraví|pandemie; discourses|Coronavirus|Juli Zeh|Corpus Delicti|Germany|Czech Republic|elections|health dictatorship|analysis|health|pandemic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
In Corpore sano, mens sana? Román Corpus Delicti (2009) od Juli Zeh a aktuální koronavirové diskurzy v České republice a v Německu

The book Corpus Delicti by Juli Zeh, published in 2009, has become very relevant and much discussed with the appearance of the Covid pandemic. The media often uses words such as "prophetic" and ...

Talácková, Barbora; Charvát, Filip; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2023

Co je "změna klimatu"? Vyjednávání významu v současném diskursu.
Černý, Jan; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2023 - německý
In this paper will be investigated what is the actual meaning of climate change (Klimawandel). Since it is a problem of semiotic nature, Peirce's conception of the sign, especially the assignation of signifier to the signified, will be taken as a starting point. This is the fundamental principle of the pragmatic approach to meaning (negotiation of meaning). Language corpora and lexical feature maps (SOMs) are used to analyze the language context of climate change (Klimawandel). It will be examined how meaning is currently defined in dictionaries of the German language. Texts from politics, industry and science are analyzed to shed light on the process of negotiating of meaning in these contexts. This paper also aims to make a general contribution to the discussion on climate change. Tato práce se zabývá otázkou, jaký je skutečný význam spojení změna klimatu (Klimawandel). Jelikož se jedná o problém sémiotické povahy, práce vychází z Peircova pojetí znaku, zejména z přiřazování označujícího k označovanému. Jedná se o základní princip pragmatického přístupu k významu (negotiation of meaning). K analýze jazykového prostředí slova Klimawandel (klimatická změna) jsou využity jazykové korpusy a mapy (SOM). Je osvětleno, jak je význam v současnosti definován ve slovnících německého jazyka. Analyzovány jsou texty z oblasti politiky, průmyslu a vědy, aby mohl být přiblížen proces vyjednávání významu v těchto kontextech. Cílem této práce je také přispět obecně k diskusi o klimatické změně. Klíčová slova: klimatická změna|vyjednávání významu|negotiation of meaning|pragmatika|sémiotika|znak; climate change|negotiation of meanin|pragmatics|semiotics|sign Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Co je "změna klimatu"? Vyjednávání významu v současném diskursu.

In this paper will be investigated what is the actual meaning of climate change (Klimawandel). Since it is a problem of semiotic nature, Peirce's conception of the sign, especially the assignation of ...

Černý, Jan; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Analýza a zpracování terminologie z oblasti chovu koní a jezdectví ve Velkém německo-českém akademickém slovníku.
Zachrdlová, Lucie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2023 - německý
The presented bachelor thesis concentrates on the analysis and elaboration of the terminology in the field of horse breeding and horsemanship in the Large German-Czech Academic Dictionary, according to the requirements of the lexical database LGCAD. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is based on modern lexicographical literature, defines the term of professional language, professional terminology, and terminological dictionary, and deals with the professional language of horse breeding and horsemanship. The main part of the thesis deals with critical analyses of the treatment of terms in various handbooks, focusing on several items such as morphology extent, and quality of equivalence, registration of typical collocation, terminological synonymy and lexicographic example, and bringing to justice several terminological inaccuracies found in the available literature. The practical part consists of fifty elaborated terms from the field of horse breeding and horsemanship. Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou a zpracováním terminologie z oblasti chovu koní a jezdectví ve Velkém německo-českém akademickém slovníku, a to dle nároků lexikální databáze VNČAS. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z moderní lexikografické literatury, definuje termín odborného jazyka, odborného lexika i terminologického slovníku, zabývá se také odborným jazykem chovu koní a jezdectví. Stěžejní část práce se zabývá kritickými analýzami zpracování termínů v různých příručkách, které se zaměřují na řadu položek jako např. morfologie, rozsah a kvalita ekvivalence, podchycení typické kolokability, terminologická synonymie a lexikografický příklad, a uvádí na pravou míru několik terminologických nepřesností, které lze nalézt v dosavadní literatuře. Praktická část je tvořena padesáti zpracovanými termíny z oblasti chovu koní a jezdectví. Klíčová slova: chov koní|jezdectví|termín|terminologie|lexikologie|lexikografie|němčina|čeština|heslová stať|terminologická synonyma; horse breeding|horsemanship|term|terminology|lexicology|lexicography|German|Czech|entry|terminological synonymy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a zpracování terminologie z oblasti chovu koní a jezdectví ve Velkém německo-českém akademickém slovníku.

The presented bachelor thesis concentrates on the analysis and elaboration of the terminology in the field of horse breeding and horsemanship in the Large German-Czech Academic Dictionary, according ...

Zachrdlová, Lucie; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze