Počet nalezených dokumentů: 95
Publikováno od do

Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice
Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
2022 - ruský
Klíčová slova: motivace; změna jazyka; migranti ze zemí SNS; jazyková gramotnost; mezijazykový transfer; jazyková atrice; motivation; language change; migrants from the CIS countries; language literacy; language transfer; language attrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice

Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - ruský
This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEYWORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, New Year, Christmas, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce přináší srovnání významných církevních a světských svátků, jako jsou Vánoce, Silvestr, Masopust a Velikonoce. Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků, analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní zhodnotit kvalitu prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Nový rok, Vánoce, Masopust, Velikonoce Klíčová slova: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina
Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2022 - ruský
In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the elements of imaginism by analysing his poems related to the Imaginist Movement and figure out why he later stepped back from this literature movement and make conclusion about imaginism influence on his later works. Ve své bakalářské práci vysvětlím, co to je imažinismus, zmíním se o historii jeho vzniku a jeho prvcích. Řeknu něco o představitelích, kteří byli součástí "Řády imažinistů", jehož účastníkem byl i Sergej Jesenin. Součástí práce bude analýza děl Sergeje Jesenina, budou popsány prvky imažinismu v jeho básní z doby "Řády imažinkstů". Vysvětlím, proč se básník později odklonil od tohoto literárního směru a učiním závěr o vlivu imažinismu na jeho pozdější Klíčová slova: Есенин|имажинизм|анализ|метафора; Esenin|imaginism|analysis|metaphor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina

In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the ...

Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí
Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
2022 - ruský
The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is paid to the current state of the Roerich movement on the example of its three organizations, namely in Russia, Latvia and the USA. The study is based on available literature and sources, but primarily on interviews with leading representatives of the two Roerich organizations, through a comparative analysis, their common features and differences are described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce se zabývá Rerichovským hnutím, které vzniklo ve 20. letech 20. století a brzy rozšířilo svou působnost do řady směrů a skupin po celém světě. Zaměřuje se na současný stav Rerichovského hnutí na příkladu tří jeho organizací, konkrétně v Rusku, Lotyšsku a Spojených státech. Výzkum se opírá o dostupnou literaturu a zdroje, ale především o interview s vedoucími představiteli dvou rerichovských organizací, popisuje pomocí srovnávací analýzy jejich společné rysy a rozdíly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: Rerichovské hnutí|Nikolaj Rerich|nová náboženská hnutí; Roerich movement|Nicholas Roerich|new religious movements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí

The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is ...

Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
Univerzita Karlova, 2022

Ruský newspeak
Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2022 - ruský
At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as the statements made by politicians and public figures, in order to eventually define and formulate the main features and characteristics of this highly politicized language of modern Russia. It is important to emphasize that in this work, "newspeak" - the object of our study - is defined as certain elements of lexicon and several morphological and derivational features that are relevant for our study. Our main attention is focused on the search, identification and description of lexical markers of the language of modern Russian propaganda, which in turn affects the language of political and public discussion. In the theoretical part of this work, we used literature, which is dedicated to the study of three Newspeaks - one fictional (the language of Ingsoc from the novel "1984") and two real ones (the language of the Soviet era and the language of the Third Reich), which served as prototypes for the English writer George Orwell during creation of the dystopian novel. After having studied and analyzed these three politicized languages of the past, used by the authorities to spread their ideology, we... Klíčová slova: Новояз|советизмы|Джордж Оруэлл|язык пропаганды|современный русский язык|язык медиа; Newspeak|sovietisms|George Orwell|language of propaganda|modern Russian language|language of mass media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruský newspeak

At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as ...

Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - ruský
This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEY WORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, Christmas, New Year, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce bude přinášet srovnání významných církevních a světskýсh svátků, jako jsou Vánoce Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků,analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní dojít k závěru o kvalitě prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Vánoce, Nový rok, Masopust, Klíčová slova: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století
Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
2021 - ruský
This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites for influence, as well as the consequences of this influence in Russian literature. The work consists of three parts. In the first part, we got acquainted with the facts from the biography of Thomas More, which subsequently left a mark in the works of the author. In addition, we examined the poet's work from the point of view of Russian literary criticism. It is worth noting here that close attention to More's work flared up during the period of his greatest fame. The cycle of poems "Irish Melodies" served as inspiration not only for Russian society, but also interested many other consciousness in European countries. In the second part, we examined how the reforms of Peter I contributed to the emergence of Westernism and Slavophilism and how these tendencies subsequently influenced the perception of the Irish poet by the literary society in Russia, as well as how the traditions of Mohr's work are reflected in the poetry of M. Lermontov and A. Pushkin. The third part is devoted to the history of translations of Thomas Moore's works into Russian by such masters as V. Zhukovsky and I. Kozlov. The final... Tato bakalářská práce zkoumá vliv tvorby irského básníka Thomase Moora na vývoj ruské poezie v 19. století. Cílem práce je stanovení předpokladů pro vliv a důsledků tohoto vlivu v ruské literatuře. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsme se seznámili s fakty z biografie Thomase Moora, který následně zanechal stopu v dílech autora. Kromě toho jsme zkoumali básníkovu tvorbu z hlediska ruské literární kritiky. Zde stojí za zmínku, že se velká pozornost na Mooreovu tvorbu se vzbudila v období jeho největší slávy. Cyklus básní Irské melodie sloužil jako inspirace nejen pro ruskou společnost, ale také zajímal mnoho dalších tvůrců v Evropě. Ve druhé části jsme upozornili na to, jak reformy Petra I. přispěly ke vzniku westernismu a slavofilismu, jak tyto proudy později ovlivnily vnímání irského básníka ruskou literární společností a jak přesně se tradice Mooreovy tvorby odrážejí v poezii M.J. Lermontova a A.S. Puškina. Třetí část je věnována historii překladů děl Thomase Moora do ruštiny. Zde vynikají práce takových mistrů jako V.A. Zhukovsky a I.I. Kozlov. Výzkum je shrnut v závěrečné části práce. Klíčová slova: Томас Мур; русская поэзия; английская литература; Золотой век; влияние; романтизм; рецепция; Thomas Moore; Russian poetry; English literature; Golden Age; influence; romanticism; reception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století

This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites ...

Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2021

Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox Church and different belief system, followers of the Molokan movement were expelled to the Transcaucasian countries, where they became a unifying element in the cultures of Russia and the peoples of Transcaucasia. This topic is an aspect of the current day question of relations between Russia and the countries of the Transcaucasia, which retains its importance today. This work examines the history of the Molokan community in the context of the history of three Transcaucasian countries: Georgia, Armenia and Azerbaijan, and also analyzes the role of this phenomenon in the Transcaucasian region. Keywords: Molokans, spiritual Christianity, Transcaucasia, sectarianism, Russian Empire, Georgia, Armenia, Azerbaijan, history Molokani jsou jedni z nejpozoruhodnějších představitelů ruského sektářství z počátku 19.století, patřící k duchovnímu křesťanství. Kvůli své izolaci od ruské pravoslavné církve a odlišné věrouce byli stoupenci molokanského hnutí vyhoštěni do zakavkazských zemí, kde se stávají sjednocujícím elementem v kulturách Ruska a národů Zakavkazska. Toto téma je aspektem aktuální otázky vztahů mezi Ruskem a zeměmi jižního Kavkazu, který si zachovává svůj význam i v dnešní době. Táto práce zkoumá historii molokanské komunity v kontextu dějin tří zakavkazských zemí: Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, a také analyzuje roli tohoto jevu v Zakavkazsku. Klíčová slova: molokani, duchovní křesťanství, Zakavkazsko, sektářství, Ruská říše, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, dějiny Klíčová slova: Молокане|Россия|Кавказ; Molokans|Russia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku

The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Obraz kinto v ruské kultuře
Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon of the urban culture of Tiflis in the works of the classics of Russian literature. The work deals with the topic of relations between Georgia and Russia, their cooperation, history in a diplomatic, economic and cultural context. Also, the topic of the Armenian society in modern Tbilisi and the areas of their activity is being analyzed. The work contains sources that show the ethnic diversity of the city of Tiflis and describes the role of Armenians in the formation of the city of Tbilisi. Key words: Kinto, stereotype, image, Georgia, Caucasus. Práce odhaluje téma původu kinto, zvláštnosti jeho chování, národnost. Jeho místo v ruské kultuře a propojení s ruskou kulturou. Práce také zmiňuje obraz tohoto jevu městské kultury Tiflisu v dílech klasiků ruské literatury. Práce se zabývá tématem vztahů mezi Gruzií a Ruskem, jejich spoluprací, historií v diplomatickém, ekonomickém a kulturním kontextu. Analyzuje se také téma arménské společnosti v moderním Tbilisi a oblasti jejich činnosti. Práce obsahuje zdroje, které ukazují na etnickou rozmanitost města Tiflis a také popisuje roli Arménů ve formování města Tbilisi. Klíčová slova: Kinto, stereotyp, obraz, Gruzie, Kavkaz. Klíčová slova: Kinto|Tbilisi|stereotyp|obraz|Gruzie|Kavkaz; Kinto|Tbilisi|stereotype|image|Georgia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz kinto v ruské kultuře

The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon ...

Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - ruský
Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of activity of right-wing parties and movements around the world, can be observed. During the political struggle, politicians are able to form certain stereotypes, beliefs and values of the audience with the help of special linguistic means. The aim of the study is to analyze the conceptual metaphors that the "right-wing" politicians use in the discourse about immigration and immigrants. The analysis of the representation of the image of migrants in the discourse of "right-wing" politicians in Russia and the Czech Republic in a comparative aspect is carried out. V současné době jedním z klíčových politických problémů je hledání efektivních způsobů překonání migrační krize. Lze pozorovat rychlý růst sociálního a politického napětí, který vede ke zvýšení činnosti pravicových stran a hnutí po celém světě. V průběhu politické soutěže politici vytvářejí určité stereotypy a hodnoty u publika pomocí specifických jazykových prostředků. Cílem práce je analýza konceptuálních metafor, které pravicoví politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Výzkum se zaměřuje na popis a určení jazykových prostředků, které vytvařejí obraz uprchlíků v diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Klíčová slova: diskurz|politický diskurz|konceptuální metafora|pojmová metafora|kognitivní lingvistika; discourse|political discourse|conceptual metaphor|cognitive linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)

Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze