Počet nalezených dokumentů: 2148
Publikováno od do

Antimikrobiální aktivní peptidy (rešerše)
Jarošová, Sofia; Krátký, Martin; Opálka, Lukáš
2024 - slovenský
Klíčová slova: antimikrobiální léčiva; peptidy; rezistence; antimicrobial drugs; peptides; drug resistance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Antimikrobiální aktivní peptidy (rešerše)

Jarošová, Sofia; Krátký, Martin; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Kapilarizácia a jej ovplyvnenie protilátkou M1043 v pečeni myšieho modelu NASH
Romaňáková, Anna; Němečková, Ivana; Nachtigal, Petr
2024 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kapilarizácia a jej ovplyvnenie protilátkou M1043 v pečeni myšieho modelu NASH

Romaňáková, Anna; Němečková, Ivana; Nachtigal, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Využití ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro současné stanovení: paracetamolu, amoxicilínu a doxycyklínu
Hrašková, Hana; Kubíčková, Anna; Sobotníková, Jana
2024 - slovenský
In this study, a method was developed for the simultaneous determination of three pharmaceutical compounds: amoxicillin, doxycycline, and paracetamol. Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) was employed for the separation. A Kinetex column C18 measuring 100×2,1 mm with a particle size of 1,7 μm was used as the stationary phase. The optimal method was run in gradient mode with a total analysis time of 5 minutes. The mobile phase consisted of a mixture of component A, containing acetonitrile with 0,1% formic acid, and component B, comprising deionized water with 0,1% formic acid. The separation conditions in the column varied according to the following gradient program: 0 - 1,0 min: 10% A (v/v); 1,0 - 1,5 min: 10% → 65% A (v/v); 1,5 - 2,0 min: 65% A (v/v); 2,0 - 2,5 min 65%→10% A (v/v); 2,5 - 5,0 min 10% A (v/v). The pH of the mobile phase was maintained at 2,8. The flow rate was set at 0,3 ml/min, column temperature was maintained at 25řC, and the autosampler temperature was consistently held at 8řC. The injection volume was 1 μl, and analytes were detected using a diode array detector at a wavelength of 245 nm. Drug identification was conducted using a QDA detector set to positive mode with a mass range from 100,00 to 500,00 Da. The method was partially validated by constructing a... V tejto práci bola vyvíjaná metóda pre súčasné stanovenie troch liečivých látok - amoxicilínu, doxycyklínu a paracetamolu. K rozdeleniu bola zvolená metóda ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Ako stacionárna fáza bola použitá kolóna Kinetex C18 s rozmermi 100×2,1 mm a veľkosťou častíc 1,7 μm. Optimálna metóda prebiehala v gradientovom móde s celkovým časom analýzy 5 minút. Ako mobilná fáza bola použitá zmes zložky A, ktorá obsahovala acetonitril s prídavkom 0,1 % mravčej kyseliny a zložky B, ktorá pozostávala z deionizovanej vody s prídavkom 0,1 % mravčej kyseliny. Podmienky v kolóne sa v priebehu separácie menili podľa nasledujúceho gradientového programu: 0 - 1,0 min: 10 % A (obj.%); 1,0 - 1,5min: 10 % → 65 % A (obj. %); 1,5 - 2,0 min: 65 % A (obj. %); 2,0 - 2,5 min 65 % → 10 % A (obj. %); 2,5 - 5,0 min 10 % A (obj. %). Hodnota pH mobilnej fázy bola 2,8. Prietok bol nastavený na 0,3 ml/min, teplota kolóny bola 25 řC a teplota v autosampleri bola po celý čas analýzy udržiavaná na 8 řC. Objem jednotlivých nástrekov bol 1 μl a analyty boli detegované detektorom s diódovým poľom. Detekcia prebiehala pri vlnovej dĺžke 245 nm. Identifikácia liečiv prebehla použitím QDA detektoru, ktorý bol nastavený na pozitívny mód s hmotnostným rozsahom od 100,00 do 500,00 Da. Metóda bola čiastočne... Klíčová slova: RP-UHPLC; paracetamol; amoxicilín; doxycyklín; RP-UHPLC; paracetamol; amoxicilin; doxycycline Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro současné stanovení: paracetamolu, amoxicilínu a doxycyklínu

In this study, a method was developed for the simultaneous determination of three pharmaceutical compounds: amoxicillin, doxycycline, and paracetamol. Ultra-high performance liquid chromatography ...

Hrašková, Hana; Kubíčková, Anna; Sobotníková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Měřící a hodnotící techniky v ošetřovatelské péči
Moncoľová, Zuzana; Jirkovský, Daniel; Haluzíková, Jana
2024 - slovenský
The bachelor's thesis "Measurement and evaluation techniques in nursing care" is devoted to the basic characteristics, negatives and evaluation of individual evaluation and measurement tools. The aim of the work was to find out the knowledge of nurses about currently used measurement and evaluation techniques in nursing care. Another goal was to find out what the nurses consider to be the biggest limits when using rating scales and their interest in education on the issue being addressed. The theoretical part of the thesis contains basic information about the problem being solved, such as a description of selected measurement and evaluation tools. The empirical part presents the results of own research and their comparison with other professional works. The method used in the research was a questionnaire survey using a self-constructed questionnaire that was distributed to practical and general nurses in the university hospital in Motol. Results: Based on their own research, it was found that almost 59 % of respondents do not consider evaluation and measurement techniques as a waste of time, and almost 60 % of respondents state that time is the biggest limitation of evaluation scales. A less positive finding was that only less than 30 % of the respondents had attended a lecture on the topic in the... Bakalárska práca "Meracie a hodnotiace techniky v ošetrovateľskej starostlivosti" sa venuje základnej charakteristike, negatívam a vyhodnocovaniu jednotlivých hodnotiacich a meracích nástrojov. Cieľom práce bolo zistiť znalosti praktických a všeobecných sestier o aktuálne používaných meracích a hodnotiacich technikách v ošetrovateľskej starostlivosti. Ďalším cieľom bolo zistiť čo sestry považujú za najväčšie limity pri používaní hodnotiacich škál a ich záujem o vzdelávanie na riešenú problematiku. V teoretickej časti práce sa nachádzajú základné informácie ohľadne riešenej problematiky ako popis vybraných meracích a hodnotiacich nástrojov. V empirickej časti sú uvedené výsledky vlastného výskumu a ich porovnávanie s ďalšími odbornými prácami. Metódou výskumu bolo dotazníkové šetrenie pomocou dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý bol distribuovaný praktickým a všeobecným sestrám vo Fakultnej nemocnici v Motole. Výsledky: Na základne vlastného výskumu bolo zistené, že takmer 59 % respondentov nepovažuje hodnotiace a meracie techniky ako stratu času a skoro 60 % opýtaných udáva ako najväčší limit hodnotiacich škál čas. Menej pozitívnym zistením bolo, že len necelých 30 % opýtaných absolvovalo v minulosti prednášku na riešené téma. Záver: Z vlastného výskumu je zrejmé, že je potreba upriamiť pozornosť... Klíčová slova: hodnotenie pacienta sestrou; hodnotenie rizík v ošetrovateľskej starostlivosti; stupnica Nortonovej; Waterlowova škála; zdravotná sestra; meracie techniky v ošetrovateľskej starostlivosti; ošetrovateľský proces; škála; assessment of the patient by the nurse; assessment of risks in nursing care; Norton scale; Waterloo score; nurse; measurement techniques in nursing care; nursing process; scale Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měřící a hodnotící techniky v ošetřovatelské péči

The bachelor's thesis "Measurement and evaluation techniques in nursing care" is devoted to the basic characteristics, negatives and evaluation of individual evaluation and measurement tools. The aim ...

Moncoľová, Zuzana; Jirkovský, Daniel; Haluzíková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Zlato na ložiscích vulkanogenních masivních sulfidů obecně a jeho mineralogická vazba na ložisku Zlaté Hory - Západ
Bobko, Simon Mário; Zachariáš, Jiří; Goliáš, Viktor
2024 - slovenský
It is known from previous studies that VMS deposits were formed in the underwater environment in volcanically active areas, e.g. mid-ocean ridges or volcanic arcs. The occurrence is known in many countries around the world, and they are one of the most important sources of zinc, copper, lead, silver and gold in association with secondary elements such as Co, Sn, Ba, S, Se, Mn, Cd, In, Bi, Te, Ga, Ge. Massive sulfide mineralization can occur in host rock types ranging from mafic, felsic to siliciclastic. Typical ore minerals occurring in VMS deposits are, for example, pyrite, chalcopyrite, sphalerite and galena. In the context of gold-enriched VMS deposits, of the world's approximately 800 known VMS deposits, anomalous gold occurrences appear only in some of them. Despite the rare occurrence of gold-rich VMS deposits, Au-VMS are of great economic importance. The task of the research part of the bachelor's thesis is to state the geology and mineralogy of VMS deposits, the distribution and mineralogical bond in these deposits, what are the mechanisms of gold redistribution and what is the geology and mineralogy of the Zlaté Hory - West deposit (ZH-Západ). The stratiform polymetallic deposit Zlaté Hory - West is defined by the mineral association Cu-Zn-(Au). Previous investigations and historical... O ložiskách VMS je z predošlých štúdií známe, že vznikali v podmorskom prostredí vo vulkanicky aktívnych oblastiach, napr. stredooceánske chrbty alebo vulkanické oblúky. Výskyt je známy v mnohých krajinách po celom svete a sú jedným z najdôležitejších zdrojov zinku, medi, olova, striebra a zlata v asociácií s vedľajšími prvkami ako Co, Sn, Ba, S, Se, Mn, Cd, In, Bi, Te, Ga, Ge. Mineralizácia masívnych sulfidov môže prebiehať v druhoch hostiteľských hornín, od mafických, felzických až po siliciklastické. Typické rudné minerály vyskytujúce sa v ložiskách VMS sú napríklad pyrit, chalkopyrit, sfalerit, galenit. V kontexte zlatom obohatených ložisiek VMS sa, vo svetovom objeme približne 800 známych ložísk VMS, anomálne výskyty zlata objavujú iba v niektorých z nich. Aj napriek ojedinelému výskytu VMS ložisiek bohatých na zlato majú Au-VMS veľký ekonomický význam. Úlohou rešeršnej časti bakalárskej práce je uviesť geológiu a mineralógiu VMS ložisiek, distribúciu a mineralogickú väzbu na týchto ložiskách, aké sú mechanizmy redistribúcie zlata a aká je geológia a mineralógia ložiska Zlaté Hory západ. Stratiformné polymetalické ložisko Zlaté Hory - Západ (ZH-Západ) je definované minerálnou asociáciou Cu-Zn-(Au). Predošlé skúmania a historické ťažby potvrdzujú výskyt zrudnenia masívnych sulfidov s výnimočným... Klíčová slova: Ložiská vulkanogénnych masívnych sulfidov; VMS; zlato; Zlaté Hory; mineralógia; Volcanogenic massive sulphide deposits; VMS; gold; Zlaté Hory; mineralogy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlato na ložiscích vulkanogenních masivních sulfidů obecně a jeho mineralogická vazba na ložisku Zlaté Hory - Západ

It is known from previous studies that VMS deposits were formed in the underwater environment in volcanically active areas, e.g. mid-ocean ridges or volcanic arcs. The occurrence is known in many ...

Bobko, Simon Mário; Zachariáš, Jiří; Goliáš, Viktor
Univerzita Karlova, 2024

Voltametrické stanovení nimesulidu na leštěné stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Koščová, Kristína; Vyskočil, Vlastimil; Fischer, Jan
2024 - slovenský
This bachelor thesis focuses on investigating the electrochemical behavior of the substance nimesulide. The stability of the stock solution was monitored using UV-VIS spectrophotometry. A solid silver amalgam electrode with a polished surface was chosen as the working electrode, a silver chloride reference electrode (3M KCl), and a platinum auxiliary electrode were used. For the techniques of DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV), optimal conditions for the determination of nimesulide were sought (optimal pH, range of regenerative potentials). The calibration dependence was measured in concentration ranges of 10−7 , 10−6 , and 10−5 mol/L. In the case of DCV, a linear calibration dependence was achieved in the concentration range of 1-100 μmol/L (with a limit of detection (LD) ≈ 0.27 μmol/L and with a limit of quantification (LQ) ≈ 0.91 μmol/L). In the case of DPV, linearity was achieved in the range of 4-100 μmol/L (LD ≈ 0.60 μmol/L and LQ ≈ 2.0 μmol/L). The developed voltammetric methods were used to determine nimesulide in drinking and well water and in pharmaceutical forms of Nimesil 100 mg and Aulin 100 mg. Táto bakalárska práca sa venuje skúmaniu elektrochemického správania látky nimesulid. Stálosť zásobného roztoku bola sledovaná pomocou UV-VIS spektrofotometrie. Ako pracovná elektróda bola zvolená pevná strieborná amalgámová elektróda s lešteným povrchom, referentná bola argentchloridová elektróda (3M KCl) a pomocná platinová elektróda. Pre techniky DC voltampérometria (DCV) a diferenčná pulzná voltampérometria (DPV) boli hľadané optimálne podmienky pre stanovenie nimesulidu (optimálne pH, rozmedzie regeneračných potenciálov). Kalibračná závislosť bola meraná v koncentračných rádoch 10−7 , 10−6 a 10−5 mol/L. V prípade DCV bola dosiahnutá lineárna kalibračná závislosť v rozsahu koncentrácií 1-100 μmol/L (s detekčným limitom (LD) ≈ 0,27 μmol/L a limitom stanoviteľnosti (LQ) ≈ 0,91 μmol/L). V prípade DPV bola dosiahnutá linearita v rozsahu 4-100 μmol/L (s LD ≈ 0,60 μmol/L a LQ ≈ 2,0 μmol/L). Vyvinuté voltametrické metódy boli využité na stanovenie nimesulidu v pitnej a studňovej vode a v liekových formách Nimesil 100 mg a Aulin 100 mg. Klíčová slova: elektrochemie; DC voltametrie; diferenční pulzní voltametrie; analgetika; léčiva; stříbrná amalgámová elektroda; electrochemistry; DC voltammetry; differential pulse voltammetry; analgesic; drugs; silver amalgam electrode Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Voltametrické stanovení nimesulidu na leštěné stříbrné pevné amalgámové elektrodě

This bachelor thesis focuses on investigating the electrochemical behavior of the substance nimesulide. The stability of the stock solution was monitored using UV-VIS spectrophotometry. A solid silver ...

Koščová, Kristína; Vyskočil, Vlastimil; Fischer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Disperse a personalita
Rišová, Slavomíra; Frynta, Daniel; Sedláček, František
2024 - slovenský
Dispersal of animals is an important area of ecology, the study of which is crucial for understanding population composition and dynamics. The acquired knowledge has broad applications in various fields, whether in the efforts to introduce endangered species or, conversely, to suppress the spread of invasive ones. However, dispersal begins at the individual level, so it is first necessary to determine which traits dispersing individuals possess. One possible aspect in which dispersers may differ from residents is their personality. This bachelor thesis provides a summary of literature that focuses on personality predictors of dispersal, comparing personality traits among each other, both within and across three selected taxa: fish, birds, and representatives of mammals - rodents. The literature suggests that in the context of individual personality, besides others, three main types of dispersal exist. In the first type, primarily observed in early stages of life, dispersal of more submissive individuals of territorial fish and rodents is enforced due to aggression from more dominant individuals. However, in birds, it is necessary to secure suitable territory as quickly as possible, leading to the opposite dependence - earlier dispersal of dominant individuals. The second type involves voluntary... Disperzia zvierat je dôležitou oblasťou ekológie, ktorej štúdium je dôležité pre pochopenie zloženia a dynamiky populácie. Získané poznatky majú široké využitie v rôznych oblastiach, či už v snahe o introdukciu ohrozených druhov, alebo naopak, o potlačenie šírenia tých inváznych. Disperzia však začína na úrovni jedincov, a preto je najskôr potrebné zistiť, ktorými vlastnosťami dispergujúci jedinci disponujú. Jedným z možných hľadísk, v ktorom sa dispergátori môžu od rezidentov líšiť, je ich personalita. Táto bakalárska práca prináša súhrn literatúry, ktorá sa personalitným prediktorom disperzie venuje, porovnáva personalitné rysy medzi sebou, a to v rámci aj naprieč tromi vybranými taxónmi, ktorými sú ryby, vtáky a ako zástupcovia cicavcov - hlodavce. Literatúra naznačuje, že v kontexte personality jedincov existujú, okrem iných, tri hlavné typy disperzie. Prvý typ, uplatňujúci sa hlavne v počiatkoch života, je disperzia submisívnejších jedincov teritoriálnych rýb a hlodavcov vynútená v dôsledku agresie zo strany dominantnejších jedincov. U vtákov je však nutné obsadiť si čo najskôr vhodné teritórium, a preto u nich dochádza k opačnej závislosti - k skoršej disperzii dominantných jedincov. Druhým typom je dobrovoľná disperzia exploračne a lokomočne aktívnych a asociálnych jedincov. Dôležitou... Klíčová slova: disperse; osy personality; dispersal; personality traits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Disperse a personalita

Dispersal of animals is an important area of ecology, the study of which is crucial for understanding population composition and dynamics. The acquired knowledge has broad applications in various ...

Rišová, Slavomíra; Frynta, Daniel; Sedláček, František
Univerzita Karlova, 2024

Chronoterapie jako nový trend v léčbě hypertenze
Pafková, Patrícia; Sumová, Alena; Alánová, Petra
2024 - slovenský
Hypertension is still the leading cause of death and cardiovascular morbidity worldwide, but its long-term control remains unsatisfactory. Blood pressure is subject to certain variability during 24 hours, when its values are 10-20% lower at night than during the day. Due to the new knowledge that the circadian rhythm exists in almost all organ systems, interest in chronotherapy as a new trend in treatment is growing. This bachelor's thesis points out the importance of respecting circadian rhythms and includes current knowledge about chronotherapy of hypertension, together with an analysis of its benefits in the treatment of high blood pressure. Keywords: hypertension, circadian rhytm, antihypertensives, chronotherapy, blood pressure Hypertenzia stále predstavuje celosvetovo hlavnú príčinu smrti a kardiovaskulárnej morbidity, no jej kontrola ostáva dlhodobo neuspokojivá. Krvný tlak podlieha počas 24 hodín určitej variabilite, kedy sú jeho hodnoty v noci o 10-20 % nižšie ako cez deň. Narušenie prirodzeného cirkadiánneho rytmu TK je spájané so zhoršenou kardiovaskulárnou prognózou. Vzhľadom na nové poznatky, že cirkadiánny rytmus existuje takmer vo všetkých orgánových systémoch, rastie záujem o chronoterapiu ako nový trend v liečbe. Táto bakalárska práca poukazuje na dôležitosť rešpektovania cirkadiánnych rytmov a zahŕňa aktuálne poznatky o chronoterapii hypertenzie, spolu s analýzou jej benefitov pri liečbe vysokého krvného tlaku. Kľúčové slová: hypertenzia, cirkadiánny rytmus, antihypertenzíva, chronoterapia, krvný tlak Klíčová slova: chronoterapie; hypertenze; krevní tlak; cirkadiánní hodiny; antihypertenzíva; chronotherapy; hypertension; blood pressure; circadian clock; antihypertensives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chronoterapie jako nový trend v léčbě hypertenze

Hypertension is still the leading cause of death and cardiovascular morbidity worldwide, but its long-term control remains unsatisfactory. Blood pressure is subject to certain variability during 24 ...

Pafková, Patrícia; Sumová, Alena; Alánová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Dopad oteplování na organický uhlík v půdě
Štecová, Michaela; Vindušková, Olga; Jílková, Veronika
2024 - slovenský
Climate change is the main cause of rising global temperatures around the world. Carbon sequestration in terrestrial ecosystems is considered one of the main tools for climate change mitigation, but current estimates of sequestration potential do not include the impacts of future climate change. The aim of this thesis is to summarize our current knowledge on the response of soil organic carbon to warming, alone as well as in combination with other drivers of climate change. A complementary aim is to compare the different methods used to study the impact of warming on soiIncreased temperature causes significant losses of soil carbon, but no consistent effect has been observed in combination with other aspects of climate change. Research suggests that carbon losses depend on the stability of soil fractions, with warming leading to greater decreases in particulate organic matter (POM). The combination of warming with rising CO2 concentration has led to an overall increase in soil carbon, although losses have been observed in combination with drought. When studying the effects of warming on soil carbon stocks, selecting the appropriate method is crucial. Active methods offer precise control but are more expensive and can impact soil biota, whereas passive methods are cheaper but require more time.... Klimatická zmena je hlavnou príčinou zvyšovania globálnej teploty po celom svete. Sekvestrácia uhlíka v terestrických ekosystémoch sa považuje za jeden z hlavných nástrojov na mitigáciu zmeny klímy, avšak súčasné odhady potenciálu sekvestrácie nezahŕňajú vplyvy budúcej klimatickej zmeny. Cieľom tejto práce je zosumarizovať naše súčasné poznatky o reakcii organického uhlíka v pôde na otepľovanie, samostatne, ako aj v kombinácií s ďalšími aspektami klimatickej zmeny. Doplnkovým cieľom je porovnať rôzne metódy používané k štúdiu vplyvu otepľovania na pôdu. Zvýšenie teploty spôsobuje významné straty uhlíka z pôdy, avšak v spojení s ďalšími aspektmi klimatických zmien nebol zaznamenaný jednotný vplyv. Výskumy naznačujú, že straty uhlíka závisia od stability pôdnych frakcií, pričom otepľovanie vedie k väčšiemu poklesu v časticovej organickej hmote (POM). Kombinácia zvyšovania teploty s rastúcou koncentráciou CO2 viedla k celkovému prírastku uhlíka v pôde, naopak v kombinácií so suchom boli zaznamenané straty. Vo výskume vplyvu otepľovania na zásoby uhlíka v pôde je dôležitý výber vhodnej metódy, pretože aktívne metódy umožňujú presnú kontrolu, ale sú nákladné a môžu ovplyvniť pôdnu biotu a naopak pasívne metódy sú lacnejšie, ale vyžadujú viac času. Tieto zistenia zdôrazňujú dôležitosť komplexného výskumu... Klíčová slova: pôdna organická hmota; oxid uhličitý; globálne otepľovanie; priming efekt; stabilita; požiar; soil organic matter; carbon dioxide; global warming; priming effect; stability; fire Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopad oteplování na organický uhlík v půdě

Climate change is the main cause of rising global temperatures around the world. Carbon sequestration in terrestrial ecosystems is considered one of the main tools for climate change mitigation, but ...

Štecová, Michaela; Vindušková, Olga; Jílková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Vliv opioidů na imunitní systém
Miniariková, Nina; Novotný, Jiří; Cimermanová, Veronika
2024 - slovenský
The use of opioids in medicine is necessary as they serve to suppress pain as a part of anesthesia notably during surgical procedures. After that, they help suppress pain during postoperative care and they are also prescribed to patients with chronic pain, for example in the final stages of cancer. However, opioids are among the most abused substances worldwide. The United States of America is facing an opioid epidemic, also called the opioid crisis, which began mainly with the excessive prescription of opioids and their subsequent misuse. It is clear that opioids affect the immune system which has been the subject of many recent studies. Different opioids have variable effects on the immune system. The understanding of their impact on the immune system could mean improvement of health care, and at the same time could present a basis for proposals of new treatment methods for some of the diseases. This bachelor thesis summarizes the available studies dealing with the influence and effects of various opioids on the cells of the immune system in order to better understand their importance and their use in practice. Keywords: opioids, immune system, inhibition, immunomodulation, phagocytes, lymphocytes Používanie opioidov v medicíne je nevyhnutné, nakoľko slúžia na potlačenie bolesti ako súčasť anestézie najmä počas chirurgických zákrokov. Následne pomáhajú tlmiť bolesť počas pooperačnej starostlivosti a predpisujú sa tiež pacientom s chronickou bolesťou, napríklad pri konečných štádiách rakoviny. Opioidy však patria medzi celosvetovo najčastejšie zneužívané látky. Spojené Štáty Americké čelia opioidovej epidémii, tiež nazývanej opioidová kríza, ktorá začala najmä nadmernými predpismi opioidov a ich následným zneužitím. Je zrejmé, že opioidy vplývajú na imunitný systém a táto téma je predmetom štúdií, hlavne v posledných rokoch. Rôzne opioidy majú variabilné účinky na imunitný systém. Pochopenie ich vplyvu na imunitný systém by mohlo predstavovať zlepšenie zdravotnej starostlivosti a zároveň slúžiť ako podklad pre návrhy nových metód liečby niektorých ochorení. Táto bakalárska práca sumarizuje dostupné štúdie, ktoré sa zaoberajú vplyvom a účinkami rôznych opioidov na bunky imunitného systému s cieľom lepšieho pochopenia ich významu a využitia v praxi. Kľúčové slová: opioidy, imunitný systém, inhibícia, imunomodulácia, fagocyty, lymfocyty Klíčová slova: opioidy; imunitný systém; inhibícia; imunomodulácia; fagocyty; lymfocyty; opioids; immune system; inhibition; immunomodulation; phagocytes; lymphocytes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv opioidů na imunitní systém

The use of opioids in medicine is necessary as they serve to suppress pain as a part of anesthesia notably during surgical procedures. After that, they help suppress pain during postoperative care and ...

Miniariková, Nina; Novotný, Jiří; Cimermanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze