Počet nalezených dokumentů: 717
Publikováno od do

Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice
DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. Data byla sbírána pomocí polo-strukturovaných rozhovorů s pracovníky poskytujícími sociální a právní služby žadatelům o mezinárodní ochranu v zemi. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak postoje české společnosti a politiků prezentované v médiích ovlivňují podmínky přijímání a ochrany současných uprchlíků v České republice. Výsledky poukazují na nejistotu žadatelů v azylovém procesu a nedostatek informací, které by napomáhaly věcné diskuzi mezi poskytovateli služeb a společností a zároveň lepší integraci klientů do společnosti. The bachelor thesis focuses on the influence of widespread anti-immigration attitudes in the media on the reception and protection of refugees in the Czech Republic. The thesis is based on empirical, qualitative research. The data was collected through semi-structured interviews with workers providing social and legal services to applicants for international protection in the country. The main objective of the research was to find out how the attitudes of Czech society and politicians presented in the media influence the conditions of reception and protection of current refugees in the Czech Republic. The results point to the uncertainty of applicants in the asylum procedure and the lack of information to facilitate an objective discussion between service providers and society as well as better integration of clients into society. Klíčová slova: Uprchlíci; přijímání uprchlíků; azyl; ochrana; profesionální přístupy; media; Česká republika; Refugees; refugee reception; asylum; protection; professional attitudes; media; the Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. ...

DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jewish Protection Magic - Amulets
NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
2019 - anglický
Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce je analyzovat tyto dva amulety, určit přibližně čas a místo původu a určit, které tradice a směry v oblasti magie, folklóru, či náboženství ovlivnili konečnou podobu amuletů. Bachelor thesis concerning the study of two amulets found in Bratisalva archives with added chapters on Jewish magic and Jewish amulets in general. The goal of the tesis is to analyse those two amulets and specify the time and place of origin as closely as possible. Amulets are described and analysed in order to estimate the traditions and other cultural influences underlaying them. Klíčová slova: amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Lilith; amulet; magic; kabbalah; religion; jew; jewish; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Jewish Protection Magic - Amulets

Bakalářská práce zabývající se studiem dvou konkrétních židovských amuletů nalezených v Bratislavských archívech doplněná o kapitoly týkající se židovské magie a židovských amuletů obecně. Cílem práce ...

NEZVAL, Adam; VISI, Tamás
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The role of music in Victorian England
RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce jsou kapitoly, které o hudbě viktoriánské doby pojednávají z teoretického hlediska. Hlavním cílem je zjistit, jakou roli hrála ve viktoriánské společnosti hudba, a zjištěné skutečnosti dokázat analýzou románů, které slouží jako dobové svědectví. This bachelor thesis is concerned with the role of music in Victorian England, for which it uses an analysis of the novels Pride and Prejudice by Jane Austen and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. An important part of the thesis are the chapters in which the music of the Victorian era is talked about from theoretical point of view. The main goal is to find out what role music had in Victorian society and to prove the results with the analysis, which serves as a testimony from the time. Klíčová slova: viktoriánská literatura; britský román; hudba; role hudby; Jane Austen; Oscar Wilde; Victorian literature; British novel; music; role of music; Jane Austen; Oscar Wilde Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The role of music in Victorian England

Tato bakalářská práce se zabývá tématem role hudby ve viktoriánské Anglii, k čemuž využívá analýzu románů Pýcha a předsudek Jane Austenové a Obraz Doriana Graye Oscara Wildea. Důležitou součástí práce ...

RICHTEROVÁ, Eliška; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective
KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
2019 - anglický
Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím literatury porovnává historické a tradiční předpoklady ostrova ke sklonu k vegetariánství a veganství. Teorie je propojena s terénním výzkumem a zúčastněným pozorováním, aby zjistila různé perspektivy na možnosti uchycení těchto alternativních životních stylů na Bali a dále zkoumá vztahy mezi místními komunitami se zahraničními turisty vegetariány a vegany. This bachelor thesis titled Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective aims to find out the perception of the mentioned alternative lifestyles in Bali. Through background provided by literature, it compares the historical and traditional preconditions of the island to the inclination to vegetarianism and veganism. Theory is connected with field research and personal observation in order to notice different perspectives on the possibilities of these alternative lifestyles to fit into the environment of Bali. Furthermore, it investigates the relationships between local communities with foreign tourists vegetarians and vegans. Klíčová slova: vegetariánství; veganství; dieta; Bali; Indonésie; Hinduismus; cestovní ruch; alternativní životní styl; vegetarianism; veganism; diet; Bali; Indonesia; Hinduism; tourism; alternative lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Veganism and Vegetarianism in Bali: Anthropological Perspective

Tato bakalářská práce s názvem Veganství a vegetariánství na Bali: Antropologická perspektiva si klade za cíl zjistit vnímání zmíněných alternativních životních stylů na Bali. Prostřednictvím ...

KYJANKOVÁ, Adéla; BUDIMAN, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Everyday life experience of female students in Pakistan
SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
2019 - anglický
The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, religion, family, university education are interconnected and shape women's life experience. Klíčová slova: Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education; Gender inequality; social and cultural construction of space; Pakistan; higher education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Everyday life experience of female students in Pakistan

The bachelor thesis is dealing with the topic of how female students perceive their social status in Pakistani society. How such factors as social and cultural construct of space, limited mobility, ...

SHYTSIKAVA, Aksana; FAFEJTA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové
VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef
2019 - anglický
Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy do detailu popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Její hrdinky jsou často nezralé dívky, které dospívají v ženy díky mužským průvodcům, kteří ovlivňují jejich vidění světa. Austenová vtipně komentuje společnost a odsuzuje špatné charakterové vlastnosti. Její díla jsou populární i v dnešní době a všechna se dočkala úspěšných filmových zpracování. Tyto adaptace jsou bohatým zdrojem aktivit pro výuku cizího jazyka. Although Jane Austen is considered an author of the age of romanticism, her work shows signs of early realism where she portrays the characters and the settings of the story in detail. Her heroines are mostly immature girls who develop into adult women due to a gentle guidance from male heroes who influence their perception of the world. Austen also comments on society wittily and satirizes character flaws. Her novels are still popular nowadays and all were made into successful films. The film adaptations form a valuable resource in foreign language teaching in many aspects. Klíčová slova: filmové zpracování; heritage film; humor; ironie; román; realismus; satira; společenské postavení; důvtip; film adaptation; heritage film; humour; irony; novel; realism; satire; social status; wit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové

Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy do detailu popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Její hrdinky jsou často nezralé ...

VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání románu Johna Irvinga Pravidla moštárny a jeho filmové adaptace
KOPECKÁ, Martina; ANTÉNE, Petr
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání románu Pravidla moštárny, napsaného Johnem Irvingem v roce 1985, a jeho filmovou adaptací (Miramax, 1999). Práce porovnává nejvýraznější rozdíly mezi příběhem vyprávěným v originále a v adaptaci. Hlavní část práce se zabývá změnami, které byly provedeny v rámci jednotlivých postav, z důvodu omezení plynoucích z povahy filmu jako média. V 5. kapitole se práce zaměřuje na nestranné zhodnocení kontroverzního téma potratů. This bachelor thesis aims to compare the novel The Cider House Rules, written by John Irving in 1985, and its film adaptation (Miramax, 1999). The thesis compares the most important differences between the story featured in the original and the adaptation. The main part deals with changes made for individual characters in the context of limitations of film as medium. In chapter 5 the thesis aims to impartially refer to the controversial topic of abortions. Klíčová slova: John Irving; Pravidla moštárny; román; film; scénář; adaptace; porovnání; postavy; potraty.; John Irving; The Cider House Rules; novel; film; screenplay; adaptation; comparison; characters; abortions. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Porovnání románu Johna Irvinga Pravidla moštárny a jeho filmové adaptace

Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání románu Pravidla moštárny, napsaného Johnem Irvingem v roce 1985, a jeho filmovou adaptací (Miramax, 1999). Práce porovnává nejvýraznější rozdíly mezi ...

KOPECKÁ, Martina; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels
HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
2019 - anglický
Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se na prostředí britského dostihového sportu, ve kterém se jeho postavy pohybují a na anglickou společnost v druhé polovině dvacátého století, jak ji Francis ve svých knihách líčí. The bachelor´s project analyses the literary work of Dick Francis, a british writer of crime novels from the racing sport environment. It focuses on Francis´s books from the perspective of qualities of his main characters, the environment of the British horse racing where his characters operate, and on the English society of the second half of the twentieth century as Francis describes it in his books. Klíčová slova: Dick Francis; detektivní román;britský dostihový sport; detektivové; britská společnost; Dick Francis; crime novel; British racing; detectives; British society Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels

Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se ...

HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Diferenciální a homodynní optická detekce
FRICK, Matúš; JEŽEK, Miroslav; PECHOUŠEK, Jiří
2019 - anglický
V této bakalářské práci jsem provedl detailní charakterizaci základního kvantového pulzního homodynního detektoru. Charakterizuji nábojově citlivý zesilovač, fotodiody a nastavené optické soustavy. Provádím kalibraci na vakuový stav světla a detekuji kvantový šum světla. Ověřuji linearitu a další vlastnosti detektoru, jako je elektrický šum, šířka pásma. Dále jsem vytvořil kvantový generátor náhodných čísel pomocí homodynního detektoru. Náhodné bity jsou převzaty z měřeného kvantového šumu rychlostí 4 Mbit/s a ověřeny pomocí DIEHARDER testů. In this Thesis, I perform a detailed characterization of the basic quantum pulsed homodyne detector. I characterize the charge sensitive amplifier, the photodiodes and required optical setup. I execute the calibration to the vacuum state and I detect the quantum noise of light. I verify the linearity and other properties of the detector such as electric noise, bandwidth. Furthermore, I create a quantum random number generator using homodyne detector. Random bits are extracted from the measured quantum noise with the rate of 4 Mbit/s and verified using DIEHARDER battery of tests. Klíčová slova: homodynní detektce; kvantová detektce; kvantový detektor; fotodetektor; Homodyne detection; Quantum detection; Quantum detectors; Photodetector Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Diferenciální a homodynní optická detekce

V této bakalářské práci jsem provedl detailní charakterizaci základního kvantového pulzního homodynního detektoru. Charakterizuji nábojově citlivý zesilovač, fotodiody a nastavené optické soustavy. ...

FRICK, Matúš; JEŽEK, Miroslav; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Násilí ve filmu Quentina Tarantina
MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - anglický
Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních postav. V teoretické části představuje teorie násilí a agresivity, kterou poté využívá pro analýzu v praktické části. The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part introduces theory of violence and aggression which is used for the analysis. Klíčová slova: Quentin Tarantino; násilí; pomsta; agrese; film; Hanební pancharti; Kill Bill; Quentin Tarantino; violence; aggression; film; Inglourious Basterds; Kill Bill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Násilí ve filmu Quentina Tarantina

Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních ...

MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze