Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích
Koubská, Jana; Němec, Petr
2017 - slovenský
Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji implantátov, zubných protéz a iných použití v medicinálnych aplikáciách. Okrem iného pozoruje aj baktericídne účinky Al2O3. Klíčová slova: korund; medicinálne aplikácie; implantáty; Al2O3; corundum; medicinal applications; implants; Al2O3 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích

Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji ...

Koubská, Jana; Němec, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech
Divinská, Ivana; Kalendová, Andréa
2017 - slovenský
Bakalárska práca je zameraná na štúdium vodivých polymérov. Popisuje konjugovaný systém hlavného reťazca, vlastnosti a ich optimalizáciu. Charakterizuje hlavných zástupcov, ako polyanilín, polypyrol, polytiofén a stručne popisuje základné princípy prípravy. Zaoberá sa použitím vodivých polyméroch v rôznych oblastiach aplikácie, hlavne v medicínskej a farmaceutickej. Klíčová slova: vodivé polyméry; konjugované polyméry; polyanilín; polypyrol; polytiofén; možnosti prípravy; využitie vodivých polymérov; využitie v medicínskej oblasti; conducting polymers; conjugated polymers; polyaniline; polypyrrole; polythiophene; possibilities of preparation; applications of conducting polymers; application in medical field Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech

Bakalárska práca je zameraná na štúdium vodivých polymérov. Popisuje konjugovaný systém hlavného reťazca, vlastnosti a ich optimalizáciu. Charakterizuje hlavných zástupcov, ako polyanilín, polypyrol, ...

Divinská, Ivana; Kalendová, Andréa
Univerzita Pardubice, 2017

Literární dílo Magdaleny Dobromily Rettigové v literární kultuře 20. století
Krivošová, Zuzana; Kouba, Miroslav; Říha, Ivo
2017 - slovenský
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza premien literárnej recepcie diela Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigovej v priebehu 20. storočia. Práca preto stručne opíše autorku a podstatné vplyvy pôsobiace na jej tvorbu; pozastaví sa pri Domácí kuchařce, jej znakoch a funkciách. Následne sa bude sústrediť na obdobie 20. storočia, deliac ho na časové periódy. Pozoruje tu premeny funkcií diela Domácí kuchařka a ich prostredníctvom aj premeny jeho recepcie v českej spoločnosti. Klíčová slova: Magdalena Dobromila Rettigová; Domácí kuchařka; 20. storočie; recepcia; funkcie; Magdalena Dobromila Rettigová; Domácí kuchařka; 20th century; perception; functions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Literární dílo Magdaleny Dobromily Rettigové v literární kultuře 20. století

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza premien literárnej recepcie diela Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigovej v priebehu 20. storočia. Práca preto stručne opíše autorku a ...

Krivošová, Zuzana; Kouba, Miroslav; Říha, Ivo
Univerzita Pardubice, 2017

Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti
Melounová, Jana; Kantorová, Kateřina
2017 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a využitím marketingového mixu v oblasti služieb u spoločnosti Skřivánek s.r.o. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Praktická časť je zameraná na charakteristiku spoločnosti a analýzu nástrojov marketingového mixu. Na základe tejto analýzy sú navrhnuté odporučenia a stratégie vedúce k zlepšeniu. Klíčová slova: marketing služieb; marketingový mix; Skřivánek; produkt; cena; distribúcia; propagácia; ľudia; materiálne prostredie; procesy; Services marketing; marketing mix; Skřivánek; product; price; place; promotion; people; physical evidence; processes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a využitím marketingového mixu v oblasti služieb u spoločnosti Skřivánek s.r.o. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. ...

Melounová, Jana; Kantorová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Využitie prostriedkov ICT k riadeniu obehu dokumentov v inštitúcii verejnej správy
Betcherová, Laura; Horák, Oldřich
2017 - slovenský
Obsahom práce je popis informačne komunikačných technológií a ich využitie pre správu dokumentov, a to hlavne v inštitúciách verejnej správy. V práci je bližšie rozobraná legislatíva, ktorá sa vzťahuje na prácu s informačne komunikačnými technológiami a správou dokumentov. Práca obsahuje popis niektorých vybraných produktov používaných pre správu dokumentov v inštitúciách verejnej správy, a to ako na svetom trhu, tak aj na českom trhu. V závere práce sú hodnotené jednotlivé produkty, ktoré boli vybrané z ponuky na českom trhu. Klíčová slova: informačne komunikačné technológie; obeh dokumentov; verejná správa; legislatíva; práca s digitálnymi dokumentami; information and communication technologies; document management; public government; legislation; work with digital documents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využitie prostriedkov ICT k riadeniu obehu dokumentov v inštitúcii verejnej správy

Obsahom práce je popis informačne komunikačných technológií a ich využitie pre správu dokumentov, a to hlavne v inštitúciách verejnej správy. V práci je bližšie rozobraná legislatíva, ktorá sa ...

Betcherová, Laura; Horák, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

N-glykany jako biomarkery nádorových onemocnění
Křupková, Dominika; Staněk, Václav
2016 - slovenský
Nádorový marker biomarker je substancia, ktorá sa nachádza priamo v nádore alebo je týmto nádorom produkovaná, alebo je vytvorená nenádorovými bunkami ako odpoveď na prítomnosť nádorov v tele. Ako jedny z najmladších potencionálnych biomarkerov pre nádorové ochorenia sa používajú N-glykány. Tvorbu N-glykánov v tele popisuje proces glykozylácie, čo znamená zabudovanie oligosacharidov do proteínov pomocou posttranslačnej modifikácie. Pri poruche glykozylácie dochádza k závažným ochoreniam ako sú napríklad nádorové ochorenia, chronické zápaly, HIV a autoimunitné ochorenia. N-glykány ako biomarkery sa môžu analyzovať pomocou chromatografických metód, elektroforetických metód alebo spektrometrických metód. Klíčová slova: Nádorové ochorenie; N-glykány; glykozylácia; biomarker; Tumor disease; biomarker; N-glycans; glycosylation Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
N-glykany jako biomarkery nádorových onemocnění

Nádorový marker biomarker je substancia, ktorá sa nachádza priamo v nádore alebo je týmto nádorom produkovaná, alebo je vytvorená nenádorovými bunkami ako odpoveď na prítomnosť nádorov v tele. Ako ...

Křupková, Dominika; Staněk, Václav
Univerzita Pardubice, 2016

Rozpoznávanie sposobov tlače
Kravcová, Veronika; Hejduk, Jiří
2016 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznaním tlačových techník na základe charakteristických prvkov jednotlivých techník z vytlačených vzoriek. Postupne je rozobraných sedem tlačových techník a to: ofsetová tlač, flexotlač, hĺbkotlač, sieťotlač a tri digitálne techniky ink-jet, elektrofotografia a HP Indigo. V krátkosti popisuje jednotlivé tlačové techniky, princíp tlače, používané farby a tlačové formy, ktoré majú vplyv na konečný vzhľad výtlačku. Popisuje rozdiely medzi jednotlivými technikami, podľa ktorých je možne rozpoznať, o ktorú tlačovú techniku sa jedná. Poukazuje na rozdiely v tlači pri použití tej istej techniky ale rôznych druhoch tlačových farieb. V závere sú v krátkosti popísané rozdiely a zhodnotenie porovnávaných tlačových techník. Klíčová slova: tlačové techniky; vlastnosti tlače; rozpoznávanie tlače; charakteristické znaky tlače; printing techniques; print properties; recognition printing; characteristics of the press Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Rozpoznávanie sposobov tlače

Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznaním tlačových techník na základe charakteristických prvkov jednotlivých techník z vytlačených vzoriek. Postupne je rozobraných sedem tlačových techník a to: ...

Kravcová, Veronika; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2016

Hodnocení kvality tisku hlubotisku pro oblast materiálového tisku
Maronová, Stanislava; Syrový, Tomáš
2016 - slovenský
Táto bakalárska práca je zameraná na využitie hĺbkotlače v oblasti materiálovej tlače. V teoretickej časti je popísaná technológia hĺbkotlače, jej výhody aj nevýhody, tlačové formulácie využívané pre tlač funkčných vrstiev a ich elektrické vlastnosti. Ďalej sú v práci rozobrané jednotlivé parametre ovplyvňujúce kvalitu tlače a doterajšie dosiahnuté výsledky technológiou hĺbkotlače v danej aplikačnej oblasti. Experimentálna časť tejto práce pozostávala zo samotnej tlače na nátlačovom hĺbkotlačovom stroji, a z následného vyhodnotenia vytlačených vzoriek pomocou obrazovej analýzy a meraním elektrického odporu, pričom bol pozorovaný vplyv premenných parametrov tlače na jej výslednú kvalitu. Klíčová slova: tlačená elektronika; hĺbkotlač; funkčné vrstvy; kvalita tlače; printed electronics; gravure printing; functional layers; print quality Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Hodnocení kvality tisku hlubotisku pro oblast materiálového tisku

Táto bakalárska práca je zameraná na využitie hĺbkotlače v oblasti materiálovej tlače. V teoretickej časti je popísaná technológia hĺbkotlače, jej výhody aj nevýhody, tlačové formulácie využívané ...

Maronová, Stanislava; Syrový, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2016

Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí
Gerbery, Alexander; Hanulík, Vladan; Pavelková Čevelová, Zuzana
2016 - slovenský
Práca sa zaoberá otázkou zmeny v nahliadaní katolíckej cirkvi na ľudské telo a porovnaním jej dogmy so svetským vedeckým dišk urzom. Zameriava sa na jednotlivé etapy a oblasti ľudského života týkajúcich sa tela a telesnosti. Sleduje vývoj danej problematiky v oblasti dnešných Čiech, Moravy a Slovenska počas 19. storočia . Klíčová slova: 19. storočie; katolícka cirkev; telo; životné etapy; celibát; 19th century; catholic church; body; life phases; celibasy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí

Práca sa zaoberá otázkou zmeny v nahliadaní katolíckej cirkvi na ľudské telo a porovnaním jej dogmy so svetským vedeckým dišk urzom. Zameriava sa na jednotlivé etapy a oblasti ...

Gerbery, Alexander; Hanulík, Vladan; Pavelková Čevelová, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2016

Reštaurovanie vybraných maľovaných výjavov na klenbe v kaplnke sv.Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch
Fialová, Verena; Vojtěchovský, Jan
2016 - slovenský
Bakalárska práca prezentuje priebeh reštaurovania vybraných malieb na klenbe južnej kaplnky sv. Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch. Jedná sa o dva maľované výjavy v štukových rámoch, prvý v západnej časti klenby kaplnky, druhý na víťaznom oblúku pri vstupe do kaplnky smerom k lodi. Konkrétne sa jedná o výjavy s námetmi "Sv. Václav sprevádzaný anjelmi prichádza do snemu ríšskych kniežat" a pašiový výjav "Korunovanie tŕním". Práca obsahuje reštaurátorský prieskum a dokumentáciu s doplnením o obrazovú a grafickú prílohu. Rozšírená je o časť, ktorá sa zaoberá ikonografiou figurálnych výjavov a dohľadávaním grafických či iných predlôh k maľbám a nápisom pod výjavmi, z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie malieb. Klíčová slova: reštaurovanie; nástenná maľba; čistenie; olejomaľba; svätováclavský cyklus; pašiový cyklus; restoration; wall painting (mural); cleaning; oil painting; St. Wenceslaus cycle; Passion cycle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Reštaurovanie vybraných maľovaných výjavov na klenbe v kaplnke sv.Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch

Bakalárska práca prezentuje priebeh reštaurovania vybraných malieb na klenbe južnej kaplnky sv. Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch. Jedná sa o dva maľované výjavy v štukových ...

Fialová, Verena; Vojtěchovský, Jan
Univerzita Pardubice, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze