Počet nalezených dokumentů: 256
Publikováno od do

Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje
Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje nastaviteľné výstupné napätie v rozsahu 0 až 30V a reguláciu prúdového obmedzenia do 3A. Schéma a doska plošného spoja bola vytvorená v prostredí Eagle. Súčasťou práce bolo tiež zobrazenie výstupného napätia pomocou LCD displeja a následné overenie správnej funkčnosti celého zdroja. Klíčová slova: napájací zdroj; sieťový transformátor; mostíkový usmerňovač; stabilizátor; filtračný kondenzátor; dióda; výkonový rezistor; power supply; power transformer; bridge rectifier; stabilizer; filter capacitor; diode; power resistor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje ...

Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Metody pro výuku programování na základních školách
Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
2015 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny, učiteľov a správcov systému a analyzovať existujúce, najčastejšie používané edukačné systémy. Následne na základe zistených skutočností špecifikovať požiadavky a zostaviť sadu úloh pre unikátny edukačný softvér, určený pre výučbu programovania na druhom stupni základných škôl v Českej republike. Klíčová slova: deti; základy programovania; programovanie pre neprogramátorov; metodika vyučovania programovania; software pre výučbu programovania; programovacie prostredie; design orientovaný na užívateľa; gamifikácia; Children; How Programming Works; Programming for Non-Programmers; Methods for Teaching Programming; Educational Software; Programming Environments; User Centered Design; Gamification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Metody pro výuku programování na základních školách

Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu ...

Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti
Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
2015 - slovenský
Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je popísané kombinované zdieľanie tepla prestupom. V tretej časti analyzujem podmienky tepelnej stability miestností v zimnom období, ktoré vyplývajú z aktuálnej platnej legislatívy v Českej Republike. V ďalšej časti rozoberám základný popis funkcií programu COMSOL MULTIPHYSICS a jeho prostredí Heat Transfer Module, ktorý vyu-žívam v práci na simulovanie rozložení teploty pri vykurovaný a chladnutí jednotlivých analyzovaných modelov. V piatej časti vysvetľujem základy modelovania v programu COMSOL MULTIPHYSICS na konkrétnom príklade miestnosti. V šiestej ukazujem simu-láciu vykurovania a chladenia druhej miernosti. V poslednej časti analyzujem výsledky simulácii. Klíčová slova: Tepelná stabilita miestností; nestacionárne zdieľanie tepla; Heat Transfer Module; Comsol Multiphysics; Thermal stability of rooms; non-stationary sharing of heat; Heat transfer Module Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti

Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je ...

Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely
Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
2015 - slovenský
Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade jej výhod, ako je nedeštruktívnosť, neinvazívnosť, nenáročnosť požiadavkou na vzorky a tiež rýchlosť merania sa Ramanova spektroskopia javí ako veľmi vhodná a účinná metóda. V práci je priblížené využitie Ramanovej spektroskopie vo viacerých odvetviach, ale najviac sa sústredí na zmienené forenzné účely. Hlavná časť je venovaná návrhu a príprave dvoch laboratórnych úloh, a s tým súvisiacimi meraniami vybraných vzoriek. Tými sú biele prášky, či farebné stopy na tkanivách. Klíčová slova: Ramanova spektroskopia; vibračná spektroskopia; Ramanov jav; forenzné vedy; biele prášky; stopy farieb; Raman spectroscopy; vibration spectroscopy; Raman effect; forensic science; white powders; trace of colour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely

Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade ...

Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013
Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
2015 - slovenský
V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část řeší účel finanční analýzy, zdroje a metody finanční analýzy a nakonec ukazatele finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o firmě. Finanční analýza vychází z účetních výkazů a výročních zpráv. Výpočty se týkají analýzy absolutních, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na závěr práce budou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a navrhnuty možnosti řešení na zlepšení hospodaření firmy. Klíčová slova: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; poměrové ukazatele; absolutní ukazatele; Financial analysis; balance sheet; profit and loss account; ratios indicators; absolute indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013

V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ...

Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač
Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
2015 - slovenský
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis hardwarových vlastností vývojového kitu M68EVB908GB60 a MP3 Shield-u od spoločnosti SparkFun. Tieto informácie sú ďalej použité pri návrhu dosky pre prepojenie medzi kitom a modulom, čo zahŕňa aj prevod napäťových úrovní logických signálov. Pre vytvorenie serveru poskytujúceho MP3 súbory na sériovej linke vývojového kitu je použitý programovací jazyk JAVA s grafickým prostredím knižnice SWT. Knižnica s funkciami pre použitie modulu je vytvorená v programovacom jazyku C. Klíčová slova: Mikropočítač; Freescale; HCS08; MP3 Shield; MP3 prehrávač; Microcomputer; MP3 Player Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis ...

Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Flexia a torzia v prostredí Mathematica
Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
2015 - slovenský
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. Obsah práce taktiež obsahuje popis príkazov, ktoré boli využité pri písaní programu Klíčová slova: matematika; diferenciálna geometria; Frenetov trojhran; aplikácie; flexia; torzia; mathematics; differential geometry; Frenet trihedron; applications flexion; torsion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Flexia a torzia v prostredí Mathematica

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. ...

Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza riadenia zásob vo firme 24music s.r.o
Kováč, Daniel; Volnová, Jana; Heczková, Eva
2015 - slovenský
V bakalárskej práci bude skúmaná analýza a hospodárenie so zásobami vo firme zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov a zvukovej techniky na Slovensku. V teoretickej časti bude vysvetlený pojem zásoby, ich členenie, oceňovanie, metódy riadenia zásob. V praktickej časti budú analyzované zásoby, ich pohyby, vývoj, Taktiež budú vypočítané základné ukazovatele súvisiace zo zásobami. Na záver budú v práci navrhnuté možnosti a zlepšenia na riadenie zásob. Klíčová slova: Zásoby; riadenie zásob; analýza zásob; vývoj zásob; metódy riadenia zásob; Inventory; inventory control; analysis of inventory; development of inventory; methods of inventory control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza riadenia zásob vo firme 24music s.r.o

V bakalárskej práci bude skúmaná analýza a hospodárenie so zásobami vo firme zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov a zvukovej techniky na Slovensku. V teoretickej časti bude vysvetlený pojem ...

Kováč, Daniel; Volnová, Jana; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Teorie komplexních čísel
Srpoň, Marek; Polášek, Vladimír; Fiľo, Jaroslav
2015 - slovenský
Zaoberá sa teóriou komplexných čísel a ich aplikovaním. V teoretickej časti je uvedená história vývinu komplexných čísel, ich základné vlastnosti, aritmentické operácie a nakoniec ich aplikovanie v rôzných vedných oboroch. V praktickej časti je zbierka analyticky riešených úloh, príklady, na ktorých sú ukázané príkazy pre prácu s komplexnými číslami v programe Wolfram Mathematica a nakoniec príklady demonštrujúce využitie komplexných Čísel v praxi. Klíčová slova: komplexné číslo; imaginárna jednotka; Gaussova rovina; Moivreova veta; goniometrický tvar; exponenciálna forma; Eulerov vzťah; Laplaceova transf; complex number; imaginary unit; Gauss plane; Moivre´s formula; trigonometric shape; exponentional shape; Euler relationship; Laplace transform Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Teorie komplexních čísel

Zaoberá sa teóriou komplexných čísel a ich aplikovaním. V teoretickej časti je uvedená história vývinu komplexných čísel, ich základné vlastnosti, aritmentické operácie a nakoniec ich aplikovanie v ...

Srpoň, Marek; Polášek, Vladimír; Fiľo, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií
Stanko, Peter; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
2015 - slovenský
Práca sa zaoberá medzi užívateľmi rozšírenou knižnicou Atmel Software Frame-work. Cieľom bol popis knižnice pre mikropočítače firmy Atmel, voľba vhodného mikro-počítača a vývojového prostredia na jej demonštráciu. Následne návod na použitie, po predstavení a oboznámení sa s používaním knižnice vytvorenie ukážkových aplikácií. Po-sledným cieľom bolo záverečné zhodnotenie výhod a nevýhod použitia tejto knižnice pre programovanie mikropočítačov. Na začiatok je v práci rozoberaná chronológia vývoju mikropočítačov. Od ich po-čiatkov až po aktuálne používané mikropočítače v praxi. Práca sa venuje moderným mik-ropočítačom od firmy Atmel, ich základným rozdelením a stručným popisom. Nasleduje výber mikrokontroléra a vývojového prostredia, v ktorom bude práca a samotne ASF rozoberané. Popis knižnice obsahuje rozdelenie na funkcie a možnosti jej využitia s konkrétnym zvoleným mikrokontorlérom. Výsledkom práce je po rozobraní knižnice uvedenie a popísanie dvoch praktických príkladov je využitia. K záveru je uvedené zhodnotenie práce z danou knižnicou a vývojovým prostredím. Klíčová slova: mikropočítač; mikrokontrolér; rozhranie pre programovanie aplikácií; API; microcomputer; microcontroller; Application programming interface Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií

Práca sa zaoberá medzi užívateľmi rozšírenou knižnicou Atmel Software Frame-work. Cieľom bol popis knižnice pre mikropočítače firmy Atmel, voľba vhodného mikro-počítača a vývojového prostredia na jej ...

Stanko, Peter; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze