Počet nalezených dokumentů: 1860
Publikováno od do

Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016
Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
2017 - slovenský
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu. The object of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the automotive industry in Slovak economy and to analyse direct and indirect effects that the arrival of Kia Motors Slovakia and PSA Slovakia had on Slovak economy between 2003 and 2016. Contribution of the thesis is a comprehensive and updated view of the automotive industry position in Slovak economy and of the situation of the selected car manufacturers. Theoretical part describes historical development of industry in Slovakia and preconditions of the arrival of car manufacturers in Slovakia from the standpoint of economic theory and in political and economic context. Practical part analyses the position of automotive industry in Slovak economy. Furthermore, it analyses production, financial development, impact on the labour market and legitimacy of investment incentives in selected car manufacturers. The practical part ends with predictions and recommendations for improvement of the current state of the automotive industry in Slovakia. Cieľom bakalárskej práce je prevedenie analýzy automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve a prevedenie analýzy priamych a nepriamych dopadov príchodu automobiliek Kia Motors Slovakia a PSA Slovakia na slovenskú ekonomiku v rokoch 2003 až 2016. Prínosom práce je ucelený a aktuálny obraz o postavení slovenského automobilového priemyslu v národnom hospodárstve. Teoretická časť približuje historický vývoj priemyslu na Slovensku a predpoklady príchodu automobiliek na územie Slovenska z pohľadu ekonomickej teórie a politických-ekonomických súvislostí. Praktická časť sa venuje analýze postavenia automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve. Ďalej tiež analyzuje produkciu, vývoj finančných ukazovateľov, vplyv na trh práce a opodstatnenosť poskytnutých investičných stimulov vo vybraných automobilkách pôsobiacich na Slovensku. Praktickú časť uzatvárajú predikcie vývoja v automobilovom sektore a autorove odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Klíčová slova: trh práce; ivestiční pobídky; automobilový průmysl; automotive industry; investment incentives; labour market Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na ...

Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov
Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
2017 - slovenský
Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné finančně nákladné věci, je vzít si hypoteční a spotřebitelský úvěr. Doby, kdy měli mladí lidé nárok dostat byty od města, obce nebo od zaměstnavatele jsou už dávno pryč. Úvěry se tak obecně dostávají do zájmu pozornosti ekonomů, poskytovatelů úvěrů i široké veřejnosti, která si jejich pomocí dokáže pořídit dům, byt, automobil, atd. Zejména dnes, kdy se úrokové sazby dostávají na historické minimum a mnoho lidí si pořizuje úvěr. Časem ovšem zjistí, že náklady nejsou pouze splátka úvěru, ale i všechny ostatní výdaje spojené s užíváním nabyté věci. Začnou přemýšlet, jak by si uměli po skončení vázanosti úroku snížit splátku, a tím ušetřit měsíčně nějaké peníze. Zde přichází na řadu velmi oblíbený produkt jakým je refinancování úvěru v jiné bance. Banky lákají potencionální klienty na velmi slušné roční úspory, stačí si jenom přenést celý úvěr k nim. Moje práce zahrnuje faktory ovlivňující hypoteční a spotřebitelské úvěry, s čímž souvisí i rozvoj refinancování. Zabývám se na reálných modelových příkladech přesným postupem u tří vybraných bankovních institucí při refinancování hypotečního a spotřebitelského úvěru. V práci je podrobně popsán postup institucí, úrokové sazby a jejich podmínky pro přenesení úvěru.  The importance of consumer and mortgage loans is increasing every day. If we were not born under the lucky star, the only way how to get property ownership or other financially expensive things is to take a mortgage and a consumer loan. Times when young people were entitled to get apartments from the city, the village or the employer have gone. Loans are generally in the interest of economists, lenders and the general public, who can use them to buy a house, flat, car, etc. Especially today, when interest rates reach the historical bottom, many people get a loan. In time, however, they find out that costs are not just a repayment of the loan but also other expenses associated with the use of the purchased item. They start wondering how they could reduce the installment after the end of the interest rate and thus save some money a month. Here comes a very popular product like credit refinancing in another bank. Banks attract potential clients for very good annual savings, you just need to transfer the entire loan to them. My work includes the factors influencing mortgage and consumer credit, which is also related to refinancing. I deal with real model examples through the precise approach of three selected bank institutions in refinancing mortgage and consumer credit. The thesis describes in detail the procedure of institutions, interest rates and their conditions for transferring credit. Význam spotrebiteľských a najmä hypotekárnych úverov narastá každým dňom. Ak sa nenarodíme zrovna pod šťastnou hviezdou, jediným spôsobom ako sa dostať k vlastníctvu nehnuteľnosti, alebo inej finančne nákladnej veci, je zobrať si hypotekárny a spotrebiteľský úver. Časy, keď mali mladí ľudia nárok dostať byty od mesta, obce alebo od zamestnávateľa sú už dávno preč. Úvery sa tak vo všeobecnosti dostávajú do záujmu pozornosti ekonómov, poskytovateľov úverov aj širokej verejnosti, ktorá si ich pomocou dokáže zaobstarať dom, byt, auto, atď. Najmä dnes, keď sa úrokové sadzby dostávajú na historické minimum, mnoho ľudí si zoberie úver. Časom však zistia, že náklady nie sú iba splátka úveru ale aj všetky ostatné výdavky spojené s užívaním nadobudnutej veci.  Začnú rozmýšľať ako by si vedeli po skončení viazanosti úroku znížiť splátku a tým ušetriť mesačne nejaké peniaze. Tu prichádza na rad veľmi obľúbený produkt akým je refinancovanie úveru v inej banke. Banky lákajú potencionálnych klientov na veľmi slušné ročné úspory, stačí si iba preniesť celý úver k nim. Moja práca zahrňuje faktory ovplyvňujúce hypotekárne a spotrebiteľské úvery, s čím súvisí aj rozvoj refinancovania. Na reálnych modelových príkladoch sa zaoberám presným postupom troch vybraných bankových inštitúcii pri refinancovaní hypotekárneho a spotrebiteľského úveru. V práci je popísaný postup inštutúcii, úrokové sadzby a ich podmienky pre prenesenie úveru. Klíčová slova: spotřebitelské úvěry; RPSN; refinancování; hypoteční úvěry; APRC; consumer loans; refinancing; mortgage loans Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov

Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné ...

Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov
Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
2017 - slovenský
Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních geografických segmentů a ze strany ziskovosti společně s faktorii na ni působícími. Analýza hlavních geografických segmentu zkoumá momentální situaci trhů a postavení společnosti na každém z nich. Analýza ziskovosti se zaměřuje na samotné zisky společnosti, jejich částeční úpravu, a faktory které ziskovost významně ovlivňují. Cílem třetí kapitoly je očistění ziskovosti společnosti od cyklů a zjištění hodnoty společnosti s využitím očistěné ziskovosti a oceňovací metody Součet-častí. Na konci celé práce je formulovaná komparace mezi tržní cenou a námi stanovenou hodnotou preferenční akcie společnosti BMW. The bachelor thesis is focused on the valuation of preferred stock title BMW with normalization of profitability from business cycles. In first two chapters, the company is subjected to the analysis from the point of its main geographic segments as well as the point of its profitability, together with factors influencing the earnings. The analysis of the main geographic segments scrutinizes the contemporary situation of these markets and the position of the company on each of them. The analysis of profitability is aimed on very earnings of the company, on the partial adjustment of these earnings and on the identification of crucial aspects that affect the profitability. The whole purpose of the third chapter is the normalization of profitability in order to isolate the real profitability from the one affected by the business cycles and the valuation of the company with utilizing the normalized profitability and the Sum-of-the-parts valuation method. At the end of the whole thesis the comparison between the market price and the intrinsic value of preferred stock is formulated. Bakalárska práca je zameraná na ocenenie preferenčného akciového titulu BMW pri očistení od hospodárskych cyklov v ziskovosti. V dvoch kapitolách je spoločnosť podrobená analýze zo strany hlavných geografických segmentov a zo strany ziskovosti spoločne s faktormi naň pôsobiacimi. Analýza hlavných geografických segmentov skúma momentálnu situáciu trhov a postavenie spoločnosti na každom z nich. Analýza ziskovosti sa zameriava na samotné zisky spoločnosti, ich čiastočnú úpravu, a faktory ktoré ziskovosť významne ovplyvňujú. Cieľom tretej kapitoly je očistenie ziskovosti spoločnosti od cyklov a zistenie hodnoty spoločnosti s využitím očistenej ziskovosti a oceňovacej metódy Súčet-častí. Na konci celej práce je formulovaná komparácia medzi tržnou cenou a nami stanovenou hodnotou preferenčnej akcie spoločnosti BMW. Klíčová slova: normalizace; BMW; akcie; cyklus; ocenění; normalization; BMW; stock; cycle; valuation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov

Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních ...

Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Tvorba a analýza portfólia cenných papierov
Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
2017 - slovenský
Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených výkonností portfolií mezi sebou a v porovnání s očekávanými hodnotami modelů. Použitím lineární regresní analýzy kvantifikuji závislost rizikové prémie cenných papírů a jednotlivých faktorů - prémií modelů. Ohodnotím kvalitu modelů dle výsledků regrese a zjistím, který uměl variabilitu popsat nejpřesněji. Následně sestavím optimální portfolia pro každý model a empiricky testuji jejich výkonnost. Srovnáním výsledků určím, které potfolio dosáhlo nejlepších a nejpřesnějších výsledků. The main aim of the thesis is to perform portfolio selection based on principles of Markowitz portfolio theory using ex-post approach, CAPM model, three factor and five factor Fama-French model and to compare their achieved performance with each other and with their expectd values. Intensity of relationship between equity risk premiums and each of the factors - premiums is estimated using linear regression analysis, followed by evaluation of quality of models based on regression results. Eventually, optimal portfolio for each model is selected and empirically tested. The outcome determines which portfolio performance was the best and the most accurate. Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov. Klíčová slova: CAPM; Fama-French 3-faktorový model; Fama-French 5-faktorový model; diverzifikace; teorie portfolia; model oceňování kapitálových aktiv; 3 factor Fama-French model; CAPM; 5 factor Fama-French model; portfolio theory; diversification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Tvorba a analýza portfólia cenných papierov

Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených ...

Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov
Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
2017 - slovenský
Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické části práce je vysvětlená technologie, která se používá při tvoření hudby takovýmto spůsobem. Praktická část nabízí komplexní návod, doprovázený zvukovou přílohou. This thesis deals with technological possibilities of music production with virtual instruments, it as well shows replicable method which the reader can use to create their own composition. In the theoretical part, technology which is used to create music with virtual instruments is explained. Practical part consists of the manual which shows how to produce this type of music accompanied with audio appendix. Táto práca sa zaoberá technologickými možnosťami produkcie hudby pomcoou virtuálnych nástrojov a zároveň poskytuje replikovateľný postup, s pomocou ktorého si môže čitateľ vytvoriť vlastnú skladbu. V teoretickej časti práce je vysvetlená technológia, ktorá sa používa pri tvorení hudby takýmto spôsobom. Praktická časť ponúka ucelený návod, sprevádzaný zvukovou prílohou. Klíčová slova: Logic Pro; Syntezátor; populární hudba; DAW; virtuální nástroj; popular music; DAW; Logic Pro; virtual instrument; synthesizer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov

Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické ...

Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou
Škorňa, Šimon; Zouhar, Jan; Frýd, Lukáš
2017 - slovenský
Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra vhodných modelovacích technik. Představení použitých metod předchází krátké uvedení čtenáře do problematiky pojištění vozidel. Vedle nejčastěji používaných metod modelování škodných událostí, kterými jsou modely s binární nebo početnostní vysvětlovanou proměnnou je představena také analýza přežití, která jako vysvětlovanou proměnnou používá počet dní do výskytu takovéto události. Výsledky zmíněných metod jsou následně diskutovány a porovnávány, co umožňuje demonstrovat jejich robustnost. The aim of this bachelor thesis is to introduce reader to possibilities of empirical analysis of insurance claims. Benefit of this thesis is description of effects that certain variables have on occurrence of insurance claims, while using wide range of suitable modelling techniques. Before the techniques are presented, reader is briefly introduced to issues of car insurance company. Insurance claims are modelled by most common techniques such as models with binary response variable and count models as well as survival analysis, which uses variable capturing number of days until claim occur. Results of above mentioned models are discussed and subsequently compared, which allows to demonstrate robustness of these results. Cieľom tejto práce je predstaviť čitateľovi možné prístupy k empirickej analýze škodových udalostí. Prínosom práce je popis efektov konkrétnych premenných na výskyt škodových udalostí pomocou širokého spektra vhodných modelovacích techník. Predstaveniu použitých metód predchádza krátke uvedenie čitateľa do problematiky poistenia vozidiel. Popri najčastejšie používaných metódach modelovania škodových udalostí akými sú modely s binárnou alebo početnostnou vysvetľovanou premennou je predstavená aj analýza prežitia, ktorá ako vysvetľovanú premennú používa počet dní do výskytu takejto udalosti. Výsledky spomínaných metód sú následne diskutované a porovnávané, čo umožňuje demonštrovať ich robustnosť. Klíčová slova: logit; škodná událost; probit; Analýza prežitia; Poisson; Negatívne binomické; insurance claim; Poisson; probit; logit; Negative binomial; Survival Analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou

Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra ...

Škorňa, Šimon; Zouhar, Jan; Frýd, Lukáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky
Lehocký, Dominik; Zouhar, Jan; Dlouhá, Zuzana
2017 - slovenský
Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. Za tímto účelem se využívají takzvané cenové výjimky. Jejich používání však se sebou přináší velké množství administrativní zátěže. Právě z důvodu odlehčení této administrativní zátěže byly bankéřem uděleny určité kompetence ohledně cenotvorby. Vzniká však obava, že tato změna může být přijata jako plošné snížení cen. Právě z toho důvodu je třeba zachytit na reálných datech, jakým způsobem se tato změna v interní politice Retailové banky projevuje. Problém však spočívá v tom, že proces cenotvorby ovlivňuje množství faktorů, které není vždy možné zaznamenat. Právě proto bude tato práce odhadovat vliv nových kompetenci pomocí multilevel modelů. Ty totiž umožňují vnést do analýzy jistou formu variability pro konkrétní skupiny pozorování, a zohledňují přítomnost nezachycených faktorů. The environment of low interest rates results in a sharp competition in the banking industry. To stay competitive, banks must be able to respond to rival offers practically immediately. For this purpose, so-called price exceptions are being used. Their use, however, results in a large amount of administrative burden. To alleviate this administrative burden, the bankers were given some competencies regarding pricing. There is a concern, however that this change may be accepted as a flat-rate price cut. It is for this reason that it is necessary to analyse on real data how this change in the internal policy of Retail Bank is manifested. The problem, however, is that there are several factors that cannot always be recorded in the process of data collection. This is precisely why this analysis estimates the impact of new competences using multilevel models. These allow for a certain form of variability for specific groups of observations and consider the presence of unattended factors. Prostredie nízkych úrokových sadzieb so sebou prináša ostrú konkurenciu na bankovom trhu. V zmysle konkurencieschopnosti musia byť preto banky schopné reagovať na konkurenčné ponuky prakticky okamžite. Za týmto účelom sa využívajú takzvané cenové výnimky. Ich používanie však so sebou prináša veľké množstvo administratívnej záťaže. Práve z dôvodu odľahčenia tejto administratívnej záťaže boli bankárom udelené určité kompetencie ohľadom cenotvorby. Vzniká však obava, že táto zmena môže byť prijatá ako plošné zníženie cien. Práve z toho dôvodu je potrebné zachytiť na reálnych dátach, akým spôsobom sa táto zmena v internej politike Retailovej banky prejavuje. Problém však spočíva v tom, že na proces cenotvorby vplýva množstvo faktorov, ktoré nie je vždy možné zaznamenať. Práve preto bude táto práca odhadovať vplyv nových kompetencii pomocou multilevel modelov. Tie totiž umožňujú vniesť do analýzy istú formu variability pre konkrétne skupiny pozorovaní, a zohľadňujú prítomnosť nezachytených faktorov. Klíčová slova: Multilevel modely; Náhodní efekty; Bankovnictví; Banking; Multilevel models; Random effects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky

Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. ...

Lehocký, Dominik; Zouhar, Jan; Dlouhá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza a postup implementácie systému Prosoft pre nemocnicu
Grečner, Eduard; Pour, Jan; Fortinová, Jana
2017 - slovenský
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat informační systém od společnosti Prosoft a jeho současný stav využití v nemocnici v Košicích. Práce se dělí na dvě části. V první části je přiblížena společnost Prosoft jako taková, ale také produkty a služby které nabízí. V druhé části práce se dozvíme i o požadavcích na nemocnici a požadavcích nemocnice na společnost, ale hlavní částí je analýza funkcionality systému a později popis jeho implementace. Výsledkem této práce je představení užitečných informací o informačním systému navrženého speciálně pro zdravotnická zařízení. Stejně byly navrženy určité vylepšení, které by systému pomohly k větší efektivitě a oblíbenosti. The main objective of this thesis is to analyze the information system by company Prosoft and its current state of use at a hospital in Košice. The work is divided into two parts. The first part is to elucidate the company Prosoft, as such, but also the products and services it offers. In the second part we will learn about the system requirements and the requirements from hospital to company, but the main part is to analyze the functionality of the system and a description of its implementation. The result of this work is to present useful information on an information system designed specifically for medical uses. It also suggests some improvements that would help the system to greater efficiency and popularity. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať informačný systém od spoločnosti Prosoft a jeho súčasný stav využitia v nemocnici v Košiciach. Práca sa delí na dve časti. V prvej časti je priblížená spoločnosť Prosoft ako taká, no takisto produkty a služby ktoré ponúka. V druhej časti práce sa dozvieme aj o požiadavkách na nemocnicu a požiadavkách nemocnice na spoločnosť, no hlavnou časťou je analýza funkcionality systému a neskôr popis jeho implementácie. Výsledkom tejto práce je predstavenie užitočných informácií o informačnom systéme navrhnutého špeciálne pre zdravotnícke zariadenia. Tak isto boli navrhnuté určité vylepšenia, ktoré by systému pomohli k väčšej efektivite a obľúbenosti. Klíčová slova: Implementace; SWOT analýza; Informační systém; Zdravotníctví; SWOT analysis; Health service; Implementation; Information system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza a postup implementácie systému Prosoft pre nemocnicu

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat informační systém od společnosti Prosoft a jeho současný stav využití v nemocnici v Košicích. Práce se dělí na dvě části. V první části je přiblížena ...

Grečner, Eduard; Pour, Jan; Fortinová, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Optimalizácia objemového jedálničku
Achimovič, Peter; Skočdopolová, Veronika; Dlouhá, Zuzana
2017 - slovenský
Bakalářská práce je zaměřená na tvorbu objemového jídelníčku pro mladé sportovce, kteří si chtějí zlepšit svou aktuální formu prostřednictvím zdravé stravy, bohaté na základní makronutrienty, a zároveň disponují limitovaným finančním rozpočtem. Práce je systematicky členěná do čtyřech kapitol, přičemž v první části jsou definované a vymezené základní pojmy lineárního programování s jejich příslušnou metodologií. Druhá kapitola popisuje fundamentální poznatky o výživě, charakteristiku somatotypů a přesnou strukturu nutričních složek potravin. Primárním cílem bakalářské práce je kompozice objemového jídelníčku pomocí lineárního programování a cílového programování, které jsou determinovány v praktické části třetí a čtvrté kapitoly. Zkonstruovaný matematický model je řešený v optimalizačním programu LINGO s využitím MS Excel, následně interpretovaný a vyhotovený v závěru práce. The bachelor work is aimed of the composition of capacity menu for young trainees, who want to increase their actual physical form through healthy diet with all of basic macronutrients and they dispose of limited financial budget, as well. The work is systematically structured of four sections, the first part is concerned with definitions of essential terms of linear programming with their metodology. The second part presents fundamental knowledge of nutrion, characteristic of somatotypes and relevant value of components in food.. The main aim of the work is creation of capacity menu through linear and goal programmnig, which are explained in practical part of third and fourth section. Constructed mathematical model is solved in optimalization software LINGO and MS Excel. The interpretation and evaluation of the work is described in coclusion. Bakalárska práca je zameraná na tvorbu objemového jedálničku pre mladých športovcov, ktorí si chcú zlepšiť svoju aktuálnu formu prostredníctvom zdravej stravy, bohatej na základné makronutrienty, a zároveň disponujú limitovaným finančným rozpočtom. Práca je systematicky členená do štyroch kapitol, pričom v prvom oddiely sú definované a vymedzené základné pojmy lineárneho programovania s ich príslušnou metodológiou. Druhá kapitola popisuje fundamentálne poznatky o výžive, charakteristiku somatotypov a presnú štruktúru nutričných zložiek potravín. Primárnym cieľom bakalárskej práce je kompozícia objemového jedálničku pomocou lineárneho a cieľového programovania, ktoré sú determinované v praktickej časti tretej a štvrtej kapitoly. Skonštruovaný matematický model je riešený v optimalizačnom programe LINGO s využitím MS Excel, následne interpretovaný a vyhodnotený v závere práce. Klíčová slova: Cílové programování; Nutriční problém; Lineární programování; Diet problem; Linear programming; Goal programming Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Optimalizácia objemového jedálničku

Bakalářská práce je zaměřená na tvorbu objemového jídelníčku pro mladé sportovce, kteří si chtějí zlepšit svou aktuální formu prostřednictvím zdravé stravy, bohaté na základní makronutrienty, a ...

Achimovič, Peter; Skočdopolová, Veronika; Dlouhá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Optimalizácia cenníku v online prostredí pomocou prvkov behaviorálnej ekonómie
Oravec, Jakub; Stříteský, Václav; Lorenc, Václav
2017 - slovenský
Tato práce se zaobírá designováním a optimalizací ceníku na webových stránkách s využitím poznatků z oblasti behaviorálních věd. Pro tento účel byl realizován kvantitativní výzkum. Na vytvořené webové stránky se testovaly dvě verze ceníku nadizajnované v souladu s poznatky behaviorálních věd a architekturou volby. Obě sledované verze směřovaly zákaznických volbu na odlišný variantu služby a následně se testoval vliv na preference a racionalitu volby respondentů. Na vyhodnocení dat byla použita popisná statistika, testování hypotéz a analýza dopadu na výnosy. Aplikací kombinace vybraných poznatků bylo zjištěno, že dokáží ovlivnit rozhodování zákazníka a preference zákazníků mezi jednotlivými variantami nabízené služby. Testováním byl prokázán vztah mezi zobrazenou verzí ceníku a volbou sledovaného objektu. Zároveň je možné vhodnou architekturou designu online ceníku za pomoci poznatků behaviorálních věd pozitivně ovlivnit výnosy z prodeje a konverzi zvoleného variantu, při poměrně nízkých implementačních nákladech, což bylo prokázáno na příkladu z českého trhu. This paper discuses design and optimization of the price lists on the web-sites, using the knowledge acquired from the field of behavioural economics. To support the main goal of this paper, the quantitative experiment was conducted. This experiment was conducted through the web-site, where two different types of prices, set by application of a knowledge from behavioural economics and architecture of a choice were tested. To evaluate the data obtained, the descriptive statistics, hypothesis testing and revenue impact analysis have been used. Applying the data obtained as a result of the experiment, it has been found that different factors can influence the decision-making process and preferences of an individual deciding between different types of services. This testing proved the relation between the price list displayed and the choice of a subject of this experiment. At the same time, it was found that by using the best suitable design architecture of the online price list and by applying knowledge from the behavioural sciences, it is possible to positively influence the sale revenue and conversion of the chosen variant, with relatively low implementation costs, as it is demonstrated on the example of Czech market. Táto práca sa zoberá dizajnovaním a optimalizáciou cenníka na webových stránkach s využitím poznatkov z oblasti behaviorálnych vied. Na tento účel bol realizovaný kvantitatívny výskum. Na vytvorenej webovej stránky sa testovali dve verzie cenníka nadizajnované v súlade s poznatkami behaviorálnych vied a architektúrou voľby. Obe sledované verzie smerovali zakaznícku voľbu na odlišný variant služby a následne sa testoval vplyv na preferencie a racionalitu voľby respondentov. Na vyhodnotenie dát bola použitá popisná štatistika, testovanie hypotéz a analýza dopadu na výnosy. Aplikáciou kombinácie vybraných poznatkov bolo zistené, že dokážu ovplyvniť rozhodovanie zákazníka a preferencie zákazníkov medzi jednotlivými variantmi ponúkanej služby. Testovaním bol dokázaný vzťah medzi zobrazenou verziou cenníka a voľbou sledovaného objektu. Zároveň je možné vhodnou architektúrou dizajnu online cenníka za pomoci poznatkov behaviorálnych vied pozitívne ovplyvniť výnosy z predaja a konverziu zvoleného variantu, pri pomerne nízkych implementačných nákladoch, čo bolo dokázané na príklade z českého trhu. Klíčová slova: Behaviorální ekonomie; Online cenník; Architektura volby; Behavioural economics; Choice architecture; Pricing page Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Optimalizácia cenníku v online prostredí pomocou prvkov behaviorálnej ekonómie

Tato práce se zaobírá designováním a optimalizací ceníku na webových stránkách s využitím poznatků z oblasti behaviorálních věd. Pro tento účel byl realizován kvantitativní výzkum. Na vytvořené webové ...

Oravec, Jakub; Stříteský, Václav; Lorenc, Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze