Počet nalezených dokumentů: 35133
Publikováno od do

Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)
Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
2021 - český
Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných kmitočtových pásem pro leteckou komunikaci a rádiovou navigaci. Práce má dále sloužit jako studijní pomůcku pro přípravu profesionálních pilotů a bakalářů leteckého provozu. VHF, UHF, SHF, EHF, radar, wave propagation, electromagnetic wave, active radiolocators, passive radar system Klíčová slova: VKV; UKV; SKV; EKV; radar; šíření vln; elektromagnetická vlna; aktivní radiolokátory; pasivní radarový systém; The aim of presented bachelor thesis is produce study aid on the topic Exploatation of VHF; UHF; SHF; and EHF frequency bands in civil a military aeronautic radars.The main aim of this thesis is to brief overview of specified frequency bands for air communication and radio navgation. The thesis is to serve as a study aid for the preparation of professional pilots and bachelors of air traffic. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na ...

Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stabilizační jízdy jednostopých vozidel
Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
2021 - český
Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel. The research work is focused on mechanical and electronic stability systems. Their brief development and detailed description of the functions that occur today in single-track mo-tor vehicles Klíčová slova: Mechanické stabilizační systémy; elektronické stabilizační systémy; jednostopá vozidla.; Mechanical stabilization systems; electronic stabilization systems; single-track vehicles. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stabilizační jízdy jednostopých vozidel

Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel....

Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče
Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
2021 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých okrajových podmínkách na konci žebra. Poté popisuje mechanismy přestupu tepla, výpočty tepelných odporů obzvlášť u přirozené a nucené konvekce. Pro ověření jsou provedeny porovnání mezi výpočty pomocí analytických vztahů obsaženy v programu Matlab a výsledky z praktického měření. This bachelor's thesis is focused on the problem with analytical calculations needed to define thermal resistance of finned heat sinks. First it describes how temperature proceeds at different boundary conditions at fin tip. Than it describes different mechanisms of heat transfer, equlation of heat resistance especially of natural and forced convection. To verify the results there is comparison between analytical equlations written in Matlab program and measuring results. Klíčová slova: Chladič; teplo; energie; žebro; přenos tepla; tepelný odpor; chlazení; okrajové podmínky; záření; přirozená konvekce; nucená konvekce; Heat sink; heat; energy; fin; heat transfer; thermal resistance; cooling; boundary conditions; radiation; natural convection; forced convection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých ...

Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Elektronický řídicí systém foukací harmoniky
Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2021 - český
Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest části zabývající se postupně literární rešerší a teoretickým rozborem, návrhem hardwarového řešení, realizací a vývojem softwaru. This paper is a documentation for automatic electronic system, that controls mouthorgan with keys. This paper describes design and realization of complete system. This paper consists of six parts regarding literature review, theoretical analysis, hardware design, realization, and software development. Klíčová slova: Foukací harmonika; automatický systém; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask; Mouthorgan; automatic; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronický řídicí systém foukací harmoniky

Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest ...

Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - anglický
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Klíčová slova: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Komunikační agent pro informace o Brně
Křištof, Jiří; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
2021 - český
Cílem této práce je implementace komunikačního agenta poskytující informace o Brně. Komunikační agent využívá třívrstvé architektury. Pro vlastní odpovídání na otázky jsou použity techniky strojového učení a neuronových sítí. Na základě provedeného testu bylo se systémem spokojeno 58 % respondentů, s přesností odpovědí poté 84 % uživatelů. Přínosem této práce je usnadnění získávání informací o Brně jeho obyvatelům i návštěvníkům. The aim of this thesis is the implementation of a communication agent, which provides information about Brno. The communication agent uses three - tier architecture . For the question answering , machine learning and neural network techniques are used . User tests determined the success rate 84 %. 58 % of the primary users were satisfied with the system. Main benefit of the work is facilitating the retrieving of information about Brno for its residents and visitors . Klíčová slova: zpracování přirozeného jazyka; odpovídání na otázky; strojové učení; neuronové sítě; klasifikace; získávání informací; třívrstvá architektura; natural language processing; question answering; machine learning; neural networks; classification; information retrieval; three - tier architecture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikační agent pro informace o Brně

Cílem této práce je implementace komunikačního agenta poskytující informace o Brně. Komunikační agent využívá třívrstvé architektury. Pro vlastní odpovídání na otázky jsou použity techniky strojového ...

Křištof, Jiří; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce anomální komunikace založená na aplikacích
Dostál, Michal; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
2021 - český
Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a implementaci systému pro detekci anomálních aktivit síťové komunikace pomocí vysokoúrovňových charakteristik. Práce obsahuje teoretický základ pro detekci anomálií pomocí zemí, autonomních systémů a aplikací, které využívají ke komunikaci. Dále obsahuje informace o technikách a metodách strojového učení potřebné k implementaci. V praktické části je popsán návrh, použití a implementace jednotlivých technologií. Výsledek této práce je detekce založená na více metodách strojového učení, především klasifikace. This bachelor thesis deals with the analysis, design and implementation of a system for detecting anomalous network communication activities using high-level characteristics. The thesis contains a theoretical basis for the detection of anomalies using countries, autonomous systems and applications that are used to communicate. It also contains information about the techniques and methods of machine learning needed for implementation. The practical part describes the design, use and implementation of individual technologies. The result of this work is detection based on multiple machine learning methods, mostly classification. Klíčová slova: detekce anomálií; strojové učení; ASN systémy; IP Geolokace; bodové anomálie; klasifikace; anomaly detection; machine learning; ASN systems; IP Geolocation; point anomaly; classification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detekce anomální komunikace založená na aplikacích

Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a implementaci systému pro detekci anomálních aktivit síťové komunikace pomocí vysokoúrovňových charakteristik. Práce obsahuje teoretický základ pro ...

Dostál, Michal; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Simulátor výstupů minipočítače HP 3000
Klázar, Jakub; Šimek, Václav; Růžička, Richard
2021 - český
Tato práce ukazuje postup návrhu vestavěného zařízení, které simuluje výstupy minipočítače HP 3000. Simulace spočívá ve výpisu znaků na terminál a ovládání kontrolek minipočítače. Instrukce k průběhu simulace jsou načítány z SD karty se souborovým systémem FAT32. Výsledkem je zařízení, které lze jednoduše použít pro oživení minipočítače HP 3000, nebo minipočítačů s rozhraním jemu podobným. This thesis shows the procedure of designing an embedded device that simulates the outputs of the HP 3000 minicomputer. The simulation is based on writing characters to the terminal and controlling the indicators of the minicomputer. Instructions of the simulation process are read from an SD card with the FAT32 file system. The result is a device that can be easily used to revive HP 3000 minicomputer or minicomputers with an interface similar to it. Klíčová slova: minipočítač HP 3000; simulátor; ATmega1284P; vestavěné zařízení; deska tištěných spojů; SD karta; souborový systém FAT32.; minicomputer HP 3000; simulator; ATmega1284P; embedded device; printed circuit board; SD card; FAT32 filesystem. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulátor výstupů minipočítače HP 3000

Tato práce ukazuje postup návrhu vestavěného zařízení, které simuluje výstupy minipočítače HP 3000. Simulace spočívá ve výpisu znaků na terminál a ovládání kontrolek minipočítače. Instrukce k průběhu ...

Klázar, Jakub; Šimek, Václav; Růžička, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Konstrukce pera se skrytými senzory
Senčák, Jakub; Drahanský, Martin; Sakin, Martin
2021 - slovenský
Táto práca sa venuje dynamickým vlastnostiam písma a spôsobom ich záznamu a ukladania. Cieľom práce bolo navrhnúť zariadenie schopné zaznamenať tieto vlastnosti a uložiť ich pre ďalšie spracovanie. Motiváciou na vznik tejto práce bolo vytvoriť zariadenie schopné zaznamenávať dynamické vlastnosti písma a následne ich potenciálne využiť na falšovanie podpisov. Výsledky tejto práce poskytnú čitateľovi potrebný teoretický základ, postup na vytvorenie takého zariadenia a zariadenie samotné. In this work we have dealt with dynamic properties of handwriting text, the ways of recording and storing them. The aim of this project was to design a device capable of capturing these properties and saving them for further processing. The motivation for this work was to verify whether it is possible to make a device capable of recording dynamic font properties and then use them for falsifying signatures. The results of this work will provide the reader with necessary theoretical basics, steps to create such device and the device itself. Klíčová slova: pen construction; signature forgery; dynamic signature verification; biometrics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konstrukce pera se skrytými senzory

Táto práca sa venuje dynamickým vlastnostiam písma a spôsobom ich záznamu a ukladania. Cieľom práce bolo navrhnúť zariadenie schopné zaznamenať tieto vlastnosti a uložiť ich pre ďalšie spracovanie. ...

Senčák, Jakub; Drahanský, Martin; Sakin, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Generování kódu z textového popisu funkcionality
Kačur, Ján; Ondřej, Karel; Smrž, Pavel
2021 - český
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém na generovanie kódu z textového popisu funkcionality. Boli vypracované celkovo 2 systémy, prvý z nich slúžil ako kontrolný prototyp, a druhý ako reálny výstup práce. Zameral som sa na použitie nepredtrénovaných modelov s menšími rozmermi. Obidva systémy používali ako jadro model typu Transformer. Druhý systém využil na rozdiel od prvého syntaktický rozklad kódu aj textových popisov. Dáta pre obidva systémy pochádzali z projektu CodeSearchNet, cieľový jazyk pre generovanie bol jazyk Python. Druhý systém dosiahol lepšie číselné výsledky, ako prvý, s presnosťou predpovede slov 85%, zatiaľ čo prvý len 60%. Systém dokázal doplniť správny kód na dokončenie funkcie, s väčšou časovou odozvou. V tejto práci sa venujem takmer výlučne druhému systému. The aim of this thesis was to design and implement system for code generation from textual description of functionality. In total, 2 systems were implemented. One of them served its purpose as a control prototype, the second one was the main product of this thesis. I focused on using smaller non-pre-trained models. Both systems used Transformer type model as their cores. The second system, unlike the first, used syntactic decomposition of both code and textual descriptions. Data used in both systems originated from project CodeSearchNet. Targer programming language to generate was Python. The second system achieved better quantitative results than the first one, with accuracy of 85% versus 60%. The system managed to auto-complete correct code to finish the function definition, with bigger time delay. This thesis is almost exclusively dedicated to the second system. Klíčová slova: generovanie kódu; doplňovanie kódu; spracovanie prirodzeného jazyka; strojové učenie; transformer; gpt; tensorflow; abstraktný syntaktický strom; POS tagging; code generation; code prediction; nlp; machine learning; transformer; gpt; tensorflow; abstract syntax tree; POS tagging Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování kódu z textového popisu funkcionality

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém na generovanie kódu z textového popisu funkcionality. Boli vypracované celkovo 2 systémy, prvý z nich slúžil ako kontrolný prototyp, a druhý ako ...

Kačur, Ján; Ondřej, Karel; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze