Počet nalezených dokumentů: 37321
Publikováno od do

Grafický editor návrhových modelů
Hlavačka, Filip; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
2022 - slovenský
Práca je zameraná na riešenie problému grafického editovania návrhových modelov, konkrétne Objektovo orientovanej Petriho siete. Existujú nástroje pre editovanie objektovo orientovanej Petriho siete ale neexistuje nástroj, ktorý by poskytoval plnohodnotnú prácu so simulačnými triedami. Táto práca ponúka vytvorený nástroj, ktorý je implementovaný v prostredí Pharo a využíva knižnicu Morphic. Vytvorený nástroj umožňuje vytvoriť Objektovo orientovanú Petriho sieť, ktorú užívateľ môže modifikovať. Užívateľ si môže vzniknutú sieť exportovať do formátu SVG alebo PNG. Nástroj takisto umožňuje aj ukladanie a načítanie objektovo orientovanej Petriho siete. Nástroj poskytuje užívateľovi aj syntaktickú kontrolu. The thesis is aimed at the solution of graphical editing for design models, especially Object-oriented Petri nets. There are many tools for editing Object-oriented Petri nets, but none of these support complete cooperation with simulation classes. This thesis offers created tool, which is implemented in the Pharo environment and uses the Morphic library. The created tool enables users to create or modify Object-oriented Petri net. Users can export created net to SVG or PNG format. The tool also enables the saving and loading of Object-oriented Petri net. The tool provides syntax check to the user. Klíčová slova: Design model; Object oriented Petri net; graphical editor; Pharo; PNtalk Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Grafický editor návrhových modelů

Práca je zameraná na riešenie problému grafického editovania návrhových modelov, konkrétne Objektovo orientovanej Petriho siete. Existujú nástroje pre editovanie objektovo orientovanej Petriho siete ...

Hlavačka, Filip; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Detekce anomálií ve Wi-Fi komunikaci
Lička, Zbyněk; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
2022 - český
Práce se zabývá detekcí anomálií při komunikaci pomocí technologie IEEE 802.11 (Wi-Fi) na linkové vrstě OSI. K detekci anomálií byla zvolena metoda neuronových sítí, konkrétně LSTM rekurzivních neuronových sítí. Na začátku je popsána oblast zaměření a motivace k detekci anomálií v prostředí počítačových sítí. Poté jsou popsány různé techniky detekce anomálií, které jsou v oblasti počítačových sítí běžně používány. Pokračuje analýza požadavků na systém umožňující detekci anomálií a volba vhodné metody pro tyto účely. Dále je popsán návrh a způsob implementace systému a zvoleného modelu. Poté pokračuje zpráva o testování, vyhodnocení experimentů a diskuze. This thesis deals with anomaly detection in communication using the IEEE 802.11 technology (Wi-Fi) at the data link layer of OSI. The neural network method, specifically LSTM recurrent neural network, has been chosen for anomaly detection purposes. Initially, the focus area and motivation for anomaly detection in a computer network environment is described. Then, various methods for anomaly detection in computer networking are described. Thesis continues with analysis of the requirements for the system and a draft of the final system, including the chosen method, continuing with implementation of the system and model. Testing and evaluation of results takes place before the theses' conclusion. Klíčová slova: umělá inteligence; IEEE 802.11; detekce anomálií; strojové učení; síťové zabezpečení; LSTM RNN; neuronové sítě; artificial intelligence; IEEE 802.11; anomaly detection; machine learning; network security; LSTM RNN; neural networks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detekce anomálií ve Wi-Fi komunikaci

Práce se zabývá detekcí anomálií při komunikaci pomocí technologie IEEE 802.11 (Wi-Fi) na linkové vrstě OSI. K detekci anomálií byla zvolena metoda neuronových sítí, konkrétně LSTM rekurzivních ...

Lička, Zbyněk; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Počítačem řízené pěstování rostlin
Pospíšil, Jan; Šimek, Václav; Růžička, Richard
2022 - český
Tato práce je zaměřená na problematiku pěstování v domácích podmínkách. V rámci řešení jsme se zaměřili na automatizování growboxu pomocí desky Wemos D1 R32 ESP32, které se pak skládá z návrhu a realizace tří částí řešení, tedy samotný growbox včetně čidel potřebných pro udržování ideálních podmínek pro pěstovanou rostlinu, uživatelské aplikace, pro interpretaci hodnot a konfiguraci growboxu. Následně aplikace pro sběr dat z growboxu, pro jejich pozdější analýzu. Součástí řešení je pak vytvoření ukázkového growboxu, programové vybavení všech částí a srovnání s dostupnými systémy pro domácí pěstování. This work is focused on the issue of plant cultivation in domestic conditions. We focused on the automation of the growbox using the Wemos D1 R32 ESP32 board, which then consists of the design and implementation of three parts of the solution, i.e. the growbox itself, including the sensors needed to maintain ideal conditions for the plant being grown, the user applications, for interpreting the values and the configuration of the growbox. Application to collect data from growbox, for later analysis. The solution includes the creation of a demonstration growbox, software for all parts and comparison with available home growing systems. Klíčová slova: Growbox; Wemos D1 R32; pěstování rostlin; závlaha; osvětlení; Growbox; Wemos D1 R32; plant growing; irrigation; lighting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Počítačem řízené pěstování rostlin

Tato práce je zaměřená na problematiku pěstování v domácích podmínkách. V rámci řešení jsme se zaměřili na automatizování growboxu pomocí desky Wemos D1 R32 ESP32, které se pak skládá z návrhu a ...

Pospíšil, Jan; Šimek, Václav; Růžička, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick
Horník, Matej; Orság, Filip; Goldmann, Tomáš
2022 - český
Táto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané a taktiež budú porovnané súčasne architektúry konvolučných sietí, ktoré sa využívajú na rozpoznávanie tvárí. Cieľom bude vytvoriť vstavaný systém, ktorý sa bude skladať z kamery, výpočetnej jednotky a akcelerátora Neural Compute Stick. Systém bude rozpoznávať osoby podľa tváre s voľne dostupným algoritmom. This bachelor thesis deals with current techniques for recognizing people by face. Convolutional neural networks are currently used for face recognition. In this work, convolutional neural networks will be described and also the architectures of convolutional networks used for face recognition will be compared. The goal will be to create a built-in system that will consist of a camera, a computing unit and a Neural Compute Stick accelerator. The system will recognize people by face with a freely available algorithm. Klíčová slova: rozpoznávanie tváre; neurónová sieť; konvolučná neurónová sieť; strojové učenie; umelá inteligencia; Neural Compute Stick; face recognition; neural network; convolutional neural network; machine learning; artificial intelligence; Neural Compute Stick Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick

Táto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné ...

Horník, Matej; Orság, Filip; Goldmann, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru
Múdry, Adam; Vašíček, Zdeněk; Šimek, Václav
2022 - český
Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych senzorov, umožňujúcich detekciu pohybu, zvuku, snímanie fotografii a podobne. Riešenie práce bolo realizované taktiež s pomocou platformy Raspberry Pi ako ovládacieho serveru a voliteľne využíva aj cloudové služby pre väčšiu flexibilitu nasadenia. The aim of this thesis was to design and implement a system for detecting the presence of the subject in the protected area using the embedded platform ESP32. The proposed system is able to use several different sensors, allowing the detection of motion, sound, allowing to take photos, etc. The solution was also implemented with the help of the Raspberry Pi platform as a control server and optionally uses cloud services for greater deployment flexibility. Klíčová slova: detekcia prítomnosti; vstavané systémy; ESP32; Raspberry Pi; WiFi; automatizácia; cloudové služby; Internet vecí; IoT; zabezpečovací systém; presence detection; embedded systems; ESP32; Raspberry Pi; WiFi; automatization; cloud services; Internet of Things; IoT; security system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný ...

Múdry, Adam; Vašíček, Zdeněk; Šimek, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Výukový simulátor v prostředí WebAssembly
Březina, Jaromír; Janoušek, Vladimír; Peringer, Petr
2022 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku simulace časovaných stochastických Petriho sítí a spojitých blokových schémat pro výukové účely. Výsledná aplikace je tvořena ze dvou dílčích částí. První z nich je jednoduchý grafický editor, jenž poskytuje nástroje pro vytvoření požadovaného modelu ve formě Petriho sítě nebo blokového schématu a vizualizaci výsledků simulace. Grafické uživatelské rozhraní editoru bylo vytvořeno pomocí knihovny React. Druhou část aplikace tvoří simulátor implementovaný v jazyce C++, jenž slouží pro simulaci vytvořeného modelu a je integrován do celého řešení jako WebAssembly modul. Součástí aplikace je i sada 10 příkladů, které slouží jako ukázka jednoduchých modelů vhodných pro výukové účely. This bachelor thesis focuses on the issue of simulation of timed stochastic Petri nets and continuous block diagrams for educational purposes. The resulting application consists of two sub-parts. The first is a simple graphical editor that provides tools to create the desired model in the form of a Petri net or block diagram and visualize the simulation results. The graphical user interface of the editor was created using the React library. The second part of the application consists of a simulator implemented in C++, which is used to simulate the created model and is integrated into the entire solution as a WebAssembly module. The application also includes a set of 10 examples that serve as a demonstration of simple models suitable for educational purposes. Klíčová slova: Simulace; algoritmus řízení simulace; Petriho sítě; Webassembly; spojitá bloková schémata; numerické metody; editor; C++; React; Redux; Typescript; Simulation; algorithm controlled simulation; Petri nets; WebAssembly; continuous block schemes; numerical methods; editor; C++; React; Redux; Typescript Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výukový simulátor v prostředí WebAssembly

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku simulace časovaných stochastických Petriho sítí a spojitých blokových schémat pro výukové účely. Výsledná aplikace je tvořena ze dvou dílčích částí. ...

Březina, Jaromír; Janoušek, Vladimír; Peringer, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Moduly informačního systému pro plánování rozvrhů
Stopková, Jana; Veigend, Petr; Dytrych, Jaroslav
2022 - český
Tato práce se zabývá plánováním rozvrhů pro výuku a zkoušky na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT). Jejím cílem je navrhnout způsob zrychlení modulů aktuálně používaných pro přípravu plánování a tyto moduly následně integrovat do jiné aplikace, která je na FIT používána pro plánování. První část práce se zabývá uvedením do problematiky plánování rozvrhů na FIT. V druhé části je popsán návrh aplikace a následná implementace zakončená testováním během skutečného plánování rozvrhů. This thesis deals with planning teaching and examination schedules at the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology (FIT). It aims to propose a way to accelerate the modules currently used for scheduling and then integrate them into another application used for scheduling at FIT. The first part of the thesis deals with an introduction to the scheduling issues at FIT. The second part describes the application design and subsequent implementation, concluding with testing during actual scheduling. Klíčová slova: informační systém; moduly; plánování rozvrhů; HTML; CSS; JavaScript; PHP; optimalizace; REST API; information system; modules; timetable planning; HTML; CSS; JavaScript; PHP; optimalization; REST API Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Moduly informačního systému pro plánování rozvrhů

Tato práce se zabývá plánováním rozvrhů pro výuku a zkoušky na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT). Jejím cílem je navrhnout způsob zrychlení modulů aktuálně ...

Stopková, Jana; Veigend, Petr; Dytrych, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Nástroj pro tvorbu a optimalizaci rozvrhu
Málek, Jakub; Chlubna, Tomáš; Beran, Vítězslav
2022 - český
Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro skautské kurzy, která by měla ulehčit práci s generováním rozvrhů pro závěrečné ověřování kompetencí. Součástí práce je studium moderních webový technologií pro vytváření webových služeb, genetických algoritmů, návrhem grafického rozhraní, které umožní uživatelům zadat vstupní data pro generování rozvrhů a závěrečným vyhodnocením vzniklé aplikace. This thesis deals with the creation of a web application for scouting courses, which should simplify the work of generating timetables for the final competency verification. The work includes the study of modern web technologies for creating web services, genetic algorithms, the design of a graphical interface that allows users to input data for generating schedules and the final evaluation of the resulting application. Klíčová slova: genetický algoritmus; evoluční algoritmus; návrh GUI; automatická tvorba rozvrhů; webová aplikace; genetic algorithm; evolution algorithm; GUI design; automatic scheduling; web application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nástroj pro tvorbu a optimalizaci rozvrhu

Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro skautské kurzy, která by měla ulehčit práci s generováním rozvrhů pro závěrečné ověřování kompetencí. Součástí práce je studium moderních webový ...

Málek, Jakub; Chlubna, Tomáš; Beran, Vítězslav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Analýza bezpečnosti a výkonu distribuovaného konsezuálního protokolu Avalanche
Sapák, Filip; Malinka, Kamil; Perešíni, Martin
2022 - anglický
V tejto práci sme sa zaoberali analýzou "Proof-of-Stake (PoS) distribuovaného konsenzuálneho protokolu Avalanche, problematikou blockchainu, konsenzuálnych algoritmov a simulačnými nástrojmi určenými na simuláciu blockchainu. Po oboznámení sa so všetkými potrebnými skutočnosťami, práca pokračuje implementáciou simulátora konsenzuálneho algoritmu implementovaného v protokole Avalanche, ktorý napodobňuje fungovanie Avalanche konsenzu. Experimenty so simulátorom boli vykonané s rôznymi parametrami a pomohli nám pochopiť vlastnosti Avalanche. In this thesis, we discuss the analysis of the "Proof-of-Stake" (PoS) distributed consensus protocol Avalanche. We describe blockchain, consensus algorithms and the simulation tools designed to simulate the blockchain. After getting acquainted with all the necessary facts, the thesis proceeds with the implementation of a simulator of the consensus algorithm implemented in the Avalanche protocol, which mimics the functioning of the Avalanche consensus. Experiments with simulator were conducted with various parameters and helped us to understand properties of Avalanche. Klíčová slova: Blockchain; Proof-of-Stake; Node; Block; Transaction; Consensus; Avalanche; Blockchain; Proof-of-Stake; Uzol; Blok; Transakcia; Konsenzus; Avalanche Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza bezpečnosti a výkonu distribuovaného konsezuálního protokolu Avalanche

V tejto práci sme sa zaoberali analýzou "Proof-of-Stake (PoS) distribuovaného konsenzuálneho protokolu Avalanche, problematikou blockchainu, konsenzuálnych algoritmov a simulačnými nástrojmi určenými ...

Sapák, Filip; Malinka, Kamil; Perešíni, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Na modelech založený návrh a realizace subsystému Smart Home
Staněk, Tomáš; Kočí, Radek; Janoušek, Vladimír
2022 - český
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a metodách vytvoření smart home, za použití běžně dostupných prvků pro každého uživatele. Bakalářská práce je zaměřena především na problematiku regulace vytápění domácnosti, ventilaci, řízení osvětlení, či kamerový dohled. Pro ovládání jednotlivých prvků se využívá systému Home Assistant běžícího na Rasberry Pi. This bachelor thesis discusses about the possibilities and methods of creating smart home, using commonly available elements fore each user. The bachelor´s thesis is focused primarily on the issues of home heating control, ventilation, lighting control, camera surveillance. For control individual elements is used Home assistant running on the Rasberry Pi.  Klíčová slova: Internet věcí; Home Assistant; Inteligentní dům; Regulace vytápění; Rasberry Pi; NodeRed; ZigBee; IEC 61499; SysML ; Internet of Things; IoT; Home Assistant; Smart Home; Regulation of heating; Rasberry Pi; Node-Red; ZigBee; IEC 61499; SysML  Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Na modelech založený návrh a realizace subsystému Smart Home

Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a metodách vytvoření smart home, za použití běžně dostupných prvků pro každého uživatele. Bakalářská práce je zaměřena především na problematiku regulace ...

Staněk, Tomáš; Kočí, Radek; Janoušek, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze