Počet nalezených dokumentů: 78310
Publikováno od do

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Košútová, Kristína; Kratochvíl, Jan; Bykov, Oleksii
2024 - český
Priestory detských knižníc v Českej aj Slovenskej republike sú zrkadlom školstva. Priestory sú poddimenzované svojou veľkosťou, sú zariadené nábytkom a kobercami, aby aspoň trochu tlmili detský krik. Otázkou ostáva, či takéto zariadenie je dostačujúce a či by detská knižnica nemala vyzerať a fungovať inak? Projekt sa zoberá novou pobočkou Mestskej knižnice Jiřího Mahena – Detská knižnica. Vychádza z porozumenia vývoja dieťaťa, ako sa hrá a učí nové veci počas svojho detstva - od narodenia až po vek 12 rokov. Deti si v knižnici môžu vytvárať vlastné hry a hračky na hranie. Deti sa budú môcť sami rozhodnúť o tom, ako budú tráviť svoj čas v knižnici. Či sa budú hrať individuálne podľa svojich predstáv alebo sa stanú súčasťou akéhokoľvek workshopu organizovaného Knižnicou Jiřího Mahena. V projekte definujem 3 základné typológie tvoriace priestor, a tie sú súčasťou hmoty budovy. Veža – je hlavným vertikálnym prvok, vďaka ktorému sa deti môžu pohybovať medzi viacerými poschodiami, no je to aj priestor ukrývajúci interaktívne prvky a hry. Jaskyňa – je menší priestor, ktorý svojim charakterom pripomína útočisko alebo skrýšu pre deti, ktoré sa chcú skryť a čítať si, alebo si len chcú nájsť svoj vlastný roh. Tunel – je hlavným horizontálnym prvkom, ktorý spája dôležité miesta dvoch hlavných objemov budov. Children's libraries in the Czech and Slovak Republic are a mirror of education. The spaces are undersized, furnished with furniture and carpets to at least somewhat muffle children's screams. The question remains whether such furnishings are sufficient and whether a children's library should look and function differently. The project is being taken up by a new branch of the Jiří Mahen Municipal Library - the Children's Library. It is based on an understanding of child development, how children play and learn new things during their childhood - from birth to the age of 12. Children can create their own games and toys to play with in the library. Children will be able to make their own choices about how they spend their time in the library. Whether they will play individually according to their own ideas or become part of any workshop organised by the Jiří Mahen Library. In the project I define 3 basic typologies that make up the space, and these are part of the building's mass. The tower - it is the main vertical element, thanks to which children can move between several floors, but it is also a space hiding interactive elements and games. The Cave - is a smaller space that resembles a refuge or hiding place for children who want to hide and read, or just want to find their own corner. Tunnel - is the main horizontal element that connects the important points of the two main building volumes. Klíčová slova: knižnica; rooseveltova; bibioverse; park danuše muzikářové; veža; jaskyňa; tunel; deti; knižnica ako hra; library; roosevelt street; bibioverse; park danuše muzikářové; tower; cave; tunel; children; library as a game Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Priestory detských knižníc v Českej aj Slovenskej republike sú zrkadlom školstva. Priestory sú poddimenzované svojou veľkosťou, sú zariadené nábytkom a kobercami, aby aspoň trochu tlmili detský krik. ...

Košútová, Kristína; Kratochvíl, Jan; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Budova loutkového divadla v centru Opavy
Mojžíšová, Petra; Palacký, Ivan; Galeová, Nicol
2024 - český
Projekt představuje architektonicko-urbanistické řešení přestavby provozní části Slezského divadla a novostavby městského domu s divadlem v západní části Horního náměstí v Opavě. Hlavním motivem práce je propojení dvou subjektů – profesionálního dvousouborového Slezského divadla a nové budovy se sálem pro divadlo amatérských souborů a dětského centra. Využití stávajícího veřejného prostoru je motivováno obecnou myšlenkou zahušťování městské struktury a soustředění kultury v centru města. Doplnění monobloku divadla o další funkce považuji za smysluplné, ať už z hlediska udržitelnosti a adaptace, tak z hlediska komunitního. The project presents an architectural and urbanistic solution for the redevelopment of the operational part of the Silesian Theatre and a new building of a town house with a theatre in the western part of the Horní náměstí in Opava. The main idea of the work is the connection of two subjects - the professional Silesian Theatre and the new building with a hall for amateur theatre and a children's centre. The use of the existing public space is motivated by the general idea of densification of the urban structure and concentration of culture in the city centre. I consider the addition of another functions to the monoblock of theatre to be reasonable, both in terms of sustainability and adaptation, and in terms of community. Klíčová slova: Opava; Horní náměstí; loutky; městský dům; loutkové divadlo; malá scéna; divadlo; dětské centrum; polyfunkční dům; Slezské divadlo; novostavba; Opava; Horní náměstí; puppet; town house; puppet theatre; theatre; children's centre; poly-functional building Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Budova loutkového divadla v centru Opavy

Projekt představuje architektonicko-urbanistické řešení přestavby provozní části Slezského divadla a novostavby městského domu s divadlem v západní části Horního náměstí v Opavě. Hlavním motivem práce ...

Mojžíšová, Petra; Palacký, Ivan; Galeová, Nicol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ
Vido, Samuel; Urbášková, Hana; Boháč, Ivo
2024 - český
Návrh rozširuje mesto Kroměříž do nezastavanej časti. Novo navrhnuté objekty do tohto územia prinesú rôzne funkcie od tradičného bývania a komunitného bývania po polyfunkčné priestory a služby mestskej vybavenosti ako napríklad potraviny, bistro, kaviareň, knižnica, fitness centrum alebo kancelárske priestory, vytvárajúce prostredie pre aktívny mestský život. Vo vnútrobloku sa nachádzajú parky, vodné plochy, promenáda, detské ihrisko alebo workoutové ihrisko. Návrh do lokality prináša bývanie, ako tradičné bytové jednotky, po ktorých je neustály dopyt, rovnako aj mestu novo predstavený koncept komunitného bývania, ktoré je finančne dostupné pre ľudí a rodiny rôznych sociálnych alebo zdravotne znevýhodnených skupín, alebo pre ľudí, ktorí radi žijú v spoločenskom prostredí so zachovaním súkromia. Okrem bývania tento komplex do svojho okolia prináša aj polyfunkčné priestory, ktoré podporia malých podnikateľov v okolí a prinesú im atraktívny priestor pre rast ich biznisu, či už ide o reštauráciu, kaderníctvo alebo o kancelárske priestory. Veľké množstvo školských inštitúcií v okolí poskytuje príležitosť pre vytvorenie priestoru pre rozvoj mládeže, ktorému sa návrh venuje. The proposal extends the city of Kroměříž into an undeveloped area. Newly proposed facilities in this area will bring various functions, from traditional housing and community living to multifunctional spaces and urban amenities such as groceries, bistros, cafés, libraries, fitness centers, or office spaces, creating an environment for active urban life. Within the block, there are parks, water areas, promenades, playgrounds, or workout areas. The proposal introduces housing to the location, such as traditional residential units, which are in constant demand, as well as a newly introduced concept of community living, financially accessible to people and families from various social or health disadvantaged groups, or for people who prefer to live in a social environment while maintaining privacy. In addition to housing, this complex brings multifunctional spaces to its surroundings, supporting small businesses in the area and providing them with an attractive space for the growth of their business, whether it be a restaurant, hair salon, or office spaces. A large number of educational institutions in the area provide an opportunity to create space for youth development, which is the focus of this proposal. Klíčová slova: URBANIZMUS; ARCHITEKTÚRA; BÝVANIE; POLYFUNKCIA; VOĽNÝ ČAS; KROMĚŘÍŽ; KNIŽNICA; URBAN PLANNING; ARCHITECTURE; HOUSING; POLY FUNCTION; LEISURE; KROMĚŘÍŽ; LIBRARY Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ

Návrh rozširuje mesto Kroměříž do nezastavanej časti. Novo navrhnuté objekty do tohto územia prinesú rôzne funkcie od tradičného bývania a komunitného bývania po polyfunkčné priestory a služby ...

Vido, Samuel; Urbášková, Hana; Boháč, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mix/Match Brno
Hanáková, Sascha; Rozwalka, Szymon; Toman, Radek
2024 - český
Bakalárska práca Nielen človek sa zaoberá návrhom objektu, ktorého primárnou funkciou je vyplnenie proluky na ulici Hlinky, v širšom centre Brna. V súčasnosti sa na riešenej parcele nachádzajú tri garáže a dočasná stavba skladu, pričom v práci sa počíta s ich odstránením.. Nový objekt dopĺňa súčasnú zástavbu, pričom svojou výškou rešpektuje mierku okolitých budov. Funkčná náplň navrhovaného objektu je predovšetkým bývanie, ktoré je doplnené o funkciu detského voľnočasového centra a o komunitné priestory určené rezidentom bytového domu. V návrhu sa snažím o prepojenie urbánnej štruktúry a uvoľnenejšieho charakteru prírody, ktorá parcelu obklopuje zo severu. The bachelor thesis Not Only Human deals with the design of an object whose primary function is to fill a gap on Hlinky Street, in the wider centre of Brno. Currently, there are three garages and a temporary warehouse building on the plot in question, and the thesis envisages their removal. The new building complements the existing development, while its height respects the scale of the surrounding buildings. The functional content of the proposed building is primarily housing, which is complemented by the function of a children's leisure centre and community spaces for the residents of the apartment building. The design seeks to link the urban fabric with the more relaxed nature of the countryside that surrounds the site to the north. Klíčová slova: proluka; zeleň; Brno; edukačné centrum; príroda; suterén; bývanie; gap; green space; Brno; education centre; nature; basement; housing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mix/Match Brno

Bakalárska práca Nielen človek sa zaoberá návrhom objektu, ktorého primárnou funkciou je vyplnenie proluky na ulici Hlinky, v širšom centre Brna. V súčasnosti sa na riešenej parcele nachádzajú tri ...

Hanáková, Sascha; Rozwalka, Szymon; Toman, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Gemini
Holcrová, Eliška; Nový, Vítězslav; Marek, Jiří
2024 - český
Cílem návrhu je zrevitalizovat střední školu pro tělesně znevýhodněnou mládež GEMINI a její okolí. Práce zahrnuje návrh revitalizace školy, koncepci školní zahrady a kavárny s komunitním centrem. Výsledkem bude vznik vhodného prostředí pro vzdělávání, relaxaci a rozvoj nejen studentů školy, ale i místních obyvatel. The point of the proposal is to revitalize a high school for physically disadvantaged kids and the schools surroundings. The work includes a proposal for the revitalization of the school, the concept of a school garden, and a café with a community center. The result will be a suitable space for education, relaxation, and development, not only for the school students but also for the local residents. Klíčová slova: škola; komunitní centrum; revitalizace; zahrada; příroda; světlo; otevřenost; school; community center; revitalization; garden; nature; light; openness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gemini

Cílem návrhu je zrevitalizovat střední školu pro tělesně znevýhodněnou mládež GEMINI a její okolí. Práce zahrnuje návrh revitalizace školy, koncepci školní zahrady a kavárny s komunitním centrem. ...

Holcrová, Eliška; Nový, Vítězslav; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Malá Amerika v Brně
Kalmykova, Valeriia; Bažant, Lukáš; Novák, Petr
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního objektu Malá Amerika v Brně a vychází z architektonické studie vypracované v rámci předmětu BGA021 - Ateliér architektonické tvorby 2 - Veřejné stavby. Předmětem této práce bylo zhotovení projektové dokumentace, skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a návrhu architektonického detailu. Navržená stavba se nachází v Brně poblíž historické stavby průmyslového charakteru “Malá Amerika” a budov Titania, v území vymezeném ulicemi Úzká a Nové sady. Polyfunkční objekt Malá Amerika je multifunkční stavba s kancelářemi, galerii uměni, knihovnou, restauraci, kavárnami, střešní terasami a s místy pro pořádání akci. Novostavba respektuje stávající urbanistickou i architektonickou strukturu okolní zástavby. Jedná se o pět samostatně stojících objektů vzájemně propojených podzemním parkovištěm. Hmota je složená z několika kvádrů různých výškových úrovní spojených pochozí terasou. Mezí jednotlivými objekty vznikají ulice a náměstí s mnoha zajímavými průhledy. Objekt je spojen s Malou Amerikou pochozí terasou a navržen tak, aby nezakrýval historickou budovu. Směrem k budovám Titania se jednotlivé objemy objektu zvětšují. Záměrem projektu bylo vytvořit polyfunkční objekt, který by nebyl pouze introvertní stavbou, která by měla užitek pouze ze svého dokonalého umístění a stávající městské infrastruktury, ale také přízemí plné obchodu a služeb, které by byly k dispozici všem kolemjdoucím i po skončení pracovní doby. This bachelor thesis focuses on the design proposal for a new multifunctional building called "Malá Amerika" in Brno, based on an architectural study conducted within the course BGA021 - Architectural Design Studio 2 - Public Buildings. The aim of this thesis was to prepare project documentation comprising documentation for building permits, construction documentation, and architectural detail design. The proposed building is in Brno near the historical industrial structure "Malá Amerika" and the Titania buildings, within the area bounded by the streets Úzká and Nové sady. The multifunctional building "Malá Amerika" includes offices, art galleries, a library, a restaurant, cafes, rooftop terraces, and spaces for events. The new construction respects the existing urban and architectural structure of the surrounding development. It consists of five standalone buildings interconnected by an underground parking lot. The massing is composed of several blocks at different height levels connected by accessible terraces. Streets and squares with many interesting perspectives emerge between the individual buildings. The building is connected to "Malá Amerika" by an accessible terrace and designed not to obstruct the historical structure. Towards the Titania buildings, the volumes of the individual building components increase. The project's intention was to create a multifunctional building that would not only be an introverted structure benefiting solely from its perfect location and existing urban infrastructure but also feature ground floors full of commerce and services accessible to passersby even after working hours. Klíčová slova: Bakalářská práce; architektonická studie; Malá Amerika; Brno; novostavba; veřejná stavba; polyfunkční objekt; zelená extenzivní střecha; galerie; knihovna; podsklepené parkoviště.; Bachelor thesis; architectural study; Malá Amerika; Brno; new construction; public building; multifunctional structure; green extensive roof; gallery; library; underground parking. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Malá Amerika v Brně

Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního objektu Malá Amerika v Brně a vychází z architektonické studie vypracované v rámci předmětu BGA021 - Ateliér architektonické tvorby 2 - ...

Kalmykova, Valeriia; Bažant, Lukáš; Novák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mix/Match Brno
Hešlarová, Martina; Rozwalka, Szymon; Toman, Radek
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu přizpůsobeného pro krátkodobé bydlení a podporu spolubydlení. Cílem práce bylo vytvořit návrh vhodné zástavby v proluce na ulici Hlinky, který by nabídl možnost levného a sdíleného bydlení pro různé skupiny obyvatel, podporující jejich začlenění do komunity a zároveň respektující jejich potřeby soukromí. Návrh zahrnuje také veřejnou funkci v podobě kavárny a coworkingových prostor, které slouží jako místa pro setkávání a sociální interakci, posilující společenskou soudržnost v dané lokalitě. Projekt se zaměřuje na vytvoření konceptu, který nejenže reaguje na potřeby místních, ale zároveň vhodně doplňuje okolní zástavbu. The aim of the thesis was to create a proposal for suitable development in the gap on Hlinky Street, offering affordable and shared housing options for various groups of residents, supporting their integration into the community while respecting their privacy needs. The proposal also includes a public function in the form of a café and coworking spaces, serving as places for socializing and interaction, strengthening social cohesion in the area. The project focuses on creating a concept that not only responds to the needs of locals but also appropriately complements the surrounding development. Klíčová slova: Brno; proluka; vnitroblok; co-living; bydlení; Brno; gap; courtyard; coliving; housing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mix/Match Brno

Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu přizpůsobeného pro krátkodobé bydlení a podporu spolubydlení. Cílem práce bylo vytvořit návrh vhodné zástavby v proluce na ulici Hlinky, který by ...

Hešlarová, Martina; Rozwalka, Szymon; Toman, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ
Eliáš, Ondřej; Marek, Jiří; Boháč, Ivo
2024 - český
Na kraji města Kroměříž, v blízkosti květné zahrady se nachází nezastavěné území určené pro bydlení v bytových domech. Prvním cílem je navrhnout území s bydlením v bytových domech včetně základního občanského vybavení a rekreace, které bude vhodné a příjemné pro život budoucích a okolních obyvatel nebo i turisty. Druhým cílem je návrh konkrétního polyfunkčního domu s bydlením, který bude vhodně fungovat z provozního hlediska, zvětší hodnotu území svou estetickou formou a stane se milovaným domovem jeho obyvatel. Území bude zastavěno pravoúhlými bodovými domy s celkovým počtem 170ti bytů v kontrastu s organickými křivkami ploch veřejného prostranství. Občanům bude k dizpozici komunitní centrum, drobné obchody, městská knihovna, cukrárna s výčepem, pěší i cyklistické stezsky, veřejný grill point, dětské hřiště, workout hřiště, hřiště pro míčové sporty, sezení pod stromy i slunný palouček. Polyfunční dům s občanským vybavením v parteru má celkem 40 bytů a ateliérů z nichž každý má vlastní lodžii. Fasáda je tvořena nepravidelným úmístěním okenních a lodžiových otvorů, které vychází z pomyslného ortogonálního rastru. Materiál fasády je šedý obklad z lícového zdiva v konstrastu s okeními šambránami. It is located on the outskirts of Kroměříž, near the flower garden undeveloped area intended for housing in apartment buildings. The first goal is to design an area with housing in apartment buildings, including a basic one civic amenities and recreation that will be suitable and pleasant for life of future and surrounding residents or even tourists. The second goal is design of a concrete multi-functional house with housing that will be suitable function from an operational point of view, it will increase the value of the territory with its aesthetic value form and will become the beloved home of its inhabitants. The territory will be built up with rectangular point houses with a total number of 170 flats in contrast with the organic curves of the public space. Citizens will have access to a community center, small shops, and a municipal one library, pastry shop with bar, walking and cycling paths, public grill point, children's playground, workout field, ball sports field, sitting under the trees even a sunny day. The multifunctional building with civic amenities on the ground floor has a total of 40 flats and studios, each of which has its own loggia. The facade is made up of irregular placement of window and loggia openings, which is based on the imaginary orthogonal grid. The material of the facade is gray facing brickwork in contrast with window sashes. Klíčová slova: Kroměříž; život na kraji města; veřejný prostor; polyfunkční dům; bydlení; život ve vnitrobloku; Kroměříž; life on the outskirts of the city; public space; multifunctional house; housing; life in the inner block Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ

Na kraji města Kroměříž, v blízkosti květné zahrady se nachází nezastavěné území určené pro bydlení v bytových domech. Prvním cílem je navrhnout území s bydlením v bytových domech včetně základního ...

Eliáš, Ondřej; Marek, Jiří; Boháč, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mix/Match Brno
Elbel, Markéta Marie; Havliš, Karel; Toman, Radek
2024 - český
Projekt Otevřeno! pracuje s kontextem proluky na ulici Hlinky poblíž centra města Brna. S mezerou, která je úzká a opomenutá, ale která taky čeká na své zaplnění, na propojení svých sousedů, na doplnění uliční čáry. Práce si klade za cíl nejen prostor efektivně zastavět do podoby bytového domu, ale zároveň nezapomenout na to, že proluka je otvor mezi dvěma světy: živou a rušnou ulicí a klidnou, zelenou zahradou na druhém okraji pozemku. Díky kombinaci plných objemů s otevřenými prostory vzniká příležitost chtít nahlédnout na druhou stranu – následovat sluneční světlo a vzdálený zpěv ptáků a v mezerách domu hledat fragmenty vzrostlého stromu. Svůj název, Otevřeno!, si projekt osvojuje i v měřítku interiéru a to v jednotlivých bytech, které jsou navrhnuty s různými stupni vzájemného sdílení i počtem uživatelů. Kombinace dřevěných zasunovacích příček umožňuje v prostoru modifikovat míru soukromí i atmosféru. Z hlediska mezilidských vztahů mezi obyvateli práce využívá principy komunitního bydlení, které dává lidem možnost v prostoru zakořenit i využít jej krátkodobě, což je ideální především pro mladé profesionály, studenty či seniory. The Open! project works with the context of a gap on Hlinky Street near the centre of Brno City. A gap that is narrow and neglected, but also waiting to be filled, to connect its neighbours, to complete the street line. The aim of the work is not only to effectively fill the space in the form of a residential building, but also to remember that the gap is an opening between two worlds: a lively and busy street and a quiet, green garden on the other side of the plot. The combination of full volumes and open spaces creates the opportunity to peer over the edge - to follow the sunlight and distant chirping of birds, and to search for fragments of a grown tree in between. The project also takes its name, Open!, to the scale of the interior, with individual apartments designed with varying degrees of sharing and number of inhabitants. The combination of retractable wooden partitions allows the degree of privacy and atmosphere in the space to be modified. In terms of interpersonal relationships between the occupants, the work uses principles of communal living, giving people the opportunity to take roots in the space as well as use it on a short-term basis, which is particularly ideal for young professionals, students or the elderly. Klíčová slova: komunitní bydlení; cohousing; bydlení ve městě; proluka; zeleň; otvory; Brno; community living; cohousing; city living; gap; green space; openings; Brno Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mix/Match Brno

Projekt Otevřeno! pracuje s kontextem proluky na ulici Hlinky poblíž centra města Brna. S mezerou, která je úzká a opomenutá, ale která taky čeká na své zaplnění, na propojení svých sousedů, na ...

Elbel, Markéta Marie; Havliš, Karel; Toman, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Průmyslová pekárna Brno
Lipovská, Kristýna; Petr,, Suchánek; Nový, Alois
2024 - český
Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové pekárny v Brně Černovicích. Práce vychází z architektonické studie, zpracované v rámci předmětu BGA036 Ateliér architektonické tvorby 5. Řešené území se nachází v městské části Brno – Černovice při ulici Švédské valy. Toto území je v souladu s platným územím plánem určeno pro průmyslovou zástavbu a návrh řešeného objektu má za úkol přispět k rozvoji dané lokality. Jedná se o rozsáhlý nezastavěný brownfield a nově navržený objekt je první zástavbou na dotčeném území. Pro umožnění dalšího rozvoje brownfieldu je objekt situován v jihovýchodní části území na jeho samotném začátku. Dopravně bude areál napojen na nově navrhovanou veřejnou komunikaci z ulice Švédské valy a v okolí objektu bude zachována územní rezerva pro případnou expanzi výroby. Průmyslová činnost v areálu má sloužit pro rozšíření výrobních kapacit pekárenské společnosti Herold a přiblížit se oblasti nejrozsáhlejšího odbytu. Bude zaměřena na výrobu rohlíků, chleba a běžného pečiva. Areál je tvořen výrobní budovou, která je logicky členěna dle potřeb jednotlivých provozů a zpevněnou plochou, umožňující pohyb zásobovacích vozidel, expedičních vozidel, osobních automobilů, cyklodopravy a v neposlední řadě i pěších. Budova se skládá z těchto částí: administrativní budova se zázemím pro pracovníky kanceláří a se šatnami zaměstnanců výroby, dále zásobovací a skladovací hospodářství, na něj navazující výroba, která plynule přechází do provozu přípravy expedice a samotné expedice zboží. Součástí areálu je rovněž veškeré technické zázemí i odpadové hospodářství. Areál byl navržen s ohledem na udržitelnost a klimatické podmínky. Ploché střechy jsou navrženy jako vegetační a největší plocha zastřešení výrobního provozu je určena k instalaci fotovoltaických panelů, zajišťujících částečnou energetickou soběstačnost objektu. The theme of the bachelor's thesis is the design of an industrial bakery in Brno Černovice. The work is based on an architectural study, processed within the course BGA036 Atelier of Architectural Creation 5. The solved area is located in the city district of Brno – Černovice at the Švédské valy Street. This area is designated for industrial development in accordance with the applicable planning area and the design of the addressed building is intended to contribute to the development of the site. It is a large undeveloped brownfield, and the newly designed building is the first development on the land in question. To allow further brownfield development, the building is situated in the southeastern part of the territory at its very beginning. The site will be connected to a newly proposed public road from the Švédské valy Street, and a territorial reserve will be maintained around the facility for possible production expansion. The industrial activity on the site is intended to expand the production capacity of bakery company Herold and to bring the area of the largest outlet closer. It will be focused on the production of rolls, bread and regular pastries. The site consists of a production building, which is logically divided according to the needs of individual operations and paved area, allowing the movement of supply vehicles, expedition vehicles, passenger cars, cycle transport and, last but not least, pedestrians. The building consists of the following parts: an administration building with facilities for office workers and dressing rooms of production staff, as well as supply and storage economy, its downstream production, which seamlessly goes into operation of the expedition preparation and the goods expedition. The site also includes all technical facilities as well as waste management. The site was designed with sustainability and climatic conditions in mind. The flat roofs are designed as vegetation and the largest area of roofing of the production operation is designed to install photovoltaic panels, ensuring partial energy self-sufficiency of the building. Klíčová slova: Průmyslová pekárna; Brno; Černovice; Švédské valy; výroba; brownfield; administrativa; areál; vegetační střecha; zaměstnanci; Industrial Bakery; Brno; Černovice; Švédské valy; Manufacturing; Brownfield; Administration; Site; Vegetation Roof; Employees Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmyslová pekárna Brno

Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové pekárny v Brně Černovicích. Práce vychází z architektonické studie, zpracované v rámci předmětu BGA036 Ateliér architektonické tvorby 5. Řešené území se ...

Lipovská, Kristýna; Petr,, Suchánek; Nový, Alois
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze