Počet nalezených dokumentů: 35133
Publikováno od do

Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)
Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
2021 - český
Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných kmitočtových pásem pro leteckou komunikaci a rádiovou navigaci. Práce má dále sloužit jako studijní pomůcku pro přípravu profesionálních pilotů a bakalářů leteckého provozu. VHF, UHF, SHF, EHF, radar, wave propagation, electromagnetic wave, active radiolocators, passive radar system Klíčová slova: VKV; UKV; SKV; EKV; radar; šíření vln; elektromagnetická vlna; aktivní radiolokátory; pasivní radarový systém; The aim of presented bachelor thesis is produce study aid on the topic Exploatation of VHF; UHF; SHF; and EHF frequency bands in civil a military aeronautic radars.The main aim of this thesis is to brief overview of specified frequency bands for air communication and radio navgation. The thesis is to serve as a study aid for the preparation of professional pilots and bachelors of air traffic. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na ...

Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění
Strejček, David; Zuth, Daniel; Marada, Tomáš
2021 - český
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu počítačového vidění a možnostmi jeho praktického využití. V rešeršní části je představen elementární přehled opensourcových licencí včetně vybraných opensourcových knihoven. Tato část je obohacena o srovnání vybraných opensourcových knihoven dle stanovených kritérií. V praktické části je aplikována zvolená openosourcová knihovna v rámci vzorové úlohy, zabývající se detekcí pozic laserového paprsku. The aim of this bachelor's thesis is to introduce readers to basis of selected open-source libraries and their implementation in the field of computer vision. The thesis’s introduction deals with theoretical basis of computer vision and possibilities of its practical use. The research part presents an elementary overview of open-source licenses including selected open source libraries. This part is enriched with a comparison of selected open-source libraries according to selected criteria. In the practical part, the selected open-source library was applied within the sample task, dealing with the detection of laser beam positions. Klíčová slova: počítačové vidění; opensourcová knihovna; opensourcová licence; OpenCV; Dlib; VXL; VLFeat; srovnání opensourcových knihoven; computer vision; open-source library; open-source license; OpenCV; Dlib; VXL; VLFeat; comparison of open-source libraries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu ...

Strejček, David; Zuth, Daniel; Marada, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí
Vašát, Viktor; Omes, Jiří; Dokoupil, Vladimír
2021 - český
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru současného stavu poznání. V další části budou systematicky popsány příklady jednotek od různých výrobců. V závěru je zhodnocena současná situace z popsaných a dosažených informací. The bachelor thesis focuses on the issue of processing machine with typified units in mass production. First part of research is introduction about problematics and analysis of current status of knowledge. In next part will be systematically described examples of work units from different companies. In the end is evaluated the current situation from the described and achieved information. Klíčová slova: hromadná výroba; typizované jednotky; pracovní jednotky; obráběcí stroje; automatické výrobní soustavy; jednoúčelové stroje; mass production; typified units; work units; machine tools; automatic production systems; single-purpose machines Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí

Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru ...

Vašát, Viktor; Omes, Jiří; Dokoupil, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrh projektu výstavby areálu autoservisu
Dobeš, Jiří; Smolíková, Lenka; Doskočil, Radek
2021 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické části projektu. Druhá část nám poslouží k představení firmy a analýze současného stavu firmy. Poslední část obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci. The bachelor thesis deals with the project proposal for the construction of a car service complex. The first part is consisted of definitions of theoretical analysis, which will be used in practical part of bachelor thesis. The second part is going to be used to introduce the company and analyze the current situation of the company. The last part contains the processed whole project preparation, which is ready for realization. Klíčová slova: projektové řízení; projekt; plánování projektu; strategická analýza; autoservis; project management; project; project planning; strategic analysis; car service Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh projektu výstavby areálu autoservisu

Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou ...

Dobeš, Jiří; Smolíková, Lenka; Doskočil, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Model nákladových funkcí podniku
Valúšek, Lucián; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
2021 - slovenský
Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, regresnú a korelačnú analýzu a nakoniec som urobil odporúčania pre firmu, ktoré môže urobiť pre zlepšenie situácie. The bachelor thesis deals with the cost analysis and cost function analysis, which are then used to elaborate cost function for the company Falko s.r.o. The process includes classification analysis and correlation and regression analysis. As a result, possible solutions are suggested to the company. My recommendations could lead to improvement of their financial situation. Klíčová slova: Business model; cost functions; cost model; cost breakdown; calculation methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Model nákladových funkcí podniku

Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, ...

Valúšek, Lucián; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stabilizační jízdy jednostopých vozidel
Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
2021 - český
Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel. The research work is focused on mechanical and electronic stability systems. Their brief development and detailed description of the functions that occur today in single-track mo-tor vehicles Klíčová slova: Mechanické stabilizační systémy; elektronické stabilizační systémy; jednostopá vozidla.; Mechanical stabilization systems; electronic stabilization systems; single-track vehicles. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stabilizační jízdy jednostopých vozidel

Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel....

Jeřela, Martin; Janoušek, Michal; Zháňal, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče
Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
2021 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých okrajových podmínkách na konci žebra. Poté popisuje mechanismy přestupu tepla, výpočty tepelných odporů obzvlášť u přirozené a nucené konvekce. Pro ověření jsou provedeny porovnání mezi výpočty pomocí analytických vztahů obsaženy v programu Matlab a výsledky z praktického měření. This bachelor's thesis is focused on the problem with analytical calculations needed to define thermal resistance of finned heat sinks. First it describes how temperature proceeds at different boundary conditions at fin tip. Than it describes different mechanisms of heat transfer, equlation of heat resistance especially of natural and forced convection. To verify the results there is comparison between analytical equlations written in Matlab program and measuring results. Klíčová slova: Chladič; teplo; energie; žebro; přenos tepla; tepelný odpor; chlazení; okrajové podmínky; záření; přirozená konvekce; nucená konvekce; Heat sink; heat; energy; fin; heat transfer; thermal resistance; cooling; boundary conditions; radiation; natural convection; forced convection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých ...

Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Regulace vzduchotechniky v bateriové stanici
Kočka, Jakub; Pohl, Lukáš; Štohl, Radek
2021 - český
Bakalářská práce se zabývá regulací vzduchotechniky v bateriové stanici pro trakční vedení. Je popsán návrh této regulace a následně jeho implementace do řídicího kódu pro PLC od firmy B&R. The bachelor’s thesis is focused to control of air conditioning in buffer station for traction line. This regulation is described and implemented as a firmware for B&R PLC’s. Klíčová slova: Regulace; Klimatizace; Vyrovnávací stanice; Bateriová stanice; Control; Air Condition; Buffer station; Battery station Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Regulace vzduchotechniky v bateriové stanici

Bakalářská práce se zabývá regulací vzduchotechniky v bateriové stanici pro trakční vedení. Je popsán návrh této regulace a následně jeho implementace do řídicího kódu pro PLC od firmy B&R....

Kočka, Jakub; Pohl, Lukáš; Štohl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Elektronický řídicí systém foukací harmoniky
Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2021 - český
Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest části zabývající se postupně literární rešerší a teoretickým rozborem, návrhem hardwarového řešení, realizací a vývojem softwaru. This paper is a documentation for automatic electronic system, that controls mouthorgan with keys. This paper describes design and realization of complete system. This paper consists of six parts regarding literature review, theoretical analysis, hardware design, realization, and software development. Klíčová slova: Foukací harmonika; automatický systém; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask; Mouthorgan; automatic; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronický řídicí systém foukací harmoniky

Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest ...

Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - anglický
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Klíčová slova: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze