Počet nalezených dokumentů: 986
Publikováno od do

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
2023 - anglický
Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento způsob rozdělení prostoru nabízí různé úrovně prostupnosti, což podněcuje komunikaci a spolupráci mezi uživateli. Objekty tak vytváří hranici mezi intimními a veřejnými prostory, které spolu komunikují skrze ocelové rámové konstrukce. The decentralized multifunctional library project is located in the block between Sladová and Pekařská streets. In order to achieve maximum flexibility and adaptability, the entire design has been divided into modules.This way of dividing the space offers different levels of permeability, which encourages communication and collaboration between users. The buildings thus create a boundary between intimate and public spaces that communicate with each other through the steel frame structures. Klíčová slova: library; architecture; steel; glass; community; decentralization; knihovna; architektura; ocel; sklo; komunita; decentralizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento ...

Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení výkonnosti podniku
Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
2023 - anglický
Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy Balanced Scorecard, čím správu o výkonnosti podniku rozširuje o nefinančné ukazovatele. V závere uvádza návrhy na zlepšenie, podporujúc budúcu výkonnosť spoločnosti. The bachelor thesis evaluates a shared services center corporate performance based on selected researched global trends relevant to its sector, key performance measurements and the Balanced Scorecard method, expanding the company's performance report with non-financial indicators. It concludes with suggestions for improvement that support future company performance. Klíčová slova: company performance; financial performance measures; balanced scorecard; strategic management; key performance indicators; performance report; shared service center; výkonnosť podniku; ukazovatele finančnej výkonnosti; balanced scorecard; strategický manažment; kľúčové ukazovatele výkonnosti; správa o výkonnosti; centrum zdieľaných služieb Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení výkonnosti podniku

Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy ...

Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Evoluce vesmírných dalekohledů
Bátorová, Silvia; Sučková, Magda; Froehling, Kenneth
2023 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis historie dalekohledu, počínaje refrakčními a reflexními verzemi optického dalekohledu a pokračuje stručným nástinem historie radioteleskopu a vesmírných dalekohledů obecně. Poté jsou specifikovány základní vlastnosti kosmických dalekohledů a jejich pozitivní a negativní vlastnosti jsou porovnány. Na závěr jsou popsány tři nejdůležitější vesmírné dalekohledy a jejich přínosy pro vědu jsou objasněny. This thesis focuses on the description of the history of the telescope, starting with the refracting and reflecting versions of the optical telescope and following with a brief outline of the history of the radio telescope and space telescopes in general. Then, basic features of space telescopes are specified and their positive and negative features are compared. Finally, the three most influential space telescopes are described and their contributions to science are discussed. Klíčová slova: telescope; space telescope; electromagnetic spectrum; mirror; Hubble; Kepler; Webb; dalekohled; vesmírní dalekohled; elektromagnetické spektrum; zrcadlo; Hubble; Kepler; Webb Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evoluce vesmírných dalekohledů

Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis historie dalekohledu, počínaje refrakčními a reflexními verzemi optického dalekohledu a pokračuje stručným nástinem historie radioteleskopu a vesmírných ...

Bátorová, Silvia; Sučková, Magda; Froehling, Kenneth
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Charakteristika žánrů písemného stylu odborného anglického jazyka
Kučera, Ondřej; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
2023 - anglický
Cílem této bakalářské práce je definovat, co je to angličtina pro specifické účely, vymezit její styly a žánry. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je stručně představen anglický jazyk pro specifické účely a jeho historie. Jsou zde přiblíženy styly tohoto jazyka a je vysvětleno jejich použití. Ve druhé části jsem definoval žánry tohoto jazyka, vysvětlil účel každého z nich a ukázal, jak se dále dělí. Ve třetí části jsou prezentovány části textů, jež jsou analyzovány a porovnány: dva texty z elektrotechniky a dva texty z medicíny. V obou oblastech je porovnáván úryvek z populárně vědeckého článku a učebnice. Analýza je provedena ve čtyřech kategoriích: koheze, deixe, signposting a hedge. Tyto výsledky jsou porovnány nejdříve ve stejném oboru mezi rozlišnými styly a následně mezi odlišnými obory – elektrotechnika a medicína. Všechny výsledky jsou komentovány. The goal of this bachelor thesis is to define what the English for Specific Purposes is, its styles and genres. This thesis is divided into three main parts. In the first part, ESP and its history briefly presented. The styles of ESP are brought up and their uses explained. In the second part I defined the genres of ESP, explained purpose of each and further division. In the third part, examples of the textbook and popular scientific article are extracted, presented, analyzed, and compared. The texts chosen for analysis are from the field of electrical engineering and medicine. The analysis and comparison are carried out in four categories: cohesion, deixis, signposting and hedging. Firstly, the styles in the same field are compared, and secondly the similarities and differences between the fields are presented. All the results are commented on. Klíčová slova: English; ESP; styles; genre; style; hedging; signposting; deixis; cohesion; textbook; abstract; article; thesis; medicine; electrical engineering; Anglický jazyk; styl; žánr; hedging; odkazy; deixe; koheze; učebnice; abstrakt; článek; teze; medicína; elektrotechnika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Charakteristika žánrů písemného stylu odborného anglického jazyka

Cílem této bakalářské práce je definovat, co je to angličtina pro specifické účely, vymezit její styly a žánry. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je stručně představen ...

Kučera, Ondřej; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analogově-digitální modul pro elektrickou impedanční tomografii
Zimniok, David; Hejtmánek, Tomáš; Mikulka, Jan
2023 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá elektrickou impedanční tomografií a jejími problémy. Prvním problémem je měření napětí v širokém rozsahu od milivoltů po desítky voltů. Druhým problémem je měření fáze impedance pomocí mikroprocesoru bez lidské pomoci. Také bylo třeba vyřešit problém s návrhem elektrod a s přenosem malého napětí na velké vzdálenosti mezi měřeným objektem a navrženým zařízením pro zpracování signálů. Ke zpracování signálů a komunikaci byl zvolen mikroprocesor ARM doplněný o zesilovač, který má nastavitelné zesílení a také lineární optočlen pro ochranu mikroprocesoru. Pro zajištění přenosu měřeného napětí na velké vzdálenosti bez ztráty dat je navržena aktivní sonda. Data jsou přenášena prostřednictvím proudové smyčky. The presented bachelor thesis examines electrical impedance tomography and related issues. The primary challenge is measuring voltage over a wide range from millivolts to tens of volts. The second problem is measuring the imaginary part of impedance with a microprocessor without human help. Furthermore, the difficulty with circuit design of electrodes and transmitting such a small voltage over long distances between the measurement phantom and the microprocessor. For this purpose, it was necessary to choose an ARM microprocessor in combination with an programmable gain amplifier and a linear optocoupler for protecting the microprocessor. An active probe has been designed to ensure the measured voltage transition over long distances without data loss; the data is transmitted via a current loop. Klíčová slova: Electrical impedance tomography; control unit; active measuring probe; automatic measurements; phase shift voltage and current measurements; STM32; PGA202; IL300; Elektrická impedanční tomografie; řidící jednotka; aktivní měřící sonda; automatické měření; měření fázového posunu napětí a proudu; STM32; PGA202; IL300 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analogově-digitální modul pro elektrickou impedanční tomografii

Tato bakalářská práce se zabývá elektrickou impedanční tomografií a jejími problémy. Prvním problémem je měření napětí v širokém rozsahu od milivoltů po desítky voltů. Druhým problémem je měření fáze ...

Zimniok, David; Hejtmánek, Tomáš; Mikulka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Apache modul pro mitigaci DoS útoků
Ruman, Róbert; Sikora, Marek; Jurek, Michael
2023 - anglický
Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C pomocou programu VS Code. Po vytvorení modulu sme vykonali viacero testov na získanie údajov, aby sme mohli náš modul porovnať s už existujúcimi modulmi apache. Porovnaním výsledkov testov sme dospeli k záveru, že náš modul dokáže zmierniť oba typy útokov. Výsledky testov sú vizualizované pomocou grafov v prílohe. This thesis is devoted to the mitigation of multiple types of DoS attacks. Our aim was to create a custom apache module that is able to mitigate flood attacks as well as logical attacks. The module was created in C language using VS Code. After creating the module we ran multiple tests to gather data in order to be able to compare our module to already existing apache modules. Comparing the test result we concluded that our module is able to mitigate both types of attacks. The results of the tests are visualized using graphs in the appendix. Klíčová slova: DoS; UDP flood; ICMP flood; SYN flood; Slowloris; HTTP flood; attacker; RUDY; Apache; module; server; DoS; UDP flood; ICMP flood; SYN flood; Slowloris; HTTP flood; útočník; RUDY; Apache; modul; server Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Apache modul pro mitigaci DoS útoků

Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C ...

Ruman, Róbert; Sikora, Marek; Jurek, Michael
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Integrace SIP hlasového volání do IRC klienta či brány
Kocman, David; Očenášek, Pavel; Rychlý, Marek
2023 - anglický
Tato práce popisuje návrh, implementaci a testování Session Initiation Protocol uživatelského agenta, který používá Internet Relay Chat klienta či bránu jako jeho grafické rozhraní. Pro implementaci volání je použita open-source knihovna třetí strany, nazývána liblinphone, a samotný program je napsán v jazyce C/C++. Program je schopen jak volání, tak i zákládních SIP vlastností, jako je registrace u ústředny, překlad čísel na adresy pomocí ENUM a přímé zprávy. Také je k dispozici adresář pro ukládání kontaktů a identit, napsán pomocí knihovny SQLite3 pro C/C++. Výsledek této práce zavádí možnost volání z IRC. This thesis describes the design, implementation and testing of a Session Initiation Protocol user agent, using an Internet Relay Chat client or gate as its graphical interface. A third-party open-source library, called liblinphone, is used for call related implementation and the application itself is written in the C/C++ language. The program can make calls and other basic SIP-related features, which include proxy registration, ENUM lookup, and instant messaging. An address book is also available for storing contacts and identities, and is implemented with the SQLite3 C/C++ library. The result of this thesis is an ability to make calls with IRC. Klíčová slova: SIP; RTP; IRC; VoIP; C; C++; SIP user agent; calls; SQLite3; database; integration; SIP; RTP; IRC; VoIP; C; C++; SIP user agent; volání; SQLite3; databáze; integrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Integrace SIP hlasového volání do IRC klienta či brány

Tato práce popisuje návrh, implementaci a testování Session Initiation Protocol uživatelského agenta, který používá Internet Relay Chat klienta či bránu jako jeho grafické rozhraní. Pro implementaci ...

Kocman, David; Očenášek, Pavel; Rychlý, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Optimalizace antény s kruhovou polarizací
Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
2023 - anglický
Tato práce se zabývá optimalizací pomocí Gaussových procesů, algoritmu diferenciální evoluce a její implementací v prostředí MATLAB. Teoretická část se zabývá tématem Gaussových procesů z hlediska matematické reprezentace, volby jádra, parametrů, matematických postupů pro implementaci, algoritmem diferenciální evoluce, mutací, křížením a teorií kruhově polarizovaných antén. Praktická část popisuje implementaci v prostředí MATLAB a zabývá se testováním tohoto algoritmu na testovacích funkcích. Výsledky jsou pak porovnány s jinými stochastickými optimalizačními algoritmy a je diskutována efektivita metody pro různé typy problémů. Na základě výsledků je metoda rozšířena o algoritmus diferenciální evoluce a je provedena optimalizace kruhově polarizované antény. Navržená anténa je vyrobena a změřena, výsledky jsou porovnány se simulacemi. This thesis deals with optimization using Gaussian processes and differential evolution algorithm, and its implementation in MATLAB. The theoretical part discusses the topic of Gaussian processes in terms of mathematical representation, choice of kernel, parameters, mathematical procedures for implementation, differential evolution algorithm its mutation, crossover, and theory of circularly polarized antenna. The solution section describes the implementation in MATLAB and deals with the testing of this algorithm on benchmark functions. The results are then compared with other stochastic optimization algorithms and the effectiveness of the method is discussed for different types of problems. Based on the results, the method is extended by a Differential evolution algorithm, and circularly polarized antenna is optimized by this method. Designed antenna is fabricated and measured. The results are compared with simulations. Klíčová slova: Gaussian process regression; squared exponential kernel; MATLAB; optimization; optimization testing functions; differential evolution algorithm; mutation; crossover; circularly polarized antenna; patch antenna; Regresse Gausovských procesů; kvadratické exponenciální jádro; MATLAB; optimalizace; testovací funkce pro optimalizaci; algoritmus diferenciální evoluce; mutace; křížení; kruhově polarizovaná anténa; flíčková anténa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Optimalizace antény s kruhovou polarizací

Tato práce se zabývá optimalizací pomocí Gaussových procesů, algoritmu diferenciální evoluce a její implementací v prostředí MATLAB. Teoretická část se zabývá tématem Gaussových procesů z hlediska ...

Niederle, Vojtěch; Poměnková, Jitka; Kadlec, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains
Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
2023 - anglický
V tejto práci sa zaoberáme tkz. undercutting útokmi v blockchainoch založených na transakčných poplatkoch (Proof-of-Work, PoW) s pravidlom voľby najdlhšieho reťazca pri vzniknutí forkov. Ďalej sa zameriame na problém kolísania výnosov z ťažby a tkz. mining gap -- teda situáciu, v ktorej okamžitá odmena z transakčných poplatkov nepokryje výdaje ťažiarov. Na zmiernenie týchto problémov navrhujeme riešenie, ktoré rozdeľuje transakčné poplat\-ky z vyťaženého bloku na dve časti -- (1) okamžitú odmenu pre ťažiara bloku a (2) vklad odoslaný do jedného alebo viacerých kontraktov na prerozdelenie poplatkov nazvaných poplatky-prerozdeľovacie kontrakty ( Fee-Redistribution Contracts\,--\,$\mathcal{FRC}$s), ktoré sú súčasťou konsenzuálneho protokolu. Tieto poplatky-prerozdeľovacie kontrakty zároveň odmeňujú minera bloku určitým zlomkom naakumulovaných prostriedkov z prichádzajúcich poplatkov za vopred stanovený čas. Toto nastavenie nám umožňuje dosiahnuť niekoľko zaujímavých vlastností, ktoré sú prospešné pre stabilnú incentívu pre minerov a bezpečnosť protokolu. S naším riešením sa zlomok \textsc{Default-Compliant} minerov, ktorí priamo nevykonávajú undercutting útok, zníži z pôvodného výsledku 66\% na 30\%. In this thesis, we review the undercutting attacks in the transaction-fee-based regime of Proof-of-Work (PoW) blockchains with the longest chain fork-choice rule. Next, we focus on the problem of fluctuations in mining revenue and the mining gap -- i.e., a situation, in which the immediate reward from transaction fees does not cover miners' expenditures. To mitigate these issues, we propose a solution that splits transaction fees from a mined block into two parts -- (1) an instant reward for the miner of a block and (2) a deposit sent to one or more Fee-Redistribution Contracts ($\mathcal{FRC}$s) that are part of the consensus protocol. At the same time, these redistribution contracts reward the miner of a block with a certain fraction of the accumulated funds of the incoming fees over a predefined time. This setting enables us to achieve several interesting properties that are beneficial for the incentive stability and security of the protocol. With our solution, the fraction of \textsc{Default-Compliant} miners who strictly do not execute undercutting attack is lowered from the state-of-the-art result of 66\% to 30\%. Klíčová slova: Bitcoin; blockchain; block; mining; PoW; Proof-of-Work; transaction-fee regime; undercutting attack; mining gap; mining revenue fluctuation; fee-redistribution contracts; Bitcoin; blockchain; blok; ťaženie; PoW; Proof-of-Work; režimy s poplatkami; undercutting útok; mining gap Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Incentive Strategies for Transaction-Fee Regime of Proof-of-Work Blockchains

V tejto práci sa zaoberáme tkz. undercutting útokmi v blockchainoch založených na transakčných poplatkoch (Proof-of-Work, PoW) s pravidlom voľby najdlhšieho reťazca pri vzniknutí forkov. Ďalej sa ...

Budinský, Rastislav; Perešíni, Martin; Homoliak, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě
Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
2023 - anglický
Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením techník strojového učenia ako stratégií na odhad výkonnosti. Štúdia začína popisom rôznych metód strojového učenia použitých pri budovaní prediktorov presnosti, nasledujúc preskúmaním konvolučných neurónových sietí a databáz predtrénovaných konvolučných neurónových sietí. Navrhovaná metóda spočíva vo výbere vhodnej úlohy pre konvolučných neurónových sietí (klasifikácia obrázkov), zostavení dátovej sady, definovaní relevantných príznakov ako vstup prediktorov a vo výbere piatich metód strojového učenia na trénovanie prediktorov. S využitím existujúcich knižníc sú prediktory presnosti implementované, natrénované a experimentálne overené na posúdenie ich funkčnosti a výkonnosti. Výsledky sú dôkladne ohodnotené, validované a poskytujú pohľad do efektívnosti navrhovanej metódy a potenciál ďalšieho vylepšenia v oblasti predpovedania presnosti konvolučných neurónových sietí. The aim of this thesis is to present a method of constructing accuracy predictors for convolutional neural networks (CNNs) by leveraging databases of trained CNNs (NAS-Bench-101) and employing machine learning (ML) techniques as performance estimation strategies. The study begins with a description of various ML methods used in building CNN accuracy predictors, followed by an in-depth examination of CNNs and databases of pre-trained CNNs. The proposed method involves selecting a suitable task for the CNNs (image classification), assembling a dataset, defining relevant features for the predictor input, and choosing five ML methods for training the predictors. Using existing libraries, the accuracy predictors are implemented, trained, and experimentally validated to assess their functionality and performance. The results are thoroughly evaluated, providing insights into the effectiveness of the proposed method and the potential for further refinement in the field of CNN accuracy prediction. Klíčová slova: convolutional neural networks; neural architecture search; performance estimation strategy; accuracy predictors; konvolučné neurónové siete; vyhľadávanie architektúr neurónových sietí; stratégie odhadu výkonnosti; prediktory presnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě

Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením ...

Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze