Počet nalezených dokumentů: 2283
Publikováno od do

Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění
Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
2023 - slovenský
Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. Práca implementuje algoritmus na predikciu vnútorných teplôt, založený na umelej inteligencii. The work deals with an intelligent control of radiator central heating. Its goal is to find and implement an AI algorithm that will enable more effective temperature control and energy savings. The work implements an algorithm based on the AI in order to predict indoor temperatures. Klíčová slova: heating; smart home; ANN; python; keras; simulink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění

Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. ...

Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
2023 - slovenský
Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené kľúčové poznatky týkajúce sa ľudských zdrojov, charakteristiky hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, mzdového systému a motivácie. Empirická časť obsahuje popis mnou prevedeného výskumu, ktorého cieľom bolo analyzovať systém odmeňovania zamestnancov vo firme . Cieľom bolo formulovať súbor odporúčaní pre firmu, týkajúci sa možných zmien v systéme odmeňovania zamestnancov. The aim of the bachelor's thesis is to describe, analyze and evaluate the remuneration system in the company and propose steps that would lead to more efficient process. The theoretical part presents key knowledge related to human resources, characteristics of employee evaluation and remuneration, salary system and motivation. The empirical part contains a description of the research carried out by me, the aim of which was to analyze the employee remuneration system in the company. The goal was to formulate a set of recommendations for the company regarding possible changes in the employee compensation system. Klíčová slova: Compensation system; human resources; rewards; Motivation; organization; employee evaluation; employee benefits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení

Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené ...

Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení
Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú predstavené teoretické východiská podporujúce následný návrh riešenia, zameriavajúce sa na oblasť Business Intelligence a reportingu. V ďalšej časti sa analyzuje aktuálny stav spoločnosti a využívaného riešenia. Na základe zistení práca následne predstavuje návrh reportov a jednotlivé vizualizácie dát, ktorých hlavným prínosom je možnosť detailnejšieho sledovania procesov a zadefinovaných kľúčových ukazateľov výkonnosti. The bachelor thesis focuses on the design of an analytical solution for the Vendor Master department, which deals with the processing of vendor master data in a selected company. In the initial part of the thesis, the theoretical background supporting the solution design is presented, focusing on the area of Business Intelligence and reporting. The next section analyses the current state of the company and the solution used. Based on the findings, the thesis then presents the design of reports and individual data visualizations. The main benefit of which is the possibility of more detailed monitoring of processes and defined key performance indicators. Klíčová slova: Business Intelligence; Power BI; reporting; KPI; analysis; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení

Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú ...

Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku
Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, týkajúce sa danej témy, ktoré sú neskôr použité v analytickej časti. Druhá časť práce je zameraná na popis podniku a analýzu používaného systému reportovania, ukazovateľov vnútropodnikových stredísk a finančných ukazovateľov. Posledná časť práce obsahuje vlastné návrhy efektívnejšieho riešenia v procesoch finančného riadenia. The bachelor thesis focuses on the analysis and reporting of economic indicators as part of the financial management of the selected trading company. In the first part of the work, there are defined the theoretical starting points related to the given topic, which are later used in the analytical part. The second part of the work is focused on the description of the company and the user reporting system, indicators of internal company centers and financial indicators. The last part of the work describes the proposals for a more effective solution in the financial management process. Klíčová slova: trading company; reporting; internal centres; financial indicators; financial management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, ...

Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně
Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
2023 - slovenský
Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně vykreslen pomocí skriptu v jazyku Python v aplikaci QGIS. Skript je hotov a není součástí řešení. Z QGIS je pak přes výměnný formát DXF možný import do vhodného CAD software (MicroStation, AutoCAD). Měření v terénu bude doplněno mračnem bodů z laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení obou metod a porovnání s klasickým zaměřením. The work deals with Geodetic surveying of the selected part of the St. Ursula’s convent area using topological coding. The codes will be added to the list of point coordinates and modified in this way the list will be automatically drawn using a Python script in QGIS. The script is completed and is not a part of the solution. The import into the suitable CAD software (MicroStation AutoCAD) from QGIS is then possible via the DXF interchangeable format. Surveying in the field will be supplemented by cloud points from laser scanning. The work will include an evaluation both of these methods and a comparison with the classical method. Klíčová slova: geodesy; topological encoding; object surveying; drawing automation; laser scanning. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně

Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně ...

Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům
Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
2023 - slovenský
Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi nadzemnými podlažiami, zabudovaným výťahom medzi dvojramenným schodiskom a vegetačnou strechou. Hlavný vstup do bytového domu je umožnený zo severnej strany. V 1.NP sa nachádzajú pivnice, technické zázemie objektu a dva byty s vlastnou predzahrádkou. V 2.NP až 4.NP je 6 bytových jednotiek s priliehajucími pivnicami. V tretiom a štvrtom poschodí nosná konštrukcia ustupuje a vytvára terasy. Obvodové steny sú tvorené murivom z keramických blokov s kontaktním zateplením. Vodorovné konštrukcie sú riešené jako železobetonová monolitická stropná konštrukcia. The assignment of the bachelor thesis deals with the design of a new residential building in the city district of Brno-Jehnice on Blanenská Street. The proposed building is freestanding, set into the plane. It has four storeys, a built-in elevator between a double staircase and a vegetated roof. The main entrance to the apartment building is provided from the north side. On the 1st floor there are cellars, technical background of the building and two apartments with their own front garden. In 2.NP to 4.NP there are 6 residential units with adjoining cellars. On the third and fourth floors the supporting structure gives way and creates terraces. The perimeter walls are made of ceramic block masonry with contact insulation. Horizontal structures are designed as reinforced concrete monolithic ceiling structure. Klíčová slova: New building; apartment house; four-storey; not basement; cascade; reinforced concrete ceiling; flat roof; contact insulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bytový dům

Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi ...

Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE
Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
2023 - slovenský
Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. Cieľom aplikácie je poskytnúť, každému kto túto aplikáciu využíva jednoduché a spolahlivé prostredie, v ktorom si môžu rýchlo a jednoducho vyhľadať a rezervovať dané vozidlo. Mobilná aplikácia komunikuje s daným vozidlom pomocou technológie BLE. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti komunikácie, boli využité kryptografické primitíva ako AES a SHA. Súčasťou bakalárskej práce je prehľad o vývoji mobilných aplikácií, nástrojoch pre vývoj, prehľad kryptografických primitív alebo technológie Bluetooth. Ďalšou časťou je návrh mobilnej aplikácie, prehľad kryptografických knižníc vo Flutteri a implementácia mobilnej aplikácie. The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for accessing the vehicle. The goal of the application is to provide a simple and reliable environment for users to quickly and easily search for and reserve a specific vehicle. The mobile application communicates with the vehicle using BLE technology. To ensure the security and confidentiality of communication, cryptographic primitives such as AES and SHA have been utilized. The bachelor's thesis includes an overview of mobile application development, development tools, an overview of cryptographic primitives, and Bluetooth technology. Another part is the design of the mobile application, an overview of cryptographic libraries in Flutter, and the implementation of the mobile application. Klíčová slova: AES; Android; Android Studio; BLE; Dart; Firebase; Flutter; GCM; iOS; Multiplatform mobile application; SHA. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE

Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. ...

Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Modbus/TCP server
Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou priemyselného komunikačného protokolu Modbus TCP a komunikáciou s PLC rady Logix od Allen-Bradley. Cieľom práce bolo vytvoriť prototyp hardvéru, implementovať komunikačný protokol do mikrokontroléru a overiť funkčnosť samotného zariadenia a jeho komunikácie cez Modbus TCP. Vytvorené zariadenie je vybavené digitálnymi vstupmi a výstupmi, ktoré je možné ovládať pomocou protokolu Modbus TCP. Overenie komunikácie sa zameriava na správne ovládanie týchto vstupov a výstupov prostredníctvom PLC rady Logix. This bachelor's thesis focuses on the implementation of the industrial communication protocol Modbus TCP and communication with Allen-Bradley's Logix PLC series. The aim of this work was to create a hardware prototype, implement the communication protocol into a microcontroller, and verify the functionality of the device itself and its communication through Modbus TCP. The developed device is equipped with digital inputs and outputs that can be controlled using the Modbus TCP protocol. The verification of communication focuses on the proper control of these inputs and outputs through the Logix PLC series. Klíčová slova: Firmware; ESP32-POE; Modus TCP; industrial communication; I2C; digital inputs and outputs; PLC; Logix; ethernet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modbus/TCP server

Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou priemyselného komunikačného protokolu Modbus TCP a komunikáciou s PLC rady Logix od Allen-Bradley. Cieľom práce bolo vytvoriť prototyp hardvéru, ...

Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Robotizované pracoviště pro svařování
Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a výber komponentov až po samotnú montáž linky a následné prvé testy. V jednotlivých kapitolách bližšie opíšeme vybrané komponenty, ktoré sme použili na danom pracovisku. Priblížime aj vylepšenia danej linky, ktoré sme pridali po prvých testoch, a odôvodnime prečo boli potrebné. This bachelor thesis is focused on the automation of a workstation that operates a resistance spot welder. In the thesis we describe the whole process of implementing the workstation automation from considerations through simulations and component selection to the actual assembly of the line and subsequent first tests. In the individual chapters we describe in more detail the selected components that we used on the workstation. We will also discuss the improvements to the line that we added after the first tests and justify why they were necessary. Klíčová slova: Automation Automated workplace Spot welding Robot Simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Robotizované pracoviště pro svařování

Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a ...

Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem
Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať prototyp viacúčelového prenosného generátora signálov napájaného vlastným akumulátorom. Návrh je zameraný na implementáciu generátora funkcií, vysokofrekvenčného generátora a generátora impulzov s Gaussovskou charakteristikou v rámci jedného prenosného zariadenia. V práci je popísaný úvod do problematiky signálových generátorov, výber jednotlivých komponentov, postup pri návrhu jednotlivých obvodov a ich následná hardvérová implementácia, či už v rámci vývojového kitu alebo finálneho produktu. The thesis focuses on the generation of harmonic and non-harmonic waveforms in the low and high-frequency domains. The thesis aims to design and implement a portable multipurpose signal generator with a user interface powered by its own battery. The design focuses on the implementation of a function generator, a high-frequency generator, and a pulse generator with Gaussian characteristics within a single portable device. The thesis describes an introduction to signal generators, the selection of the individual components, the design procedure for each circuit, and their subsequent hardware implementation either within the development kit or the final product. Klíčová slova: Portable signal generator; DDS; PLL; XOR; LVDS; LVPECL; RASPBERRY Pi Pico; USB-C PD 3.0; SEPIC; Li-Ion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem

Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať ...

Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze