Počet nalezených dokumentů: 25453
Publikováno od do

Vývoj správy berních povinností v českých zemích
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v jednotlivých fázích dějinného vývoje, nastínit vývoj jednotlivých daní a jejich stručnou charakteristiku. Klíčová slova: daně; daňová soustava; české katastry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj správy berních povinností v českých zemích

Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Základní elektromagnetický návrh elektrického stroje pro naviják
2022 -
Práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety s vnitřním rotorem. Motor je určen pro pohon lanového navijáku s možností montáže na vozidlo. Použité magnety jsou na bázi vzácných zemin z materiálu NdFeB. Práce obsahuje rešerši navijáků dostupných na trhu, výpočet momentů a otáček navijáku a motoru, elektromagnetický výpočet, výpočet náhradních parametrů, výpočet ztrát stroje, zjednodušený postup výpočtu oteplení stroje a 3D model motoru. 3D model byl vytvořen v programu SOLIDWORKS. Návrh stroje byl ověřen v programu ANSYS. Součástí práce je fázorový diagram navrženého stroje s výkonovou a momentovou charakteristikou. Klíčová slova: synchronní motor s permanentními magnety; pmsm; povrchové uložení permanentních magnetů; ndfeb; lanový naviják; návrh motoru; solidworks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Základní elektromagnetický návrh elektrického stroje pro naviják

Práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety s vnitřním rotorem. Motor je určen pro pohon lanového navijáku s možností montáže na vozidlo. Použité magnety jsou na bázi vzácných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh dronu
2022 -
Práce pojednává o návrhu multikoptéry se zaměřením na co nejdelší letovou dobu ve visu. Součástí práce je teorie stavby dálkově ovládaných létajících strojů, rozbor jejich pohonného ústrojí a řídicích systémů. Samotný návrh bude zahrnovat výběr vhodných komponent a také design vlastního rámu létajícího stroje. Cílem práce bude zhodnocení celého návrhu a jeho realizace. Klíčová slova: dron; multikoptéra; bldc motor; vrtule; letová doba; pid kontrolér; akumulátor; kapacita; uspořádání; návrh dronu; montáž; simulace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh dronu

Práce pojednává o návrhu multikoptéry se zaměřením na co nejdelší letovou dobu ve visu. Součástí práce je teorie stavby dálkově ovládaných létajících strojů, rozbor jejich pohonného ústrojí a řídicích ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech
2022 -
Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady. Klíčová slova: internet věcí; chytrá domácnost; úspora energií; automatizace; zigbee protokol; nízkoenergetická zařízení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech

Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Průkaz energetické náročnosti budovy
2022 -
Tématem této bakalářské práce je hodnocení energetických ztrát budov, jehož výsledkem je vydání Průkazu energetické náročnosti budov. Práce se zabývá pouze tepelnými ztrátami, a nikoliv dalšími faktory ovlivňujícími průkaz energetické náročnosti. V první části práce je stručně vysvětleno, co vlastně zkratka PENB, a vůbec tento pojem znamená, důvody použití a základní výpočetní metody k jeho sestavení. Jsou provedeny podkladové výpočty a následné zařazení domu do odpovídající energetické kategorie. V další části je popsán modelový objekt, na kterém bylo provedeno měření termokamerou, jsou identifikovány problémy s tepelnými mosty a navržena opatření k odstranění přetrvávajícího problému. Klíčová slova: průkaz energetické náročnosti budovy; prostup tepla; tepelný odpor; energie; zdroje energie; tepelný most; náklady na energii; tepelná bilance; měření termokamerou. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Průkaz energetické náročnosti budovy

Tématem této bakalářské práce je hodnocení energetických ztrát budov, jehož výsledkem je vydání Průkazu energetické náročnosti budov. Práce se zabývá pouze tepelnými ztrátami, a nikoliv dalšími ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Přehled technologií pro akumulaci energie
2022 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro velká, síťová úložiště. V první části práce jsou popsány akumulační systémy, pomocí kterých je možné energii akumulovat. Pozornost je věnována především systémům využívaným velkými síťovými úložišti. Druhá část práce popisuje výhody a nevýhody jednotlivých akumulačních systémů. V poslední části práce jsou technologie porovnány z hlediska parametrů, vlivu na životní prostředí a jejich možného budoucího vývoje. Klíčová slova: akumulace energie; akumulátorové baterie; biomasa; elektrárna; obnovitelné zdroje; průtočné baterie; přečerpávací elektrárna; setrvačník; stlačený vzduch; superkondenzátory; syntetická paliva; tepelné systémy; vodík; zkapalněný vzduch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Přehled technologií pro akumulaci energie

Bakalářská práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie pro velká, síťová úložiště. V první části práce jsou popsány akumulační systémy, pomocí kterých je možné energii akumulovat. Pozornost ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Balistický chronometr
2022 -
Cílem této bakalářské práce byla realizace balistického chronometru. Jedná se o elektronické zařízení, které dokáže změřit rychlost vystřeleného projektilu ze zbraně. Zařízení je tvořeno dvěma optickými závorami, které tvoří dvě klíčové součástky, a to vysílač (IR LED dioda) a přijímač (OPL550A). Balistický chronometr jsou v podstatě stopky, které začnou čítat, když projektil přeruší první optickou závoru a zastaví čítání při přerušení druhé optické závory. Díky tomu je známá doba (t) průletu projektilu mezi závorami a vzdálenost (s) závor je pevně daná konstrukcí. Nakonec mikrokontrolér ATmega16A provede výpočet rychlosti ze vzorce v = s/t a vypočtená rychlost se poté zobrazí na LCD displeji. Klíčová slova: balistický chronometr; balistický chronograf; lcd displej; mikrokontrolér atmega 16a-pu; chrono; sportovní střelba; měření rychlosti projektilu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Balistický chronometr

Cílem této bakalářské práce byla realizace balistického chronometru. Jedná se o elektronické zařízení, které dokáže změřit rychlost vystřeleného projektilu ze zbraně. Zařízení je tvořeno dvěma ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Diverzitní kombinování signálů ze všesměrových satelitních pozemních stanic
2022 -
A typical ground station consists of a high directional antenna placed on the antenna rota-tor. The solution has disadvantages like the high cost of antenna or low-reliability of an-tenna rotator, and the capability to track only one satellite at a time. It can be replaced by many omnidirectional ground stations with diversity combining to substitute the missing gain of the omnidirectional antenna. This bachelor thesis considers developing an algo-rithm for non-coherent signal combining from several omnidirectional ground stations due to the lack of antenna gain of these omnidirectional ground stations. Klíčová slova: non-coherent signal combining; omnidirectional ground station; diversity combining; hard decision demodulation; soft decision demodulation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Diverzitní kombinování signálů ze všesměrových satelitních pozemních stanic

A typical ground station consists of a high directional antenna placed on the antenna rota-tor. The solution has disadvantages like the high cost of antenna or low-reliability of an-tenna rotator, and ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Software pro analýzu dat pixelových detektorů částic
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na realizaci softwaru pro podrobnější statistickou analýzu částečně zpracovaných dat z polovodičových detektorů částic Timepix. Software je postaven na platformě Microsoft .NET v integrovaném vývojovém prostředí (IDE) Microsoft Visual Studio v rámci knihovny Windows Presentation Foundation (WPF) zahrnuté v .NET a umožňuje vykreslovat několik typů histogramů ukazujících rozdělení různých vlastností částic nepřímým měřením při kolizi částic s citlivou oblastí detektoru Timepix. Klíčová slova: software; timepix; detektor; ionizující záření; analýza dat; histogram; c#; microsoft .net; dotnet; wpf; xaml Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Software pro analýzu dat pixelových detektorů částic

Bakalářská práce je zaměřena na realizaci softwaru pro podrobnější statistickou analýzu částečně zpracovaných dat z polovodičových detektorů částic Timepix. Software je postaven na platformě Microsoft ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza vzduchového chlazení olejového okruhu šroubového kompresoru
2022 -
Bakalářská práce analyzuje proudění a prostup tepla ve výměníku připojeného ke skříni šroubového kompresoru SMARTRONIC od firmy ATMOS Chrást s.r.o. za pomocí numerické simulace. Práce má za cíl popsat proudění ve všech částech výměníku a zjistit rozložení teplotního pole. Klíčová slova: numerická simulace; cfx; tepelný výměník; šroubový kompresor; simulace proudění; prostup tepla Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza vzduchového chlazení olejového okruhu šroubového kompresoru

Bakalářská práce analyzuje proudění a prostup tepla ve výměníku připojeného ke skříni šroubového kompresoru SMARTRONIC od firmy ATMOS Chrást s.r.o. za pomocí numerické simulace. Práce má za cíl popsat ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze