Počet nalezených dokumentů: 27608
Publikováno od do

Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety 1989-2021. Primární data užita k analýza populačního vývoje vychází z databáze demografických údajů za obce ČR v sledující období 1971 2022 a dostupné na ČSÚ. Pro zmapování demografického vývoje malých měst byla užita dvoustupňová analýza. První stupeň sleduje změny v počtu obyvatel v jednotlivých letech. Druhá analýza sleduje konkrétní malá města na základě typologie prostoru. Tato hloubková analýza má včetně sledování populačního vývoje přiblížit také vzdělanostní strukturu, případně jiné lokálně významné faktory a hlubší nahlédnutí do děje v městech. Pro potřeby druhého stupně analýzy jsou využita data regionálního informačního systému a projektových plánů obcí. Výsledek této dvoustupňové analýzy napomáhá predikci budoucího vývoje malých měst v České republice. Klíčová slova: demografický vývoj; malá města; podmíněnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Populační vývoj malých měst v Česku a jeho podmíněnosti

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou demografického vývoje malých měst v České republice a jeho podmíněnostmi. Vývoj je sledován zejména v období Českého postsocialismu, tedy mezi lety ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe
2024 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s AIDS, průjmová onemocnění, infekce dolních cest dýchacích, neonatální poruchy, malárie a ischemická choroba srdeční) pomocí specifické míry úmrtnosti v jednotlivých afrických regionech. Klíčová slova: africké regiony; afrika; infekční onemocnění; komparace; neinfekční onemocnění; příčina úmrtí; úmrtnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace vývoje úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe

Bakalářská práce se zabývá vývojem úmrtnosti dle příčin úmrtí v Africe v rámci stanoveného období 1990-2019. V práci je komparováno šest hlavních příčin úmrtí (konkrétně úmrtí na komplikace spojené s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni
2024 -
Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, spolupracují tyto subjekty mezi sebou a se Západočeskou univerzitou. Teoretická část práce se věnuje základnímu vymezení důležitých témat. Je představena průmyslová zóna Borská pole, důvody jejího vzniku a vývoj. Navazuje praktická část práce, která se zaměřuje na naplnění cílů práce na základě vlastního výzkumu. Bylo realizováno dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci firem a důležitých organizací. Bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími faktory lokalizace jsou dostupnost kvalifikované pracovní síly, napojení na dopravní infrastrukturu a blízkost Západočeské univerzity. Mezipodniková spolupráce je nejčastěji realizována v oblasti výroby nebo výzkumu a vývoje. Spolupráce se Západočeskou univerzitou probíhá nejčastěji formou spolupráce na studentských pracích, zajišťování praxí, pořádání exkurzí nebo smluvního výzkumu. Klíčová slova: průmyslová zóna borská pole; lokalizace ekonomických subjektů; aglomerační efekty; spolupráce ekonomických subjektů; spolupráce podniků a univerzit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aglomerační efekty v průmyslové zóně Borská pole v Plzni

Bakalářská práce se zabývá průmyslovou zónou Borská pole v Plzni. Cíle práce jsou zjistit proč si ekonomické subjekty vybraly pro svou lokalizaci průmyslovou zónu Borská pole a jestli a případně jak, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory a analyzuje ji ve vztahu k různým sociodemografickým faktorům. S využitím kvantitativní metodologie studie využívá Pearsonovy korelační koeficienty ke zkoumání vztahu mezi volební podporou koalice SPOLU a faktory, jako jsou mimo jiné hustota zalidnění, dosažené vzdělání, náboženská příslušnost a míra nezaměstnanosti. Hlavní zjištění ukazují, že vyšší vzdělanostní úroveň a hustota obyvatelstva silně korelují s vyšší podporou SPOLU, zatímco regiony s vyšší nezaměstnaností vykazují nižší podporu. Tyto výsledky podtrhují přitažlivost koalice v městských a vzdělanějších demografických skupinách. Práce přispívá k poznání politické geografie v České republice a naznačuje, že geografický a socioekonomický kontext významně ovlivňuje volební výsledky. Klíčová slova: geografické faktory; spolu; teorie konfliktních linií; teorie ekonomického hlasování; pearsonův korelační koeficient Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Geografické faktory volební podpory koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem geografických faktorů na volební podporu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v České republice. Řeší prostorové rozložení volební podpory ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Geografický obsah v online prostoru: analýza vybraných tvůrců na platformě Youtube
2024 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na geografický obsah na internetové platformě Youtube. Cílem práce je představit a analyzovat vybrané tvůrce geografického obsahu, kteří se zabývají oborem geografie sídel a příbuznými tématy, vysvětlit problematiku která se může vyskytnout v souvislosti s online prostorem, vytvořit přehled tvůrců na základě zkoumaných témat a mapovou vizualizaci vybraných ukázek prezentovaného obsahu. Nejprve je teoreticky vymezena geografie a vybrána konkrétní subdisciplína, kterou se práce dále zabývá, poté je představena platforma Youtube a základní problematika online obsahu. Následuje představení vybraných tvůrců a ukázky jejich obsahu společně s mapovou vizualizací. Následuje diskuze výsledků práce a vyhodnocení zjištěných skutečností. Klíčová slova: platforma youtube; online obsah; geografie sídel; urbanismus; územní plánování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Geografický obsah v online prostoru: analýza vybraných tvůrců na platformě Youtube

Tato bakalářská práce se zaměřuje na geografický obsah na internetové platformě Youtube. Cílem práce je představit a analyzovat vybrané tvůrce geografického obsahu, kteří se zabývají oborem geografie ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Regionální socioekonomická diferenciace v župě Nógrád
2024 -
Tato bakalářská práce se zabývá regionální socioekonomickou diferenciací v župě Nógrád za monitorované období mezi lety 2005 až 2019. Výzkumná část práce čerpá ze skalárních a vektorových ukazatelů, v rámci, nichž byla provedena analýza území. Následně byla provedena syntéza, která ztvárnila jednotlivé kategorie a typy specifických území. Hlavním cílem práce je především určit a objasnit socioekonomickou situaci v župě Nógrád a popsat důvody regionálních rozdílů. Závěrečné výsledky popisují tvorbu polarizace a zároveň popisují příčiny, které vedly k socioekonomické diferenciace v župě Nógrád. Klíčová slova: jádro; periferie; polarizace; regionální rozdíly; socioekonomická diferenciace; župa nógrád Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Regionální socioekonomická diferenciace v župě Nógrád

Tato bakalářská práce se zabývá regionální socioekonomickou diferenciací v župě Nógrád za monitorované období mezi lety 2005 až 2019. Výzkumná část práce čerpá ze skalárních a vektorových ukazatelů, v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB
2024 -
Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve vysokoškolském vzdělávání, který je dán environmentálními, ekonomickými a sociálními požadavky. Na základě srovnávací analýzy studie hodnotí efektivitu postupů udržitelnosti a jejich začlenění do provozu kampusů a strategických rámců. Z metodologického hlediska práce využívá smíšený přístup kombinující kvalitativní data a kvantitativní analýzu dat. Terénní měření a dotazníkové šetření na obou univerzitách poskytly základ pro pochopení diferencovaných postupů jednotlivých kampusů. Zjištění výzkumu ukazují, že ačkoli obě instituce usilují o implementaci udržitelných opatření, existují výrazné rozdíly v implementaci a výsledcích způsobené kulturním, ekonomickým a regulačním prostředím. Studie vyzdvihuje úspěšné postupy a identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a nabízí poznatky o tom, jak mohou univerzity posílit své úsilí o udržitelnost. Klíčová slova: udržitelný rozvoj; udržitelné univerzitní kampusy; případová studie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Srovnání přístupů k udržitelnému rozvoji univerzitních kampusů v Česku a Kalifornii - případové studie ZČU a CSUSB

Tato práce zkoumá přístupy univerzitních kampusů v České republice a Kalifornii k udržitelnému rozvoji se zaměřením na případové studie ZČU a CSUSB. Výzkum podtrhuje rostoucí význam udržitelnosti ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň
2024 -
Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a navrhnout řešení na případná zlepšení v tématice volného času. Práce se skládá ze dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je definovaný pojem volného času, jeho historie, jak se dělí. Dále také sociální vlivy v rámci skupiny, negativní dopady a také vliv digitálních technologií. Posledním větším celkem teoretické části jsou konkrétní místa v Plzni, kde je možné volný čas trávit a zároveň, jak je možné se v Plzni dopravovat. Praktická část se zabývá zpracováním informací, které byly zjištěny v rámci dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je nejenom zanalyzovat informace, ale také z výsledků zjistit, jak by studenti sami zlepšovali možnosti trávení volného času v Plzni a které aktivity nejvíce podporují. Klíčová slova: volný čas; střední školy; studenti; volnočasové aktivity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Volnočasové chování studentů středních škol ve městě Plzeň

Tématem této bakalářské práce je volnočasové chování studentů středních škol konkrétně v západočeském městě Plzeň. Cílem této práce je zanalyzovat jak, kde a s kým středoškoláci volný čas tráví a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách
2024 -
Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a v příkopovém ohrazení v závislosti na pohřbeném jedinci společně s jeho pohřební výbavou. Klíčová slova: kulturanalevkovitychpoharu; eneolit; pohrebniritus; pohrbivani; smrt; hrob Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Variabilita pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů v Čechách

Tato bakalářská práce poukazuje na rozsáhlou variabilitu pohřebního ritu v období kultury nálevkovitých pohárů na území Čech. Řeší kontexty v hrobových jamách, sídlištních kontextech, pod mohylami a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.
2024 -
Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody nedestruktivního archeologického výzkumu a bude proveden detektorový průzkum vybrané části této cesty. Součástí práce bude odborná mapa definující jasně nejen dochování jednotlivých částí cesty, ale i její celkový průběh. Definována bude spojitost významné komunikace na sídelní, vojenské, hospodářské a další aktivity v jejím bezprostředním okolí v průběhu středověku a raném novověku. Klíčová slova: řezenská cesta; norimberská cesta; říšská cesta; středověk; raný novověk; cesta mezi prahou a plzní. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Archeologie tzv. "Norimberské cesty" v úseku mezi Prahou a Plzní.

Cílem bakalářské práce je lokalizace a odborné posouzení reliktů "Norimberské cesty" a "Řezenské cesty" v dosud nezpracovaném úseku mezi Prahou a Plzní. K tomu budou využity především metody ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze