Počet nalezených dokumentů: 8474
Publikováno od do

Vývoj správy berních povinností v českých zemích
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v jednotlivých fázích dějinného vývoje, nastínit vývoj jednotlivých daní a jejich stručnou charakteristiku. Klíčová slova: daně; daňová soustava; české katastry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj správy berních povinností v českých zemích

Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací značek na Instagramu prostřednictvím influencerů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován úvod k probírané problematice, který zahrnuje definování základních termínů z oblasti marketingu, marketingové komunikace a sociálních médií. Následně jsou představeny nejvyužívanější sociální sítě se zaměřením na Instagram, definován obsahový marketing, a nakonec je podrobně rozebrán influencer marketing. Praktická část zkoumá vztah mezi influencery na Instagramu a uživateli této sociální sítě. Na základě výsledků z provedeného šetření jsou vyvozeny závěry a navržena doporučení pro úspěšnější využívání influencer marketingu na sociální síti Instagram. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; komunikační mix; sociální sítě; instagram; influencer marketing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci

Tato bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací značek na Instagramu prostřednictvím influencerů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vliv koronavirové krize na oblast lázeňství
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vlivem pandemie COVID-19 na oblast lázeňství, a tedy především na společnost Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. a jejich zaměstnance. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení problematiky z oblasti lázeňství a z oblasti koronavirusů, následně také propojení těchto dvou oblastí. Cílem této práce je zanalyzovat situaci ve výše zmíněné společnosti a poskytnout čtenářům přehled o dopadu pandemie na oblast lázeňství. V této práci je podrobně rozebrán hospodářský výsledek společnosti za tři uplynulá období, je tedy porovnáván stav před pandemií k roku 2019 a stav během pandemie 2020 a 2021. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumáno, jakým způsobem pandemie zasáhla do výkonu práce zaměstnancům společnosti a jestli je nějakým způsobem omezila. Klíčová slova: koronavirus; lázeňství; analýza společnosti; dopad pandemie na zaměstnance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv koronavirové krize na oblast lázeňství

Bakalářská práce se zabývá vlivem pandemie COVID-19 na oblast lázeňství, a tedy především na společnost Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. a jejich zaměstnance. Teoretická část je zaměřena na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Interní komunikace ve vybrané neziskové organizaci
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na interní komunikaci ve vybrané neziskové organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci jako proces dorozumívání a na interní komunikaci. V této části byly vysvětleny základní pojmy. V praktické části byla představena vybraná nezisková organizace, ve které proběhla analýza interní komunikace. Data potřebná k analýze a zhodnocení stávající úrovně interní komunikace byla získána empirickým šetřením za pomoci dotazníku. Získaná data byla podkladem pro návrh opatření pro zlepšení interní komunikace organizace. Klíčová slova: komunikace; interní komunikace; nástroje komunikace; neziskové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Interní komunikace ve vybrané neziskové organizaci

Bakalářská práce je zaměřena na interní komunikaci ve vybrané neziskové organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci jako proces ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu.
2022 -
Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice vstupu absolventů na trh práce v Plzeňském kraji. Jelikož je okruh absolventů velice rozsáhlý, je bakalářská práce detailně zaměřena na studenty a bývalé absolventy oboru Elektrotechnika Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. První kapitola se zabývá definicí a rozborem trhu práce a rovnováhou, ke které na trhu práce dochází. Druhá kapitola pojednává o nezaměstnanosti a je zaměřena na jednotlivé formy nezaměstnanosti, faktory, které ovlivňují přirozenou míru nezaměstnanosti a také pozitivní a negativní dopady související s nezaměstnaností. Ve třetí kapitole je rozebrána státní politika zaměstnanosti, jednotlivá institucionální zabezpečení. V této kapitole je kladen důraz na rozbor jednotlivých možných příspěvků na zaměstnávání absolventů. Čtvrtá, praktická část, představuje vybranou střední školu a analyzuje výsledky získané pomocí metody výzkumu - dotazníkové šetření. V této části se nachází také profil studenta, zhodnocené výsledky v případě absolventa vybrané střední školy a následně představený návrh vedoucí ke zlepšení postavení absolventů na trhu práce. Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické; student střední průmyslové školy elektrotechnické; plzeňský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu.

Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice vstupu absolventů na trh práce v Plzeňském kraji. Jelikož je okruh absolventů velice rozsáhlý, je bakalářská práce detailně zaměřena na studenty a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Komparace tréninkových programů speciální přípravy na ME v cyklistickém stíhacím závodu družstev
2022 -
Bakalářská práce porovnává tréninkové programy speciální přípravy českého národního týmu z let 2011, 2012, 2013 a 2014 před vrcholnou akcí a jejich vliv na konečný výsledek. Výsledek stíhacího závodu družstev můžeme snadno kvantifikovat výsledným časem, za který družstvo ujede 4 km s pevným startem. Cílem práce je analýza tréninkových programů a jejich porovnání. Vhodnost tréninkového programu hodnotím výkony získanými danou přípravou. Zjištění získaných další analýzou a komparací tréninkových programů jsem využil k návrhu doporučení pro vhodný tréninkový program na stíhací závod družstev. Tréninkový program je diferenciován tréninkovým objemem, intenzitou a také prostředky využitými k přípravě. Tedy příprava na silničním kole nebo na dráhovém kole na dráze. Tyto parametry vyhodnocuji při analýze tréninkových záznamů z let 2011-2014. V teoretické části se věnuji historii a vývoji dráhové cyklistiky a stíhacího závodu družstev. Také zmiňuji pravidla stíhacího závodu družstev a další aspekty stíhacího závodu družstev. Velmi důležitou kapitolou pro pochopení rozdělení tréninkových intenzit v tréninku je Tréninkové zóny v cyklistice a energetické krytí pohybových aktivit. Použité rozdělení tréninkových zón I1-I6 je pro tuto práci zvoleno z metodických důvodů. Toto rozdělení se dlouhodobě využívá v metodice cyklistického tréninku v ČR, a tak bude možné výsledky této práce zasadit do konceptu metodologie ČSC. Metodická část popisuje výzkumný soubor a zpracování dat pro analýzu a komparaci tréninkových programů. Tréninkové cykly jsou dlouhé 45 dní včetně dne soutěže. Výsledky této práce díky využití tabulek a grafů, do kterých jsem zpracoval tréninkové deníky a digitální záznamy, vyhodnocují parametry (čas strávený ve složkách tréninku, počet tréninkových jednotek v přípravě, čas strávený v intenzitách, počet intervalů v daných intenzitách) rozlišující tréninkové programy let 2011-2014. Při porovnání těchto 45 dní dlouhých mezocyklů využívám také výsledné a průběžné časy ze závodních jízd posledního dne cyklu pro kontrolu vlivu tréninkových programů na získaný výsledek. Protože není dostupný žádný tréninkový program k přípravě na stíhací závod družstev, rozhodl jsem se, že využiji záznamy z let minulých a jejich analýzou zjistím, z jakého důvodu byl výkon na soutěži kvalitní nebo naopak nepovedený. Vyhodnocením získaných dat a grafů jsem zpracoval řadu doporučení pro vytvoření tréninkového programu na stíhací závod družstev. Klíčová slova: cyklistika; dráhová cyklistika; stíhací závod družstev; tréninkový program; sportovní trénink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace tréninkových programů speciální přípravy na ME v cyklistickém stíhacím závodu družstev

Bakalářská práce porovnává tréninkové programy speciální přípravy českého národního týmu z let 2011, 2012, 2013 a 2014 před vrcholnou akcí a jejich vliv na konečný výsledek. Výsledek stíhacího závodu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Motoricko- funkční příprava pro požární sport
2022 -
Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ovlivnit pohybové dovednosti amatérským sportovcům vykonávající požární útok. Na základě vybraných schopností a to síly, rychlosti a koordinace, které jsou nejvíce zastoupeny v tomto sportu, je vytvořená metodika cvičení, která obsahuje podrobný popis jednotlivých cviků. Cviky jsou vhodné pro muže i ženy od 15. do 39 let. Klíčová slova: motoricko-funkční příprava; požární sport; požární útok; pohybové schopnosti; pohybové dovednosti; metodika cvičení. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Motoricko- funkční příprava pro požární sport

Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Rozvoj flexibility dětí ve věku 6-8 let v mažoretkovém sportu
2022 -
Bakalářská práce se zabývala rozvojem flexibility u děvčat v mladším školním věku, konkrétně ve věku 6-8 let, které se věnují mažoretkovému sportu. Teoretická východiska zpracovala informace o pohybovém vývoji v mladším školním věku, charakteristiku pohybu, pohybové schopnosti a dovednosti. Podrobněji se práce věnovala pohyblivosti (flexibilitě), co ji ovlivňuje, jak ji rozvíjet a jaký má význam v mažoretkovém sportu. Poslední kapitola byla věnována popisu mažoretkového sportu a charakteristice tanečního souboru Prezioso Sokol Blatná. Praktická část se zaměřila na 8 nejzákladnějších prvků v mažoretkovém sportu, u kterých se zkoumalo zda se děvčata po dobu 6 měsíců pohybové intervence zlepšila, zhoršila či jejich flexibilita stagnovala. V praktické časti byl také vytvořen soubor cviků vhodných pro rozvoj flexibility v mažoretkovém sportu. Klíčová slova: rozvoj flexibility; mladší školní věk; mažoretkový sport; kloubní pohyblivost; prezioso sokol blatná Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Rozvoj flexibility dětí ve věku 6-8 let v mažoretkovém sportu

Bakalářská práce se zabývala rozvojem flexibility u děvčat v mladším školním věku, konkrétně ve věku 6-8 let, které se věnují mažoretkovému sportu. Teoretická východiska zpracovala informace o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Komplexní příprava amatérské závodnice na soutěž "Bikini Fitness"
2022 -
Práce je zaměřena na komplexní přípravu amatérské závodnice na soutěž v kategorii bikini fitness. Teoretická část popisuje kategorii bikini fitness, její dělení a též soutěže, ve kterých mohou dívky/ženy soutěžit. Dále obsahuje charakteristiku sportovního stravování v kooperaci s fyzickým i psychickým tréninkem osob. V neposlední řadě je zahrnut i rozbor pohybových schopností, které se v tomto odvětví uplatňují. V praktické části jsou již rozebrány konkrétní jídelní a tréninkové plány, samotný průběh soutěže a je zahrnuto i porovnání postavy. Klíčová slova: bikini fitness; soutěž; příprava; amatérská závodnice; strava; trénink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komplexní příprava amatérské závodnice na soutěž "Bikini Fitness"

Práce je zaměřena na komplexní přípravu amatérské závodnice na soutěž v kategorii bikini fitness. Teoretická část popisuje kategorii bikini fitness, její dělení a též soutěže, ve kterých mohou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP
2022 -
Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, vymezení rozpočtu a nákladů, marketing, stručná pravidla nohejbalu apod. V praktické části je uvedeno plánování a příprava turnaje, realizace a samotný průběh a závěrečné vyhodnocení. Klíčová slova: nohejbal; turnaj; dejvkap Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP

Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze