Počet nalezených dokumentů: 7716
Publikováno od do

Společenstvo dřevních nelupenatých hub (Aphyllophorales) a stromatických tvrdohub (Pyrenomycetes) NPR Chejlava
2020 -
Během mykologickém průzkumu NPR Chejlava bylo zaznamenáno 131 lignikolních makromycetů, z nichž 23 druhů patří do skupiny Ascomycota a 108 druhů do skupiny Basidiomycota. Většina zjištěných druhů patří mezi běžné druhy dřevních hub charakterizující bukové porosty. Mezi významné taxony se řadí Aporpium canescens, Ceriporia purpurea, Ganoderma cupreolaccatum a Heteroradulum deglubens. Z Červeného seznamu hub ČR bylo určeno pět druhů (Biscogniauxia repanda, Camarops tubulina, Dichomitus campestris, Irpex lacteus, Polyporus alveolaris). Camarops tubulina je zákonem chráněný druh a zároveň zařazený v Červené knize SR a ČR. Klíčová slova: inventarizační průzkum; saprotrofní houby; ascomycota; basidiomycota; ekologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Společenstvo dřevních nelupenatých hub (Aphyllophorales) a stromatických tvrdohub (Pyrenomycetes) NPR Chejlava

Během mykologickém průzkumu NPR Chejlava bylo zaznamenáno 131 lignikolních makromycetů, z nichž 23 druhů patří do skupiny Ascomycota a 108 druhů do skupiny Basidiomycota. Většina zjištěných druhů ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Imperativ rodičovství v kontextu životních drah
Kupka, Petr
2015 - český
Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem. This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span. Klíčová slova: životní dráha; rodina; mateřství; rodičovství; výchova; life course; family; motherhood; parenthood; childhood education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Imperativ rodičovství v kontextu životních drah

Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na ...

Kupka, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Manželství v dílech sester Brontëových
Bejvlová, Tereza
2015 - anglický
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v úvahu historickou situaci žen. Také se snaží pochopit motivaci vybraných postav a jejich názory, které ovlivňují jejich budoucí pohled na manželství. The object of this undergraduate thesis is to analyze the various themes of marriage in three of Charlotte Brontë's novels - Jane Eyre, Villette and Shirley. It explores the theme of marriage while taking into account the historical situation of women. It also tries to understand the motivation behind selected characters and their opinions that affect their future view of marriage. Klíčová slova: Charlotte Brontëová; Jana Eyrová; Villette; Shirley; manželství; viktoriánské období; 19. století; Charlotte Brontë; Jane Eyre; Villette; Shirley; marriage; victorian period; 19th century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Manželství v dílech sester Brontëových

Předmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v ...

Bejvlová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Divadelní hry Josefa Kainara. Pokus o profil J. Kainara - dramatika
Havelková, Nikola
2015 - český
Tématem mé bakalářské práce jsou divadelní hry Josefa Kainara. Mimo jeho her se také zabývám jeho osobním i profesním životem a historií divadla, se kterým Josef Kainar spolupracoval. The topic of my bachelor thesis are dramas written by Josef Kainar. Although the attention is not paid only to plays, but the thesis also mentions his personal life and history of theatre with which Josef Kainar cooperated. Klíčová slova: kainar; satira; divadlo; drama; kainar; theater; satire; drama Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Divadelní hry Josefa Kainara. Pokus o profil J. Kainara - dramatika

Tématem mé bakalářské práce jsou divadelní hry Josefa Kainara. Mimo jeho her se také zabývám jeho osobním i profesním životem a historií divadla, se kterým Josef Kainar spolupracoval....

Havelková, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Divadlo Pluto - ojedinělé kabaretní divadlo
Kačmárová, Michaela
2015 - český
Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě nejvýznamnějšími osobnostmi, které divadlo založily a působí v něm dodnes. The topic of my bachelor thesis is a cabaret Theatre Pluto that is a small professional scene in Pilsen. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its the most famous personalities that established the theatre and still work there. Klíčová slova: divadlo pluto; kabaret; historie divadla; repertoár divadla; osobnosti divadla; the pluto theater; cabaret; history of theater; repertoire theater; theater personalities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Divadlo Pluto - ojedinělé kabaretní divadlo

Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě ...

Kačmárová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech
Zemanová, Štěpánka
2015 - český
V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl být problémem, aby každý měl možnost ovlivnit své zdraví. Jednotlivé druhy vlákniny mají společné vlastnosti a schopnosti ovlivnit trávení potraviny v lidském organismu. Vlákninu dělíme na rozpustnou (pektiny, gumy, slizy) a nerozpustnou (celulózy, ligniny). Praktická část práce řeší stanovení obsahu vlákniny v různých druzích potravin. Zhodnocuje průměrný příjem vlákniny u české populace s použitím databáze Českého statistického úřadu spotřeba potravin. Závěr práce vyzdvihuje nutnost zvýšení příjmu vlákniny z ovoce a zeleniny, což příznivě ovlivnujě zdravotní stav naší populace. Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have common characteristics and ability to influence food digestion in the human organism. Roughage can be divided into soluble (pectins, gums, mucilages) and insoluble (cellulose, lignin). Practical part of the work addresses the determination of roughage content in different kinds of food. Evaluates the average roughage intake among the Czech population using the database of the Czech Statistical Office. End part of the work highlights the need for increased roughage intake from fruits and vegetables, which positively affect the health status of our population. Klíčová slova: vláknina; spotřeba potravin; příjem vlákniny; prebiotika; civilizační choroby; fiber; food consumption; intake of fiber; prebiotics; lifestyle diseases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech

V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl ...

Zemanová, Štěpánka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Výpočtové úlohy v chemii
Trhlíková, Lenka
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s chemickými výpočty. Cílem bakalářské práce bylo vypozorovat nejčastější chyby a typy příkladů, které dělají studentům největší potíže. The bachelor thesis focuses on the topic connected to chemical calculations. The goal of bachelor thesis was to study the most often mistakes and example types that are very difficult for students. Klíčová slova: látkové množství; hmotnosti atomu; složení roztoků; složení soustavy; výpočty z chemických rovnic.; amount of substance; the mass of an atom; the composition of the solutions; the composition of the system; calculations from chemical equations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výpočtové úlohy v chemii

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s chemickými výpočty. Cílem bakalářské práce bylo vypozorovat nejčastější chyby a typy příkladů, které dělají studentům největší potíže....

Trhlíková, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

HISTORIE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Základní škola v Novém Sedle
Cihlářová, Romana
2015 - český
Tato práce pojednává o vývoji školství v Novém Sedle s důrazem na dějiny před rokem 1945. Současně se zabývá stručnou historií města a vývojem školství obecně. Podstatnou součástí práce je také výběr nejvýznamnějších osobností, které na škole v Novém Sedle působily. The bachelor's thesis deals with the development of education in Nové Sedlo and puts emphasis on its history before 1945. The thesis simultaneously engages in a brief history of the town and its development of education in general. The selection of the most significant personalities who have been employed at the Nové Sedlo school is also an important part of this thesis. Klíčová slova: nové sedlo; školství; základní škola; školní budova; new saddle; education; primary school; school building Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
HISTORIE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Základní škola v Novém Sedle

Tato práce pojednává o vývoji školství v Novém Sedle s důrazem na dějiny před rokem 1945. Současně se zabývá stručnou historií města a vývojem školství obecně. Podstatnou součástí práce je také výběr ...

Cihlářová, Romana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

"Padlé" plzeňské ženy v 19. století
Maňáková, Barbora
2015 - český
Bakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých zemích a zákonné přístupy, které jsou vůči prostituci vymezeny. Stěžejní kapitola jsou nevěstince v Plzni v 19. století a jejich rozmístění, dále porovnání Plzně s jinými městy v téže době a s Plzní v současnosti. Součástí práce je také sonda do matričních údajů, která ilustruje počet nemanželských narozených dětí v 19. století v Plzni. Bachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of prostitution in Czech Republic and legal approaches which are defined to prostitution. Pivotal charter is about brothels in Pilsen in the 19th century and their distribution along with comparison of Pilsen with other cities at the same time and present. The work also probes into the data of registry office that illustrates the number of illegitimate births in 19th century London. Klíčová slova: prostituce; padlé ženy; nevěstince; plzeň; reglementace; abolicionismus; prohibice; prostitution; fallen women; brothels; pilsen; regimentation; abolitionism; prohibition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
"Padlé" plzeňské ženy v 19. století

Bakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých ...

Maňáková, Barbora
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ve světle zahraničně-bezpečnostní politiky vybraných států.
Kohút, Martin
2015 - český
Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je téma, kterému je věnována narůstající pozornost. Toto poměrně složité a stále se vyvíjející téma umožnilo členským státům formovat jednotnou politiku, která umožňuje vystupovat na mezinárodní scéně jednotně. Tento krok učinil z 28 členů EU daleko silnější uskupení, než kdyby každý stát sledoval své vlastní zájmy. Evropská unie se na poli mezinárodních vztahů snaží stavět do pozice globálního hráče. Na základě nashromážděných poznatků můžeme usoudit, že cíle zkoumaných aktérů jsou téměř analogické a jejich specifika a preference, jsou dána geopolitickou polohou a historickými konsekvencemi. Evropská unie v rámci dosažení svých cílů provádí stejně jako USA a Ruská federace opatření, která mají pomoci dosažení cílů zahraniční politiky EU. Common Foreign and Security Policy of EU is currently an issue that is receiving increased attention. This strategy enabled to members of EU act as one unit within the international level, which made all 28 member states stronger than it would be possible for each member separately. With increased number of competencies of Union were members of EU forced to coordinate each foreign and security policy and to act jointly to fulfill them. As a result EU has become very important actor in the international system. The aim of this thesis is to find out how much is Common Foreign and Security Policy of EU similar to Russian and US foreign and security policy. The methodology of this thesis is analysis and comparison of strategic documents, foreign policy instruments and national interests of examined actors. The European Union in the field of international relations trying to build a position as a global player. On the basis of the accumulated evidence we can conclude that the objectives of the surveyed actors are almost comparable and their characteristics and preferences are determined by its geopolitical position and historical the consequences. The European Union in order to achieve their goals is using the same methods the United States and the Russian Federation in order to achieve the objectives of EU Common Foreign and Security Policy. Despite the absence of the army, the European Union is able it's economic potential change the behavior of states, whether with sanctions or economic benefits, by which EU seeks to expand its economic model and universal values (eg. Human rights), as we can similarly see in the case of the spread of democracy by the US. However, the EU lacks specific powers, which remained a privilege of national states and as a result is facing constraints in conducting diplomatic relations. Klíčová slova: zahraniční politika; szbp; evropská unie; spojené státy americké; usa; ruská federace; bezpečnostní politika; eu; společná zahraniční a bezpečnostní politika; foreign policy; cfsp; european union; united states of america; usa; russian federation; security policy; eu; common foreign and security policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ve světle zahraničně-bezpečnostní politiky vybraných států.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je téma, kterému je věnována narůstající pozornost. Toto poměrně složité a stále se vyvíjející téma umožnilo členským státům formovat ...

Kohút, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze