Počet nalezených dokumentů: 16
Publikováno od do

Interaktivní animace - informační panel - didaktická pomůcka
Čásová, Lucie
2015 - slovenský
Interaktivní mapa historického jádra města Plzně obsahuje tři tlačítka, která jsou na vybraných místech, ke kterým se vztahují určité pověsti. Tyto příběhy pověstí jsou zpracované jako krátké animované filmy, které se liší od sebe zápletkou i příběhem, ale působí vizuálně jednotně jako celek. An interactive map of the historical center of Pilsen contains three buttons which are on the selected locations and refer to concrete legends. These stories legend stories are composed as short animated films that are different from each other by the plot and story, but visually they function as a whole. Klíčová slova: mapa; animovaný film; pověsti; animace; interaktivní tlačítka; map; cartoon movie; tales; animation; interactive key Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Interaktivní animace - informační panel - didaktická pomůcka

Interaktivní mapa historického jádra města Plzně obsahuje tři tlačítka, která jsou na vybraných místech, ke kterým se vztahují určité pověsti. Tyto příběhy pověstí jsou zpracované jako krátké ...

Čásová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Reflexe typicky maskulinních oděvních prvků a jejich začleněníl v dámském oděvu
Kopálová, Veronika
2015 - slovenský
Moja téma je pre mňa hľadanie novej možnosti ako pánske prvky začleniť do modernej, súčasnej módy. V základe mojej myšlienky vychádzam z poznatku, že muž a žena sú komplementárne bytosti, dopĺňajú sa. Taktiež čerpám z postavenia ženy v spoločnosti. Od minulosti, kedy mala žena podradné postavenie z dôvodu menejcenných biologických daností až po súčasnosť. Dnes sú ženy v mnohých veciach vyrovnané mužom a tí im nedávajú najavo menejcennosť a prejavujú im viac uznania. Dámy majú dnes vo svete väčšiu autoritu ako kedysi, čoraz častejšie sa objavujú na vysokých, dôležitých postoch. V koncepte práce sa taktiež snažím rozpracovať myšlienku toho, kto je žena vo svojej podstate a kto je muž vo svojej podstate. Výsledné odevy predstavujú nielen rovnosť týchto dvoch pohlaví ale hlavne ich odlišnosti. Toto všetko sa snažím vyjadriť kombináciou pánskeho strihového riešenia s dámskym strihovým riešením. Používam základné prvky pánskeho odevu a spájam ich s dámskou siluetou. The topic of my bachelor thesis is reflection of typically masculine clothing elements and their inclusion in the women's clothing. Currently the masculine style is very popular in a world of fashion. At first, I was looking for an inspiration in books about history of man fashion and dominant elements of men´s style but my idea about collection with masculine elements is also affected by fashion trends for season 2015. Concept of my work draws from the fact, men and women are complementary beings of each other. I was inspired by the position of women in society, by masculine side of her character. I started creating a series of sketches and continued with selection of appropriate materials and colors. After consultation and selection of models, I started preparing patterns and models from the test material. The next step was testing on live model, modification of the models and implementation of the final garments. I used four types of fabric to create my bachelor collection. I have chosen shadows of grey, black, white and beige. These are universal, unisex colors. The final collection consists of five models. These models have in total 13 parts of clothing: two coats, two vests, two dresses, a pair of trousers, a top, a shirt, a turtleneck and three underpants. Advantage of the collection is possibility to combine the pieces of clothing among themselves. We can see elegant style combined with sporty style. Strong elements of men's fashion are characteristic for my work. Klíčová slova: pánský styl; žena; masculine style; woman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Reflexe typicky maskulinních oděvních prvků a jejich začleněníl v dámském oděvu

Moja téma je pre mňa hľadanie novej možnosti ako pánske prvky začleniť do modernej, súčasnej módy. V základe mojej myšlienky vychádzam z poznatku, že muž a žena sú komplementárne bytosti, dopĺňajú ...

Kopálová, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Moderná arabská kaligrafia
Furda, Filip
2015 - slovenský
Práca prezentuje modernú arabskú kaligrafiu, súčasných umelcov a ich diela. Hlavným cieľom práce je poukázať na široké využitie kaligrafie a krásy umeleckých diel vytvorené súčasnými umelcami, nie len z arabských krajín ale z celého sveta. Práca je napísaná na základe odbornej literatúry a ilustrovaná názornými ukážkami jednotlivých diel autorov a ich štýlov. Submitted work presents modern Arabic calligraphy, current artist and their works. The main idea of my work is to point out wide range of uses of calligraphy and beauty of artworks created by current artists not only from Arabic countries but all over the world. The work is written on the basis of literature and illustrated by individual works of authors and styles. Klíčová slova: kaligrafie; moderní kaligrafie; dílo; umělec; písmo; umění; styl; calligraphy; modern calligraphy; artwork; artist; writing; art; style Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Moderná arabská kaligrafia

Práca prezentuje modernú arabskú kaligrafiu, súčasných umelcov a ich diela. Hlavným cieľom práce je poukázať na široké využitie kaligrafie a krásy umeleckých diel vytvorené súčasnými umelcami, nie len ...

Furda, Filip
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Staroasyrsky obchod
Tlumacova, Daniela
2015 - slovenský
V tejto práci som si dala za cieľ zistiť viac o staroasýrskom obchode. Prvý odaek bol venovaný stručnému opisu geografie, politickej situácie a histórie na území Asýrie a Anatólie. Potom som sa bližšie pozrela na jednotlivé obchodné kolónie staroasýrskych kupcov na území Anatólie a v štvrtej časti som popísala obchod, karavány a tovar s ktorým sa obchodovalo. V piatej časti som opísala koniec asýrskych kolónii a situáciu v Asýrii. Práca končí záverom po ktorom nasleduje zoznam použitej literatúry, resumé a obrazová príloha. In this work I described Old Assyrian trade. In the first chapter I looked briefly at the geography, political situation and history of the Assyria and Anatolia. Then I looked at some Assyrian trading colonies in Anatolia and this chapter was followed by information on trade, finance, caravans and goods traded. In the fifth chapter I described the situation at the end of Assyrian trading colonies and impact it had. My work finished with conclusion which is followed by bibliography, resumé and photos. Klíčová slova: Asýrie; Anatólie; geografie; politika; historie; Wabartum; obchod; karavány; Tovar; finance; Asyria; Anatolia; geography; politics; history; Wabartum; trade; caravans; Tovar; finance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Staroasyrsky obchod

V tejto práci som si dala za cieľ zistiť viac o staroasýrskom obchode. Prvý odaek bol venovaný stručnému opisu geografie, politickej situácie a histórie na území Asýrie a Anatólie. Potom som sa ...

Tlumacova, Daniela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Postsovětská střední Asie - transnacionální region mezi Ruskem a Čínou
Žiaková, Tatiana
2015 - slovenský
Región Stredná Ázia bol po dlhú dobu pre vedecké skúmanie uzavretou a vskutku nezaujímavou oblasťou. Dnešné stredoázijské republiky v tomto prostredí ako integrálna súčasť vtedajšieho Sovietskeho zväzu jednoznačne patrili do sféry ruského vplyvu. Vyhlásenie nezávislosti štátov v tomto regióne, nech už bolo akokoľvek relatívnym, otvorilo možnosti mocenského súperenia pre viacerých aktérov. Hlavným cieľom tejto práce bude zistiť, či v prípade kedy nahliadame na región Strednej Ázie ako transnacionálny, existuje v rámci oblasti jednotný trend smerovania k ruskému alebo čínskemu regiónu. Sekundárne sa budeme zaoberať otázkou, či prítomnosť takéhoto trendu v ekonomickej rovine musí byť podmienená spoluprácou v rovine politickej, prípadne či je tento trend posilňovaný kultúrnymi a náboženskými väzbami. Prostredníctvom analýzy zahraničnej a hospodárskej politiky stredoázijských štátov sa pokúsime overiť hypotézu, že priklonenie k určitej oblasti bude dané primárne rozvojom obchodných vzťahov. Práca sa zaoberá definíciou regiónu Stredná Ázia, jeho vzťahmi s Ruskom a Čínou, problematikou produktovodov a spolupráce v rámci regionálnych organizácií. The region of Central Asia has been a long time shut for scientific investigation and indeed unattractive area. Central Asian Republics as an integral part of the then Soviet Union clearly belong to the sphere of Russian influence. Declaration of Independence of states in this region opened the possibility of power rivalry for several players.The main objective of this work will be to determine whether there is in the transnational Central Asian region the single trend moving towards the Russian or Chinese region. Secondarily, whether the presence of such a trend in the economic plane must be conditional cooperation on the political level, or whether this trend strengthening the cultural and religious ties. Through the analysis of foreign and economic policies of Central Asian states we will try to verify the hypothesis that adherence to a particular area will be develop by trade relations.This work dealing with the definition of the Central Asian region, its relations with Russia and China, the issue of pipelines and cooperation within regional organizations. Klíčová slova: střední Asie; region; Rusko; Čína; ropa; plynovod; zájmy; spolupráce; národ; hranice; bezpečnost; central Asia; region; Russia; China; oil; interests; pipeline; cooperation; nation; borders; security Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Postsovětská střední Asie - transnacionální region mezi Ruskem a Čínou

Región Stredná Ázia bol po dlhú dobu pre vedecké skúmanie uzavretou a vskutku nezaujímavou oblasťou. Dnešné stredoázijské republiky v tomto prostredí ako integrálna súčasť vtedajšieho Sovietskeho ...

Žiaková, Tatiana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Reflexe na vybrané téma / Příroda, Lidská činnost
Hegedüsová, Eva
2015 - slovenský
Výsledkom mojej práce je súbor šperkov a objektov. Zaoberala som sa myšlienkou, že všetci pochádzame z tej istej podstaty, rovnako ako sú naše telesné schránky vytvorené z tých istých atómov. Preniesla som to do podoby kruhu, ktorý som rôzne formovala. Moje šperky majú v sebe isté tajomno, ktoré privádza na rozum otázku ich vzniku. Za svojou členitou podobou ukrývajú jednoduché riešenie, ktoré stačí takpovediac rozuzliť, aby nám všetko dávalo zmysel. The result of my work is a set of jewellery and objects. I dealt with the idea that we all came from the same source. Even our bodies are formed of the same atoms. I transferred this idea into circle, which I shaped in different ways. My jewellery hide some mystery about their origin. Under tangled form is a simple solution. When you understand it, everything gives a meaning. Klíčová slova: príroda; človek; život; energia; atómy; entita; kruh; šperky; nature; human; life; energy; atoms; entity; circle; jewellery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Reflexe na vybrané téma / Příroda, Lidská činnost

Výsledkom mojej práce je súbor šperkov a objektov. Zaoberala som sa myšlienkou, že všetci pochádzame z tej istej podstaty, rovnako ako sú naše telesné schránky vytvorené z tých istých atómov. ...

Hegedüsová, Eva
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Analýza současného oděvu a konfrontace s historickými odkazy
Vidiečanová, Soňa
2015 - slovenský
Celý koncept kolekcie je postavený na odolnosti. Nápad vznikol práve kvôli potrebám človeka sa chrániť pred nežiaducími účinkami počasia už od doby kamennej ako je dážď, vietor a sneh. Preto som používala chemický materiál, ktorý som natierala na koženku. No položila som si otázku pred čím by sa mal skrývať súčasný človek. Je to elektrosmog. Ak je človek v neustálom pohybe medzi signálmi vytvárajú sa mu zdravotné problémy. Preto som si vybrala špeciálny materiál s priadzou striebra, práve kvôli tomu, že kov odráža tieto žiarenia preč od tela. Na základe toho, aby materiál bolo vidno na povrch, som si vybrala dve časti, ktoré sú najviac postihované. Je to mozog a pohlavné orgány. Trojuholník v návrhoch znázorňuje zgeometrizovanú časť orgánov aby odrážajúci materiál bolo vidno aj na povrch, aby zákazník videl na ktorom mieste sa to nachádza a aby to vedel využívať. Trojuholník ako oficiálny znak odrážajúceho materiálu.Tvar a typ jednotlivých modelov je prispôsobený novým trendom pre jeseň/zima 2015 a hlavne tak, aby som dokázala pracovať s jednotlivými materiálmi. The whole concept of the design is built for the resistance. The idea has been created, because of men's natural needs of protection. This natural needs of human goes back to Stone Age. All over the world, civilizations through history have made their clothes waterproof or water repellant. Some of them extracted sap from leaves and bark such as the rubber plant, to smear on their clothes.By virtue of this history I've decided to do experiment of smear a fabric with chemical material so as the fabric was immune to scuff and be waterproof. I think the next step of industry is to make products with internet. And that's why we need to protect ourselves. For that reason I add to this designs special textile with yarn of silver, because metal reflects high frequency radiation out of the human's body. I am using this special material on the parts of man's body like protection of brain. The shape and type of models is adapated to the new fashion trends and especially so as I could work with the individual materials. Klíčová slova: strihová konštrukcia; detail; minimalismus; vodeodolnosť; trojuholník; materiál; waterproof; triangle; minimalism; material; construction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza současného oděvu a konfrontace s historickými odkazy

Celý koncept kolekcie je postavený na odolnosti. Nápad vznikol práve kvôli potrebám človeka sa chrániť pred nežiaducími účinkami počasia už od doby kamennej ako je dážď, vietor a sneh. Preto som ...

Vidiečanová, Soňa
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Komunitní zahrady v perspektivě urbánní antropologie.
Brendzová, Alica
2014 - slovenský
Práca sa zaoberá fenoménom komunitných záhrad z pohľadu urbánnej antropológie. Komunitné záhrady sú chápané ako špecifické miesta na pomedzí verejného a súkromného priestoru. Práca je výsledkom niekoľkomesačného terénneho výskumu v dvoch komunitných záhradách v Prahe. The topic of the thesis is the phenomenon of community gardens which are seen as specific places bordering between public and private space. The thesis is based on fieldwork conducted in two community gardens in Prague. Klíčová slova: komunitní zahrady; antropologie města; humanistická geografie; veřejný prostor; soukromný prostor; community gardens; urban anthropology; humanistic geography; public space; private space Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komunitní zahrady v perspektivě urbánní antropologie.

Práca sa zaoberá fenoménom komunitných záhrad z pohľadu urbánnej antropológie. Komunitné záhrady sú chápané ako špecifické miesta na pomedzí verejného a súkromného priestoru. Práca je výsledkom ...

Brendzová, Alica
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Rád nemeckých rytierov na Blízkom východe
Haberajter, Slavomír
2014 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá pôsobením Rádu nemeckých rytierov na Blízkom východe od založenia v roku 1190, po odchod zo skúmaného územia v roku 1291. Práca začína historickým kontextom hlavných udalostí pred založením rádu, po ktorom následuje hlavná časť zahrňujúca najdôležitejšie fakty, miesta a osoby súvisiace s teutónskym rádom. Na záver sú priložené dôkazy o činnosti rádu. Bachelor thesis deals with the action of Teutonic Order in the Middle East since the establishment in 1990, till the leaving from researched area in 1291. Bachelor thesis begins with historical context of major events before the foundation of the order, followed by main part involving the most important facts, places and persons related with Teutonic Order. At the end is attached the evidence of the order. Klíčová slova: řád; rytíř; Akkon; Blízký východ; Jeruzalém; Německo; order; knight; Acre; Middle east; Jerusalem; Germany Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Rád nemeckých rytierov na Blízkom východe

Bakalárska práca sa zaoberá pôsobením Rádu nemeckých rytierov na Blízkom východe od založenia v roku 1190, po odchod zo skúmaného územia v roku 1291. Práca začína historickým kontextom hlavných ...

Haberajter, Slavomír
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Egypťania ocenení Nobelovou cenou a ich reprezentácia vo svete
Vasilková, Veronika
2014 - slovenský
Práca sa venuje chronologickému popisu života a práce Egypťanov ocenených Nobelovou cenou v troch kategóriách. Práca taktiež sleduje reakcie vyvolané ocenením Nobelovou cenou alebo prácou laureátov. This paper is dedicated to description of important life events, main work and its influence of Egyptian Nobel prize laureates. It is also focused on reactions and opinions which are connected with work of these laureates. Attention is also paid to the introduction of Nobel´s life and Nobel prize. Klíčová slova: Nobelova cena; Egypt; Anvar as-Sádát; al-Barádí; Ahmed Zewail; Nagíb Mahfúz; Nobel prize; Egypt; Anvar as-Sadat; el-Baradei; Ahmed Zewail; Nagíb Mahfouz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Egypťania ocenení Nobelovou cenou a ich reprezentácia vo svete

Práca sa venuje chronologickému popisu života a práce Egypťanov ocenených Nobelovou cenou v troch kategóriách. Práca taktiež sleduje reakcie vyvolané ocenením Nobelovou cenou alebo prácou ...

Vasilková, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze