Počet nalezených dokumentů: 193320
Publikováno od do

Distanční vzdělávání v soukromých a veřejných mateřských školách
Birnbaumová, Veronika; Loudová Stralczynská, Barbora; Uhlířová, Jana
2022 - český
Klíčová slova: Distanční vzdělávání; celosvětová pandemie virové choroby Covid-19; forma distančního vzdělávání; mateřská škola; multimediálnost; předškolní vzdělávání; Distance education; global pandemic of viral disease covid-19; the form of distance education; kindergarten; multimedia; preschool education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Distanční vzdělávání v soukromých a veřejných mateřských školách

Birnbaumová, Veronika; Loudová Stralczynská, Barbora; Uhlířová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Ekonomická transformace a nerovnosti: Česká republika, 1978-2016
Bernard, Adam; Šedivý, Marek; Cahlík, Tomáš
2022 - anglický
The thesis is primarily focused on the analysis and description of the de- velopment of the gender wage gap in the Czech Republic before and after the Czech economic transformation. We studied and adjusted the datasets at the household level from two different sources Czech Social Science Data Archive (CSSDA) and Luxembourg Income Study Database (LIS) to ensure compati- ble results that are comparable for each year. Using the method of ordinary least squares regression we aimed to calculate the adjusted gender wage gap and compare the development of wage influencing factors. As a result of the study we found out that the gender wage gap follows a U-shaped trend with differences between male and female wages being 28% in 1978, then reaching 18% in 2004 and further declining to 23.3% in 2016. We observed a significant increase in marginal returns to tertiary education before and after the trans- formation. When comparing separate male and female population predictors, we observe opposite returns to having children and being married, positive for men and negative for women throughout the observed period. The contribution of this research lies mainly in providing comparable figures for all the observed years and may help us better understand the underwent changes concerning wage inequality. 1 Práce je zaměřena především na analýzu a popis vývoje genderových mz- dových rozdílů v České republice před a po ekonomické transformaci. Studovali a upravovali jsme datové soubory na úrovni domácností ze dvou různých zdrojů českého sociálněvědního datového archivu a Luxembourg Income Study, aby- chom zajistili kompatibilní výsledky, které jsou srovnatelné pro jednotlivé roky. Pomocí metody obyčejné regrese nejmenších čtverců jsme se zaměřili na výpočet očištěného mzdového rozdílu mezi muži a ženami a porovnání vývoje faktorů ovlivnujících mzdy. Výsledkem studie bylo zjištění, že mzdový rozdíl mezi muži a ženami má trend ve tvaru písmene U, přičemž rozdíly mezi mzdami mužů a žen byly v roce 1978 28%, v roce 2004 dosáhly 18% a v roce 2016 dále kle- saly na 23,3%. Zaznamenali jsme výrazný nárůst mezních výnosů z terciárního vzdělání před transformací a po ní. Při porovnávání oddělených prediktorů pro mužskou a ženskou populaci pozorujeme opačné výnosy z toho, že mají děti a jsou v manželství, které jsou po celé sledované období pozitivní pro muže a neg- ativní pro ženy. Přínos tohoto výzkumu spočívá především v tom, že poskytuje srovnatelné údaje za všechny sledované roky a... Klíčová slova: česká ekonomická transformace; genderová mzdová mezera; transformace; distribuce mezd; Czech Economic Transformation; Gender Pay Gap; transformation; earnings distribution; male-female wage differences Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomická transformace a nerovnosti: Česká republika, 1978-2016

The thesis is primarily focused on the analysis and description of the de- velopment of the gender wage gap in the Czech Republic before and after the Czech economic transformation. We studied and ...

Bernard, Adam; Šedivý, Marek; Cahlík, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace
Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
2022 - český
Klíčová slova: teorie uzlů; uzlové polynomy; Reidemeisterovy pohyby; knot theory; knot polynomials; Reidemeister moves Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace

Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků
Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
2022 - anglický
Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis is trying to investi- gate the impact of technology subsidies in education in Slovakia after the year 2015. For the econometric analysis we use publicly available data pro- vided by TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) from 2019. TIMSS 2019 was administered to fourth-graders in 64 countries investigating their mathematics and science achievement and collecting con- textual questionnaires completed by students, their parents, teachers, and school principals. First, we use Difference-in-Differences method to estimate the impact of the policy on learning outcomes. We use the Czech Republic as a control group to estimate the effect of subsidies in Slovakia. According to the results of this model, subsidies caused a slight increase in the achieved score. We then apply the Ordinary Least Squares (OLS) method to assess impact of multiple variables related to the technology. The results vary across different variables. Keywords: education, difference-in-differences, TIMSS, technology, subsi- dies, Slovak republic, Czech Republic Author's email: 32485540@fsv.cuni.cz Supervisor's email:... Technologie hrají v našem životě důležitou roli a nemůžeme je ignorovat ani ve vzdělávacím procesu. Vybavení jednotlivých škol se často liší, což komplikuje otázku spravedlnosti. Tato bakalářská práce se snaží prozk- oumat dopad dotací na technologie ve školství na Slovensku po roce 2015. Pro ekonometrickou analýzu využíváme veřejně dostupná data poskytovaná TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) z roku 2019. TIMSS 2019 bylo zadáno žákům čtvrtých tříd v 64 zemích a zjišťovalo jejich výsledky v matematice a přírodních vědách a shromažďovalo kon- textové dotazníky vyplněné žáky, jejich rodiči, učiteli a řediteli škol. Ne- jprve jsme použili metodu rozdílu v rozdílech k odhadu dopadu politiky na výsledky učení. Českou republiku používáme jako kontrolní skupinu pro odhad vlivu dotací na Slovensku. Podle výsledků tohoto modelu způsobily dotace mírné zvýšení dosaženého skóre. Poté použijeme metodu obyčejných nejmenších čtverců (OLS) k posouzení dopadu více proměnných souvisejících s technologií. Výsledky se u různých proměnných liší. Klíčová slova: vzdělání, metoda rozdílů v rozdílech, TIMSS, technologie, dotace, Slovenská republika, Česká republika E-mail... Klíčová slova: technologie; akademické výstupy; information technology; academic performance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků

Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis ...

Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
Univerzita Karlova, 2022

MS Teams a jeho využití ve výuce chemie
Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
2022 - český
Klíčová slova: MS Teams; e-learning; distanční vzdělání; výuka chemie; učitelé; MS Teams; e-learning; distance education; chemistry teaching; teachers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
MS Teams a jeho využití ve výuce chemie

Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
Univerzita Karlova, 2022

MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy
Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: MONETA Money Bank: A Failed Merger with AirBank Group and the Protection of the Dividend Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy

Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Požární útok a jeho význam při mimořádné události
Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
2022 - český
Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota voluntary fire figther corp and to analyze the common features of firesport and emergency. Methods: Studying and developing research of available sources. Use of own experience from firesport and description of experience gained from membership in volunteer fire fighter corp. Results: The result of the bachelor thesis is a description of fire attack, a description of the equipment needed for fire attack, a summary of information about SDH Kamenná Lhota and an explanation of the meaning of fire attack during an emergency. Keywords: firesport, emergency, volunteer fire fighter corp Název: Požární útok a jeho význam při mimořádné události Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí informací o požárním útoku, popsat historii a činnost sboru dobrovolných hasičů Kamenná Lhota a analyzovat společné znaky požárního útoku a specifické mimořádné události. Metody: Studium z dostupných zdrojů a vypracování rešerše. Využití vlastních zkušeností z hasičského sportu a popis získaných zkušenosti z členství v SDH. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce jsou popis požárního útoku, popis vybavení potřebnému k požárnímu útoku, shrnutí informací o SDH Kamenná Lhota a vysvětlení významu požárního útoku při mimořádné události. Klíčová slova: požární útok, mimořádná událost, sbor dobrovolných hasičů Klíčová slova: Požár; útok; význam; událost; Fire; attack; significance; event Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Požární útok a jeho význam při mimořádné události

Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota ...

Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Psychosociální pracovní zátěž v organizacích HORECA (Hotely, Restaurace, Kavárny)
Čermáková, Helena; Kocianová, Renata; Záškodná, Helena
2022 - český
5 Abstract The bachelor thesis deals with the issue of psychosocial workload in HORECA organizations (hotels, restaurants, cafes). The aim of the thesis is to identify and describe the main psychosocial factors of workload with regard to the specifics of the HORECA sector, which includes the hotel industry and various types of catering establishments. The thesis firstly deals with the issue of workload and stress. Next, the focus is on the general concept of psychosocial factors of workload according to the categorization established by the World Health Organization. The following part of the thesis is devoted to the characteristics of HORECA organizations, focusing on the main psychosocial factors of workload most commonly found in the respective sector. The thesis also reflects on the current pandemic situation with Covid-19. The thesis also includes a quantitative empirical investigation to determine the subjectively perceived burden for the main factors of psychosocial workload of employees in HORECA organizations. Key words psychosocial factors, workload, work stress, work safety, safety and health protection, HORECA (Hotels, Restaurants, Cafes) 4 Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice psychosociální pracovní zátěže v organizacích HORECA (hotely, restaurace, kavárny). Cílem práce je identifikovat a popsat hlavní psychosociální faktory pracovní zátěže s ohledem na specifika sektoru HORECA, který zahrnuje hotelnictví a různé druhy gastronomických zařízení. Práce se nejprve zabývá problematikou pracovní zátěže a stresu. Dále je pozornost soustředěna na obecná pojetí psychosociálních faktorů pracovní zátěže dle kategorizace stanovené Světovou zdravotnickou organizací. Následující část práce se věnuje charakteristice organizací HORECA se zaměřením na hlavní psychosociální faktory pracovní zátěže nejčastěji se vyskytující v příslušném sektoru. V práci je zároveň reflektována aktuální pandemická situace s Covid- 19. Součástí práce je i kvantitativní empirické šetření, jehož cílem je zjistit subjektivně vnímanou zátěž u hlavních faktorů psychosociální pracovní zátěže zaměstnanců v organizacích HORECA. Klíčová slova psychosociální faktory, pracovní zátěž, pracovní stres, bezpečnost práce, bezpečnost a ochrana zdraví, HORECA (Hotely, Restaurace, Kavárny) Klíčová slova: psychosociální faktory|pracovní zátěž|pracovní stres|bezpečnost práce|bezpečnost a ochrana zdraví|HORECA; psychosocial factors|workload|work stress|work safety|safety and health protection|HORECA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Psychosociální pracovní zátěž v organizacích HORECA (Hotely, Restaurace, Kavárny)

5 Abstract The bachelor thesis deals with the issue of psychosocial workload in HORECA organizations (hotels, restaurants, cafes). The aim of the thesis is to identify and describe the main ...

Čermáková, Helena; Kocianová, Renata; Záškodná, Helena
Univerzita Karlova, 2022

Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky
Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
2022 - německý
This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part focuses on the development of the German language regarding the English lexicon and the international lexicon. The practical part explores the word meaning of each English expression, its usage, linguistic characterization, and categorisation. The list of anglicisms contents different areas - for example the words used in journalism. The aim of the thesis is to prove that German and English are closely interconnected. KEYWORDS anglicisms, the German language, the English language, the English expressions, internet, media, newspaper, written communication, nowadays language Tato bakalářská práce se zaměří na vliv anglického jazyka na jazyk německý. Zkoumá, jaké anglické termíny se běžně používají v každodenním životě. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vývoj německého jazyka s ohledem na anglickou slovní zásobu a na internacionální slovní zásobu. Praktická část zkoumá význam jednotlivých anglicismů, jejich použití, lingvistický popis a zařazení. Seznam anglicismů obsahuje různé okruhy - například používaná slova v publicistickém stylu. Cílem této práce je ukázat, že angličtina a němčina jsou vzájemně propojené. KLÍČOVÁ SLOVA anglicismy, německý jazyk, anglický jazyk, anglické termíny, internet, média, noviny, psaná komunikace, současný jazyk Klíčová slova: anglicismy; německý jazyk; anglický jazyk; anglické termíny; internet; média; noviny; psaná komunikace; současný jazyk; anglicisms; the German language; the English language; the English expressions; internet; media; newspaper; written communication; nowadays language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky

This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into ...

Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory
Kufr, Adam; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
2022 - český
Title: Project of crisis preparedness for an epidemic in the home for elderly. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out how the social services workers had been prepared for the COVID-19 epidemic based on their own experience. Methods: The questionare was created for this research. The respondents had the choice of several options in the multiple-choice questions ,which was given by the type of research question. For several questions respondents had the opportunity to extend the question with their own answer. The scale from 1 to 10 was used for answering to two questions and the scale from 1 to 5 was used for one question. Results: The result of this bachelor thesis is findings that at the beginning of the COVID-19 epidemic social workers had not been prepared for this situation. The next waves of COVID-19 epidemic have highlighted the areas of the contingency plan that the social workers need to focus on in order to be better prepared for epidemic like COVID-19. Keywords: Crisis, crisis preparedness, intergrated rescue system, crisis situation, social services, COVID-19, epidemic, nursing home. Název: Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak byli pracovníci sociálních služeb připraveni na epidemii COVID 19 na základě jejich zkušeností. Pro tento výzkum byl vytvořen dotazník. V otázkách s možností odpovědí měli respondenti na výběr z několika možností, vzhledem k typu výzkumné otázky. U několika otázek měli respondenti možnost rozšířit otázku o vlastní odpověď. U dvou otázek byla zařazena odpověď pomocí škály od 1 do 10 a u jedné od 1 Výsledky: Výsledkem bakalářské práce jsou poznatky, že v počátku epidemie COVID pracovníci sociálních služeb nebyli připraveni na epidemii. Nabytými zkušenostmi z probíhajících vln epidemie COVID krizového plánu, na které se pracovníci v sociálních službách musí zaměřit, aby 19 připraveni. Klíčová slova: krize, krizová připravenost, integrovaný záchranný systém, krizová situace, sociální služ Klíčová slova: projekt; krize; epidemie; domov; připravenost; project; crisis; epidemic; home; readiness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory

Title: Project of crisis preparedness for an epidemic in the home for elderly. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out how the social services workers had been prepared for the ...

Kufr, Adam; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze