Počet nalezených dokumentů: 9930
Publikováno od do

Gauguinova tvorba a její postkoloniální reinterpretace
Kubáň, Noemi; Jiroutová Kynčlová, Tereza; Hájek, Václav
2024 - slovenský
Klíčová slova: Paul Gauguin; mužský pohľad; koloniálny pohľad; odlišovanie; reprezentácia; orientalizmus; feministická teória; postkoloniálna teória; Paul Gauguin; male gaze; colonial gaze; othering; representation; orientalism; feminist theory; postcolonial theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gauguinova tvorba a její postkoloniální reinterpretace

Kubáň, Noemi; Jiroutová Kynčlová, Tereza; Hájek, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Hawkesův proces
Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
2024 - slovenský
This bachelor thesis is dedicated to Hawkes process. It is divided into six chapters. Chapter one consists of an introduction into the theory of random processes and a de- scription of Poisson process, the second chapter is dedicated to the definition of Hawkes process and its properties. The third chapter contains simmulation methods of the Haw- kes process. Chapter four further describes the Hawkes process parameter estimation and the fifth chapter consists of model goodness of fit testing for observed data. Lastly, the sixth chapter contains practical example of fitting the Hawkes model for real data and a descrition of R package hawkesbow used. 1 Tato bakalářská práce se věnuje Hawkesovu procesu. Práce je rozdělena do šesti ka- pitol, první kapitola obsahuje úvod do teorie náhodných procesů a popis Poissonova procesu, druhá se zabývá definicí Hawkesova procesu a jeho vlastností. Třetí kapitola obsahuje simulační metody Hawkesova procesu. Dále čtvrtá kapitola popisuje odhad pa- rametrů Hawkesova procesu s odvozením jeho věrohodnostní funkce a pátá kapitola se zabývá testováním dobré shody modelu a pozorovaných dat. Poslední šestá kapitola ob- sahuje praktickou ukázku fitování Hawkesova modelu na reálná data a popis používaného R balíčku hawkesbow. 1 Klíčová slova: Hawkesův proces|funkce podmíněné intenzity|bodový proces|Poissonův proces|samovzněcující bodový proces; Hawkes process|conditional intensity function|point process|Poisson process|self-exciting point process Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hawkesův proces

This bachelor thesis is dedicated to Hawkes process. It is divided into six chapters. Chapter one consists of an introduction into the theory of random processes and a de- scription of Poisson ...

Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

Dělba domácí práce, péče o domácnost a děti v lesbických párech
Juríková, Mária; Dvořáčková, Jana; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
2024 - slovenský
Klíčová slova: Domáca práca; domácnosť; lesbické páry; lesbické domácnosti; dúhové rodiny; prerozdelenie domácich prác; genderové stereotypy; lesby; homosexuálne partnerstvá; Housework; lesbian couples; household; lesbian households; rainbow families; division of domestic labor; gender stereotypes; lesbians; homosexual partnerships Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dělba domácí práce, péče o domácnost a děti v lesbických párech

Juríková, Mária; Dvořáčková, Jana; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2024

Aktivní a zdravé stárnutí seniorů v obci Kukučínov
Bareczová, Rebeka; Holmerová, Iva; Martinec Nováková, Lenka
2024 - slovenský
Klíčová slova: aktívne starnutie; zdravé starnutie; starnutie populácie; starnutie; senior; active ageing; healthy ageing; population ageing; ageing; senior Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktivní a zdravé stárnutí seniorů v obci Kukučínov

Bareczová, Rebeka; Holmerová, Iva; Martinec Nováková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Analýza seriálu Hannibal skrze queer masochistickou teorii a masochistickou estetiku
Spišáková, Karin; Česálková, Lucie; Svatoňová, Kateřina
2024 - slovenský
This bachelor thesis is a theoretical analysis of the TV series Hannibal, which was broadcasted on American television NBC from 2013 to 2015. Hannibal has gained a dedicated fandom coming up with various interpretations and theories, but it also got the attention of academic scholars from various disciplines. It has become popular for its queer-coded characters, including the main characters Hannibal and Will, despite the fact, that their relationship had never been explicitly depicted as romantic or sexual. Later in the story, the respected psychiatrist Hannibal Lecter is revealed as a serial killer and a cannibal. Hannibal could be considered a stereotypical sadistic psychopath, who only sees his victims as pigs. Nevertheless, I will analyse his relationship with Will through the prism of the masochistic world, and I will argue why. The aim of this paper is not creating a psychological profile either of Hannibal or Will, nor answering the question whether one of them is a sadist or a masochist. Instead, I am focusing on the development of the relationship dynamics between Will and Hannibal, while framing it within masochistic narrative and formal structure and queer theories. My primary starting point will be Deleuze's critique of complementary vision of sadomasochism by psychoanalysis and his... Táto bakalárska práca je teoretickou analýzou televízneho seriálu Hannibal, vysielaného na americkej stanici NBC v rokoch 2013-2015. Hannibal si okolo seba získal dedikovanú skupinu fanúšikov prichádzajúcich s rôznymi interpretáciami a teóriami, ale zaujal aj nemálo akademikov z rôznych odborov. Obľúbeným sa stal pre svoje queer kódované postavy, vrátane hlavných postáv Hannibala a Willa, napriek tomu, že sa v seriáli ich vzťah v žiadnom momente nestal explicitne sexuálnym. Uznávaný psychiater Hannibal Lecter je neskôr v príbehu odhalený ako sériový vrah a kanibal. Hannibal by na prvý pohľad mohol spĺňať stereotyp sadistického psychopata, ktorý vidí svoje obete len ako prasatá. Ja však budem v mojej práci analyzovať jeho vzťah s Willom cez prizmu masochistického sveta, a pokúsim sa objasniť, prečo. Cieľom tejto práce nie je vytvárať psychologický profil Hannibala či Willa ani odpovedať na otázku, či je niektorý z nich sadistom alebo masochistom. Namiesto toho sa v nej zameriavam na vývoj dynamiky ich vzťahu, ktorý rámcujem masochistickou naratívnou a formálnou štruktúrou a queer teóriami. Mojím primárnym východiskom bude Deleuzova kritika komplementárneho ponímania sadomasochizmu v psychoanalýze a jeho obsiahle charakterizovanie estetiky masochistického sveta v diele Leopolda von Sacher-Masocha. Na... Klíčová slova: Hannibal|Leopold von Sacher Masoch|Gilles Deleuze|masochismus|sadomasochismus|queer masochismus|stávání-se; Hannibal|Leopold von Sacher Masoch|Gilles Deleuze|masochism|sadomasochism|queer masochism|becoming Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza seriálu Hannibal skrze queer masochistickou teorii a masochistickou estetiku

This bachelor thesis is a theoretical analysis of the TV series Hannibal, which was broadcasted on American television NBC from 2013 to 2015. Hannibal has gained a dedicated fandom coming up with ...

Spišáková, Karin; Česálková, Lucie; Svatoňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Slovenský Dámsky komorný orchester (1969-2013): Hudebně-historická sonda
Pisárová, Pavla; Havelková, Tereza; Vacková Gillies, Barbora
2024 - slovenský
The bachelor thesis is the first in-depth exploration of the hitherto unexamined activities of the first Slovak Ladies' Chamber Orchestra (1969-2013). The thesis delves into the personal stories of the female musicians, the orchestra's activities, and its evolution over the years within the framework of musical life and gender politics in Slovakia. This contextualization serves to elucidate the orchestra's activities. The research relies on interviews conducted with Elena Šarayová-Kováčová (1943), the first professional Slovak female conductor and founder of the orchestra, ten members of the orchestra, and information extracted from the surviving chronicles. The study adopts the methodology of oral history and draws on a feminist-informed historiography of contemporary music history. Although they were professional musicians who had studied their instruments at conservatories and earned a living in symphony orchestras, the Ladies' Chamber Orchestra never became a full-time occupation for them and was not always perceived as a professional orchestra. Nevertheless, my research indicates a significant improvement in the status of women in classical music during their tenure. The thesis contributes to the ongoing research regarding the involvement and role of women in musical life in Slovakia,... Bakalárska práca je prvou sondou do doposiaľ odborne nereflektovanej činnosti prvého slovenského Dámskeho komorného orchestra (1969-2013). V práci sú predstavené osobné príbehy hudobníčok, pôsobenie orchestra a jeho vývoj v priebehu rokov v kontexte fungovania hudobného života a rodových politík na Slovensku, ktoré ich činnosť zároveň vysvetľujú. Východiskom práce sú rozhovory s prvou profesionálnou slovenskou dirigentkou a zakladateľkou orchestra, Elenou Šarayovou-Kováčovou (1943), desiatimi členkami orchestra a práca taktiež vychádza z informácii z dochovaných kroník. Opiera sa o metodológiu orálnej histórie a o feministicky poučenú historiografiu súčasných hudobných dejín. Napriek tomu, že sa jednalo o profesionálne hudobníčky, ktoré hru na nástroj vyštudovali a pôsobenie v symfonických orchestroch ich živilo, DKO sa pre nich nikdy nestal plnohodnotným zamestnaním a nebol vždy vnímaný ako profesionálny orchester. Z výskumu tiež vyplýva, že postavenie žien v klasickej hudbe sa počas ich pôsobenia zásadne zlepšilo. Práca je príspevkom k diskurzu o participácii a úlohe žien v hudobnom živote na Slovensku, poťažmo v tzv. východnom bloku v období štátneho socializmu a po nežnej revolúcii. Kľúčové slová: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová-Kováčová, hudobníčky, dirigentka, rod Klíčová slova: Dámsky komorný orchester|Elena Šarayová-Kováčová|hudobníčky|dirigentka|rod; Ladies' Chamber Orchestra|Elena Šarayová-Kováčová|female musician|conductor|gender Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Slovenský Dámsky komorný orchester (1969-2013): Hudebně-historická sonda

The bachelor thesis is the first in-depth exploration of the hitherto unexamined activities of the first Slovak Ladies' Chamber Orchestra (1969-2013). The thesis delves into the personal stories of ...

Pisárová, Pavla; Havelková, Tereza; Vacková Gillies, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Obraz Slovenska v českém uměleckém prostředí do roku 1918
Ernestová, Simona; Rakušanová, Marie; Šámal, Petr
2024 - slovenský
This bachelor thesis examines the image of Slovakia in the Czech artistic milieu from the mid-19th century to 1918, the year Czechoslovakia was established. It focuses on how Slovakia and Slovaks were depicted in the works of Czech artists such as Josef Mánes, F. B. Zvěřina, Mikoláš Aleš, Jaroslav Augusta, Emil Pacovský and Miloš Jiránek. It presents Slovak mountaineers, robbers and tinker craftsmen as symbolic of Slovaks. This image was created against the background of the building of Czech national identity, at a time when Hungarian Slovakia was part of Hungaria and the Czech lands were part of Austria. With the help of the Slavic, Detvian and Czechoslovak myths, which some Czech artists reflected and subsequently developed, the image of a weaker, friendly Slavic nation fighting against strong Hungarian oppression was created. Two non-art exhibitions that had their share in the perception of Slovakia by Czech artists - the Jubilee Exhibition and the Ethnographic Exhibition - are also set in the context of the Czech artistic milieu. The study also highlights the different interpretations at the time of the creation of the artworks, after the establishment of the Czechoslovak Republic and after the communist takeover in the 1950s. Bakalárska práca skúma obraz Slovenska v českom umeleckom prostredí od polovice 19. storočia po vznik spoločného štátu v roku 1918. Zameriava sa na to, akým spôsobom bolo Slovensko a Slováci zobrazovaní v dielach českých umelcov ako Josef Mánes, F. B. Zvěřina, Mikoláš Aleš, Jaroslav Augusta, Emil Pacovský, či Miloš Jiránek. Predstavuje slovenských horalov, zbojníkov a drotárov ako symboly Slovákov. Tento obraz sa vytváral na pozadí budovania českej národnej identity, v dobe kedy Uhorské Slovensko bolo súčasťou Zalitavska a České krajiny súčasťou Predlitavska. Za pomoci slovanského mýtu, detvianskeho mýtu a československého mýtu, ktoré niektorí českí umelci reflektovali a následne rozvíjali, vznikal obraz slabšieho spriateleného slovanského národa, bojujúceho proti silnému maďarskému útlaku. Štúdia zároveň poukazuje na rôzne výklady a interpretácie v dobe vzniku umeleckých diel, po vzniku prvej republiky a po komunistickom prevrate v 50. rokoch 20. storočia. Klíčová slova: Československo|Slovensko|národná identita|národné umenie|ľudové umenie|Slovania|drotár|zbojník|horal|Grupa uhorsko-slovenských maliarov|SVU Mánes|Národopisná výstava|William Ritter|Miloš Jiránek|Josef Mánes|Jaroslav Augusta|Emil Pacovský|Mikoláš Aleš; Czechoslovakia|Slovakia|national identity|national art|folk art|Slavs|Ethnographic exhibition|mountaineers|robbers|tinker craftsmen|William Ritter|Miloš Jiránek|Josef Mánes|Jaroslav Augusta|Emil Pacovský|Mikoláš Aleš Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz Slovenska v českém uměleckém prostředí do roku 1918

This bachelor thesis examines the image of Slovakia in the Czech artistic milieu from the mid-19th century to 1918, the year Czechoslovakia was established. It focuses on how Slovakia and Slovaks were ...

Ernestová, Simona; Rakušanová, Marie; Šámal, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Mechanismus a účinky celkových anestetik
Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
2024 - slovenský
General anesthetics are key pharmacological agents that induce a reversible state of unconsciousness and allow surgical procedures to be performed. Despite their widespread use, the exact mechanism of action of general anesthetics remains partially unclear. This work provides a comprehensive review of historical and current theories of anesthetic function, examining general mechanisms of action and relevant target protein receptors including GABAA, glycine and NMDA receptors. It deals with the effects of specific anesthetics, namely etomidate, propofol, ketamine and isoflurane, examines their clinical effects, mechanisms of anesthetic action and interactions with various receptors. The thesis also discusses the implications of these findings, potentially informing future research directions. Key words: Anaesthetic, Pharmacology, Receptors, Review, Hypothesis Celkové anestetiká sú kľúčové farmakologické látky, ktoré indukujú reverzibilný stav straty vedomia a umožňujú vykonávanie chirurgických zákrokov. Napriek ich rozšírenému používaniu zostáva presný mechanizmus účinku celkových anestetík čiastočne nejasný. Táto práca poskytuje komplexný prehľad historických a súčasných teórií funkcie anestetík, skúma všeobecné mechanizmy účinku a relevantné cieľové proteínové receptory vrátane GABAA, glycínových a NMDA receptorov. Zaoberá špecifickými anestetikami, konkrétne etomidátom, propofolom, ketamínom a izofluránom, skúma ich klinické účinky, mechanizmy anestetického účinku a interakcie s rôznymi receptormi. Práca diskutuje dôsledky týchto zistení, čo môže potenciálne informovať o budúcich smeroch výskumu. Kľúčové slová: Anestézia, Farmakológia, Receptory, Review, Hypotézy Klíčová slova: anestezie; farmakologie; review; receptory; hypotézy; anaesthetic; pharmacology; review; receptors; hypothesis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mechanismus a účinky celkových anestetik

General anesthetics are key pharmacological agents that induce a reversible state of unconsciousness and allow surgical procedures to be performed. Despite their widespread use, the exact mechanism of ...

Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023
Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
2024 - slovenský
The bachelor thesis examines the role of visual communication in politics and the formation of self-presentation strategies of selected candidates during the Czech presidential elections in 2023. The theoretical part of the thesis introduces visual political communication, cognitive processing of images and the formation of political image through visual frames and relevant dimensions. The analytical part of the thesis uses quantitative and qualitative content analysis to explore the self-presentation strategies of candidates Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuša Nerudová and Pavel Fischer on Instagram. The aim of the study was to find out how the selected political candidates used the social media Instagram for self-presentation and which visual frames they emphasized. An analysis of 1,371 Instagram posts of the selected candidates reveals a preference for the ideal candidate frame over the populist candidate frame. The analysis equally reveals gender differences in the use of the dimensions of compassion. The work further explores users' interactions with different visual frames and dimensions, and slight differences in the number of interactions are noted. Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce predstavuje vizuálnu politickú komunikáciu, kognitívne spracovanie obrazov a formovanie politického imidžu prostredníctvom vizuálnych rámcov a príslušných dimenzií. Analytická časť práce využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú analýzu na skúmanie sebaprezentačných stratégií kandidátov Petra Pavla, Andreja Babiša, Danuše Nerudovej a Pavla Fischera na Instagrame. Cieľom štúdie je zistiť, ako vybraní politickí kandidáti využívali sociálne médium Instagram na sebaprezentáciu a na ktoré vizuálne rámce kládli dôraz. Analýza 1 371 instagramových príspevkov vybraných kandidátov odhaľuje preferenciu pre rámec ideálneho kandidáta pred rámcom populistického kandidáta. Z analýzy rovnako vyplývajú rodové rozdiely vo využívaní dimenzií. Práca ďalej skúma interakcie používateľov s rôznymi vizuálnymi rámcami a dimenziami, pričom sú zaznamenané mierne rozdiely v počte interakcií. Klíčová slova: vizuálna komunikácia; sebaprezentačné stratégie; politická komunikácia; vizuálne rámce; prezidentské voľby; Instagram; sociálne média; visual communication; self-presentation strategies; political communication; visual frames; presidential elections; Instagram; social media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023

The bachelor thesis examines the role of visual communication in politics and the formation of self-presentation strategies of selected candidates during the Czech presidential elections in 2023. The ...

Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
Univerzita Karlova, 2024

Aktéři primární péče na Slovensku
Gregorík Baldovská, Alžbeta; Kotherová, Zuzana; Kopsa Těšinová, Jolana
2024 - slovenský
The thesis is mainly devoted to primary care in Slovakia. Through the analysis of semi- structured interviews with important actors of health policy, but also ordinary doctors, analyzes the attitudes of these actors, identifies the patterns that emerged from their statements, subjects them to mutual confrontation, finds agreements and alliances, and draws conclusions. The thesis is working with advocacy coalition framework and is using stakeholder analysis. Práca sa venuje primárnej starostlivosti na Slovensku. Prostredníctvom analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov s významnými aktérmi zdravotnej politiky, ale aj bežnými lekármi, analyzuje postoje týchto aktérov, identifikuje vzorce, ktoré sa z ich vyjadrení vynorili, podrobuje ich vzájomnej konfrontácií, nachádza zhody a spojenectvá a vyvodzuje závery. Práca pracuje s teóriou advokačných koalícií a využíva stakeholder analýzu. Klíčová slova: primární péče; aktéři; zdravotnický personál; lékaři; pojišťovna; analýza; ministerstvo zdravotnictví; primary care; actors; healthcare workers; physicians; insurance company; analysis; health ministry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktéři primární péče na Slovensku

The thesis is mainly devoted to primary care in Slovakia. Through the analysis of semi- structured interviews with important actors of health policy, but also ordinary doctors, analyzes the attitudes ...

Gregorík Baldovská, Alžbeta; Kotherová, Zuzana; Kopsa Těšinová, Jolana
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze