Počet nalezených dokumentů: 11098
Publikováno od do

Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A
Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
2024 - anglický
SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of SN1987A's progenitors. This was already modelled in previous work with smoothed-particle hydrodynamics code GADGET. This thesis aims to replicate this model using mesh-based hydrodynamics code Athena++ and compare it. We focus on ejected mass per latitude distribution and total ejected mass. 1 SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už bylo modelováno v předchozí práci, která využívala smoothed- particle hydrodynamický kód GADGET. Tato práce má za cíl replikovat tento model po- mocí na mřížce založeném hydrodynamickém kódu Athena++ a porovnat. Zaměřujeme se na rozložení uvolněné hmoty v závislosti na zeměpisné šířce a její celkové množství. 1 Klíčová slova: SN1987A|simulace; SN1987A|simulation|binary merger Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A

SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of ...

Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
Univerzita Karlova, 2024

Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat
Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
2024 - anglický
Klíčová slova: East and West Germany; Mental Health; Mental Well-being; Reunification; Health Disparity; Medical Sociology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat

Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie
Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
2024 - anglický
Klíčová slova: Autoethnography; Reflexive Diary; In-depth interviews; Thematic Analysis; Creativity Based Community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie

Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Reciprocita přátelství se mění s věkem
Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
2024 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reciprocita přátelství se mění s věkem

Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
Univerzita Karlova, 2024

Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu
Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
2024 - anglický
This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī orders in the Muslim world. Special attention is given to the analysis of their understanding of Islamic Theology, Law and Sufism. The first scholar is Shaykh Ali Gomaa, the previous Grand Mufti of Egypt. The second scholar is his student, Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis consists of three chapters. The first chapter discusses the history and teachings of the Shādhilī Ṣūfī Order in general. The second chapter describes and analyses the defining and understanding of the "Sunnī orthodoxy" of Shaykh Ali Gomaa. The third chapter describes and analyses the defining and understanding of "Sunnī orthodoxy" of Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis is methodologically based on analysis and interpretation of important mediaeval and contemporary Shādhilī works, including recorded lectures, sermons, interviews etc. Interaction with pertinent academic literature also forms a crucial component of the research. Tato práce se zabývá definováním "sunnitské ortodoxie" (arabsky Ahl al-Sunna wa al- Džamáʻa) u dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu, jednoho z nejvýznamnějších súfíjských řádů v muslimském světě. Důraz je kladen na analýzu jejich chápání islámské teologie, práva a súfismu. Prvním z těchto učenců je šejch ʻAlí Džumuʻa, bývalý velký muftí Egypta. Druhým učencem je jeho žák, šejch ʻAbd al-Qádir al-Ḥusajn. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnou historií a učením šádhilíjského súfíjského řádu. Druhá kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAlího Džumuʻy. Třetí kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAbd al-Qádira al-Ḥusajna. Metodologicky je práce postavena na analýze a interpretaci významných středověkých i současných šádhilíjských děl, včetně záznamů přednášek, kázání, rozhovorů apod. Interakce s relevantní odbornou literaturou je rovněž důležitou součástí této práce. Klíčová slova: islám|klasická sunnitská ortodoxie|teologické školy|právní školy|súfijské řády|islámské vědy|teologie|právo|súfismus|historie|apologetika; Islam|Classical Sunnī Orthodoxy|Schools of Theology|Schools of Law|Sufi Orders|Islamic Sciences|Theology|Law|Sufism|History|Apologetics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu

This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī ...

Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - anglický
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Klíčová slova: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS
Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
2024 - anglický
Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS requires security and stability because it is used in areas, e.g., airborne systems, where unstable software could cause severe damage. A proven way to ensure the stability and security of software is testing. Fuzzing is an automated testing technique that generates randomized inputs for the application to find bugs, vulnerabilities, or crashes within the application. Another testing technique is long- run testing, which exposes an application to some input for longer periods. Because ANIS is a product usually shipped with PikeOS, it must follow the same security standards. We have developed a testing tool for the ANIS network stack, using the two mentioned techniques and emphasizing the option to configure such a test. This testing tool exposes the ANIS to various scenarios that could stress the stack and uses fuzzing to create a combination of these scenarios automatically, which could crash the network stack. The developed test is implemented with a small set of scenarios that expose ANIS to various network traffic. The test can be extended to work with more scenarios. All scenarios have a predefined set of... Dosáhnout stability za jakékoli situace je cílem spousty aplikací. Tento problém se týká také síťového stacku ANIS, který je součástí operačního systému reálného času PikeOS vyvíjeného společností SYSGO. PikeOS vyžaduje bezpečnost a stabilitu svých komponent, protože je používán v průmyslu jako je např. letectví, kde by nedostatek těchto vlastností mohl způsobit veliké škody. Vyzkoušená cesta pro ověření stability a bezpečnosti programu je jeho testování. Fuzz testování je technika automatického tes- tování, která se snaží v programu najít chyby skrz generování náhodných vstupů. Jejím cílem je najít zranitelnosti a odhalit potenciální chyby, které mohou mít závažné důsledky na provoz aplikace. Další testovací technikou je long-run testing, přes který je aplikace vystavena náporu po delší časový úsek. Jelikož ANIS je běžně dodávám jako součást PikeOS, musí také splňovat stejné bez- pečnostní standardy jako PikeOS. My jsme s pomocí long-run a fuzz testování vytvořili testovací program pro síťový stack ANIS. Při tvorbě jsme kladli důraz na možnost na- stavování našeho testu. Tento test vystavuje ANIS různým scénářům, které mají za úkol zatížit ANIS. Test používá fuzzing jako nástroj pro generování kombinací těchto scénařů a snaží se s jejich pomocí donutit ANIS k chybám. V rámci vývoje jsme opatřili test malým... Klíčová slova: Fuzz testování|Dlouhodobé testování|RTOS|Síťový stack|PikeOS; Fuzzing|Long run testing|RTOS|Network stack|PikeOS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS

Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS ...

Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Generování hudebních symbolů pomocí neuronových sítí
Havelka, Jonáš; Pecina, Pavel; Hajič, Jan
2024 - anglický
We create more training data for the optical music recognition (OMR) task by generating artificial images of the music symbols. We follow up Mashcima and the model J. Mayer trained on it. We take the Rebelo dataset (dataset of music symbol images), adjust it with some computer vision methods, and train generative neural networks (above all, variational and adversarial autoencoders) on it. By replacing some original images in Mashcima input with ones generated by those networks, we get more general performance from the model: For slightly worsening on the original dataset (CVC-MUSCIMA), we get much better results on the PrIMuS dataset. Also, we create very realistic synthetic images of music symbols. Vytvořili jsme více trénovacích dat pro optické rozpoznávání notových zápisů (OMR) pomocí vygenerování umělých obrázků hudebních symbolů. V návaznosti na Mashcimu a model, který nad ní J. Mayer natrénoval, jsme vzali Rebelo dataset (dataset obrázků hudebních symbolů), upravili ho metodami počítačového vidění a natrénovali na něm generativní neuronové sítě (především variační a adversariální autoenkodéry). Nahrazením části původních obrázků v Mashcimě obrázky vygenerova- nými těmito sítěmi jsme dosáhli lepšího výkonu modelu: Za mírné zhoršení na původním datasetu (CVC-MUSCIMA) jsme získali o dost lepší výsledky na datasetu PrIMuS. Taktéž jsme vytvořili velmi realistické umělé obrázky hudebních symbolů. Klíčová slova: rozpoznávání notopisu|generování syntetických dat; optical music recognition|synthetic data generation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování hudebních symbolů pomocí neuronových sítí

We create more training data for the optical music recognition (OMR) task by generating artificial images of the music symbols. We follow up Mashcima and the model J. Mayer trained on it. We take the ...

Havelka, Jonáš; Pecina, Pavel; Hajič, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova
Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
2024 - anglický
Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to develop a web application that lets users formulate search queries in terms of categories, each composed of a keyword and attribute filters. A resulting route passes through at least one place from each category. The search procedure is formalized as a variant of the generalized Traveling Salesman Problem and solved with the help of polynomial-time heuristics. The application follows the three-tier architecture pattern. The frontend is imple- mented as a single-page application written in TypeScript using the React library, while the backend is programmed using the ASP.NET framework. We utilize the Open- StreetMap dataset and two knowledge graphs, Wikidata and DBPedia, as the basis for the conceptual model. Data is preprocessed and stored in MongoDB, which also serves as an efficient index. The OSRM routing engine helps calculate shortest paths and estimate network distances. Last but not least, the application stores user data in a decentralized way, either in IndexedDB or a Solid pod. The former is a standardized in-browser database, while the latter is part of an emerging technology that gives users control over... Většina mainstreamových webových mapových aplikací nabízí vyhledávání tras zalo- žené na poloze. Uživatel zadává konkrétní místa a určuje jejich pořadí. Na základě těchto vstupů systém naplánuje cestu. V předložené práci se věnujeme vývoji webové aplikace, která umožní uživatelům formulovat vyhledávací dotazy pomocí kategorií, z nichž každá se skládá z klíčového slova a atributových filtrů. Nalezená cesta nutně prochází alespoň jedním místem z každé kategorie. Vyhledávací procedura je pak formalizována jako vari- anta zobecněného problému obchodního cestujícího a je řešena pomocí několika heuristik s polynomiální časovou složitostí. Aplikace využívá třívrstvou architekturu. Frontend je implementován jako jednostrán- ková webová aplikace psaná v jazyce TypeScript s použitím knihovny React. Backend je navržen za pomocí ASP.NET frameworku. Používáme datovou sadu OpenStreetMap a dva znalostní grafy, konkrétně Wikidata a DBPedia, jako podklad pro konceptuální model. Data jsou předzpracována a uložena do databáze MongoDB, která zároveň slouží pro efektivní dotazování. OSRM routovací služba pomáhá s výpočtem nejkratších cest a odhadem vzdáleností. Aplikace ukládá uživatelská data decentralizovaným způsobem, a to buď do Inde- xedDB nebo Solid podu. První možnost představuje databázi integrovanou do webového... Klíčová slova: prostorové dotazy|vyhledávání tras|osobní data|Solid|otevřená data; spatial queries|route search|personal data|Solid|open data Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova

Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to ...

Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu
Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2024 - anglický
This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and their mutual relative positions in the description. It describes linguistic phenomena of the information extraction and their usage in the im- plementation. It shows how syntactic parsing can be used for this task. Then, it uses a genetic algorithm to find a feasible layout of the extracted objects with respect to spatial constraints constructed from the extracted information. 1 Tato práce řeší úlohu generování strukturovaného popisu 2D plánu místnosti z ptačí perspektivy na základě textového popisu v češtině. Zaměřuje se na identifikaci fyzick- ých objektů a jejich vzájemných relativních poloh ve vstupním popisu. Dále popisuje lingvistické jevy související s touto úlohou a jejich využití v implementaci. Ukazuje, jak lze při řešení úlohy využít syntaktické parsování. Pomocí genetického algoritmu hledá použitelné rozmístění extrahovaných objektů s ohledem na prostorové omezující pod- mínky zkonstruované z extrahovaných informací. 1 Klíčová slova: zpracování přirozeného jazyka|rozmístění objektů; natural language processing|scene layout Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu

This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and ...

Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze