Počet nalezených dokumentů: 141
Publikováno od do

Ruský newspeak
Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2022 - ruský
At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as the statements made by politicians and public figures, in order to eventually define and formulate the main features and characteristics of this highly politicized language of modern Russia. It is important to emphasize that in this work, "newspeak" - the object of our study - is defined as certain elements of lexicon and several morphological and derivational features that are relevant for our study. Our main attention is focused on the search, identification and description of lexical markers of the language of modern Russian propaganda, which in turn affects the language of political and public discussion. In the theoretical part of this work, we used literature, which is dedicated to the study of three Newspeaks - one fictional (the language of Ingsoc from the novel "1984") and two real ones (the language of the Soviet era and the language of the Third Reich), which served as prototypes for the English writer George Orwell during creation of the dystopian novel. After having studied and analyzed these three politicized languages of the past, used by the authorities to spread their ideology, we... Klíčová slova: Новояз|советизмы|Джордж Оруэлл|язык пропаганды|современный русский язык|язык медиа; Newspeak|sovietisms|George Orwell|language of propaganda|modern Russian language|language of mass media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruský newspeak

At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as ...

Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - ruský
This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEY WORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, Christmas, New Year, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce bude přinášet srovnání významných církevních a světskýсh svátků, jako jsou Vánoce Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků,analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní dojít k závěru o kvalitě prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Vánoce, Nový rok, Masopust, Klíčová slova: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století
Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
2021 - ruský
This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites for influence, as well as the consequences of this influence in Russian literature. The work consists of three parts. In the first part, we got acquainted with the facts from the biography of Thomas More, which subsequently left a mark in the works of the author. In addition, we examined the poet's work from the point of view of Russian literary criticism. It is worth noting here that close attention to More's work flared up during the period of his greatest fame. The cycle of poems "Irish Melodies" served as inspiration not only for Russian society, but also interested many other consciousness in European countries. In the second part, we examined how the reforms of Peter I contributed to the emergence of Westernism and Slavophilism and how these tendencies subsequently influenced the perception of the Irish poet by the literary society in Russia, as well as how the traditions of Mohr's work are reflected in the poetry of M. Lermontov and A. Pushkin. The third part is devoted to the history of translations of Thomas Moore's works into Russian by such masters as V. Zhukovsky and I. Kozlov. The final... Tato bakalářská práce zkoumá vliv tvorby irského básníka Thomase Moora na vývoj ruské poezie v 19. století. Cílem práce je stanovení předpokladů pro vliv a důsledků tohoto vlivu v ruské literatuře. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsme se seznámili s fakty z biografie Thomase Moora, který následně zanechal stopu v dílech autora. Kromě toho jsme zkoumali básníkovu tvorbu z hlediska ruské literární kritiky. Zde stojí za zmínku, že se velká pozornost na Mooreovu tvorbu se vzbudila v období jeho největší slávy. Cyklus básní Irské melodie sloužil jako inspirace nejen pro ruskou společnost, ale také zajímal mnoho dalších tvůrců v Evropě. Ve druhé části jsme upozornili na to, jak reformy Petra I. přispěly ke vzniku westernismu a slavofilismu, jak tyto proudy později ovlivnily vnímání irského básníka ruskou literární společností a jak přesně se tradice Mooreovy tvorby odrážejí v poezii M.J. Lermontova a A.S. Puškina. Třetí část je věnována historii překladů děl Thomase Moora do ruštiny. Zde vynikají práce takových mistrů jako V.A. Zhukovsky a I.I. Kozlov. Výzkum je shrnut v závěrečné části práce. Klíčová slova: Томас Мур; русская поэзия; английская литература; Золотой век; влияние; романтизм; рецепция; Thomas Moore; Russian poetry; English literature; Golden Age; influence; romanticism; reception Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století

This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites ...

Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2021

Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox Church and different belief system, followers of the Molokan movement were expelled to the Transcaucasian countries, where they became a unifying element in the cultures of Russia and the peoples of Transcaucasia. This topic is an aspect of the current day question of relations between Russia and the countries of the Transcaucasia, which retains its importance today. This work examines the history of the Molokan community in the context of the history of three Transcaucasian countries: Georgia, Armenia and Azerbaijan, and also analyzes the role of this phenomenon in the Transcaucasian region. Keywords: Molokans, spiritual Christianity, Transcaucasia, sectarianism, Russian Empire, Georgia, Armenia, Azerbaijan, history Molokani jsou jedni z nejpozoruhodnějších představitelů ruského sektářství z počátku 19.století, patřící k duchovnímu křesťanství. Kvůli své izolaci od ruské pravoslavné církve a odlišné věrouce byli stoupenci molokanského hnutí vyhoštěni do zakavkazských zemí, kde se stávají sjednocujícím elementem v kulturách Ruska a národů Zakavkazska. Toto téma je aspektem aktuální otázky vztahů mezi Ruskem a zeměmi jižního Kavkazu, který si zachovává svůj význam i v dnešní době. Táto práce zkoumá historii molokanské komunity v kontextu dějin tří zakavkazských zemí: Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, a také analyzuje roli tohoto jevu v Zakavkazsku. Klíčová slova: molokani, duchovní křesťanství, Zakavkazsko, sektářství, Ruská říše, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, dějiny Klíčová slova: Молокане|Россия|Кавказ; Molokans|Russia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku

The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - ruský
Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of activity of right-wing parties and movements around the world, can be observed. During the political struggle, politicians are able to form certain stereotypes, beliefs and values of the audience with the help of special linguistic means. The aim of the study is to analyze the conceptual metaphors that the "right-wing" politicians use in the discourse about immigration and immigrants. The analysis of the representation of the image of migrants in the discourse of "right-wing" politicians in Russia and the Czech Republic in a comparative aspect is carried out. V současné době jedním z klíčových politických problémů je hledání efektivních způsobů překonání migrační krize. Lze pozorovat rychlý růst sociálního a politického napětí, který vede ke zvýšení činnosti pravicových stran a hnutí po celém světě. V průběhu politické soutěže politici vytvářejí určité stereotypy a hodnoty u publika pomocí specifických jazykových prostředků. Cílem práce je analýza konceptuálních metafor, které pravicoví politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Výzkum se zaměřuje na popis a určení jazykových prostředků, které vytvařejí obraz uprchlíků v diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Klíčová slova: diskurz|politický diskurz|konceptuální metafora|pojmová metafora|kognitivní lingvistika; discourse|political discourse|conceptual metaphor|cognitive linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)

Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

Obraz kinto v ruské kultuře
Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - ruský
The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon of the urban culture of Tiflis in the works of the classics of Russian literature. The work deals with the topic of relations between Georgia and Russia, their cooperation, history in a diplomatic, economic and cultural context. Also, the topic of the Armenian society in modern Tbilisi and the areas of their activity is being analyzed. The work contains sources that show the ethnic diversity of the city of Tiflis and describes the role of Armenians in the formation of the city of Tbilisi. Key words: Kinto, stereotype, image, Georgia, Caucasus. Práce odhaluje téma původu kinto, zvláštnosti jeho chování, národnost. Jeho místo v ruské kultuře a propojení s ruskou kulturou. Práce také zmiňuje obraz tohoto jevu městské kultury Tiflisu v dílech klasiků ruské literatury. Práce se zabývá tématem vztahů mezi Gruzií a Ruskem, jejich spoluprací, historií v diplomatickém, ekonomickém a kulturním kontextu. Analyzuje se také téma arménské společnosti v moderním Tbilisi a oblasti jejich činnosti. Práce obsahuje zdroje, které ukazují na etnickou rozmanitost města Tiflis a také popisuje roli Arménů ve formování města Tbilisi. Klíčová slova: Kinto, stereotyp, obraz, Gruzie, Kavkaz. Klíčová slova: Kinto|Tbilisi|stereotyp|obraz|Gruzie|Kavkaz; Kinto|Tbilisi|stereotype|image|Georgia|Caucasus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz kinto v ruské kultuře

The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon ...

Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.
Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
2020 - ruský
The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. The comparative picture of onomatopoeia is presented in three Slavic languages, two of them are East Slavic (Russian, Ukrainian) and one is West Slavic (Czech). The theoretical part is devoted to the research of onomatopoeia inclusion into the general language structure. The theory is based on a practical comparison of animal onomatopoeia. Key words: onomatopoeia, comparative analysis, Slavic languages, sounds of animals Cílem práce je výzkum rozdílů onomatopoie zvuků zvířat v některých slovanských jazycích, a také rozdíly mezi sluchovým vnímáním těchto zvuků mluvčími různých jazyků. Srovnání je provedeno ve třech slovanských jazycích, z nichž dva jsou východoslovanské (ruský, ukrajinský) a jeden je západoslovanský(če ský). Teoretickáčá st je věnována výzkumu problematiky inkluze onomatopoeie do obecné struktury jazyka. Teoretickáčá st je podložena praktickým porovnáním onomatopoie zvířat. Klíčová slova: onomatopoie, komparativní analýza, slovanské jazyky, onomatopoie zvířat Klíčová slova: onomatopoie|komparativní analýza|slovanské jazyky|onomatopoie zvířat; Cross-linguistic onomatopoeias|Onomatopoeias|Comparative analysis|Sounds of animals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.

The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. ...

Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu
Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - ruský
(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and studied. In other words - interference. In this diploma thesis we will examine the particularity in written communication of young people who live in Czech Republic. Based on learned academic literature, we will reveal the main errors and miscommunication, which will be then sorted out in groups and sub-groups. (český) V České republice žije velké množství mladých ruskymluvících lidí, kteří studují český jazyk. Při důkladném zkoumání systému cizího jazyka se setkavájí s problémem jazykové kontaminace (interference) - mateřského a nového jazyku. V této práci bude prostudována specifika písemné komunikace ruské mládeže, která dlouhodobě žije v České republice. Příkladem bude písemná komunikace mládeže na ruské webové stránce vk.com, konkretně ve skupině "Kdoví", kde se ve formě otázka - odpověď dozvídají o životě v České republice. S pomocí odborné literatury bude proveden pokus popsat nejčastější chyby a problémy v komunikaci, které budou později roztříděny do určitých skupin a podskupin. Klíčová slova: молодёжная речь|интернет|богемизмы|словообразование|интерференция|калькирование|ассимиляция|социальные сети; slang|internet|bohemisms|wold formation|interference|calquing|assimilation|social media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu

(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and ...

Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Lékařský slang v Rusku a České Republice
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2020 - ruský
Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized literature; the practical part is focused on various ways of enriching the medical officers' vocabulary, and also on comparison of this slang in two languages. The purpose of writing this work is to study medical slang, determine reasons, why it is used, study its word- formation, and to form semantic classification in two languages. As well, there were dictionaries of gathered words and phrases (in Russian and Czech) with their interpretation enclosed to this work. Lékařský slang v Rusku a České Republice V této práci se probírá analýza a srovnání lékařského slangu v ruské a české společnosti. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby obohacení slovní zásoby lékařů, a taky na srovnání daného slangu ve dvou jazycích. Cílem napsání je zkoumát lékařský slang, definovat důvody, proč se používá, jeho slovotvorbu a taky sestavit sémantickou klasifikaci ve dvou jazycích. Taky k této práci byly přiložené slovníčky sebraných slov a výrazů (v ruštině a češtině) s jejich vysvětlením. Klíčová slova: lékařský sleng|medicína|stylistická analýza|klasifikace|tajný jazyk; Medical slang|medicine|stylistic analysis|classification|secret language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lékařský slang v Rusku a České Republice

Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2020

Názvy filmů: překladatelský problém
Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - ruský
The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to determine the specifics of the translation of films names from English into Russian and Czech, to explain the reasons for the differences in the translation, to describe the specifics of the emerging trends in the translation of film names. This work consists of two parts: theoretic and practical. The theoretical part describes the problem of translating films titles and its features. In the practical part, specific examples of movie namesselected by rating and release date of the film are. Materials were taken from the websites of IMDb and Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce na téma "Názvy filmů: překladatelský problém" studuje a popisuje pragmatiku názvů anglických filmů do ruštiny a češtiny.Účelem tohoto výzkumu je určit specifika překladu názvů filmů z angličtiny do ruštiny a češtiny, vysvětlit důvody rozdílů v překladu, popsat specifika vznikajících trendů v překladu názvů filmů.Tato práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje problematiku překladu filmových titulů a jejich rysy. V praktické části jsou uvedeny konkrétní příklady názvů filmů vybraných podle hodnocení a data 6vydání filmu. Materiály byly převzaty z webových stránek IMDb a Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: названия фильмов|заголовок|проблематика перевода|прагматика перевода; film titles|title|translation problem|pragmatics of translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Názvy filmů: překladatelský problém

The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to ...

Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze