Number of found documents: 342533
Published from to

Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts
Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
2024 - Czech
Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Katedra anorga- nické chemie Konzultanti: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D. Abstrakt: Nelineární optika je v sou asnosti d leûit˝m oborem pro rozvoj oblastí jako je nap íklad laserová fyzika nebo telekomunikace, jejíû pochopení je zásad- ní pro v˝voj nov˝ch technologií. K jejímu rozvoji m ûe napomoci i zkoumání vybran˝ch krystalick˝ch materiál , jako jsou nap íklad soli obsahující kationty a anionty odvozené od polarizovateln˝ch organick˝ch molekul, které mohou vykazo- vat zásadní vlastnosti pro nelineární optiku. Tato bakalá ská práce je na p ípravu krystalick˝ch forem t chto slou enin zam ena. Jedná se o soli 5-aminotetrazolu s jednoduch˝mi, na dusík bohat˝mi bázemi. Biguanidium 5-aminotetrazolát, gua- nidinium 5-aminotetrazolát a aminoguanidinium 5-aminotetrazolát byly p ipra- veny a dále charakterizovány. Na tyto slou eniny, jiû d íve popsané v literatu e, byly aplikovány metody vibra ní spektroskopie dopln né o nukleární magnetic- kou rezonanci a práökovou difrakci. Pro dv posledn jmenované soli, byla nov vy eöena jejich struktura z dat difrakce rtg. zá ení... Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Department of Inorganic Chemistry Advisors: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D., De- partment of Inorganic Chemistry Abstract: Nonlinear optics is currently an important field for the development of areas such as laser physics or telecommunications, and its understanding is essen- tial for development of new technologies. Its development can also be aided by the investigation of various crystalline materials, such as salts containing cations and anions derived from polarizable organic molecules, exhibiting essential properties for nonlinear optics. This bachelor thesis is focused on preparation of crystalline forms of these compounds. These are salts of simple, nitrogen-rich bases with 5- aminotetrazole. Bigunidium 5-aminotetrazolate, guanidinium 5-aminotetrazolate and aminoguanidium 5-aminotetrazolate were prepared and further characteri- zed. The structures of the latter salts were solved from X-ray di raction data. The methods of spectral vibrational analysis supplemented with nuclear magne- tic resonance and powder di raction were applied to these prepared compounds.... Keywords: nelineární optika; krystalová struktura; vibrační spektroskopie; nonlinear optics; crystal structure; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts

Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. ...

Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A
Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
2024 - English
SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už bylo modelováno v předchozí práci, která využívala smoothed- particle hydrodynamický kód GADGET. Tato práce má za cíl replikovat tento model po- mocí na mřížce založeném hydrodynamickém kódu Athena++ a porovnat. Zaměřujeme se na rozložení uvolněné hmoty v závislosti na zeměpisné šířce a její celkové množství. 1 SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of SN1987A's progenitors. This was already modelled in previous work with smoothed-particle hydrodynamics code GADGET. This thesis aims to replicate this model using mesh-based hydrodynamics code Athena++ and compare it. We focus on ejected mass per latitude distribution and total ejected mass. 1 Keywords: SN1987A|simulace; SN1987A|simulation|binary merger Available in a digital repository NRGL
Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A

SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už ...

Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
Univerzita Karlova, 2024

Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat
Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
2024 - English
Keywords: East and West Germany; Mental Health; Mental Well-being; Reunification; Health Disparity; Medical Sociology Available in a digital repository NRGL
Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat

Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie
Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
2024 - English
Keywords: Autoethnography; Reflexive Diary; In-depth interviews; Thematic Analysis; Creativity Based Community Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie

Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Reciprocita přátelství se mění s věkem
Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Reciprocita přátelství se mění s věkem

Shiyanova, Ekaterina; Zakreski, Ellen; Csajbók, Zsófia
Univerzita Karlova, 2024

Hawkesův proces
Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
2024 - Slovak
Tato bakalářská práce se věnuje Hawkesovu procesu. Práce je rozdělena do šesti ka- pitol, první kapitola obsahuje úvod do teorie náhodných procesů a popis Poissonova procesu, druhá se zabývá definicí Hawkesova procesu a jeho vlastností. Třetí kapitola obsahuje simulační metody Hawkesova procesu. Dále čtvrtá kapitola popisuje odhad pa- rametrů Hawkesova procesu s odvozením jeho věrohodnostní funkce a pátá kapitola se zabývá testováním dobré shody modelu a pozorovaných dat. Poslední šestá kapitola ob- sahuje praktickou ukázku fitování Hawkesova modelu na reálná data a popis používaného R balíčku hawkesbow. 1 This bachelor thesis is dedicated to Hawkes process. It is divided into six chapters. Chapter one consists of an introduction into the theory of random processes and a de- scription of Poisson process, the second chapter is dedicated to the definition of Hawkes process and its properties. The third chapter contains simmulation methods of the Haw- kes process. Chapter four further describes the Hawkes process parameter estimation and the fifth chapter consists of model goodness of fit testing for observed data. Lastly, the sixth chapter contains practical example of fitting the Hawkes model for real data and a descrition of R package hawkesbow used. 1 Keywords: Hawkesův proces|funkce podmíněné intenzity|bodový proces|Poissonův proces|samovzněcující bodový proces; Hawkes process|conditional intensity function|point process|Poisson process|self-exciting point process Available in a digital repository NRGL
Hawkesův proces

Tato bakalářská práce se věnuje Hawkesovu procesu. Práce je rozdělena do šesti ka- pitol, první kapitola obsahuje úvod do teorie náhodných procesů a popis Poissonova procesu, druhá se zabývá definicí ...

Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

The current social policy of the City of Prague towards the Roma, its forms and objectives
Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
2024 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se věnuje struktuře politik směrem k Romům na území hlavního města Prahy. Snaží se popsat a zmapovat její podoby, včetně všech relevantních aktérů, činností a vypisovaných dotačních titulů. Politiky na území HMP realizují zejména Magistrát HMP, městské části a neziskové organizace, kterým se práce blíže věnuje. Romové v České republice jsou diskriminovaní v sociální, kulturní a politické oblasti. Tato práce se snaží skrze základní analýzu strategických dokumentů, dotačních titulů, struktur podpory a rozhovorů s dotčenými aktéry zodpovědět, do jaké míry se politiky vůči Romům věnují těmto typům vyloučení. Práce usiluje o zjištění, jaké jsou cíle politik vůči Romům v hlavním městě Praze. Poukazuje na to, že velká část aktivit směřuje pouze k Romům, kteří se nacházejí v ohrožení sociálním vyloučením a realizují se skrze sociální politiku. Naopak přehlíží politické a kulturní vyloučení Romů z veřejného prostoru. V rámci struktury politik se práce pokouší hledat romskou perspektivu. Snaží se zodpovědět otázku do jaké míry je participace Romů v systému politik možná a reálná. Klíčová slova: Romové, sociální politika, integrace, participace, regionální politika, městské části, Praha, dotace The present bachelor thesis focuses on the structure of policies towards Roma within the capital city of Prague. It tries to describe and map its forms, including all relevant actors, activities and subsidy titles. Policies on the territory of the HMP are mainly implemented by the HMP Municipality, municipal districts and non-profit organisations, which are the focus of the paper. Roma in the Czech Republic are discriminated against in social, cultural and political spheres. Through a basic analysis of strategic documents, the form of subsidy titles, the structure of support and interviews with the actors concerned, this thesis seeks to answer to what extent policies towards Roma address these types of exclusion. The thesis aims to investigate what are the objectives of policies towards Roma in the capital city of Prague. It highlights that a significant part of these initiatives focuses only on Roma individuals who are at risk of social exclusion and are implemented through social policy. On the contrary, it neglects the political and cultural exclusion of Roma from the public space. Within the policy structure, the thesis attempts to seek a Roma perspective. It tries to answer the question to what extent Roma participation in the policy system is possible and realistic. Keywords: Roma, social... Keywords: Romové|sociální politika|integrace|participace|regionální politika|městské části|Praha|dotace; Roma|social politics|integration|participation|regional policy|municipal districts|Prague|grants Available in a digital repository NRGL
The current social policy of the City of Prague towards the Roma, its forms and objectives

Předkládaná bakalářská práce se věnuje struktuře politik směrem k Romům na území hlavního města Prahy. Snaží se popsat a zmapovat její podoby, včetně všech relevantních aktérů, činností a vypisovaných ...

Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Roma In Turkey - the case of Sulukule
Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
2024 - Czech
Práce se zaměřuje na události v istanbulské čtvrti Sulukule, které začaly roku 2005, kdy autority vládnoucí v Istanbulu schválily projekt revitalizace istanbulské čtvrti Sulukule v okresu Fatih. Nejstarší romská čtvrť v Istanbulu, věnovaná místním Romům dle legend již sultánem Mehmedem II. za pomoc při dobytí města, byla vyhlášeným místem, kam mnozí chodili za hudbou, tancem a zábavou. V důsledku revitalizačního projektu přišlo o své domovy několik set rodin a místo toho se na tomto místě postavily luxusní domy. Cílem práce je zmapovat tento projekt od jeho počátků po rok 2010, zaměřit se na to jak bylo jednáno s místními obyvateli a jaké byly jejich možnosti se projektu bránit. Práce zasadí projekt v Sulukule do kontextu jevu kentsel dönüşüm, který probíhá v celém Turecku a který má za cíl revitalizovat obytné zóny mimo jiné i kvůli hrozícím zemětřesením. Tento projekt ovšem zasahuje převážně zóny, do kterých dlouhodobě neproudí investice a jsou obývané méně majetnými společenskými skupinami, které nedokáží klást revitalizaci efektivní odpor. Práce nastíní historii romské komunity v Turecku a v Sulukule. Hlavním přínosem práce bude vznik systematické případové studie gentrifikačního projektu ve čtvrti Sulukule analyzované na základě zpráv, které vycházely v médiích, a rozbor toho, jak byla... The thesis focuses on the events in Istanbul's Sulukule quarter, which began in 2005, when the authorities ruling in Istanbul approved the revitalization project of Istanbul's Sulukule quarter in Fatih district. The oldest Roma quarter in Istanbul, dedicated to the local Roma according to legends already by Sultan Mehmed II. for helping in the conquest of the city, was a famous place where many went for music, dancing and entertainment. As a result of the revitalization project, several hundred families lost their homes and luxury houses were built on this place instead. The goal of the work is to map this project from its beginnings to 2010, to focus on how local residents were dealt with and what their options were to defend themselves against the project. The work places the project in Sulukul in the context of the phenomenon of kentsel dönüşüm, which is taking place throughout Turkey and which aims to revitalize residential areas, among other things, due to the impending earthquakes. However, this project mainly affects zones where investments do not flow in the long term and are inhabited by less well-off social groups that cannot effectively resist revitalization. The work will outline the history of the Roma community in Turkey and in Sulukule. The main contribution of the work will be the... Keywords: Romové v Turecku|Sulukule|kentsel dönüşüm|práva Romů|gentrifikace; Roma in Turkey|Sulukule|kentsel dönüşüm|Roma rights|gentrification Available in a digital repository NRGL
Roma In Turkey - the case of Sulukule

Práce se zaměřuje na události v istanbulské čtvrti Sulukule, které začaly roku 2005, kdy autority vládnoucí v Istanbulu schválily projekt revitalizace istanbulské čtvrti Sulukule v okresu Fatih. ...

Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

The Image of the Ottoman Empire and Turkey in Czech periodicals Národní listy and Čech in the early 1920s
Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá obrazem Turecka v českých médiích, konkrétně v Národních listech a Čechovi v letech 1922 až 1924. V tomto období procházelo Turecko zásadními politickými a společenskými změnami, od zániku Osmanské říše k založení moderní Turecké republiky. Cílem práce je prozkoumat, jak byly tyto události reflektovány v českém tisku. Národní listy s liberálnější orientací a Čech, zaměřený na katolickou a konzervativní čtenářskou základnu, představují rozdílné perspektivy na tureckou problematiku. Práce analyzuje, jak tyto noviny pokrývaly klíčové události, jako byla řecko-turecká válka, Lausannská konference a politický vzestup Mustafy Kemala. Dále porovnává, jak byly tyto události prezentovány v českém tisku oproti dobovým tureckým zdrojům, konkrétně knize Gazi Mustafa Kemal od Cahita Bürhana. Práce používá metodu mediální obsahové analýzy pro systematické zkoumání obsahu vybraných novin a identifikaci možných vzorců zaujatosti či objektivity. Studie také zahrnuje historický kontext Turecka včetně proměny vnímání Turecka od Osmanské říše po moderní stát. This bachelor՚s thesis explores the portrayal of Turkey in Czech media, specifically in the newspapers Národní listy and Čech between 1922 and 1924. During this period, Turkey underwent significant political and social transformations, transitioning from the demise of the Ottoman Empire to the establishment of the modern Turkish Republic. The aim of this thesis is to examine how these events were reflected in the Czech press. Národní listy with its more liberal orientation and Čech, targeting to a Catholic and conservative readership, offer distinct perspectives on Turkish affairs. The thesis analyzes how these newspapers covered key events such as the Greco-Turkish War, the Lausanne Conference, and Mustafa Kemal՚s political ascent. It also compares the representation of these events in the Czech press with Turkish sources of that period, specifically the book Gazi Mustafa Kemal by Cahit Bürhan. Employing media content analysis, this work systematically examines the content of selected newspapers to identify potential patterns of bias or objectivity. Keywords: Turecko|Turci|Mustafa Kemal|Osmanská říše|český tisk; Turkey|Turks|Mustafa Kemal|Ottoman Empire|Czech press Available in a digital repository NRGL
The Image of the Ottoman Empire and Turkey in Czech periodicals Národní listy and Čech in the early 1920s

Tato bakalářská práce se zabývá obrazem Turecka v českých médiích, konkrétně v Národních listech a Čechovi v letech 1922 až 1924. V tomto období procházelo Turecko zásadními politickými a ...

Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
Univerzita Karlova, 2024

A pragmatic conception of meaning and emotion in music
Sadílková, Alžběta; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej
2024 - Czech
Cílem předložené bakalářské práce je vymezit možnou podobu pragmatického pojetí hudebního významu. Pro naplnění tohoto cíle pracujeme se třemi teoretickými složkami, jež analyzujeme a následně je vrstvíme na sebe takovým způsobem, aby daly dohromady logický celek. První z těchto složek je pragmatická maxima formulovaná Charlesem S. Peircem, která vymezuje význam skutečnosti jako souhrn jejích možných praktických důsledků. Za tyto důsledky se v oblasti hudby rozhodneme označit emoce posluchače a druhou ze složek tak tvoří teorie Johna Deweyho, prostřednictvím jíž charakterizujeme emoce za prvé jako sestávající z vnitřního a vnějšího dílu a za druhé jako vznikající na základě určitého konfliktu. Třetí složkou, s níž v rámci práce operujeme, je pak vztáhnutí zmíněného konfliktu na fenomén hudebního očekávání a snahy o jeho rozbor s pomocí poznatků Davida Hurona a Leonarda B. Meyera. Poslední jmenovaný se problémem propojení emocí, pragmatismu a hudby taktéž zabýval. Jeho studii proto využíváme jako inspiraci a zdroj možných myšlenkových postupů a v poslední fázi práce hodnotíme, nakolik se naše závěry týkající se pragmatického pojetí hudebního významu a emocí překrývají. The aim of the presented bachelor thesis is to define a possible form of pragmatic conception of musical meaning. To accomplish this goal, we work with three theoretical components, which we analyze and then layer on top of each other in such a way as to form a logical whole. The first of these components is the pragmatic maxim formulated by Charles S. Peirce, which defines the meaning of a fact as the sum of its possible practical consequences. In the field of music, we choose to identify the listener's emotions as these consequences, and thus the second of our components is John Dewey's theory through which we characterize emotions as consisting, first, of internal and external parts, and secondly as arising from a certain conflict. The third component, which we operate with in the framework of the thesis, is the application of the mentioned conflict to the phenomenon of musical expectation and the attempt to analyse it with the help of the insights of David Huron and Leonard B. Meyer. The latter also dealt with the problem of the connection between emotions, pragmatism and music. We therefore use his study as inspiration and a source of possible procedure methods and in the last stage of the paper we evaluate to what extent our conclusions regarding pragmatic conceptions of musical meaning and... Keywords: Pragmatismus|pragmatická maxima|hudba|teorie významu|hudební význam|ITPRA teorie|emoce|očekávání|Peirce|Dewey|Meyer|Huron; Pragmatism|pragmatic maxim|music|theories of meaning|musical meaning|ITPRA theory|emotion|anticipation|Peirce|Dewey|Meyer|Huron Available in a digital repository NRGL
A pragmatic conception of meaning and emotion in music

Cílem předložené bakalářské práce je vymezit možnou podobu pragmatického pojetí hudebního významu. Pro naplnění tohoto cíle pracujeme se třemi teoretickými složkami, jež analyzujeme a následně je ...

Sadílková, Alžběta; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases