Number of found documents: 510
Published from to

Systém vyhledávání a filtrováni pro HelpStone.org
Steklý Vít; Pilař Jindřich; Gattermayer Josef
2019 - English
Práce popisuje implementaci vyhledávání neziskových, vícejazyčných projektů na mezinárodní platformě HelpStone.org. Hlavním tématem je vyhledávání ve strukturovaných a textových datech, které mají varianty v mnoha, potencionálně všech, jazycích. Vyhledávání zvládá práci s afixy, překlepy, synonymy a zvládá full-textové vyhledávání v etadatech jako jsou kategorie nebo země. Jádrem vyhledávání je open source technologie Elasticsearch, distribuovaný vyhledávací nástroj založený na technologii Lucene. Dalšími použitými technologiemi jsou PHP, Symfony Framework a Doctrine ORM.This thesis describes implementation of search on international crowdfunding platform HelpStone.org. The main issue being addressed is searching among structured and text data with translations in many, potentially all, languages. This search is able to handle different forms of the same word, typos, synonyms and full-text search in metadata like categories or countries. The core of the solution is an open source technology Elasticsearch, distributed search engine based on Lucene. Other technologies used are PHP, Symfony Framework and Doctrine ORM. Keywords: Elasticsearch,vícejazyčné vyhledávání,full-textové vyhledávání,PHP; Elasticsearch,multilingual search,full-text search,PHP Available in digital repository of ČVUT.
Systém vyhledávání a filtrováni pro HelpStone.org

Práce popisuje implementaci vyhledávání neziskových, vícejazyčných projektů na mezinárodní platformě HelpStone.org. Hlavním tématem je vyhledávání ve strukturovaných a textových datech, které mají ...

Steklý Vít; Pilař Jindřich; Gattermayer Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Komunikace bezkontaktních karet v Androidu
Buček Jiří; Karlíková Nikola; Kodýtek Filip
2019 - English
V bakaláˇrské práci jsem se soustˇredila na prozkoumání a implementaci pˇrepojovacího útoku na bezkontaktní platby pomocí NFC technologie, internetového pˇripojení a mobilních telefon°u pouˇzívající systém AndroidTM. Úspˇeˇsnˇe jsem imple-mentovala ˇreˇsení s pouˇzitím mobilních telefon°u umoˇzˇnujícím NFC pˇripojení a sluˇzeb a rozhraní poskytnutých systémem Android bez pouˇzití dalˇsích jiných sluˇzeb. Bˇehem testování jsem dosáhla 100% úspˇeˇsných útok°u. Zmˇeˇrená zpoˇzdˇení zp°usobená pˇrenosem dat nebyla natolik významná, aby ovlivnila transakce. Na základˇe tˇechto výsledk°u mohu ˇríci, ˇze ˇreˇsení je i pˇres jeho jednoduchost efektivní a m°uˇze být pouˇzito a dále studováno jinými studenty a osobami se zájmem o téma útok°u na bezkontaktní platby. CD pˇríloha je pˇripojena na konci této práce. Pˇríloha obsahuje snímky obrazovek z mobilních telefon°u a záznamy a skripty z testování.In the thesis, I focused on the examination and implementation of the solution for relay attack on contactless transactions using the NFC technology and public network with Android mobile devices. I successfully implemented the solution using the NFC enabled Android devices and services and interfaces provided by Android without other specific services. During the testing part, I accomplished 100% of successful attack runs. The measured delay caused by the data relay was not significant and did not affect the transaction. Based on this result, I can deduce, that this solution, despite its simplicity, is efficient and can be used and studied by any user interested in the topic of contactless payment attacks. Attachments are provided at the end of this thesis. CD attachment contain screenshots from the mobile devices and testing logs and scripts. Keywords: mobilní aplikace,Android,pˇrepojovací útok,síˇtová komu-nikace,bezpeˇcnost bezkontaktních karet,NFC technologie,emulace bezkon-taktní platební karty,TCP/IP protokol,NFCProxy; mobile application,Android,relay attack,network communica-tion,security of contactless cards,NFC technology,emulation of contactlesspayment card,TCP/IP protocol,NFCProxy Available in digital repository of ČVUT.
Komunikace bezkontaktních karet v Androidu

V bakaláˇrské práci jsem se soustˇredila na prozkoumání a implementaci pˇrepojovacího útoku na bezkontaktní platby pomocí NFC technologie, internetového pˇripojení a mobilních telefon°u pouˇzívající ...

Buček Jiří; Karlíková Nikola; Kodýtek Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie proveditelnosti implementace metrologického SW v prostredí Cloud Computing II
Koval Martin; Hudcovič Ondrej; Valenta Michal
2019 - English
Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti implementácie softvéru legálnej metrológie v prostredí Cloud Computing. Príručka WELMEC Guide 7.2 definujue štruktúru a parametre metrologického softvéru v kategóriách dlhodobého ukladania dát, komunikácie, sťahovania softvéru a softvérovej separácie. Výstupom práce bude prípadová štúdia a metodológia použitá na  implementáciu metrologického softvéru v prostredí Cloud Computing podľa požiadavok, ktoré sú spísané v príručke WELMEC Guide 7.2. Na túto prácu bude použitá Cloud Computing platforma Microsoft Azure.The aim of the thesis is to analyze possibilities of implementation of legal metrological software in Cloud Computing environment. The WELMEC Guide 7.2 defines the structure and parameters of metrological software in  the categories long-term storage, communication, download software, and software separation. The output will be a feasibility study and the methodology used for the implementation of the metrological software according to WELMEC Guide 7.2 requirements in Cloud Computing. The Cloud Computing platform used for purposes of this thesis is Microsoft Azure. Keywords: WELMEC Guide 7.2,Cloud Computing,legálna metrológia,metrológia,Microsoft Azure,Internet vecí; WELMEC Guide 7.2,Cloud Computing,metrology,legal\break metrology,Microsoft Azure,Internet of Things Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti implementace metrologického SW v prostredí Cloud Computing II

Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti implementácie softvéru legálnej metrológie v prostredí Cloud Computing. Príručka WELMEC Guide 7.2 definujue štruktúru a parametre metrologického softvéru v ...

Koval Martin; Hudcovič Ondrej; Valenta Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Doporučování hudby
Kordík Pavel; Šofr Ondřej; Kalvoda Tomáš
2019 - English
Tato práce se zabývá problematikou personalizovaného doporučování hudebních skladeb posluchačům. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody kolaborativního filtrování. Důraz je kladen na zpracování časových informací o jednotlivých akcích uživatelů a jejich využití pro zkvalitnění doporučovacích systémů. Nejdůležitější částí je rozbor modelů predikujících aktivitu uživatelů. Je zde porovnána přesnost a výkonnost jednotlivých řešení i s ohledem na jejich využitelnost v praxi. Práce obsahuje výsledky experimentálního vyhodnocení představených metod nad daty reálných uživatelů.This thesis deals with the field of personalized recommendation of music. Modern approaches are described and analyzed, especially the methods of collaborative filtering. The main focus is the processing of temporal dimension data of user actions and its usage to improve recommendation systems. The most important part is the analysis of models predicting the activity of users. Prediction accuracy and efficiency of solutions are compared with emphasis on the usability in practice. This thesis contains experimental results of presented methods tested on real-world data. Keywords: doporučovací systémy,kolaborativní filtrování,strojové učení,predikce časových řad,umělé neuronové sítě; recommender systems,collaborative filtering,machine learning,time series prediction,artificial neural networks Available in digital repository of ČVUT.
Doporučování hudby

Tato práce se zabývá problematikou personalizovaného doporučování hudebních skladeb posluchačům. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody kolaborativního filtrování. Důraz ...

Kordík Pavel; Šofr Ondřej; Kalvoda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití stavových automatů pro řízení dronu
Štěpán Petr; Gura Matúš; Surynek Pavel
2019 - English
Cieľom práce je implementovať stavový automat, ktorý nasmeruváva dron cez otvorené okno. Robot Operating System je použitý ako hlavný nástroj na implementáciu. Jeho koncepty sé preto bližšie študované. Dosiahnuté modulárne a jednoduché riešenie je schopné vizualizácie v reálnom čase. Zároveň je prezentovaný program, ktorý analyzuje predošlé spustenia stavového automatu.This thesis implements a state machine that navigates a drone through an open window. It uses Robot Operating System as the primary toolset for the implementation. The system's concepts are studied thoroughly. The modular and simple solution that was achieved is capable of realtime visualisation. Additionally, a program that analyses past executions of the solution is presented. Keywords: konečný automat,dron,průlet oknem,ROS,SMACH; state machine,drone,passing through a window,ROS,SMACH Available in digital repository of ČVUT.
Využití stavových automatů pro řízení dronu

Cieľom práce je implementovať stavový automat, ktorý nasmeruváva dron cez otvorené okno. Robot Operating System je použitý ako hlavný nástroj na implementáciu. Jeho koncepty sé preto bližšie ...

Štěpán Petr; Gura Matúš; Surynek Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aproximační algoritmy pro shlukování
Borovička Tomáš; Ananyev Vladimir; Šabata Tomáš
2019 - English
Aglomerativni hierarchické shlukováni je důležitý shlukovaci algoritmus, který má mnoho praktických využiti, na přiklad pro segmentaci trhu. Jeho největši nevýhodou je jeho velká časová složitost O(n^3). Cilem této práce je popsat a zanalyzovat algoritmy aproximujici aglomerativni hierarchické shlukováni. Tyto algoritmy maji nižši časovou složitost a produkuji srovnatelné výsledky s exaktnimi metodami. Experimenty ukázaly, že aproximačni algoritmus LSH-link je signifikantně rychlejši na velkých datech než exaktni algoritmus MST-linkage algoritmus.Agglomerative hierarchical clustering is an important clustering algorithm which has many real life applications such as customer segmentation. Its biggest drawback is its large time complexity of O(n 3 ). This thesis presents and describes approximation algorithms to the agglomerative hierarchical clustering. Such algorithms have lower time complexity and produce similar results to the agglomerative hierarchical clustering. The experiments showed that for the large data sets the approximation method LSH-link performed significantly faster then the MST-linkage, an agglomerative hierarchical clustering algorithm for the single linkage. Keywords: Hierarchické shlukováni,LSH-link,MST-linkage,hybridni shlukováni; Hierarchical clustering,LSH-link,MST-linkage,Hybrid clustering Available in digital repository of ČVUT.
Aproximační algoritmy pro shlukování

Aglomerativni hierarchické shlukováni je důležitý shlukovaci algoritmus, který má mnoho praktických využiti, na přiklad pro segmentaci trhu. Jeho největši nevýhodou je jeho velká časová složitost ...

Borovička Tomáš; Ananyev Vladimir; Šabata Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

PPP v dálniční výstavbě: Model Latinské Ameriky
Dlask Petr; Pešek Jakub; Brabec Petr
2019 - English
Tato práce zkoumá, jestli projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru dálniční výstavby v Latinské Americe mají nižší vícepráce a kratší zpoždění než stejné projekty řešené pomocí klasických veřejných zakázek. Ekonomické opodstatnění, které je podpořené ekonomií veřejného sektoru a behaviorální ekonomií, ukazuje, že partnerství veřejného a soukromého sektoru by mělo být efektivnější z hlediska víceprací a zpoždění výstavby než tradiční veřejné zakázky. Tato hypotéza je pak testována pomocí ekonometrické analýzy. Korelace mezi využitím partnerství veřejného a soukromého sektoru a poklesem obou zkoumaných proměnných (vícepráce a zpoždění) se zdá být v datech přítomná, jelikož tento efekt je statisticky i ekonomicky významný. Dále práce slouží jako příklad možnosti využití ekonometrie ve výzkumu stavebního managementu.This paper investigates whether Public-Private Partnership projects in highway construction in Latin America have lower cost overruns and delays than their counterparts of public procurement. The economic rationale supported by behavioural and public sector economics shows that Public-Private Partnerships should be more efficient in terms of cost overruns and delays than public procurement. This hypothesis was tested with an econometric analysis. The linkage between the use of Public-Private Partnerships and a decrease in cost overruns and delays seems to be present in the data. The results show a statistically and economically significant effect of the use of Public-Private Partnerships for both tested variables. Furthermore, the thesis serves as an example of the possibility to use econometrics in the research on construction management issues. Keywords: partnerství veřejného a soukromého sektoru,dálnice,Latinská Amerika,veřejné zakázky,vícepráce,zpoždění; Public-Private Partnership,highways,Latin America,public procurement,cost overruns,delays Available in digital repository of ČVUT.
PPP v dálniční výstavbě: Model Latinské Ameriky

Tato práce zkoumá, jestli projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru dálniční výstavby v Latinské Americe mají nižší vícepráce a kratší zpoždění než stejné projekty řešené pomocí klasických ...

Dlask Petr; Pešek Jakub; Brabec Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ontologický model pro Issue Tracking
Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
2019 - English
Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a spojit je tím dohromady ve snaze vytvořit velkou znalostní bázi. Tato práce se zabývá budováním takové ontologie koncepčním návrhem a vyhodnotí ji na malém datovém sadu. Výsledkem této práce je jednoduchý diagram navržený v OntoUML, který je schopen zachytit struktury issue tracking systému.Many issue tracking systems are disjointed from each other, rendering a great amount of information unconnected. The role of ontology in computer science is to create a common schema that can be shared among the systems, annotate their data and linking them all together in an effort to create a large knowledge base. This work will deal with employing such an ontology through conceptual design and evaluate it on a small data set of issues. The result of this work is a simple diagram designed in OntoUML that is able to capture the structures underlying issue tracking systems. Keywords: issue tracking,softwarový vývoj,konceptuální model,ontologie,ontologický model,Unified Foundational Ontology,OntoUML; issue tracking,software development,conceptual model,ontology,ontological model,Unified Foundational Ontology,OntoUML Available in digital repository of ČVUT.
Ontologický model pro Issue Tracking

Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, ...

Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilý Firemní Issue Tracker
Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
2019 - English
Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky a vlastnosti existujících aplikací pro sledování řešení a zároveň by poskytoval užitečnou funkcionalitu, která v těchto aplikacích chybí. Toto zahrnuje sledování řešení a kategorizace problém a jejích řešení pomocí RDF slovníků.The current market of the issue tracking systems offers a wide range of choices which vary from each other regarding their focus and usage. The aim of this work is to design and build such system which inherits characteristics and design choices from existing issue tracking applications and at the same time offers new useful features that they are lack of. The latter include solution tracking and categorization of issues and their solutions using RDF dictionaries. Keywords: sledování problémů,sledování řešení,kategorizace problémů,kategorizace řešení,RDF; issue tracking,solution tracking,issue categorization,solution categorization,RDF Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilý Firemní Issue Tracker

Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by ...

Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí
Rollo Milan; Zakharchenko Andrii; Štěpán Petr
2019 - English
Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční neuronové sítě a jejich vhodnost pro detekci objektů. Provedli jsme také přehled deep learning frameworků a nasbírali datovou sadu na trénovaní neuronové sítě. Navrhli jsme několik modelů neuronových sítí a natrénovali je, nicméně všechny naše modely se nezobecňují a prostě se přeučuji.The goal of this work is to propose a neural network model that will be suitable for detecting humans from aerial vehicles. For this task we studied artificial neural networks and especially convolutional neural networks and their suitability for the object detection. We also made an overview of existing deep learning frameworks and gathered dataset in order to train a network to detect humans from aerial images. We proposed several neural network models and trained them, however, all our models do not generalise and simply overfit to training dataset. Keywords: neuronové sítě,konvoluční sítě,detekce,drony,detekce osob; neural network,convolutional neural networks,detection,human detection,UAV Available in digital repository of ČVUT.
Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí

Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční ...

Rollo Milan; Zakharchenko Andrii; Štěpán Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases