Number of found documents: 164
Published from to

Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o.
Pošta Vít; Lučková Martina; Čámská Dagmar
2019 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a praktickú. Prvá polovica je zameraná na teóriu a základné znalosti nevyhnutné pre spracovanie praktickej časti práce. Úlohou teoretickej časti je objasniť systém analyzovania vonkajšieho prostredia a popísať spôsob, akým by jednotlivé faktory mohli ovplyvniť firmu a jej rozhodovanie. V druhej polovici práce je tento teoretický základ aplikovaný na konkrétnu spoločnosť. Úvod praktickej časti patrí stručnému predstaveniu spoločnosti, po ktorom nasledujú jednotlivé analýzy externého prostredia.The bachelors thesis is focused on market analysis from the perspective of CarTec Group a.s. which operates in automotive industry primary in the area of sales and services. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The first part is focused on the theory and essential knowledge necessary for the other - practical part of thesis. The role of theoretical part is to clarify the system of external environment analysis and describes how factors may influence the company and its decision-making. In the second part of the thesis there is theoretical basis applied on a specific company. The introduction of the practical part belongs to a brief presentation of the company followed by individual analyses of the external environment. Keywords: Analýza prostredia spoločnosti,makroprostredie,mikroprostredie,SLEPTE analýza,SWOT analýza,Porterova analýza piatich konkurenčných síl; Analysis of the market environment,macro-environment,micro-environment,SLEPTE analysis,SWOT analysis,Porter's five forces analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o.

Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, ...

Pošta Vít; Lučková Martina; Čámská Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami
Malý Ivo; Kučerová Gabriela; Sedláček David
2019 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť Indonézie, avšak jej využitie je možné, podľa potreby aj v iných častiach sveta. Na jej implementáciu bol využitý multiplatformový framework Ionic a programovacie jazyky HTML, CSS a TypeScript. Výsledkom práce je teda plne funkčná hybridná mobilná aplikácia vytvorená pre oba hlavné operačné systémy Android a iOS.This bachelor thesis deals with the analysis, design and implementation of a hybrid mobile application for reporting turtle incidents. The application is primarily intended for the Indonesian area, but its use is possible, if necessary, in other parts of the world too. For its implementation the Ionic cross-platform framework and the HTML, CSS a TypeScript programming languages were used. As a result of the work is a full-featured hybrid mobile application created for both the main Android and iOS operating systems. Keywords: Android,aplikácia,CSS,framework,HTML,hybridná,Ionic,iOS,korytnačky,mobilná,multiplatformový,TypeScript,UCD; Android,application,cross-platform,CSS,framework,HTML,hybrid,Ionic,iOS,mobile,turtles,TypeScript,UCD Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť ...

Malý Ivo; Kučerová Gabriela; Sedláček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní FV systémy v městském prostředí
Hrzina Pavel; Mikloš Marián; Tauš Peter
2019 - Slovak
V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V prvej kapitole sú rozpísané parametre s ohľadom na vplyv redukcie celkovej el. energie na výstupe z FV panela. Vplyv tienenia FV panela bol pre vybrané modelové situácie vypočítaný programom SAM 2018.11.11, spolocnosti NREL. V druhej kapitole sú uvedené typické príklady využitia napájania autonómnych, energeticky málo náročných systémov aj s ich odberovými diagramami. Tretia kapitola opisuje a navzájom porovnáva jednotlivé batériové technológie sekundárnych článkov vzhľadom na možnosť ich použitia v mestských mobiliároch. V štvrtej kapitole je rozpísaný postup vytvorenia kalkulátora v programe Excel aj s uvedeným postupom na použitie. Kalkulátor je súčasťou prílohy.This bachelor thesis deals with the energy potential of solar energy for the latitude of 50,087 N, locality of Prague, usable for energy-saving, autonomous, photovoltaic systems of urban mobile devices. In the first chapter there are described the parameters with respect to the effect of the reduction of the total output energy from the PV panel. The influence of shielding of the PV panel was calculated by the program SAM 2018.11.11 for selected model situations. In the second chapter there are presented typical examples of the use of energy-saving systems with their consumption curves. The third chapter describes and compares each other secondary cell batteries technology with respect to the possibility of use in urban mobile devices. The fourth chapter describes how to create a calculator in Excel and how to use it. The calculator is part of the attachment. Keywords: FV panel,autonómny systém,akumulátorové batérie,tienenie FV panelu,slnečná energia; the PV panel,an off-grid system,secondary batteries,shielding of the PV panel,the solar energy Available in digital repository of ČVUT.
Autonomní FV systémy v městském prostředí

V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy ...

Hrzina Pavel; Mikloš Marián; Tauš Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení
Košnar Karel; Surák Miroslav; Vonásek Vojtěch
2019 - Slovak
V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v programe POV-Ray model skutočného objektu. Pomocou tohto modelu bolo vygenerovaných 10 000 umelých snímkov ako trénovacia množina. Bolo otestovaných 10 klasifikátorov naučených len na umelých dátach a otestované na reálnych. V priemere, je oproti klasifikátoru naučenom na reálnych snímkoch výsledok horší len o 4\%. Pri kombinácií reálnych a umelých snímkov bolo pozorované zlepšenie klasifikátoru o 1.5\%.This bachelor thesis introduces a usage of synthetic dataset to improve the training of neural networks. The usage of convolutional neural network for determination of position and orientation of an object in the task of bin picking is used as an reference task. Dataset consisting of 10 000 synthetic images of metalic disk was generated in the raytracing software. Ten different classificators were trained making use different size of synthetic dataset and combination with real images. The performance and precision of these classficators were tested on real inputs and compared to classificator trained on 1000 real images. Ther presicion of classificators using only the synhtetic dataset was only 4\% worse and classificators using the combination of real and synthetic data were even 1.5\% better in avarage. Keywords: neurónová sieť,ray tracing,syntetické dáta,zdvíhanie objektov; neural network,ray tracing,binpicking,synthetic data Available in digital repository of ČVUT.
Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení

V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia ...

Košnar Karel; Surák Miroslav; Vonásek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti úprav železniční stanice Štětí
Javořík Tomáš; Majtnerová Zuzana; Špringlová Tereza
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska osobnej dopravy a možnosti prevedenia variantných riešení úpravy železničnej stanice Štětí s ohľadom na požadavky v rámci siete TEN-T s organizačnými opatreniami v železničnej doprave, nadväznej mestskej a regionálnej autobusovej doprave.This bachelor thesis deals with analysis of passenger transport in the region of Štětí. It analyzes the current transport demand in the region, the transport service of the region, the importance of Štětí railway station Štěti from the point of view for passenger transport and the possibility of realizing alternative solutions for the station Štětí railway station with organizational measures in the railway transport, related urban and also regional bus transport. Keywords: Integrovaný dopravný systém,TEN-T,železnica,železničná infraštruktúra,bezbariérovosť,železničná stanica; Integrated transport system,TEN-T,railway,railway infrastructure,barrier-free,railway station Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti úprav železniční stanice Štětí

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou osobnej dopravy v regióne mesta Štětí. Analyzuje súčasný dopyt dopravy v regióne, dopravnú obsluhu regiónu, význam železničnej stanice Štětí z hľadiska ...

Javořík Tomáš; Majtnerová Zuzana; Špringlová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES
Pleninger Stanislav; Jaš Dávid; Strouhal Miloš
2018 - Slovak
Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné krytí ADS-B přijímačů na základě zachycených polohových zpráv od letadel. Následně jako praktický výstup aplikovat tuto metodu na dva typy antén použitých ve stejné lokalitě s porovnáním jejich směrových charakteristik. Anomálie v reálném krytí u konkrétní lokality jsou ovlivněné překážkami v okolí anténního systému. Jedním ze způsobů je modelovat dosažené reálné krytí na základě přesných map terénu a aplikování modelu šíření signálu. Druhým řešením je mapování přijatého signálu při znalosti polohy zdroje vysílání signálu. Předmětem první části práce je popis samotného systému ADS-B, struktura polohových zpráv a technologie jejich přenosu. Klíčová část práce představuje průvodní zprávu k softwarovému řešení mapovací metody přijímačů vytvořené v prostředí MATLAB. Na průvodní zprávu je možné nahlížet jako na návod pro použití mapovací funkce. Součástí zprávy je popis principu dekódování ADS-B zpráv, vstupních parametrů a jejich modifikace na základě požadované interpretace výsledků. Softwarové řešení též zahrnuje zobrazovací metody tvorby směrových přijímacích charakteristik ve 2D a 3D graficky prezentujících výsledky mapování reálného krytí přijímačů.The gradual introduction of automatic dependent surveillance systems in air transport has brought the need for the knowledge of the actual coverage of ADS-B receivers. The purpose of the bachelor thesis was to create and demonstrate a procedure that would map the real coverage of ADS-B receivers based on received position messages from an aircraft. Consequently, as a practical output, apply this method to two types of antennas used in the same location, comparing their directional characteristics. Anomalies in real coverage at a site are affected by obstructions around the antenna system. One way is to model achieved real coverage based on accurate terrain maps and application of the signal broadcast model. The second solution is to map the received signal with the knowledge of the position of the source transmitting the signal. The subject of the first part of the thesis is the description of the ADS-B system itself, the structure of the position messages and the technology of their transmission. The key part of the thesis is a cover report on the software solution of the mapping method of the receivers created in MATLAB environment. The cover report can be viewed as a guide to using the mapping function. The description of the ADS-B message decoding principle, input parameters and their modifications based on the desired interpretation of the results are also a part of the report. The software solution further includes displaying methods for generating directional receiving characteristics in 2D and 3D, graphically presenting the results of mapping the receivers' actual coverage. Keywords: ADS-B zpráva,přijímač,mapovací funkce,proměnná,zobrazení,směrová charakteristika; ADS-B Message,receiver,mapping function,variable,representation,directional characteristic Available in digital repository of ČVUT.
Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES

Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, ...

Pleninger Stanislav; Jaš Dávid; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ověřování kvality kompozitů s polymerní matrici pomoci diferenciální skenovací kalorimetrie
Čižmárová Elena; Škutová Lucia; Velgosová Oksana
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami hodnotenia kompozitných materiálov s polymérnou matricou pomocou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie, ktorá je jednou z najpoužívanejších metód termickej analýzy materiálov. V práci je skúmaný predovšetkým vplyv výstuže na tepelnú stabilitu polymérnej matrice. Konkrétne, kompozitné materiály podrobené analýze v tejto práci sú polystyrénová matrica vystužená časticami montmorillonitu a matrica z epoxidovej živice vystužená uhlíkovými vláknami a grafénom.Bachelor thesis deals with possibilities of evaluating of composite materials with polymer matrix by differential scanning calorimetry, which is one of the most used methods of thermal analysis of materials. Mainly, in thesis is studied the influence of the reinforcement on the thermal stability of the polymer matrix. Specifically, composite materials subjected to analysis in this work are polystyrene matrix reinforced with montmorillonite particles and epoxy resin matrix reinforced with carbon fibers and graphene. Keywords: termická analýza,diferenciálna skenovacia kalorimetria,DSC,kompozitné materiály,polymérne kompozity,polystyrén,epoxidová živica,uhlíkové vlákna,montmorillonit,skúšky kompozitov; thermal analysis,differential scanning calorimetry,DSC,composite materials,polymer composites,polystyrene,epoxy resin,carbon fibers,montmorillonite,composite testing Available in digital repository of ČVUT.
Ověřování kvality kompozitů s polymerní matrici pomoci diferenciální skenovací kalorimetrie

Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami hodnotenia kompozitných materiálov s polymérnou matricou pomocou diferenciálnej skenovacej kalorimetrie, ktorá je jednou z najpoužívanejších metód termickej ...

Čižmárová Elena; Škutová Lucia; Velgosová Oksana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výpočet letových výkonů dvoumotorového letounu při zvýšení výkonu motoru
Klesa Jan; Jiroušek Ľuboš; Pátek Zdeněk
2018 - Slovak
Témou tejto bakalárkej práce je výpočet letových výkonov dvojmotorového lietadla so zvýšeným výkonom motorov. Lietadlo bude slúžiť ako letecká skúšobňa pre potreby Fakulty Strojnej ČVUT a firmy GE Aviation Czech. Lietadlo je Beechcraft King Air 350, kde obidve pôvodné pohonné jednotky PT6A-60A sú nahradené výkonnejšími testovanými pohonnými jednotkami GE Catalyst. Pre porovnanie sú taktiež vypočítané výkony aj s pôvodnými pohonnými jednotkami.Theme of this bachelor thesis is calculation of twin engine aircraft performance with higher engines power. Aircraft will be used as flight test bed for needs of Faculty of Mechanical Engineering CVUT and GE Aviation Czech. Aircraft is Beechcraft King Air 350, where both original power units PT6A-60A are replaced with more powerful test power units GE Catalyst. For comparison, performance of aircraft with original power units is also calculated. Keywords: Letové výkony,letecká skúšobňa,ťah motora,testovaná pohonná jednotka,ideálny propulzor; Aircraft performance,flight test bed,engine thrust,test power unit,ideal propulsion Available in digital repository of ČVUT.
Výpočet letových výkonů dvoumotorového letounu při zvýšení výkonu motoru

Témou tejto bakalárkej práce je výpočet letových výkonov dvojmotorového lietadla so zvýšeným výkonom motorov. Lietadlo bude slúžiť ako letecká skúšobňa pre potreby Fakulty Strojnej ČVUT a firmy GE ...

Klesa Jan; Jiroušek Ľuboš; Pátek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konstruování uzavřených fotobioreaktorů
Krátký Lukáš; Hrtus Daniel Jakub; Bělohlav Vojtěch
2018 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky doskových. V úvode teoretickej časti je opísaná funkcia CO2 v atmosfére, jeho kľúčový pozitívny, ale aj negatívny vplyv. Redukcia negatívnych účinkov slúži ako motivácia pre kultiváciu rias. V nasledujúcej kapitole sú opísané dôležité faktory, ktoré treba brať do úvahy pri návrhu fotobioreaktora. Ďalej je prezentovaná rešerš konštrukčných variantov - patentov, konceptov z vedeckých publikácii, ako aj prakticky realizovaných a otestovaných modelov. Pri opisovaní jednotlivých konštrukcií je kladený dôraz na opis kľúčových sekcií fotobioreaktora. V experimentálnej časti je opísaný proces zostavovania doskového fotobioreaktora v školskom laboratóriu a následne je opísané a vyhodnotené meranie tlakových strát na zostavenom systéme. Dáta sú spracované aj analyticky a výsledky výpočtu sú porovnané s nameranými hodnotami.The Bachelor's thesis targets the production process of algae biomass, more specifically an apparatus used in this process, called a photobioreactor. The goal of this thesis is to present an overview of construction variants of photobioreactors, precisely flat panel photobioreactors. The effect, positive and negative, of carbon dioxide in the atmosphere is described in the introductory part. The reduction of its negative influence serves as a motivation for algae cultivation. In the next chapter, important factors to consider when designing a photobioreactor are described. Afterwards, a construction variants research is presented - patents, concepts described in scientific papers, as well as some functioning examples from the industry. Key elements of a photobioreactor are highlighted to describe each concept. The experimental part describes an assembly process of a flat panel photobioreactor in the university laboratory and offers data evaluation from pressure drop measurement previously taken. The data are also analytically evaluated, and the results are contrasted with the measured pressure drop. Keywords: fotobioreaktor,doskový fotobioreaktor,mikroriasa,biomasa,oxid uhličitý,biopalivo,fotosyntéza,kultivácia; photobioreactor,flat panel photobioreactor,microalgae,biomass,carbon dioxide,biofuel,photosynthesis,cultivation Available in digital repository of ČVUT.
Konstruování uzavřených fotobioreaktorů

Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov ...

Krátký Lukáš; Hrtus Daniel Jakub; Bělohlav Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student
Doubrava Karel; Hudaček Filip; Padovec Zdeněk
2018 - Slovak
Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být získán přehled o silách působících na měřené prvky během jízdy vozidla. Práce má sloužit k ověření vypočtených hodnot a umožnit v příštích letech úpravu těchto prvků.This work is focused on examining the stress of the FS.10 racing vehicle's strain of the CTU CarTech team by means of a strain gauges measurement using a compact measuring set in the vehicle. This measurement should provide an overview of the forces acting on the measured elements while driving. The work is intended to validate the calculated values and allow them to be modified in the following years by editing these elements. Keywords: Nápravy,tenzometr,tenzometrické měření; Axle,strain gauge,strain gauge measurement Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student

Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být ...

Doubrava Karel; Hudaček Filip; Padovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases