Number of found documents: 4937
Published from to

Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby
Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce využívá grafickou analýzu ke zkoumání čínského trhu se zelenýmidluhopisy a metodou vicenásobní lineární regrese analyzuje faktory ovlivňující emisní sazby. Nakonec zjišťuje, že pandemie Covid-19 skutečně má významný vliv a mění strukturu modelu ovlivňujících faktorů. Tato práce dospěla k hlavnímu závěru, že pandemie Covid-19 skutečně změnila strukturu faktorů ovlivňujících míru emise zelených dluhopisů Klíčová slova Čínský trh, Zelené dluhopisy, Covid-19 / Koronavirus, Emisní sazby, Vícenásobná lineární regrese, Ovlivňující faktory Název práce Analýza čínského trhu se zelený midluhopisy a faktorů ovlivňujících úrokové sazby při emisi Keywords: Čínský trh; Zelené dluhopisy; Covid-19; Koronavirus; Emisní sazby; Vícenásobná lineární regrese; Ovlivňující faktory; Chinese market; Green bonds; Covid-19; Coronavirus; Issuance rates; Multiple linear regression; Influencing factors Available in a digital repository NRGL
Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby

Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce ...

Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2024

Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.
Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
2024 - English
Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci umožňují zdanění majetku jako způsob financování, aby byl základní nepodmíněný příjem rozpočtově neutrální. Tato práce zkoumá vliv tří unikátních scénářů na redistribuci příjmů a míru ohrožení chudobou na různé části italské populace. Rozmanitost italských regionů a boj s veřejným dluhem mohou vážně ohrozit proveditelnost scénářů v reálném světě. Výsledky práce následují trend radikálního snižování celkové chudoby a nerovnosti pozorovaný v této oblasti výzkumu. Tyto scénáře, spolu s pevnou daní z majetku, mají nepříznivé dopady na starší věkové skupiny, které se spoléhají na starobní důchody. Systém sociálních dávek má ve scénářích různé úrovně náhraditelnosti, které významně ovlivňují dopad na ohrožené skupiny. Práce nastoluje potenciální zmírnění nežádoucích účinků, které lze analyzovat v dalším výzkumu. Mikrosimulace postrádá behaviorální dopad základního nepodmíněného příjmu na jednotlivce, který je zachycen v provedených studiích v Evropě a Severní Americe. Keywords: univerzální základní příjem; chudoba; příjmová nerovnost; spravedlnost; příjem domácností; sociální dávky; ekonomika práce; hospodářská politika; progresivní daň z příjmu; daňová optimalizace; blahobyt; důchody; universal basic income; poverty; income inequality; equity; household income; social benefits; labour economics; economic policy; progressive income tax; tax optimisation; well-being; pensions Available in a digital repository NRGL
Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.

Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci ...

Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu
Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií pasivních fondů obchodovaných na burzách, takzvaných ETFs, které s sebou nesou různé množství rizika. Dále pomocí panelové regrese zkoumáme vlivy sociodemografických veličin na změny v investičních tocích v obdobích zvýšené očekávané tržní volatility, pro kterou využíváme index VIX. Panelová data zkoumáme v relativně stabilním období od 1. června 2021 do konce roku 2022, tedy celkem 18 měsíců je zahrnuto v analýze. Souhlasně s existující literaturou zjišťujeme, že ženy mají větší pravděpodobnost vybrat si portfolio s menším nebo stejným rizikem, než jim bylo doporučeno algoritmem, jež z dostupných sociodemografických informací vybere portfolio s nejvhodnější mírou rizika. Z důvodů nesplnění některých předpokladů užitých modelů, nejsme schopni vyloučit nulovou hypotézu neex- istence rozdílu v investičních reakcích mužů a žen na období očekávané vysoké volatility. Klasifikace JEL D90, D91, G40, G41, J16 Klíčová slova ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfolio Název práce Reakce retailových investorů na pohyby fi- nančních trhů a změny sentimentu E-mail autora kubahromcik@gmail.com E-mail vedoucího práce... This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs with unique risk levels by employing a logistic regression model. Second, we investigate the impact of sociodemographic attributes on retail investors' trading volume adjustments in periods of high expected market volatility as proxied by the VIX index, for which we employ panel data regression methods over 18 consecutive months during a relatively stable period from January 1st 2021 to the end of 2022. We find, in agreement with reasearch on human financial advice, that women are more likely than men to follow risk level recommended by a robo-advisor, while being a man is associated with assuming more risk than recommended. Due to model assumption issues, our results are rather inconclusive in whether men tend to react differently to periods of high expected market volatility. JEL Classification D90, D91, G40, G41, J16 Keywords ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfo- lio Title Reaction of retail investors to financial market movements and sentiment changes Author's e-mail kubahromcik@gmail.com Supervisor's e-mail jiri.schwarz@fsv.cuni.cz Keywords: Exchange-traded fund; ETF; market sentiment; bias; heuristic; ready-made portfolio Available in a digital repository NRGL
Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu

Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií ...

Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Úloha alternativního sestřihu u rostlin
Földi, Marek; Klodová, Božena; Fischer, Lukáš
2024 - English
Alternativní sestřih představuje mechanismus regulace genové exprese, který udržuje, reguluje a vytváří genomovou diverzitu a pletivovou specificitu u rostlin. Zahrnuje odlišné spojování exonů v prekurzorových mRNA, což vede k více mRNA isoformám z jednoho genu. Vznik těchto isoformních variant a jejich následný překlad vede k subfunkcionalizaci proteinů a vytváří diverzitu ve struktuře a funkci. Alternativní sestřih je proto často důležitý v různých biologických procesech u rostlin, jako je vývoj, stresová odpověď, imunita a reprodukce. Klíčovými typy událostí alternativního sestřihu jsou retence intronů, vynechání exonů, alternativní 5'/3' sestřihová místa a vzájemně se vylučující exony. Regulace alternativního sestřihu zahrnuje cis-regulační elementy a trans-působící proteinové faktory, jako jsou serin/arginin bohaté (SR) proteiny a heterogenní jaderné ribonukleoproteiny (hnRNP). Tato práce shrnuje mechanismy a důsledky alternativního sestřihu ve vývoji rostlin, včetně zrání samčích a samičích gametofytů, meiózy a diferenciace buněk. Popisuje také metodologické přístupy, které umožňují studium alternativního sestřihu v celém genomu, včetně microarrays, RNA-seq a PCR. Lepší porozumění alternativnímu sestřihu poskytne pohledy do biologie rostlin a může usnadnit zemědělské a biotechnologické aplikace. Alternative splicing is a mechanism of gene expression regulation that maintains, regulates, and creates genomic diversity and tissue specificity in plants. It involves the differential joining of exons in precursor mRNAs, leading to multiple mRNA isoforms from a single gene. The formation of these isoform variants and their subsequent translation leads to subfunctionalization of proteins, generating diversity in structure and function. Therefore, alternative splicing is often important in various biological processes in plants, such as development, stress response, immunity, and reproduction. Key types of alternative splicing events include intron retention, exon skipping, alternative 5'/3' splice sites, and mutually exclusive exons. Regulation of alternative splicing involves cis-regulatory elements and trans- acting protein factors such as serine/arginine-rich (SR) proteins and heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs). This thesis aims to summarise the mechanisms and consequences of alternative splicing in plant development, including maturation of male and female gametophytes, meiosis, stress, and cell differentiation. It also describes methodological approaches that allow for a genome-wide study of alternative splicing, including microarrays, RNA-seq, and PCR. A better understanding of... Keywords: alternativní sestřih; reakce na stres; sekvenování RNA; rostliny; diverzita proteomu; alternative splicing; stress response; RNA sequencing; plants; proteome diversity Available in a digital repository NRGL
Úloha alternativního sestřihu u rostlin

Alternativní sestřih představuje mechanismus regulace genové exprese, který udržuje, reguluje a vytváří genomovou diverzitu a pletivovou specificitu u rostlin. Zahrnuje odlišné spojování exonů v ...

Földi, Marek; Klodová, Božena; Fischer, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Srovnání románu Josepha Conrada Srdce temnoty s videohrou Victoria II: Heart of Darkness
Klár, Šimon; Higgins, Bernadette; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: Joseph Conrad; Srdce temnoty; Viktoria II; Victoria II: Heart of Darkness; Paradox Interactive; velkostrategie; videohry; dějiny; kolonialismus; imperialismus; Kongo; Belgie; Leopold druhý; dělení Afriky; genocida; Joseph Conrad; Heart of Darkness; Victoria II; Victoria II: Heart of Darkness; Paradox Interactive; Grand Strategy; Videogames; History; Colonialism; Imperialism; Congo; Belgium; Leopold II; Scramble for Africa; Genocide Available in a digital repository NRGL
Srovnání románu Josepha Conrada Srdce temnoty s videohrou Victoria II: Heart of Darkness

Klár, Šimon; Higgins, Bernadette; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Drama jako prostředek k častějšímu zapojení studentů do aktivit zaměřených na řečovou dovednost mluvení
Šmídová, Kristýna; Müller Dočkalová, Barbora; Uličná, Klára
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá využitím dramatu v hodinách anglického jazyka jako prostředku ke zlepšení řečových dovedností. Cílem bylo zjistit, zdali mohou být prvky dramatu nápomocné ke zvýšení aktivity studentů a jejich ochotě mluvit. Hlavním ukazatelem se stala dobrovolná participace žáků v aktivitách zaměřených na mluvení, která poukázala na to, do jaké míry se jinak nezapojující se studenti angažují v činnostech s dramatickými prvky. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vyučování řečové dovednosti mluvení, sleduje možné důvody toho, proč se někteří studenti zapojují do konverzace menší mírou, a předkládá přehled dostupných doporučení, jak jejich participaci zvýšit. Dále pak sleduje výsledky různých výzkumů soustředících se na stituace, kdy dochází k přerušení toku přirozené komunikace, a na využití dramatu jako motivace k rozmluvení studentů. Praktická část popisuje akční výzkum, který autorka provedla na základě odučených hodin anglického jazyka v 7. třídě soukromé základní školy. Výzkum byl motivován problémy, kterým musela autorka, jejíž žáci se opakovaně nezapojovali do konverzačních cvičení, ve výuce čelit. Jádro výzkumu se sestává z šesti odučených hodin, kdy si studenti v průběhu tří týdnů měli možnost zakusit dramatickou improvizaci. Hodnotícím... This thesis deals with the use of drama techniques in order to improve students' speaking skills. The purpose of the study is to determine whether the use of fictional situations and characters can provide students with the incentive and motivation to speak and help them with their willingness to communicate. The main indicator for this will be the extent to which the students who otherwise rarely volunteer to engage in oral communicative activities speak during a lesson. The thesis is divided into two parts. The theoretical part first provides a brief introduction to teaching speaking, an overview of reasons why some students might be more reluctant to speak than others, and a summary of recommendations of various authors on the topic of teaching speaking skills and how to increase student talking time. It then further looks into the findings from existing research on communication breakdowns and the use of drama as a motivation for students to speak. The practical part describes an action research project conducted by the author with seventh-grade pupils of a private primary school, where she teaches. The research was motivated by difficulties the author was facing when teaching speaking, when several students in the class were being shy or were repetitively refusing to participate in speaking... Keywords: Drama; dramatická výchova; komunikační strategie; řečová dovednost mluvení; Drama; drama in education; communication strategies; speaking skills Available in a digital repository NRGL
Drama jako prostředek k častějšímu zapojení studentů do aktivit zaměřených na řečovou dovednost mluvení

Tato bakalářská práce se zabývá využitím dramatu v hodinách anglického jazyka jako prostředku ke zlepšení řečových dovedností. Cílem bylo zjistit, zdali mohou být prvky dramatu nápomocné ke zvýšení ...

Šmídová, Kristýna; Müller Dočkalová, Barbora; Uličná, Klára
Univerzita Karlova, 2024

Neuromancer: Průkopník a následník kyberpunku
Kolář, Tomáš; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: Neuromancer; William Gibson; kyberpunk; kyberprostor; science-fiction; umělá inteligence; Neuromancer; William Gibson; cyberpunk; cyberspace; science-fiction; Artificial Intelligence Available in a digital repository NRGL
Neuromancer: Průkopník a následník kyberpunku

Kolář, Tomáš; Topolovská, Tereza; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Jazyková komplexnost knih J.K. Rowlingové o Harry Potterovi
Gottwald, Michal; Malá, Markéta; Jančovičová, Ivana
2024 - English
Bakalářská práce se zabývá jazykovou složitostí prvního a posledního dílu knižní série J. K. Rowlingové o Harry Potterovi. Ověřuje hypotézu, že jazykové prostředky těchto knih, které ovlivňují srozumitelnost, jsou přizpůsobeny vyvíjejícím se čtenářským dovednostem a schopnostem čtenářů. Očekává se, že s postupujícím vývojem série se složitost bude zvyšovat, což reflektuje vyspělost jejího čtenářského publika. Tento výzkum zjišťuje, zda jsou pozdější díly série syntakticky a lexikálně složitější než díly dřívější, a to za pomoci využití korpusové stylistické metodologie. Teoretická část práce nastiňuje definici jazykové složitosti a její vztah ke srozumitelnosti, ale také pojednává o rozmanitých metodách analýzy literatury z lingvistického hlediska. Jazyková složitost je měřena pomocí několika kritérií: počtu tokenů, typů, kapitol, vět, rozsahu i typů větné podřadnosti a nedokonavých vět. Zohledňuje se také délka věty a poměr typů a tokenů. Metody dále zahrnují frekvenční seznamy a analýzu klíčových slov, doplněné podrobným zkoumáním textových ukázek. KLÍČOVÁ SLOVA jazyková komplexnost, literatura pro děti, stavba věty a souvětí This bachelor thesis examines the language complexity in the initial and final volumes of J.K. Rowling's Harry Potter series, testing the hypothesis that the novels' linguistic features, impacting readability, are adjusted to the intended readers' evolving comprehension and reading skills. As the series progresses, the complexity is expected to increase, reflecting the maturation of its audience. The research investigates whether the series' later novels are syntactically and lexically more complex than the earlier ones, with the help of employing corpus stylistic methodology. The theoretical part of this thesis outlines the definition of linguistic complexity and its relation to readability and discusses various methods of analyzing literature from a linguistic perspective. The complexity is measured using various criteria: the number of tokens, types, chapters, sentences, the extent and types of clausal subordination and non-finite clauses. Sentence length and type-token ratio are also considered. The methods include frequency lists and keyword analysis, complemented by a detailed examination of text samples. KEYWORDS complexity, children's literature, sentence structure Keywords: komplexnost; literatura pro děti; stavba věty a souvětí; complexity; children's literature; sentence structure Available in a digital repository NRGL
Jazyková komplexnost knih J.K. Rowlingové o Harry Potterovi

Bakalářská práce se zabývá jazykovou složitostí prvního a posledního dílu knižní série J. K. Rowlingové o Harry Potterovi. Ověřuje hypotézu, že jazykové prostředky těchto knih, které ovlivňují ...

Gottwald, Michal; Malá, Markéta; Jančovičová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

A co geografie? Externí validita evaluací rozvojových intervencí zaměřených na inkluzi mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem
Šíma, Adam; Novotný, Josef; Latečková, Barbora
2024 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání externí validity rozvojových intervencí, zejména těch, které se týkají inkluze mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem. Hlavním cílem práce je prozkoumat a vyhodnotit, jak experimentální studie, zejména Randomized Controlled Trials, zohledňují geografický kontext a jak se to odráží v interpretaci a aplikaci jejich výsledků. Vedlejším cílem je prozkoumat možné nové přístupy k provádění systematických rešerší s pomocí umělé inteligence. Práce se podrobně věnuje komplexním intervencím a jejich vztahu ke geografickému kontextu. Empirická část se zaměřuje na otázku, do jaké míry hodnocení intervencí zaměřených na zlepšení pracovního postavení mladých v zemích s nízkými a středními příjmy pojímají tyto intervence jako komplexní a jak se vyrovnávají s otázkami externí validity. Práce odhaluje, že mnoho studií nedostatečně adresuje a referuje o externí validitě, což omezuje aplikovatelnost jejich zjištění v jiném kontextu. Toto zjištění zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu k hodnocení rozvojových intervencí a poukazuje na důležitost hlubšího porozumění různým kontextuálním faktorům pro zvýšení externí validity. This bachelor thesis examines the external validity of development interventions, particularly those related to the labour market inclusion of youth in low- and middle-income countries. The main objective of the thesis is to examine and evaluate how experimental studies, particularly Randomized Controlled Trials, take into account the geographical context and how this is reflected in the interpretation and application of their results. A secondary aim is to explore possible new approaches to conducting systematic reviews using Artificial Intelligence. The thesis looks in detail at complex interventions and their relationship to geographical context. The empirical part focuses on the extent to which evaluations of interventions aimed at labour market inclusion of youth in low- and middle-income countries perceive these interventions as complex and how they deal with issues of external validity. The thesis reveals that many studies inadequately address and report on external validity, limiting the applicability of their findings in other contexts. This finding highlights the need for a complex approach to evaluating development interventions and points to the importance of a deeper understanding of different contextual factors to enhance external validity. Keywords: externí validita; rozvojové intervence; komplexní intervence; RCT; external validity; development intervention; complex intervention; RCT Available in a digital repository NRGL
A co geografie? Externí validita evaluací rozvojových intervencí zaměřených na inkluzi mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání externí validity rozvojových intervencí, zejména těch, které se týkají inkluze mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem. Hlavním ...

Šíma, Adam; Novotný, Josef; Latečková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Papírový zvěřinec: Český překlad a analýza
Mestenhauser, David; Mikuláš, Martin; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: paper; origami; child; imagination; informal language; Ken Liu; immigration Available in a digital repository NRGL
Papírový zvěřinec: Český překlad a analýza

Mestenhauser, David; Mikuláš, Martin; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases