Number of found documents: 2
Published from to

Komparativní analýza modifikačních derivátů substantiv v polštině a češtině
Arłukowicz, Adrianna; Rusin Dybalska, Renata; Nábělková, Mira
2022 - Polish
Cílem bakalářské práce je jazyková komparace modifikačních derivátů podstatných jmen v polštině a češtině. Předmětem mého zájmu budou čtyři slovotvorné kategorie, tj. nomina feminativa, čili názvy ženské, deminutiva, čili zdrobněliny, augmentativa, čili slova zveličelá, a nomina juvenium, čili názvy mláďat. Na základě přiložené literatury a korpusů z řady SYN a Polského Národního Korpusu bude provedena analýza procesu slovotvorby podstatných jmen jednotlivých kategorií. Práce se bude také věnovat způsobu vzniku alternací a nepravidelností v obou jazycích a následně frekvencím modifikačních derivátů a rolí jejich výskytů v současném českém a polském jazyce. V závěru se práce zaměří na srovnání popsaných procesů v obou jazycích s důrazem na podobnosti a odlišnosti uvedených jazyků. The aim of the bachelor thesis is a linguistic comparison of modifying derivatives of nouns in Polish and Czech. The subject of my interest will be four word-forming categories, i.e nomina feminativa, nomina deminutiva, nomina augmentativa and nomina juvenium. On the basis of the attached literature and corpuses of the Czech and Polish languages, an analysis of the process of noun formation of individual categories will be performed. The thesis will also focus on the way alternations and irregularities occur in both languages and subsequently on the frequency of modifying derivatives and the role of their occurrence in contemporary Czech and Polish languages. Overall, the work will focus on the comparison of the described processes in both languages with an emphasis on the similarities and differences between the mentioned languages. Keywords: komparace|derivace|modifikace|polština|čeština; comparison|derivation|modification|Polish|Czech Available in a digital repository NRGL
Komparativní analýza modifikačních derivátů substantiv v polštině a češtině

Cílem bakalářské práce je jazyková komparace modifikačních derivátů podstatných jmen v polštině a češtině. Předmětem mého zájmu budou čtyři slovotvorné kategorie, tj. nomina feminativa, čili názvy ...

Arłukowicz, Adrianna; Rusin Dybalska, Renata; Nábělková, Mira
Univerzita Karlova, 2022

Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"
Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
2018 - Polish
Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem "Jiná Evropa". Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ - Západ a Město - Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění "Jiné Europy" na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza "O tożsamości" a "O naszej Europie", jejich srovnávání s esejem Milana Kundery "Tragédie Střední Evropy", utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn". Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an extent that in France the book came out as "The Other Europe". The work consists of three main parts. In the first part, the author views contradictions as one of the main aspects of Miłosz's work, paying attention to two bipolar oppositions: West-East and City-Province. In the second, the author examines the civilizational theories of Spengler, Danilevsky and Huntington in order to understand the location of the "Other Europe" on the world map. The third is the consideration of the late university lectures and essays by Czeslaw Milosz "O tożsamości" and "O naszej Europe", their juxtaposition with the essays of Milan Kundura "The tragedy of central Europe", also it affirms the thesis that in modern times Central Europe becomes the custodian of historical memory and traditional European values and considered conception of «Małych ojczyzn» Keywords: Czesław Miłosz|Milan Kundera|Rodzinna Europa|Mały ojczyzny|Europa Środkowa; Czesław Miłosz|Milan Kundera|Native Europe|Small motherlands|Central Europe Available in a digital repository NRGL
Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"

Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla ...

Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases