Number of found documents: 2126
Published from to

Mechanismus a účinky celkových anestetik
Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
2024 - Slovak
Celkové anestetiká sú kľúčové farmakologické látky, ktoré indukujú reverzibilný stav straty vedomia a umožňujú vykonávanie chirurgických zákrokov. Napriek ich rozšírenému používaniu zostáva presný mechanizmus účinku celkových anestetík čiastočne nejasný. Táto práca poskytuje komplexný prehľad historických a súčasných teórií funkcie anestetík, skúma všeobecné mechanizmy účinku a relevantné cieľové proteínové receptory vrátane GABAA, glycínových a NMDA receptorov. Zaoberá špecifickými anestetikami, konkrétne etomidátom, propofolom, ketamínom a izofluránom, skúma ich klinické účinky, mechanizmy anestetického účinku a interakcie s rôznymi receptormi. Práca diskutuje dôsledky týchto zistení, čo môže potenciálne informovať o budúcich smeroch výskumu. Kľúčové slová: Anestézia, Farmakológia, Receptory, Review, Hypotézy General anesthetics are key pharmacological agents that induce a reversible state of unconsciousness and allow surgical procedures to be performed. Despite their widespread use, the exact mechanism of action of general anesthetics remains partially unclear. This work provides a comprehensive review of historical and current theories of anesthetic function, examining general mechanisms of action and relevant target protein receptors including GABAA, glycine and NMDA receptors. It deals with the effects of specific anesthetics, namely etomidate, propofol, ketamine and isoflurane, examines their clinical effects, mechanisms of anesthetic action and interactions with various receptors. The thesis also discusses the implications of these findings, potentially informing future research directions. Key words: Anaesthetic, Pharmacology, Receptors, Review, Hypothesis Keywords: anestezie; farmakologie; review; receptory; hypotézy; anaesthetic; pharmacology; review; receptors; hypothesis Available in a digital repository NRGL
Mechanismus a účinky celkových anestetik

Celkové anestetiká sú kľúčové farmakologické látky, ktoré indukujú reverzibilný stav straty vedomia a umožňujú vykonávanie chirurgických zákrokov. Napriek ich rozšírenému používaniu zostáva presný ...

Páchniková, Nina; Groborz, Ondřej; Hrčka Krausová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023
Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
2024 - Slovak
Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce predstavuje vizuálnu politickú komunikáciu, kognitívne spracovanie obrazov a formovanie politického imidžu prostredníctvom vizuálnych rámcov a príslušných dimenzií. Analytická časť práce využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú analýzu na skúmanie sebaprezentačných stratégií kandidátov Petra Pavla, Andreja Babiša, Danuše Nerudovej a Pavla Fischera na Instagrame. Cieľom štúdie je zistiť, ako vybraní politickí kandidáti využívali sociálne médium Instagram na sebaprezentáciu a na ktoré vizuálne rámce kládli dôraz. Analýza 1 371 instagramových príspevkov vybraných kandidátov odhaľuje preferenciu pre rámec ideálneho kandidáta pred rámcom populistického kandidáta. Z analýzy rovnako vyplývajú rodové rozdiely vo využívaní dimenzií. Práca ďalej skúma interakcie používateľov s rôznymi vizuálnymi rámcami a dimenziami, pričom sú zaznamenané mierne rozdiely v počte interakcií. The bachelor thesis examines the role of visual communication in politics and the formation of self-presentation strategies of selected candidates during the Czech presidential elections in 2023. The theoretical part of the thesis introduces visual political communication, cognitive processing of images and the formation of political image through visual frames and relevant dimensions. The analytical part of the thesis uses quantitative and qualitative content analysis to explore the self-presentation strategies of candidates Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuša Nerudová and Pavel Fischer on Instagram. The aim of the study was to find out how the selected political candidates used the social media Instagram for self-presentation and which visual frames they emphasized. An analysis of 1,371 Instagram posts of the selected candidates reveals a preference for the ideal candidate frame over the populist candidate frame. The analysis equally reveals gender differences in the use of the dimensions of compassion. The work further explores users' interactions with different visual frames and dimensions, and slight differences in the number of interactions are noted. Keywords: vizuálna komunikácia; sebaprezentačné stratégie; politická komunikácia; vizuálne rámce; prezidentské voľby; Instagram; sociálne média; visual communication; self-presentation strategies; political communication; visual frames; presidential elections; Instagram; social media Available in a digital repository NRGL
Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023

Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce ...

Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
Univerzita Karlova, 2024

Aktéři primární péče na Slovensku
Gregorík Baldovská, Alžbeta; Kotherová, Zuzana; Kopsa Těšinová, Jolana
2024 - Slovak
Práca sa venuje primárnej starostlivosti na Slovensku. Prostredníctvom analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov s významnými aktérmi zdravotnej politiky, ale aj bežnými lekármi, analyzuje postoje týchto aktérov, identifikuje vzorce, ktoré sa z ich vyjadrení vynorili, podrobuje ich vzájomnej konfrontácií, nachádza zhody a spojenectvá a vyvodzuje závery. Práca pracuje s teóriou advokačných koalícií a využíva stakeholder analýzu. The thesis is mainly devoted to primary care in Slovakia. Through the analysis of semi- structured interviews with important actors of health policy, but also ordinary doctors, analyzes the attitudes of these actors, identifies the patterns that emerged from their statements, subjects them to mutual confrontation, finds agreements and alliances, and draws conclusions. The thesis is working with advocacy coalition framework and is using stakeholder analysis. Keywords: primární péče; aktéři; zdravotnický personál; lékaři; pojišťovna; analýza; ministerstvo zdravotnictví; primary care; actors; healthcare workers; physicians; insurance company; analysis; health ministry Available in a digital repository NRGL
Aktéři primární péče na Slovensku

Práca sa venuje primárnej starostlivosti na Slovensku. Prostredníctvom analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov s významnými aktérmi zdravotnej politiky, ale aj bežnými lekármi, analyzuje postoje týchto ...

Gregorík Baldovská, Alžbeta; Kotherová, Zuzana; Kopsa Těšinová, Jolana
Univerzita Karlova, 2024

Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě
Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
2023 - Slovak
Keywords: Romové; sociální práce; vyloučená lokalita; Slovensko; kvalitativní výzkum; Roma; social work; excluded locality; Slovakia; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě

Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989
Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
2023 - Slovak
Keywords: orálna história; post-pozitivistické prístupy; historická subjektivita; Česká republika; divadlo; Nežná revolúcia; oral history; post-positivist approaches; historical subjectivity; Czech Republic; theatre; Velvet revolution Available in a digital repository NRGL
Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989

Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Psychická zátěž studentů na odborné praxi
Kurišová, Miroslava; Mádlová, Ivana; Javůrková, Alena
2023 - Slovak
Práca sa zamerala na psychickú záťaž študentov na odbornej praxi a s nej súvisiaci sebadôveru študentov. Ciele som si stanovila nasledovné: 1. Zanalyzovať súčasný stav problematiky psychickej záťaže študentov na odbornej praxi s využitím vedeckých zdrojov a článkov v českej a zahraničnej literatúre 2. Pripraviť neštandardizovaný štruktúrovaný dotazník a zadať cieľovým respondentom- študentom Univerzity Karlovej 2. a 3. LF /lekárskej fakulty/ v Prahe a študentom Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity na Slovensku 3. Zistiť prípadné rozdiely v identifikácii stresorov v priebehu odbornej praxe a hodnotení záťaže študentami 4. Navrhnúť doporučenia pre zlepšenie vzdelávania a prípravy počas štúdia Metodika práce spočívala v analýze dát získaných pomocou štruktúrovaného dotazníku vlastnej konštrukcie, ktorý som distribuovala elektronicky celkovo 92 študentom odboru Všeobecné ošetrovateľstvo 2. a 3. ročníku na 2. a 3. LF Univerzity Karlovy v Prahe a na študentom 2. a 3. ročníku na Fakulte zdravotníctva na Katolícke univerzite v Ružomberku, Slovensko. Konečný počet respondentov za obidve univerzity bol 66, čo je miera návratnosti 72%. K analýze dát bol použitý tabuľkový procesor MS excel 2016 a štatistický software IBM SPSS Statistics verzia 22 (USA) a program Statistica verzia 12. Hypotézy boli... The thesis focused on the psychological burden of students on professional practice and the related self-confidence of students. I set myself the following goals: 1. To analyze the current state of the issue of mental stress of students in professional practice using scientific sources and articles in Czech and foreign literature 2. Prepare a non-standardized structured questionnaire and assign the target respondents - students of Charles University 2nd and 3rd Faculty of Medicine / Faculty of Medicine / in Prague and students of the Faculty of Health Care of the Catholic University in Slovakia 3. Identify potential differences in the identification of stressors in the course of professional practice and assessment of load by students 4. Propose recommendations for improving education and training during studies The methodology: the work consists of data analysis obtained using a structured questionnaire, which was distributed electronically among students of General Nursing in 2nd and 3rd year in Czech Republic and in the 2nd and 3rd year in Slovakia. The final number of respondents for both universities was 66, a rate of return of 72%. MS excel 2016 spreadsheet processor and IBM SPSS Statistics software version 22 (USA) and Statistica version 12 were used for data analysis. The hypotheses were... Keywords: Stres; zátěž; studenti ošetřovatelství; klinická praxe; Stress; stress factors; nursing students; clinical practice; practical training Available in a digital repository NRGL
Psychická zátěž studentů na odborné praxi

Práca sa zamerala na psychickú záťaž študentov na odbornej praxi a s nej súvisiaci sebadôveru študentov. Ciele som si stanovila nasledovné: 1. Zanalyzovať súčasný stav problematiky psychickej záťaže ...

Kurišová, Miroslava; Mádlová, Ivana; Javůrková, Alena
Univerzita Karlova, 2023

Fyzické projevy emocí v staroseverských textech
Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
2023 - Slovak
Keywords: staroseverské ságy; stredoveká literatúra; emócie; gender; smrť; Old Norse sagas; medieval literature; emotions; gender; death Available in a digital repository NRGL
Fyzické projevy emocí v staroseverských textech

Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí
Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
2023 - Slovak
Keywords: Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fiodor Dostojevskij; Zápisky z podzemia; Genealógia morálky; Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fyodor Dostoyevsky; Notes from the Underground; Genealogy of Morals Available in a digital repository NRGL
Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí

Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2023

Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana
Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana

Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech
Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
2023 - Slovak
Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej perzekúcií štátnych orgánov. Počas 60. rokov si ČSR prešla obdobím významných politických zmien, ktoré ovplyvnili vývoj rôznych sociálnych a kultúrnych fenoménov. V tejto práci skúmam dynamiku vzťahov medzi niektorými špecifickými aspektmi trampingu a bezpečnostnými zložkami v 60. rokoch. Cieľom práce je analyzovať fenomén trampingu a jeho špecifiká v meniacom sa politickom podnebí 60. rokov. Kľúčové slová Tramping, príroda, bezpečnostné zložky, 60. roky v ČSR, politické zmeny Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Tramping is a common phenomenon in Czech countries. This popularity might be surprising at first glance, but it can be at least partly explained by the need to escape a stressful life by seeking refuge and relaxation in the welcoming arms of nature. Tramping adherents have historically faced severe persecution from public authorities. However, in the 1960s, Czechoslovakia went through a period of significant political changes that influenced the development of various social and cultural phenomena. The present work will therefore analyse how were specific tramping aspects altered in the changing political climate of the 1960s. Keywords Tramping, nature, security forces, 1960s in Czechoslovakia, political changes Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Available in a digital repository NRGL
Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech

Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej ...

Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases