Number of found documents: 27802
Published from to

The influence of intervention on chosen motor tests in girls aged 14 to 15
BARDOŇ, Zbyněk; KOVÁČOVÁ, Liběna
2019 - Czech
The objective of the Bachelor thesis is to assess the impact of a six-week-long athletic intervention on the results of selected motor-skill tests in girls aged 14-15. The cohort consisted of two subsets: A group (n=15, BMI=17,78) and B group (n=15, BMI=22,63). The participants of the A group (research group), members of Emil Zatopek´s Athletic Club of Kopřivnice (CR), completed the full programme of the athletic intervention. The participants of the B group (reference group) took no part either in the athletic intervention or in any other regular sports activity. Prior to and after the athletic intervention, boths groups were submitted to tests of selected motor skills. In the A group, the athletic intervention showed a significant impact on the results of the tests of a 20m flying start sprint, standing long jump with both feet, medicine ball throw with both hands and deep trunk bending in a sitting position. After comparing the results of both pre-tests and post-tests of both groups, it became obvious that the performance of the A group was significantly better both before and after the intervention. Despite the fact that the purpose of the athletic intervention was to develop both strength and endurance skills, there was no change in the level of endurance skills. Bakalářská práce vyhodnocuje vliv šestitýdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let. Sledovaný soubor zahrnoval dvě skupiny A (n=15, BMI=17,78) a B (n=15, BMI=22,63). Dívky ze skupiny A (sledovaná skupina) z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice absolvovaly atletickou intervenci v plném rozsahu. Dívky ze skupiny B (kontrolní skupina) se atletické intervence nezúčastnily a pravidelně nenavštěvovaly žádnou organizovanou pohybovou aktivitu. Obě skupiny absolvovaly před a po atletické intervenci testování ve vybraných motorických testech. U sledované skupiny A měla atletická intervence statisticky významný vliv na výsledky testů sprint na vzdálenost 20 m s letmým startem, skok daleký z místa snožmo, hod medicinbalem obouruč a hluboký předklon vsedě. Porovnání výsledků pretestů i posttestů mezi oběma skupinami potvrdilo, že skupina A byla před i po intervenci významně lepší. Přestože atletická intervence byla zaměřena na rozvoj silových a vytrvalostních schopností, úroveň vytrvalostních schopností se nezměnila. Keywords: atletika; sportovní trénink dětí a mládeže; pohybová intervence; motorické schopnosti; motorické testy.; athletics; sports training of children and youth; movement intervention; motor skills; motor-skill tests. Available in digital repository of UPOL.
The influence of intervention on chosen motor tests in girls aged 14 to 15

The objective of the Bachelor thesis is to assess the impact of a six-week-long athletic intervention on the results of selected motor-skill tests in girls aged 14-15. The cohort consisted of two ...

BARDOŇ, Zbyněk; KOVÁČOVÁ, Liběna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The impact of match play and training load on the muscle damage response in youth male soccer players
NOHELOVÁ, Denisa; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Physical exercises can result in muscular tissue damage. The serum concentration of creatine kinase (CK) is widely used as an index of skeletal muscle fibre damage in sport and exercise. The aim of this study was to evaluate plasma creatine kinase behavior as a marker of muscle damage during the competition microcycle in response to competitive and training load in young football players (categories U14 and U16) and assess their preparedness for gaming performance. A total of 20 players, 12 U14 (13.6 ? 0.3 years) and 8 U16 (15.6 ? 0.2 years) players were observed. The composition of their competition microcycle was different in terms of load. For the determination of CK activity, capillary blood samples were taken during the weekly microcycle and analyzed immediately by a Reflotron? spectrophotometer for plasma CK activity. Players were tested five times per week. Measurements were performed before and immediately after the match, after 48 hours, after 96 hours and before the next match. Increased CK levels was observed immediately after the first match in both categories and remained even after 145 hours postmatch in U16, whereas in U14 declined below prematch CK values after 168 hours. Individual analysis of CK concentrations throughout the microcycle indicates a similar responses of individual players to the load, but difference in size and probably speed. CK values in young footballers are in 60-80 % above the upper limit of physiological values given by czech and foreign authors, however, in neither case did exceed the reference limits set for adult professional footballers. Only 2 players in U14 had CK values in range detecting muscle tissue damage. CK values measured before the next match indicate a sufficient recovery of U14 and the need to extend recovery interval in U16. Tělesné zatížení může vést k poškození svalové tkáně. Sérová koncentrace kreatinkinázy (CK) bývá používána jako index určující poškození vláken kosterních svalů ve sportu a po cvičení. Cílem této studie bylo v průběhu soutěžního mikrocyklu zhodnotit chování plazmatické kreatinkinázy jako markeru svalového poškození v reakci na soutěžní a tréninkové zatížení u mladých hráčů fotbalu (kategorie U14 a U16) a posoudit jejich opětovnou připravenost k hernímu výkonu. Sledováno bylo celkem 20 hráčů, 12 hráčů kategorie U14 (13,6 ? 0,3 let) a 8 hráčů kategorie U16 (15,6 ? 0,2 let). Složení jejich soutěžního mikrocyklu bylo z hlediska zatížení odlišné. Pro stanovení aktivity CK byly v průběhu týdenního mikrocyklu odebírány kapilární vzorky krve, které byly bezprostředně analyzovány spektrofotometrem Reflotron? pro plazmatickou CK aktivitu. Hráči byli testováni pětkrát v rámci jednoho týdne. Měření bylo provedeno před a okamžitě po utkání, po 48 a 96 hodinách a před dalším utkáním. U obou kategorií bylo bezprostředně po prvním utkání sledováno zvýšení hladiny CK, které u hráčů kategorie U16 přetrvávalo i po 145 hodinách po utkání, kdežto u hráčů kategorie U14 klesly hodnoty CK po 168 hodinách pod úroveň hodnot naměřených před utkáním. Individuální analýza koncentrací CK v průběhu celého mikrocyklu naznačuje podobnou odezvu jednotlivých hráčů na zatížení, liší se však ve velikosti a pravděpodobně i v rychlosti. V 60-80 % jsou hodnoty CK naměřené u mladých fotbalistů nad horní hranicí fyziologických rozmezí CK udávaných zahraničními i českými autory, ani v jednom případě však nepřekročily referenční hodnoty stanovené u profesionálních dospělých fotbalistů. Pouze 2 hráči kategorie U14 měly hodnoty CK v rozmezí detekujícím poškození svalové tkáně. Hodnoty CK naměřené před utkáním na konci soutěžního mikrocyklu naznačují dostatečné zotavení hráčů kategorie U14 a potřebu prodloužení intervalu zotavení u hráčů kategorie U16. Keywords: kreatinkináza; fotbal; mikrocyklus; mladí hráči; svalové poranění/poškození; creatinkinase; soccer; football; microcycle; young player; muscle injury/damage Available in digital repository of UPOL.
The impact of match play and training load on the muscle damage response in youth male soccer players

Physical exercises can result in muscular tissue damage. The serum concentration of creatine kinase (CK) is widely used as an index of skeletal muscle fibre damage in sport and exercise. The aim of ...

NOHELOVÁ, Denisa; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The importance of bikram yoga in the life of an individual with an emphasis on physical activity and life satisfaction
ŽENATÁ, Alexandra; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
The bachelor thesis is processing and realizing knowledge in a case study about bikram yoga related with physical activity and life satisfaction. The qualitative case is about results of a three sample of bikram yoga individuals for long-term (28 weeks) and short-term (6 weeks) exercising. Used methods were: InBody 770 body composition measuring, analyzing mobility of relevant muscle by mobee fit?, everything in BALUO, Olomouc. Subjects filled two questionnaires - life satisfaction questionnaire (DŽS) and International physical activity questionnaire (IPAQ). The measurements were performed twice - at the beginning and after my case to know improving or deterioration. The result is for all individuals average 21,2 % flexibility improving, percent body fat decreased about 1,5 - 1,7 % in short-term regularly exercising individuals. Life satisfaction related with bikram yoga was improved in health category in individual lives. Based on the data, bikram yoga can improve total range of motion, reduce body fat and increase satisfaction with own health. Bakalářská práce je zaměřena na zpracování poznatků a provedení případové studie z oblasti bikram jógy v souvislosti s pohybovou aktivitou a životní spokojeností. Studie byla provedena na malém vzorku třech jedinců cvičící bikram jógu dlouhodobě (28 týdnů) i krátkodobě (6 týdnů). Měření probíhalo v Olomouci v centru BALUO, kde probandům byly zjištěny jejich tělesné hodnoty pomocí InBody 770, jejich flexibilita a úroveň zkrácení pomocí mobee fit?. Dalším nástrojem byl Dotazník životní spokojenosti (DŽS) a Mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě (IPAQ). Měření bylo provedeno dvakrát, pro vyvození zlepšení nebo zhoršení probandů. Výsledkem je zlepšení v oblasti flexibility u všech probandů v průměru o 21,2 %, procento tělesného tuku kleslo o 1,5 - 1,7 % u krátkodobě pravidelně cvičících. U všech probandů se zlepšila spokojenost v oblasti zdraví. Na základě zjištěných dat se cvičením bikram jógy může výrazně zlepšit celkový rozsah pohybu, snížit množství tělesného tuku a zvýšit spokojenost s vlastním zdravím. Keywords: rozsah pohybu; InBody; IPAQ; mobee fit?; DŽS; range of motion; InBody; IPAQ; mobee fit?; DŽS Available in digital repository of UPOL.
The importance of bikram yoga in the life of an individual with an emphasis on physical activity and life satisfaction

The bachelor thesis is processing and realizing knowledge in a case study about bikram yoga related with physical activity and life satisfaction. The qualitative case is about results of a three ...

ŽENATÁ, Alexandra; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou
HOLÍKOVÁ, Karolína; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - Czech
Breakfast is considered the most important meal of the day. The aim of this work was to analyze the quality of breakfast at university students with regular physical activity. The research group consisted of 20 probands at age of 22.5 ? 1.7 years. For the purposes of my research, data from a survey and a four-day meal record were used. The survey was conducted from December 2018 to February 2019. In terms of energy, the income was about 30% lower than the recommendation. The results showed low intake of all macronutrients, the highest deficiency was found in protein. In micronutrients, the greatest deficiency was found for vitamin C and calcium. Fluid intake was met by 70 % of respondents. Snídaně je považována za nejdůležitější jídlo z celého dne. Cílem této práce bylo analyzovat kvalitu snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou. Výzkumný soubor tvořilo 20 probandek ve věku 22,5 ? 1,7 let. Pro účely mého výzkumu byla použita data získaná z anketního šetření a čtyřdenního záznamu stravování. Šetření proběhlo od prosince 2018 do února 2019. Z hlediska energetického byl příjem asi o 30 % nižší, než je doporučení. Výsledky ukázaly nízký příjem všech makronutrientů, největší deficit byl zjištěn u bílkovin. U mikronutrientů byl zjištěn největší deficit u vitamínu C a vápníku. Příjem tekutin splnilo 70 % respondentek. Keywords: snídaně; výživa; zdravý životní styl; pohybová aktivita; studentky vysoké školy; breakfast; nutrition; healthy lifestyle; physical activity; college students Available in digital repository of UPOL.
Kvalita snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou

Breakfast is considered the most important meal of the day. The aim of this work was to analyze the quality of breakfast at university students with regular physical activity. The research group ...

HOLÍKOVÁ, Karolína; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biomechanical analysis of softball hit
SEDLÁŘOVÁ, Kateřina; SVOBODA, Zdeněk
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the biomechanical analysis of the softball hitting with the aim to describe the muscular activity at the swing. Surface electromyography (sEMG) was chosen for the measurement. Involvement of selected muscles was evaluated during standing, basic position with bat and during the swing. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is summarized the knowledge that approximates and specifies softball. In the practical part, there is described our of research of muscular activity during the shot. Muscle activity of the observed muscles is shown using graphs. The results showed that the involvement of the muscles during the swing occurs gradually. Using surface electromyography, the exact order of the involved muscles as well as the amount of muscle activity was found. Bakalářská práce se zabývá biomechanickou analýzou odpalu v softballu s cílem popsat svalovou aktivitu při odpalu. Pro měření byla zvolena povrchová elektromyografie (sEMG). Zapojení jednotlivých vybraných svalů bylo hodnoceno při stoji, v základním postavení s pálkou a v průběhu odpalu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které přibližují a blíže specifikují softballovou tématiku. V části praktické je popsán průběh výzkumu svalové aktivity při odpalu. Průběh svalové aktivity sledovaných svalů je znázorněn pomocí grafů. Výsledky ukázaly, že k zapojení svalů při odpalu dochází postupně. Pomocí povrchové elektromyografie bylo zjištěno přesné pořadí zapojovaných svalů a také velikost svalové aktivity. Keywords: softball; odpalování; povrchová elektromyografie; pálkař; svalová aktivita; softball; hitting; electromyography; batter; muscle activity Available in digital repository of UPOL.
Biomechanical analysis of softball hit

The bachelor thesis deals with the biomechanical analysis of the softball hitting with the aim to describe the muscular activity at the swing. Surface electromyography (sEMG) was chosen for the ...

SEDLÁŘOVÁ, Kateřina; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Prevence před poraněním dolních končetin u fotbalistů
HOLÁSEK, Tomáš; VAŘEKOVÁ, Renata
2019 - Czech
We have expanded the empirical research on the occurrence and frequency of injuries in football players of the Regional Championship of the Olomouc Region (n=67; R min.-max. = aged 18-51). We consider monitoring the most frequent injuries of football players to be an important aspect of making sports training of players more effective. We also regard it as one of the important factors in preventing the negative effects of contemporary football at the regional level. We also believe the inclusion of supplementary and compensatory exercises is very important. The proposal of these exercises is the result of the work submitted. Empirický výzkum výskytu a četnosti zranění u fotbalistů krajského přeboru Olomouckého kraje (n=67; R min.-max. = 18-51 let). Monitorování nejčastějších poranění fotbalistů považujeme za důležitý aspekt zefektivňování sportovní přípravy hráčů. Vidíme v tom i jeden z důležitých faktorů prevence negativních vlivů současného fotbalu na krajské úrovni. Za významné považujeme i zařazování doplňkových a kompenzačních cvičení, jejichž návrh je výsledkem předkládané práce. Keywords: fotbal; zranění; regenerace; kompenzační cvičení; prevence; efektivita kondiční přípravy; football; injury; regeneration; compensatory exercises; prevention; efficiency of fitness training Available in digital repository of UPOL.
Prevence před poraněním dolních končetin u fotbalistů

We have expanded the empirical research on the occurrence and frequency of injuries in football players of the Regional Championship of the Olomouc Region (n=67; R min.-max. = aged 18-51). We ...

HOLÁSEK, Tomáš; VAŘEKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Communication with patient with post-stroke aphasia in the nursing context
JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
2019 - Czech
The aim of the review bachelor thesis was to summarize the current published findings on communication with patients with poststroke aphasia in the context of nursing. The first aim of the thesis is to focus on the characteristics of aphasia and its manifestations, the impact of communication with patients with aphasia on health care and quality of their life and also describes the state of communication between nurses and patients with aphasia in practice. The second objective focuses on strategies that promote communication between health professionals and patients with aphasia, as well as training programs for health professionals, including nurses, as communication partners for patients with aphasia. The search activity was performed using electronic databases Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. Cieľom prehľadovej bakalárskej práce bola sumarizácia aktuálnych dohľadaných publikovaných poznatkov o komunikácii s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva. Prvý cieľ práce sa sústreďuje na charakteristiku afázie a jej prejavy, vplyv komunikácie s pacientmi s afáziou na zdravotnú starostlivosť a kvalitu ich života a taktiež popisuje stav komunikácie medzi všeobecnými sestrami a pacientmi s afáziou v praxi. Druhý cieľ sa zameriava na stratégie, ktoré podporujú komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi s afáziou a taktiež na vzdelávacie programy zdravotníckych pracovníkov, vrátane všeobecných sestier, ako komunikačných partnerov pacientov trpiacich afáziou. Rešeršná činnosť bola vykonaná pomocou elektronických databáz Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. Keywords: afázia; cievna mozgová príhoda; komunikácia; ošetrovateľstvo; pacient; komunikačné stratégie; aphasia; post stroke; communication; nursing; patient; communication strategies Available in digital repository of UPOL.
Communication with patient with post-stroke aphasia in the nursing context

The aim of the review bachelor thesis was to summarize the current published findings on communication with patients with poststroke aphasia in the context of nursing. The first aim of the thesis is ...

JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Culture of the organization
KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with organizational culture. It focuses on elements of organizational culture. This is a case study to describe the organizational culture in organization XY. This bachelor thesis identifies the elements of organizational culture and describes these elements in a certain organization XY Tato bakalářská práce se věnuje organizační kultuře. Zaměřuje se na prvky organizační kultury. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je popis organizační kultury v organizaci XY. Identifikuje jednotlivé prvky organizační kultury a popisuje tyto prvky v konkrétní organizaci XY. Keywords: Organizační kultura; prvky organizační kultury; základní přesvědčení; hodnoty; normy; postoje; artefakty; Organizational culture; elements of organizational culture; basic assumption; values; norms; attitudes; artefacts Available in digital repository of UPOL.
Culture of the organization

This bachelor thesis deals with organizational culture. It focuses on elements of organizational culture. This is a case study to describe the organizational culture in organization XY. This bachelor ...

KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Methodology of basic pole dance elements training
KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with the basic methodical field of pole dance. The method of resource analysis was used in the work. The result of this work is to create basic methodical field of pole dance for particular levels of difficulty, explain methodology of training and correct technique for performing elements. The conclusion points to problems connected with the creation of the basic methodical series. Bakalářská práce se zabývá základní metodickou řadou pole dance. Při zpracování práce bylo užito metody analýzy zdrojů. Výsledkem práce je vytvoření základní metodické řady pole dance pro jednotlivé úrovně obtížnosti, vysvětlit metodiku nácviku a správnou techniku k provedení prvků. Závěr poukazuje na problematiku spojenou s tvorbou základní metodické řady. Keywords: pole dance; prvky pole dance; mallakhamb; čínský cirkus; tanec; pole fitness; pole sport; mistrovství pole dance; pole dance; elements pole dance; mallakhamb; chinese circus; dance; pole fitness; pole sports;champioship pole dance Available in digital repository of UPOL.
Methodology of basic pole dance elements training

The bachelor thesis deals with the basic methodical field of pole dance. The method of resource analysis was used in the work. The result of this work is to create basic methodical field of pole dance ...

KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Testing options of shoulder muscles
ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to create proposals for testing protocols diagnosing muscle strength of shoulder joints in selected kinetic movements for IsoMed 2000 at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. This paper was based on the analysis of scientific servers, scientific articles and books dealing with the study of isokinetic diagnostics of the shoulder joint, the results of which are synthesized into well-arranged chapters. The main part of the results is a comparison of the methods of testing the kinetic movements of the shoulder joint. Test protocols, which can be used for future measurements at the Faculty of Physical Culture of Palacký University, are compiled from synthesized knowledge. Cílem bakalářské práce je vytvořit návrhy testovacích protokolů diagnostikujících svalovou sílu ramenních kloubů ve vybraných kinetických pohybech na IsoMed 2000 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zpracování práce bylo založeno na analýze vědeckých serverů, odborných článků a knih zabývajících se studiem izokinetické diagnostiky ramenního kloubu, jejíž výsledky jsou syntetizovány do přehledných kapitol. Hlavní část výsledků obsahuje porovnání metodik testování kinetických pohybů ramenního kloubu. Ze syntetizovaných poznatků jsou sestaveny testové protokoly, které mohou být využity k budoucímu měření na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Keywords: izokinetická dynamometrie; glenohumeralní kloub; sval; rameno; izokinetika; testovací protokol; isokinetic dynamometry; glenohumeral joint; muscle shoulder; isokinetics; test protocol Available in digital repository of UPOL.
Testing options of shoulder muscles

The aim of this bachelor thesis is to create proposals for testing protocols diagnosing muscle strength of shoulder joints in selected kinetic movements for IsoMed 2000 at the Faculty of Physical ...

ŘEŘUCHOVÁ, Šárka; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases