Number of found documents: 22
Published from to

Mittelniederdeutsch als Hansesprache
BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Hansa - a league originally constituted of merchants of various free German cities dealing abroad in the medieval period and later of the cities themselves. Its language was the middle low german. The influence of the growth of the Hanseatic League on the language and its expansion in the nothern Europe are the themes of this Bachelor thesis. Follows the linguistic part and the analysis of eight hanseatic documents dated 1466-1470. Práce se zabývá střední dolní němčinou - jazykem, který používala severoněmecká hanza. V první části je popsán vývoj německé hanzy, její vznik, rozkvět i úpadek, a úloha Lübecku při vývoji střední dolní němčiny. V druhé části jsou představeny charakteristické rysy střední dolní němčiny a vytvoření lübecké normy. Na základě korpusu je ověřeno, že listiny vydané městskou radou v Lübecku odpovídají charakteristice jazyka prezentované v teoretické části. Keywords: Hansa; middle low german; Lübeck Available in the UPOL Library.
Mittelniederdeutsch als Hansesprache

Hansa - a league originally constituted of merchants of various free German cities dealing abroad in the medieval period and later of the cities themselves. Its language was the middle low german. ...

BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten
HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
This work deals with the utilization of the phraseological units in German TV news. The main aim is to find out to which extent these linguistic units occur in this kind of text. Then the stress is laid on the similarities and tendencies in their usage. These tendencies are examined from different points of view: according to the kinds of the phraseological units (classification), according to their meaning (semantic fields), and also according to their functions. In the first part, the questions of phraseology are discussed on a theoretical level, in the second part the research alone takes place. Tato práce zkoumá využití frazémů v německých televizních novinách. Hlavním cílem je nejdříve zjistit, do jaké míry se tyto lingvistické jednotky v tomto typu textu vyskytují. Potom je kladen důraz na podobnosti a tendence v jejich užívání. Tyto tendence jsou zkoumány z několika hledisek: podle druhu frazémů (klasifikace), podle jejich významu (sémantické pole) a rovněž podle jejich funkcí. V první části je problematika frazeologie pojednána teoreticky, ve druhé dochází pak k samotnému průzkumu. Keywords: Phraseological unit; classification; function; semantic fields; phraseological units in the TV news; RTL Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten

This work deals with the utilization of the phraseological units in German TV news. The main aim is to find out to which extent these linguistic units occur in this kind of text. Then the stress is ...

HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
This bachelor thesis deals with the classification, modifications and functions of idioms. Its aim is to mainly point out their important role that they have in the press. The corpus of idioms that occured in 14 book reviews in the newspaper Frankfurter Allgemeine forms the centre core of the work. These idioms were then used to analyse the modifications and to research their functions. Tato práce se zabývá klasifikací, modifikacemi a funkcemi frazeologizmů a chce především poukazát na jejich důležitou roli, kterou mají v tisku. Jádro práce tvoří korpus konkrétních frazeologismů, které se vyskytly ve 14 knižních rezencích v deníku Frankfurter Allgemeine. Tyto frazeologizmy pak slouží k samotnému rozboru modifikací a výzkumu jejich funkcí. Keywords: phraseology; idiom; classification; modification; function; corpus of idioms; book review Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

This bachelor thesis deals with the classification, modifications and functions of idioms. Its aim is to mainly point out their important role that they have in the press. The corpus of idioms that ...

ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?
DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
2009 - German
The theme of this work is the life of Oskar Rosenfeld who as an outstanding literary personality of the twentieth century entered into the history of mankind as well as the history of the ghetto Lodz. Its object was to deal with Oskar Rosenfeld´s activities during the prewar years of the Second World War and subsequently his fortunes connected with the ghetto Lodz and his literary activities. The basis of this work was provided by Oskar Rosenfeld´s diary from the ghetto Lodz "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto Lodz." I put emphasis on the life in the ghetto Lodz as seen from different perspectives but especially on the everyday life of its Jewish inhabitants as well as its cultural life in comparison with the one of the ghetto Theresin. This work includes pictorial supplement which portrays Oskar Rosenfeld and some situations from the ghetto life. Táto práca sa zaoberá životom moravského autora Oskara Rosenfelda. Cieľom je predovšetkým zobrazenie činnosti Oskara Rosenfelda pred druhou svetovou vojnou, jeho s getom Lodz spojený životný osud ako aj jeho prínos do kultúrneho života. Vychádzajúc z denníka Oskara Rosenfelda "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto" popisuje táto práca život v gete Lodz z rôznych perspektív. Dôraz je kladený na každodenný život (či už duchovný alebo pracovný) a na kultúrny život v porovnaní s getom Terezín. Práca obsahuje aj obrazovú prílohu. Keywords: Oskar Rosenfeld- a student; an outstanding literary personality; editor of "Wiener Morgenzeitung"; in leading position of "Neue Welt"; Prague period of Rosenfeld´s life; transportation to the ghetto Lodz; the history of the ghetto Lodz; content and formal features of Rosenfeld´s diary; daily life and cultural life in the ghetto Lodz in comparison with the cultural life in the ghetto Therezin. Available in the UPOL Library.
Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?

The theme of this work is the life of Oskar Rosenfeld who as an outstanding literary personality of the twentieth century entered into the history of mankind as well as the history of the ghetto ...

DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit
DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
2009 - German
This thesis deals with the Saxon dialect and the research of its popularity. The theoretical part is focused on the term dialect. It describes the Saxon dialect and its historical development. The practical part is the analysis of how the inhabitants of the German state of Saxony perceive this dialect. The aim of the thesis is to verify the supposed negative attitude of the German people to the Saxon dialect and to find out the reasons for their attitude. Tato práce je zaměřená na saský dialekt a průzkum jeho oblíbenosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmu dialekt, charakteristikou saského dialektu a jeho historickým vývojem. V praktické části je analyzováno vnímání tohoto dialektu obyvateli německé spolkové země Sasko. Cílem práce je ověření údajného negativního postoje Němců vůči saskému dialektu a zjištění možných důvodů, které by k tomuto postoji mohly vést. Keywords: Saxony; Saxon language; dialect; popularity; research; questionnaire Available in the UPOL Library.
Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit

This thesis deals with the Saxon dialect and the research of its popularity. The theoretical part is focused on the term dialect. It describes the Saxon dialect and its historical development. The ...

DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich
SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
2008 - German
The thesis deals with the occurrence of surnames of German origin in Hrádek nad Nisou in 2004. It considers the origin and creation of surnames and their division after meaning. It offers results of the analysis and describes the influence of the Czech background on the German surnames and compares it with similar analysis practised in Břeclav and Jihlava. Předložená práce se věnuje výskytu příjmení německého původu v Hrádku nad Nisou v roce 2004. Zabývá se vznikem a tvořením příjmení a jejich rozdělením ze sémantického hlediska. Dále předkládá výsledky provedeného výzkumu, popisuje vliv českého prostředí na německá příjmení a srovnává je se stejnými výzkumy v Břeclavi a Jihlavě. Keywords: surnames of German origin; analysis; meaning; origin; creation; first names; names based on occupation; place names; nicknames; Czech territory; Hrádek nad Nisou; 2004; Břeclav; Jihlava Available in the UPOL Library.
Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich

The thesis deals with the occurrence of surnames of German origin in Hrádek nad Nisou in 2004. It considers the origin and creation of surnames and their division after meaning. It offers results of ...

SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Das semantische Feld WETTER in der deutschen und tschechischen Phraseologie
RACHŮNKOVÁ, Pavla; KAŇOVSKÁ, Michaela
2008 - German
This work deals with the semantic field of weather in Czech and German phraseology. The aim is to determine the degree of equivalence between Czech and German phrasemes whose meaning refers to weather. Firstly, the terms such as phraseme, contrastive phraseology, onomasiologic, ideographic approach, etc. are explained because they are significant for the compilation of the practical part. Thereafter follows the elaborated corpus of Czech and German phrasemes and finally evaluation of the results. Tato práce pojednává o sémantickém poli počasí v české a německé frazeologii. Cílem práce je zjištění míry ekvivalence mezi českými a německými frazémy, jejichž význam se týká počasí. Na začátku jsou vysvětleny pojmy jako frazém, kontrastivní frazeologie, onomaziologický, ideografický přístup atd., protože jsou důležité pro zpracování praktické časti. Poté je zde zpracován korpus německých a českých frazémů a nakonec je uvedeno vyhodnocení výsledků. Keywords: phraseme; phraseology; contrastive phraseology; equivalence; onomasiology; ideography Available in the UPOL Library.
Das semantische Feld WETTER in der deutschen und tschechischen Phraseologie

This work deals with the semantic field of weather in Czech and German phraseology. The aim is to determine the degree of equivalence between Czech and German phrasemes whose meaning refers to ...

RACHŮNKOVÁ, Pavla; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Jack Unterweger: Zwischen Fiktion und Leben
KOUŘIMSKÁ, Petra; KRAPPMANN, Jörg
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Jack Unterweger: Zwischen Fiktion und Leben

KOUŘIMSKÁ, Petra; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Klaus Störtebeker - Entwicklung der literarischen Figur im 20. Jahrhundert
HYNEŠOVÁ, Markéta; VÁCLAVEK, Ludvík
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Klaus Störtebeker - Entwicklung der literarischen Figur im 20. Jahrhundert

HYNEŠOVÁ, Markéta; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Die Entwicklung der Rektion der sekundären Präpositionen im historischen und aktuellen Kontext
KRÁLOVÁ, Kristína; KŘÍŽKOVÁ, Zdeňka
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Die Entwicklung der Rektion der sekundären Präpositionen im historischen und aktuellen Kontext

KRÁLOVÁ, Kristína; KŘÍŽKOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases