Number of found documents: 17391
Published from to

Složení a analýza zubních výplní
Balášová, Aneta; Bartoš, Martin
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce s názvem Složení a analýza zubních výplní je seznámení se zubními výplněmi, především amalgámovými. První část práce se zabývá stavbou a složením zubu, dále teorií zubního kazu. Následně je k výplním uvedeno složení, výroba a toxicita. V experimentální části byla pozorována struktura a chemické složení dentální amalgámové výplně. Keywords: Dentální výplně; amalgám; rtuť; skloionomerní cementy; Dental fillings; amalgam; mercury; glass ionomer cements Available in digital repository of UPCE.
Složení a analýza zubních výplní

Cílem bakalářské práce s názvem Složení a analýza zubních výplní je seznámení se zubními výplněmi, především amalgámovými. První část práce se zabývá stavbou a složením zubu, dále teorií zubního kazu. ...

Balášová, Aneta; Bartoš, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot
Řehák, Vít; Jetmarová, Jana; Šavelková, Lívia
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného užívání marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot. Je založena na terénním výzkumu, který autor provedl mezi pravidelnými a dlouhodobými uživateli marihuany. Dále se pokouší objasnit motivaci k užívání této látky, nastínit životní postoje i názory pravidelných uživatelů. Na fenomén marihuany nahlíží z mnoha stran a poukazuje na individuální i společností propagované názory a stanoviska. Zamýšlí se nad bohatou společnou historií člověka a marihuany od hlubokého pozitivního významu ve východních náboženstvích po mnohdy stereotypní názory západních společností. Keywords: marihuana; uživatelé; psychoaktivní látky; součást života; vědomí a podvědomí; změněné vědomí; životní hodnoty; postoje; marijuana; users; psychoactive substances; part of life; conscious and subconscious; altered consciousness; life values; attitudes Available in digital repository of UPCE.
Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot

Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného užívání marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot. Je založena na terénním výzkumu, který autor provedl mezi pravidelnými a dlouhodobými uživateli ...

Řehák, Vít; Jetmarová, Jana; Šavelková, Lívia
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana
Krupičková, Lenka; Říha, Ivo; Korábková, Kateřina
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj kritické recepce próz současného českého spisovatele Miloše Urbana. První část se zabývá podobou české literatury od roku 1989 po současnost. Následuje generační vymezení autorů příslušné doby a představení spisovatele Miloše Urbana. Druhá část práce se věnuje vývoji české literární kritiky v období od devadesátých let 20. století až po současnost. V této kapitole jsou rovněž stručně představena současná česká literární periodika s důrazem na ta, která se nejvýznamněji věnovala tvorbě Miloše Urbana. Třetí, hlavní část se věnuje analýze kritických ohlasů Urbanových děl. Kapitola je rozdělena podle sledovaných aspektů autorovy tvorby na postavy, prostředí a čas, motivy, autorský styl a inspirační zdroje. V závěru práce je na základě dílčích ohlasů vytvořen komplexní přehled vývoje kritické recepce próz Miloše Urbana. Keywords: Urban, Miloš; současná česká literatura; česká literární kritika; kritici; kritická recepce; Urban, Miloš; contemporary Czech literature; Czech literary critism; critics; critical reception Available in digital repository of UPCE.
Vývoj kritické recepce próz Miloše Urbana

Bakalářská práce je zaměřena na vývoj kritické recepce próz současného českého spisovatele Miloše Urbana. První část se zabývá podobou české literatury od roku 1989 po současnost. Následuje generační ...

Krupičková, Lenka; Říha, Ivo; Korábková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa u nemocných s celiakií
Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
2017 - Czech
Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou dietu. Keywords: bezlepkové diety; celiakie; celiakální sprue; lepek; obiloviny; celiac disease; celiac sprue; cereals; gluten; gluten-free diet Available in digital repository of UPCE.
Výživa u nemocných s celiakií

Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou ...

Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
Univerzita Pardubice, 2017

Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru
Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě sloužícího k zatěžování spalovacích motorů. Tento modul bude získávat data ze senzorů, zpracovávat je a dále odesílat na sběrnici CAN. Bude jej možné pomocí této sběrnice konfigurovat v omezené míře. Modul bude také ovládat frekvenční měnič systému měření pasivních ztrát dynamometru. Keywords: CAN-BUS; USB; mikroprocesor; frekvenční měnič; měření; dynamometr; CAN-BUS; USB; microprocessor; frequency coverter; measurement; dynamometer Available in digital repository of UPCE.
Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a ...

Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Historie Pojizerských bavlnářských závodů
Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes organizační změny a přeměnu v národní, potažmo státní podnik Kolora Semily až do dnešních dní, kdy v továrnách bývalé Kolory pokračuje v textilní výrobě pouze hrstka firem. Spolu s tím práce sleduje politickou situaci v zemi, její dopad na obyvatelstvo, podnik i jeho zaměstnance. Cílem této bakalářské práce je představit jeden z největších textilních podniků minulého století a vylíčit jeho význam pro region, ve kterém působil. Keywords: Kolora; Semily; textil; bavlna; podniky; archivy; Kolora; Semily; textile; cotton; enterprises; archives Available in digital repository of UPCE.
Historie Pojizerských bavlnářských závodů

Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes ...

Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau
Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
2017 - German
Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner Lieblingsstadt in Österreich. Der Rundwanderweg bietet einen Einblick in das Leben von Thomas Bernhard während seiner Zeit in St. Veit im Pongau an. Ich verbinde seine Erlebnisse und einzelne Örter mit konkreten Augenblicken in seinem literarischen Schaffen. Keywords: Thomas Bernhard; Wanderweg; St. Veit im Pongau; Buch; Leben; Lungenkrankheit; Einsamkeit; Thomas Bernhard; nature trail; St. Veit im Pongau; book; life; lung disease; loneliness; Thomas Bernhard; naučná stezka; St.Veit im Pongau; kniha; život; plicní choroba; osamocení Available in digital repository of UPCE.
Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau

Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner ...

Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce
Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do práce, s jakými problémy se potýkají, zda se vrací k původnímu zaměstnavateli a jak se na návrat připravují. Teoretická část práce vysvětluje pojmy mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zabývá se rovností postavení žen a mužů na trhu práce, slaďováním profesního a rodinného života, typy pracovních úvazků a vzděláváním žen na rodičovské dovolené. V praktické části práce využívám kvantitativní metodologický přístup. Výzkumný vzorek představují ženy na rodičovské dovolené. Pro získání dat jsem zvolila dotazník vlastní konstrukce. Keywords: rodičovská dovolená; rodiče a trh práce; sladění profesního a rodinného života; zaměstnanost; parental leave; parents and labor market; reconciling work and family life; employment Available in digital repository of UPCE.
Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce

Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do ...

Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
Univerzita Pardubice, 2017

Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce
Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
2017 - Czech
V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza čtyř derivátů 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů, tří arylsubstituovaných a jednoho alkylsubstituovaného, včetně jejich charakterizace pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie, MALDI a elementární analýzy. Součástí experimentální sekce je také popis dvou metodik pro získání čistých 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů z jejich surových solí (hydrobromidů). Keywords: Eschenmoserova reakce; Eschenmoserova sulfidová kontrakce; syntéza; 3-[amino(aryl)methyliden]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; 3-brom-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; thioamid; Eschenmoser coupling reaction; Eschenmoser sulfide contraction; synthesis; 3-[amino(aryl)methylidene]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; 3-bromo-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; thioamide Available in digital repository of UPCE.
Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce

V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza ...

Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
Univerzita Pardubice, 2017

Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty
Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
2017 - Czech
Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území Pardubického kraje. Výzkum probíhal formou dotazování. Výsledky výzkumu jsou reprezentována formou tabulek a grafů. Keywords: sociální politika; senioři; průzkum; domovy pro seniory; připojení k internetu; informační potřeby; social policy; seniors; exploration; retirement houses; internet connectivity; information need Available in digital repository of UPCE.
Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty

Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území ...

Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases