Number of found documents: 63
Published from to

Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích
Koubská, Jana; Němec, Petr
2017 - Slovak
Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji implantátov, zubných protéz a iných použití v medicinálnych aplikáciách. Okrem iného pozoruje aj baktericídne účinky Al2O3. Keywords: korund; medicinálne aplikácie; implantáty; Al2O3; corundum; medicinal applications; implants; Al2O3 Available in digital repository of UPCE.
Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích

Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji ...

Koubská, Jana; Němec, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech
Divinská, Ivana; Kalendová, Andréa
2017 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na štúdium vodivých polymérov. Popisuje konjugovaný systém hlavného reťazca, vlastnosti a ich optimalizáciu. Charakterizuje hlavných zástupcov, ako polyanilín, polypyrol, polytiofén a stručne popisuje základné princípy prípravy. Zaoberá sa použitím vodivých polyméroch v rôznych oblastiach aplikácie, hlavne v medicínskej a farmaceutickej. Keywords: vodivé polyméry; konjugované polyméry; polyanilín; polypyrol; polytiofén; možnosti prípravy; využitie vodivých polymérov; využitie v medicínskej oblasti; conducting polymers; conjugated polymers; polyaniline; polypyrrole; polythiophene; possibilities of preparation; applications of conducting polymers; application in medical field Available in digital repository of UPCE.
Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech

Bakalárska práca je zameraná na štúdium vodivých polymérov. Popisuje konjugovaný systém hlavného reťazca, vlastnosti a ich optimalizáciu. Charakterizuje hlavných zástupcov, ako polyanilín, polypyrol, ...

Divinská, Ivana; Kalendová, Andréa
Univerzita Pardubice, 2017

Literární dílo Magdaleny Dobromily Rettigové v literární kultuře 20. století
Krivošová, Zuzana; Kouba, Miroslav; Říha, Ivo
2017 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza premien literárnej recepcie diela Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigovej v priebehu 20. storočia. Práca preto stručne opíše autorku a podstatné vplyvy pôsobiace na jej tvorbu; pozastaví sa pri Domácí kuchařce, jej znakoch a funkciách. Následne sa bude sústrediť na obdobie 20. storočia, deliac ho na časové periódy. Pozoruje tu premeny funkcií diela Domácí kuchařka a ich prostredníctvom aj premeny jeho recepcie v českej spoločnosti. Keywords: Magdalena Dobromila Rettigová; Domácí kuchařka; 20. storočie; recepcia; funkcie; Magdalena Dobromila Rettigová; Domácí kuchařka; 20th century; perception; functions Available in digital repository of UPCE.
Literární dílo Magdaleny Dobromily Rettigové v literární kultuře 20. století

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza premien literárnej recepcie diela Domácí kuchařka od Magdaleny Dobromily Rettigovej v priebehu 20. storočia. Práca preto stručne opíše autorku a ...

Krivošová, Zuzana; Kouba, Miroslav; Říha, Ivo
Univerzita Pardubice, 2017

Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti
Melounová, Jana; Kantorová, Kateřina
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a využitím marketingového mixu v oblasti služieb u spoločnosti Skřivánek s.r.o. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Praktická časť je zameraná na charakteristiku spoločnosti a analýzu nástrojov marketingového mixu. Na základe tejto analýzy sú navrhnuté odporučenia a stratégie vedúce k zlepšeniu. Keywords: marketing služieb; marketingový mix; Skřivánek; produkt; cena; distribúcia; propagácia; ľudia; materiálne prostredie; procesy; Services marketing; marketing mix; Skřivánek; product; price; place; promotion; people; physical evidence; processes Available in digital repository of UPCE.
Využitie marketingového mixu v oblasti služieb u zvolenej spoločnosti

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a využitím marketingového mixu v oblasti služieb u spoločnosti Skřivánek s.r.o. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. ...

Melounová, Jana; Kantorová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Využitie prostriedkov ICT k riadeniu obehu dokumentov v inštitúcii verejnej správy
Betcherová, Laura; Horák, Oldřich
2017 - Slovak
Obsahom práce je popis informačne komunikačných technológií a ich využitie pre správu dokumentov, a to hlavne v inštitúciách verejnej správy. V práci je bližšie rozobraná legislatíva, ktorá sa vzťahuje na prácu s informačne komunikačnými technológiami a správou dokumentov. Práca obsahuje popis niektorých vybraných produktov používaných pre správu dokumentov v inštitúciách verejnej správy, a to ako na svetom trhu, tak aj na českom trhu. V závere práce sú hodnotené jednotlivé produkty, ktoré boli vybrané z ponuky na českom trhu. Keywords: informačne komunikačné technológie; obeh dokumentov; verejná správa; legislatíva; práca s digitálnymi dokumentami; information and communication technologies; document management; public government; legislation; work with digital documents Available in digital repository of UPCE.
Využitie prostriedkov ICT k riadeniu obehu dokumentov v inštitúcii verejnej správy

Obsahom práce je popis informačne komunikačných technológií a ich využitie pre správu dokumentov, a to hlavne v inštitúciách verejnej správy. V práci je bližšie rozobraná legislatíva, ktorá sa ...

Betcherová, Laura; Horák, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

N-glykany jako biomarkery nádorových onemocnění
Křupková, Dominika; Staněk, Václav
2016 - Slovak
Nádorový marker biomarker je substancia, ktorá sa nachádza priamo v nádore alebo je týmto nádorom produkovaná, alebo je vytvorená nenádorovými bunkami ako odpoveď na prítomnosť nádorov v tele. Ako jedny z najmladších potencionálnych biomarkerov pre nádorové ochorenia sa používajú N-glykány. Tvorbu N-glykánov v tele popisuje proces glykozylácie, čo znamená zabudovanie oligosacharidov do proteínov pomocou posttranslačnej modifikácie. Pri poruche glykozylácie dochádza k závažným ochoreniam ako sú napríklad nádorové ochorenia, chronické zápaly, HIV a autoimunitné ochorenia. N-glykány ako biomarkery sa môžu analyzovať pomocou chromatografických metód, elektroforetických metód alebo spektrometrických metód. Keywords: Nádorové ochorenie; N-glykány; glykozylácia; biomarker; Tumor disease; biomarker; N-glycans; glycosylation Available in the UPCE Library.
N-glykany jako biomarkery nádorových onemocnění

Nádorový marker biomarker je substancia, ktorá sa nachádza priamo v nádore alebo je týmto nádorom produkovaná, alebo je vytvorená nenádorovými bunkami ako odpoveď na prítomnosť nádorov v tele. Ako ...

Křupková, Dominika; Staněk, Václav
Univerzita Pardubice, 2016

Rozpoznávanie sposobov tlače
Kravcová, Veronika; Hejduk, Jiří
2016 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznaním tlačových techník na základe charakteristických prvkov jednotlivých techník z vytlačených vzoriek. Postupne je rozobraných sedem tlačových techník a to: ofsetová tlač, flexotlač, hĺbkotlač, sieťotlač a tri digitálne techniky ink-jet, elektrofotografia a HP Indigo. V krátkosti popisuje jednotlivé tlačové techniky, princíp tlače, používané farby a tlačové formy, ktoré majú vplyv na konečný vzhľad výtlačku. Popisuje rozdiely medzi jednotlivými technikami, podľa ktorých je možne rozpoznať, o ktorú tlačovú techniku sa jedná. Poukazuje na rozdiely v tlači pri použití tej istej techniky ale rôznych druhoch tlačových farieb. V závere sú v krátkosti popísané rozdiely a zhodnotenie porovnávaných tlačových techník. Keywords: tlačové techniky; vlastnosti tlače; rozpoznávanie tlače; charakteristické znaky tlače; printing techniques; print properties; recognition printing; characteristics of the press Available in the UPCE Library.
Rozpoznávanie sposobov tlače

Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznaním tlačových techník na základe charakteristických prvkov jednotlivých techník z vytlačených vzoriek. Postupne je rozobraných sedem tlačových techník a to: ...

Kravcová, Veronika; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2016

Hodnocení kvality tisku hlubotisku pro oblast materiálového tisku
Maronová, Stanislava; Syrový, Tomáš
2016 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na využitie hĺbkotlače v oblasti materiálovej tlače. V teoretickej časti je popísaná technológia hĺbkotlače, jej výhody aj nevýhody, tlačové formulácie využívané pre tlač funkčných vrstiev a ich elektrické vlastnosti. Ďalej sú v práci rozobrané jednotlivé parametre ovplyvňujúce kvalitu tlače a doterajšie dosiahnuté výsledky technológiou hĺbkotlače v danej aplikačnej oblasti. Experimentálna časť tejto práce pozostávala zo samotnej tlače na nátlačovom hĺbkotlačovom stroji, a z následného vyhodnotenia vytlačených vzoriek pomocou obrazovej analýzy a meraním elektrického odporu, pričom bol pozorovaný vplyv premenných parametrov tlače na jej výslednú kvalitu. Keywords: tlačená elektronika; hĺbkotlač; funkčné vrstvy; kvalita tlače; printed electronics; gravure printing; functional layers; print quality Available in the UPCE Library.
Hodnocení kvality tisku hlubotisku pro oblast materiálového tisku

Táto bakalárska práca je zameraná na využitie hĺbkotlače v oblasti materiálovej tlače. V teoretickej časti je popísaná technológia hĺbkotlače, jej výhody aj nevýhody, tlačové formulácie využívané ...

Maronová, Stanislava; Syrový, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2016

Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí
Gerbery, Alexander; Hanulík, Vladan; Pavelková Čevelová, Zuzana
2016 - Slovak
Práca sa zaoberá otázkou zmeny v nahliadaní katolíckej cirkvi na ľudské telo a porovnaním jej dogmy so svetským vedeckým dišk urzom. Zameriava sa na jednotlivé etapy a oblasti ľudského života týkajúcich sa tela a telesnosti. Sleduje vývoj danej problematiky v oblasti dnešných Čiech, Moravy a Slovenska počas 19. storočia . Keywords: 19. storočie; katolícka cirkev; telo; životné etapy; celibát; 19th century; catholic church; body; life phases; celibasy Available in the UPCE Library.
Premena cirkevného vnímania tela v 19. storočí

Práca sa zaoberá otázkou zmeny v nahliadaní katolíckej cirkvi na ľudské telo a porovnaním jej dogmy so svetským vedeckým dišk urzom. Zameriava sa na jednotlivé etapy a oblasti ...

Gerbery, Alexander; Hanulík, Vladan; Pavelková Čevelová, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2016

Reštaurovanie vybraných maľovaných výjavov na klenbe v kaplnke sv.Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch
Fialová, Verena; Vojtěchovský, Jan
2016 - Slovak
Bakalárska práca prezentuje priebeh reštaurovania vybraných malieb na klenbe južnej kaplnky sv. Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch. Jedná sa o dva maľované výjavy v štukových rámoch, prvý v západnej časti klenby kaplnky, druhý na víťaznom oblúku pri vstupe do kaplnky smerom k lodi. Konkrétne sa jedná o výjavy s námetmi "Sv. Václav sprevádzaný anjelmi prichádza do snemu ríšskych kniežat" a pašiový výjav "Korunovanie tŕním". Práca obsahuje reštaurátorský prieskum a dokumentáciu s doplnením o obrazovú a grafickú prílohu. Rozšírená je o časť, ktorá sa zaoberá ikonografiou figurálnych výjavov a dohľadávaním grafických či iných predlôh k maľbám a nápisom pod výjavmi, z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie malieb. Keywords: reštaurovanie; nástenná maľba; čistenie; olejomaľba; svätováclavský cyklus; pašiový cyklus; restoration; wall painting (mural); cleaning; oil painting; St. Wenceslaus cycle; Passion cycle Available in digital repository of UPCE.
Reštaurovanie vybraných maľovaných výjavov na klenbe v kaplnke sv.Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch

Bakalárska práca prezentuje priebeh reštaurovania vybraných malieb na klenbe južnej kaplnky sv. Václava v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Klokotoch. Jedná sa o dva maľované výjavy v štukových ...

Fialová, Verena; Vojtěchovský, Jan
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases