Number of found documents: 684
Published from to

Obecné výpočty na grafických kartách
Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, které tuto technologii podporují, počítačové programy, jež ji dokáží využít a softwarové aplikační vrstvy zprostředkovávající kontakt mezi tímto hardwarem a softwarem. V praktické části je provedena srovnávací analýza implementací vybraných funkcí softwaru Wolfram Mathematica, a to jak z hlediska různých verzí tohoto softwaru, tak z hlediska provádění výpočtů na různém hardwaru. Keywords: GPGPU; obecné výpočty; grafické čipy; grafické karty; Wolfram Mathematica; Intel; Xe-on; NVidia; Tesla; CUDA; general-purpose calculations; graphics processing units; graphics cards; Wolf-ram Mathematica; Xeon Available in digital repository of UTB.
Obecné výpočty na grafických kartách

Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, ...

Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
2015 - English
Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení. Keywords: účetní výkazy; účetnictví; finanční analýza; měření finanční výkonnosti; ren-tabilita; zadluženost; likvidita; čistý pracovní kapitál; Financial Statements; Accounting; Financial Analysis; Financial Performance Measurements; Profitability; Leverage; Liquidity; Net Working Capital Available in digital repository of UTB.
Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné ...

Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin
Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
2015 - English
Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového řízení. V teoretické části této práce jsou popsány metody, postupy a nástroje využívané při řízení projektů. Mezi ně patří především logický rámec, Ganttův diagram či SWOT analýza. V praktické části jsou tyto projektové nástroje a metody použity v praxi k sestavení seminářů z oblasti informačních technologií. Dále je zde navržen a popsán obsah těchto seminářů. Byly také vytvořeny vzorové prezentace využitelné v rámci těchto vzdělávacích kurzů. Součástí práce je také dotazník, pomocí kterého by bylo možné ověřit znalosti účastníků seminářů před a po jejich konání. Keywords: projekt; řízení projektů; projektový management; plánování; vzdělávání; kurzy; IT technologie; project; project management; planning; project tools and methods; education; courses; IT technologies Available in digital repository of UTB.
Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin

Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového ...

Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Humor v reklamě
Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
2015 - English
Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je využívaný v reklamách a najmä kultúrnym hodnotám a rozdielom vo vnímaní humoru v reklame, ktoré sú kultúrne podmienené. Výskum ako súčasť práce má za cieľ priniesť nový pohľad na tému porovnania dvoch úplne odlišných kultúr. Preto praktická časť skúma a zisťuje či rozdiely vo vnímaní vôbec existujú a ak áno, do akej miery sú merateľné. Ako výskumná metóda boli použité štruktúrované rozhovory aby sa čo najlepšie zhodnotilo priame vnímanie humorných reklám použitím rôznych typov humoru. Keywords: reklama; reklamné apely; televízne reklamy; humor v reklame; druhy humoru; efektivity humorných reklám; kultúrne hodnoty; Hofstedeho kultúrne hodnoty; kultúrne hodnoty v Kolumbii; kultúrne hodnoty na Slovensku; vnímanie humorných reklám; advertising; advertising appeals; television commercials; humor in advertising; types of humor; effectiveness of humorous advertising; cultural values; Hofstede's cultural dimension; cultural values in Colombia; cultural values in Slovakia; perception of humorous commercials Available in digital repository of UTB.
Humor v reklamě

Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je ...

Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Interní komunikace vybrané organizace
Trčková, Lenka; Juříková, Martina; Šuch, Ondřej
2015 - English
Bakalářská práce na téma Interní komunikace vybrané organizace si klade za cíl analyzovat současné nastavení systému interní komunikace ve zvolené organizaci a podat návrhy pro případná zlepšení do budoucna. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska interní komunikace, její definice, nástroje, uţití v praxi i nejnovější trendy. Hlavní část práce je zaměřena na vyuţívané nástroje a shrnuje data získaná z výzkumu. Na základě zjištěných skutečností podává návrhy a doporučení. Keywords: komunikace; interní komunikace; nástroje interní komunikace; firemní časopis; nástěnky; eventy; firemní kultura; zaměstnanci; communication; internal communication; tools of internal communications; corporate periodical; bulletin boards; events; corporate culture; employees Available in digital repository of UTB.
Interní komunikace vybrané organizace

Bakalářská práce na téma Interní komunikace vybrané organizace si klade za cíl analyzovat současné nastavení systému interní komunikace ve zvolené organizaci a podat návrhy pro případná zlepšení do ...

Trčková, Lenka; Juříková, Martina; Šuch, Ondřej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd
Nacházelová, Daniela; Harantová, Lenka; Weberová, Dagmar
2015 - English
Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí guerilla marketingu. V teorii se práce věnuje důležitým atributům guerilla kampaní, právním aspektům a všeobecným postupům, které by každá fima měla při vytváření kampaní uplatnit. Praktická část se zabývá rozdělením cílových skupin firmy Rowline s.r.o., specifikuje metodologie práce, stanovuje výzkumné otázky a analyzuje poznatky z kvalitativního šetření. V závěru se autorka zamýšlí nad získanými informacemi a vyvozuje z nich příšlušné závěry. Keywords: guerilla marketing; atributy; originalita; kreativita; právní aspekty guerilla marketingu; marketingový plan; Rowline s.r.o.; cílová skupina; focus group; spinální zranění; Paraple; attributes; originality; creativity; law aspects of guerilla marketing; marketing plan; Rowline Ltd.; target group; spinal injury Available in digital repository of UTB.
The Guerrilla Marketing and Campaign Development for Rowline Ltd

Bakalářská práce se zabývá teorií a praxí guerilla marketingu. V teorii se práce věnuje důležitým atributům guerilla kampaní, právním aspektům a všeobecným postupům, které by každá fima měla při ...

Nacházelová, Daniela; Harantová, Lenka; Weberová, Dagmar
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingové komunikace kamenictví Rejda
Machová, Aneta; Juříková, Martina; Káčerková, Eliška
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá klíčovým prvkem marketingového procesu, což je tvorba komunikační strategie, která je aplikovaná na regionální kamenictví. Má za cíl rozvoj a získávání nových zákazníků. Práce obsahuje seznámení s teorií o malém podnikání a marketingových komunikacích, dále se teoreticky zabývá novými možnostmi rozvoje v podniku. Prakticky jsou vypracovány situační analýzy, pomocí kterých je navrhnuta nová komunikace. Práce obsahuje také tržní experiment, jehož cílem je rozšíření pole působnosti kamenictví a získávání nových klientů. Práce by měla sloužit jako hlavní podklad při rozvoji kamenictví Rejda. Keywords: Marketingové komunikace; marketingová strategie; kamenictví Rejda; situační analýza; analýza SWOT; analýza Pest; analýza Porter; tržní experiment; Marketing communication; marketing strategy; Rejda stonemasonry; situation analysis; SWOT analysis; Pest analysis; Porter analysis; market experiment Available in digital repository of UTB.
Marketingové komunikace kamenictví Rejda

Tato bakalářská práce se zabývá klíčovým prvkem marketingového procesu, což je tvorba komunikační strategie, která je aplikovaná na regionální kamenictví. Má za cíl rozvoj a získávání nových ...

Machová, Aneta; Juříková, Martina; Káčerková, Eliška
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Skluz polymerní taveniny jako jev nepříznivě ovlivňující evaluaci tokových dat získaných pomocí kapilárního viskozimetru
Plšková, Pavlína; Sedláček, Tomáš; Čermák, Roman
2015 - English
Cílem bakalářské práce bylo představit roli viskozitních měření polymerních tavenin pro popis jejich tokového chování a spolu s nastíněním možností evaluace viskozitních dat pomocí dostupných experimentálních zařízení identifikovat možné problémy projevující se v podobě tokových nestabilit. Za zvolenou a sledovanou nestabilitu toku polymerních tavenin byl vybrán skluz na stěně, který je možno u některých materiálů pozorovat např. v projevech tzv. "slip-stick" chování, kdy se přilnavost molekuly k povrchu střídá s jejím utržením a dochází tak ke vzniku krátkodobého skluzu na stěně, což se na materiálu opouštějícím ústí kapiláry projevuje jako více či méně pravidelná povrchová porucha. V neposlední řadě je zde prezentována a diskutována možnost využití tokových vlastností polymerních materiálů v podobě bez nebo s aplikací různých korekcí toku, např. pro účely modelování technologických procesů, kdy použití nekorigovaných hodnot viskozity může být důvodem špatného designu zpracovatelského zařízení způsobující následnou nestabilitu výroby. Teoretické představení možného vyhodnocení viskozitních dat bylo v praktické části bakalářské práce ověřeno pomocí popisu tokového chování vybraných polymerních tavenin. Pro jejich charakterizaci bylo využito vysokotlakého kapilárního viskozimetru Goettfert Rheograph 50. Experimentální charakterizace byla provedena s ohledem na vznik a průběh tokových nestabilit zapříčiněných skluzem polymerní taveniny na stěně kapiláry. Projevující se poruchy adhezních a kohezních sil působících na rozhraní polymerní taveniny a povrchu kapiláry, a negativně ovlivňující výsledky experimentálního stanovení smykové i elongační viskozity skluzu na stěně byly sledovány pomocí Mooneyho korekce. Jeho evaluace byla představena na třech různých polyolefinických materiálech vysoko-hustotním polyetylenu (HDPE), nízko-hustotním polyetylenu (LDPE) a lineárním nízko-hustotním polyetylenu (LLDPE), jako typických zástupcích polymerních tavenin, jejichž makromolekulární struktura podporuje či potlačuje tendenci ke skluzu. Pro určení smykové viskozity byly použity dva módy měření dostupné na kapilárním viskozimetru měření při kontrolované rychlosti smykové deformace a při kontrolovaném tlaku, a tyto byly srovnány. Keywords: smyková viskozita; skluz na stěně; kapilární viskozimetr; polymerní tavenina; shear viscosity; wall slip; capillary rheometer; polymer melt Available in digital repository of UTB.
Skluz polymerní taveniny jako jev nepříznivě ovlivňující evaluaci tokových dat získaných pomocí kapilárního viskozimetru

Cílem bakalářské práce bylo představit roli viskozitních měření polymerních tavenin pro popis jejich tokového chování a spolu s nastíněním možností evaluace viskozitních dat pomocí dostupných ...

Plšková, Pavlína; Sedláček, Tomáš; Čermák, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

1. Teoretická část: Orientation of the Viewer in Film Space 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., kamera
Fischer, Robert; Labík, Ľudovít; Szomolányi, Anton
2014 - English
Předmětem této bakalářské práce je výzkum specifických vizuálních strategií a technik, které filmař používá, pokud chce divákovi zprostředkovat orientaci ve filmovém prostoru. V práci je nejprve podána podrobná analýza těchto "vizuálních komponent" na příkladu konkrétních filmů. Získané poznatky pak slouží jako základ pro závěrečnou diskuzi, jejíž centrum tvoří souvislost mezi vizuální a narativní strukturou. Keywords: filmový prostor; barva; světlo; kompozice; pohyb; kamera; dramaturgie; film space; color; light; composition; movement; camera; dramaturgy Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Orientation of the Viewer in Film Space 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., kamera

Předmětem této bakalářské práce je výzkum specifických vizuálních strategií a technik, které filmař používá, pokud chce divákovi zprostředkovat orientaci ve filmovém prostoru. V práci je nejprve ...

Fischer, Robert; Labík, Ľudovít; Szomolányi, Anton
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Design skládacího jízdního kola
Machálka, Martin; Surman, Martin; Puchta, Ondřej
2014 - English
Design skládacího, jízdního bicyklu s kardanovým pohonem Keywords: jízdní kolo; bicykl; město; skládání; kardanová hřídel; Bike; bicycle; folding; city; cardan shaft Available in digital repository of UTB.
Design skládacího jízdního kola

Design skládacího, jízdního bicyklu s kardanovým pohonem

Machálka, Martin; Surman, Martin; Puchta, Ondřej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases