Number of found documents: 232
Published from to

Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje
Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
2015 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje nastaviteľné výstupné napätie v rozsahu 0 až 30V a reguláciu prúdového obmedzenia do 3A. Schéma a doska plošného spoja bola vytvorená v prostredí Eagle. Súčasťou práce bolo tiež zobrazenie výstupného napätia pomocou LCD displeja a následné overenie správnej funkčnosti celého zdroja. Keywords: napájací zdroj; sieťový transformátor; mostíkový usmerňovač; stabilizátor; filtračný kondenzátor; dióda; výkonový rezistor; power supply; power transformer; bridge rectifier; stabilizer; filter capacitor; diode; power resistor Available in digital repository of UTB.
Návrh a realizace regulovatelného napěťového zdroje

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať základné používané konštrukcie regulovateľných napäťových zdrojov. Práca sa ďalej zaoberá návrhom a realizáciou zdroja jednosmerného napätia. Zariadenie umožňuje ...

Kubiš, Tibor; Skočík, Petr; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Metody pro výuku programování na základních školách
Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
2015 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny, učiteľov a správcov systému a analyzovať existujúce, najčastejšie používané edukačné systémy. Následne na základe zistených skutočností špecifikovať požiadavky a zostaviť sadu úloh pre unikátny edukačný softvér, určený pre výučbu programovania na druhom stupni základných škôl v Českej republike. Keywords: deti; základy programovania; programovanie pre neprogramátorov; metodika vyučovania programovania; software pre výučbu programovania; programovacie prostredie; design orientovaný na užívateľa; gamifikácia; Children; How Programming Works; Programming for Non-Programmers; Methods for Teaching Programming; Educational Software; Programming Environments; User Centered Design; Gamification Available in digital repository of UTB.
Metody pro výuku programování na základních školách

Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu ...

Bajúszová, Zita; Dulík, Tomáš; Sysel, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti
Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
2015 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je popísané kombinované zdieľanie tepla prestupom. V tretej časti analyzujem podmienky tepelnej stability miestností v zimnom období, ktoré vyplývajú z aktuálnej platnej legislatívy v Českej Republike. V ďalšej časti rozoberám základný popis funkcií programu COMSOL MULTIPHYSICS a jeho prostredí Heat Transfer Module, ktorý vyu-žívam v práci na simulovanie rozložení teploty pri vykurovaný a chladnutí jednotlivých analyzovaných modelov. V piatej časti vysvetľujem základy modelovania v programu COMSOL MULTIPHYSICS na konkrétnom príklade miestnosti. V šiestej ukazujem simu-láciu vykurovania a chladenia druhej miernosti. V poslednej časti analyzujem výsledky simulácii. Keywords: Tepelná stabilita miestností; nestacionárne zdieľanie tepla; Heat Transfer Module; Comsol Multiphysics; Thermal stability of rooms; non-stationary sharing of heat; Heat transfer Module Available in digital repository of UTB.
Programování modelů pro testování tepelné stability místnosti

Bakalárska práca je zameraná na testovanie tepelnej stability miestností. Práca sa skladá z 6 častí. V prvej časti sú popísané základné mechanizmy zdieľania tepla a ich princíp. V druhej časti je ...

Duháček, Matej; Charvátová, Hana; Sehnálek, Stanislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely
Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
2015 - Slovak
Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade jej výhod, ako je nedeštruktívnosť, neinvazívnosť, nenáročnosť požiadavkou na vzorky a tiež rýchlosť merania sa Ramanova spektroskopia javí ako veľmi vhodná a účinná metóda. V práci je priblížené využitie Ramanovej spektroskopie vo viacerých odvetviach, ale najviac sa sústredí na zmienené forenzné účely. Hlavná časť je venovaná návrhu a príprave dvoch laboratórnych úloh, a s tým súvisiacimi meraniami vybraných vzoriek. Tými sú biele prášky, či farebné stopy na tkanivách. Keywords: Ramanova spektroskopia; vibračná spektroskopia; Ramanov jav; forenzné vedy; biele prášky; stopy farieb; Raman spectroscopy; vibration spectroscopy; Raman effect; forensic science; white powders; trace of colour Available in digital repository of UTB.
Návrh laboratorní úlohy pro použití Ramanovy spektroskopie pro forenzní účely

Táto práca sa zaoberá využitím Ramanovej spektroskopie pre forenzné účely. V praxi sa pre kriminalistické a forenzné účely táto metóda v poslednej dobe používa stále častejšie. Vzhľadom k celej rade ...

Koprda, Mikuláš; Vašková, Hana; Neumann, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013
Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
2015 - Slovak
V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část řeší účel finanční analýzy, zdroje a metody finanční analýzy a nakonec ukazatele finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o firmě. Finanční analýza vychází z účetních výkazů a výročních zpráv. Výpočty se týkají analýzy absolutních, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na závěr práce budou zhodnoceny výsledky finanční analýzy a navrhnuty možnosti řešení na zlepšení hospodaření firmy. Keywords: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; poměrové ukazatele; absolutní ukazatele; Financial analysis; balance sheet; profit and loss account; ratios indicators; absolute indicators Available in digital repository of UTB.
Posúdenie vývoja finančných ukazovateľov firmy Hammerbacher SK, a.s. v rokoch 20112013

V bakalářské práci budou zkoumány finanční ukazatele firmy Hammerbacher SK, a. s. v letech 2011-2013. Cílem je zhodnotit finanční situaci firmy a podat návrh ke zlepšení situace firmy. Práce se skládá ...

Maľová, Zuzana; Boriková, Lenka; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač
Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
2015 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis hardwarových vlastností vývojového kitu M68EVB908GB60 a MP3 Shield-u od spoločnosti SparkFun. Tieto informácie sú ďalej použité pri návrhu dosky pre prepojenie medzi kitom a modulom, čo zahŕňa aj prevod napäťových úrovní logických signálov. Pre vytvorenie serveru poskytujúceho MP3 súbory na sériovej linke vývojového kitu je použitý programovací jazyk JAVA s grafickým prostredím knižnice SWT. Knižnica s funkciami pre použitie modulu je vytvorená v programovacom jazyku C. Keywords: Mikropočítač; Freescale; HCS08; MP3 Shield; MP3 prehrávač; Microcomputer; MP3 Player Available in digital repository of UTB.
Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis ...

Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Flexia a torzia v prostredí Mathematica
Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
2015 - Slovak
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. Obsah práce taktiež obsahuje popis príkazov, ktoré boli využité pri písaní programu Keywords: matematika; diferenciálna geometria; Frenetov trojhran; aplikácie; flexia; torzia; mathematics; differential geometry; Frenet trihedron; applications flexion; torsion Available in digital repository of UTB.
Flexia a torzia v prostredí Mathematica

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. ...

Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza riadenia zásob vo firme 24music s.r.o
Kováč, Daniel; Volnová, Jana; Heczková, Eva
2015 - Slovak
V bakalárskej práci bude skúmaná analýza a hospodárenie so zásobami vo firme zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov a zvukovej techniky na Slovensku. V teoretickej časti bude vysvetlený pojem zásoby, ich členenie, oceňovanie, metódy riadenia zásob. V praktickej časti budú analyzované zásoby, ich pohyby, vývoj, Taktiež budú vypočítané základné ukazovatele súvisiace zo zásobami. Na záver budú v práci navrhnuté možnosti a zlepšenia na riadenie zásob. Keywords: Zásoby; riadenie zásob; analýza zásob; vývoj zásob; metódy riadenia zásob; Inventory; inventory control; analysis of inventory; development of inventory; methods of inventory control Available in digital repository of UTB.
Analýza riadenia zásob vo firme 24music s.r.o

V bakalárskej práci bude skúmaná analýza a hospodárenie so zásobami vo firme zaoberajúcej sa predajom hudobných nástrojov a zvukovej techniky na Slovensku. V teoretickej časti bude vysvetlený pojem ...

Kováč, Daniel; Volnová, Jana; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Teorie komplexních čísel
Srpoň, Marek; Polášek, Vladimír; Fiľo, Jaroslav
2015 - Slovak
Zaoberá sa teóriou komplexných čísel a ich aplikovaním. V teoretickej časti je uvedená história vývinu komplexných čísel, ich základné vlastnosti, aritmentické operácie a nakoniec ich aplikovanie v rôzných vedných oboroch. V praktickej časti je zbierka analyticky riešených úloh, príklady, na ktorých sú ukázané príkazy pre prácu s komplexnými číslami v programe Wolfram Mathematica a nakoniec príklady demonštrujúce využitie komplexných Čísel v praxi. Keywords: komplexné číslo; imaginárna jednotka; Gaussova rovina; Moivreova veta; goniometrický tvar; exponenciálna forma; Eulerov vzťah; Laplaceova transf; complex number; imaginary unit; Gauss plane; Moivre´s formula; trigonometric shape; exponentional shape; Euler relationship; Laplace transform Available in digital repository of UTB.
Teorie komplexních čísel

Zaoberá sa teóriou komplexných čísel a ich aplikovaním. V teoretickej časti je uvedená história vývinu komplexných čísel, ich základné vlastnosti, aritmentické operácie a nakoniec ich aplikovanie v ...

Srpoň, Marek; Polášek, Vladimír; Fiľo, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií
Stanko, Peter; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
2015 - Slovak
Práca sa zaoberá medzi užívateľmi rozšírenou knižnicou Atmel Software Frame-work. Cieľom bol popis knižnice pre mikropočítače firmy Atmel, voľba vhodného mikro-počítača a vývojového prostredia na jej demonštráciu. Následne návod na použitie, po predstavení a oboznámení sa s používaním knižnice vytvorenie ukážkových aplikácií. Po-sledným cieľom bolo záverečné zhodnotenie výhod a nevýhod použitia tejto knižnice pre programovanie mikropočítačov. Na začiatok je v práci rozoberaná chronológia vývoju mikropočítačov. Od ich po-čiatkov až po aktuálne používané mikropočítače v praxi. Práca sa venuje moderným mik-ropočítačom od firmy Atmel, ich základným rozdelením a stručným popisom. Nasleduje výber mikrokontroléra a vývojového prostredia, v ktorom bude práca a samotne ASF rozoberané. Popis knižnice obsahuje rozdelenie na funkcie a možnosti jej využitia s konkrétnym zvoleným mikrokontorlérom. Výsledkom práce je po rozobraní knižnice uvedenie a popísanie dvoch praktických príkladov je využitia. K záveru je uvedené zhodnotenie práce z danou knižnicou a vývojovým prostredím. Keywords: mikropočítač; mikrokontrolér; rozhranie pre programovanie aplikácií; API; microcomputer; microcontroller; Application programming interface Available in digital repository of UTB.
Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií

Práca sa zaoberá medzi užívateľmi rozšírenou knižnicou Atmel Software Frame-work. Cieľom bol popis knižnice pre mikropočítače firmy Atmel, voľba vhodného mikro-počítača a vývojového prostredia na jej ...

Stanko, Peter; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases