Number of found documents: 10358
Published from to

Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby
2023 -
Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - psycho - sociálních aspektů, charakteristika rámcového předškolního vzdělávání s konkretizací obsahu vzdělávání, dosažených cílů a klíčových kompetencí, které tvoří úroveň dosažených schopností a dovedností. Pro uchopení hlavního záměru práce je jedna kapitola věnována působení výtvarných aktivit na kreativitu a upevnění zdraví. Keywords: pohyb; zdraví; malba; předškolní věk dítěte; rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Available in digital repository of ZČU.
Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby

Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení systémů s dvojitým lineárním paralelním pohonem
2023 -
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému s dvojitým lineárním paralelním pohonem spolu s navržením vhodného zpětnovazebního řízení založeného na změně dynamických vlastností systému pomocí přiřazení Jordanovy formy. Jsou zkoumány dva modely, model 4. řádu pro silové působení na vstupu a rozšířený model 6. řádu s napětím jako vstupní veličinou. V práci jsou analyzovány přístupy centralizovaného řízení, decentralizovaného řízení a následně i výstupní zpětná vazba pro různé Jordanovy formy. Práce se zabývá nalezením vhodných struktur Jordanových forem, které povedou na dobré chování uzavřeného systému. Všechny návrhy budou provedeny nejprve pro model se závažím pevně umístěným uprostřed spojnice pohonů a následně pro model s nesymetricky umístěným závažím. Keywords: h-gantry; jordanova kanonická forma matice; decentralizace; synchronizace; minimální parametrizace; stavová zpětná vazba; výstupní zpětná vazba Available in digital repository of ZČU.
Řízení systémů s dvojitým lineárním paralelním pohonem

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému s dvojitým lineárním paralelním pohonem spolu s navržením vhodného zpětnovazebního řízení založeného na změně dynamických vlastností systému pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Segmentace cévních struktur v jaterním parenchymu
2023 -
Práce se soustředí na zobrazovací a segmentační metody v játrech. V rámci experimentu se snaží o segmentaci cévního stromu a středových linií cév u Mikro-CT snímků jater prasat domácích neuronovou sítí architektury U-Net. Keywords: segmentace; cévy; játra; ct; deepvesselnet; neuronové sítě; u-net Available in digital repository of ZČU.
Segmentace cévních struktur v jaterním parenchymu

Práce se soustředí na zobrazovací a segmentační metody v játrech. V rámci experimentu se snaží o segmentaci cévního stromu a středových linií cév u Mikro-CT snímků jater prasat domácích neuronovou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Hlasový terminál pro jízdní řády městské hromadné dopravy
2023 -
Dokument představuje bakalářskou práci, jejímž cílem je navrhnout hlasový dialogový systém, jenž uživatelům poskytne informace o časech odjezdů spojů městské hromadné dopravy a vyhledá vhodné spojení pro konkrétní zastávku. Dialogový systém je postavený na platformě SpeechCloud, která je vyvíjena na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s její spin-off firmou Speechtech, s.r.o. a zatím je lokalizován převážně pro prostředí města Plzně. V práci je kladen důraz na návrh a základní funkcionalitu, kterou by měl dialogový systém disponovat. Základní dialogový systém však bude realizován i prakticky - pro demonstraci, co a jak je možné v dialogovém systému technicky implementovat. Vizí do budoucnosti je pak zabývat se detaily uživatelského rozhraní a funkcemi dialogového systému tak, aby jej mohla využít široká veřejnost. Keywords: hlasový dialogový systém; městská hromadná doprava; jízdní řády; rozpoznávání řeči; syntéza řeči Available in digital repository of ZČU.
Hlasový terminál pro jízdní řády městské hromadné dopravy

Dokument představuje bakalářskou práci, jejímž cílem je navrhnout hlasový dialogový systém, jenž uživatelům poskytne informace o časech odjezdů spojů městské hromadné dopravy a vyhledá vhodné spojení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Království Hidžáz - příklad zaniklého státu
2023 -
Bakalářská práce se zabývá vznikem, existencí a zánikem království Hidžáz. Práce se věnuje vymezení pojmů stát a slabý stát. Hlavním cílem je zjistit důvody vzniku království Hidžáz po první světové válce a také určit příčiny zániku státu. Práce popisuje ekonomickou, politickou, společenskou situaci v Hidžázu a důležitost svatých měst islámu, která se ve státě nacházela. V práci je také zmíněn odkaz na Hidžáz v současnosti. Keywords: islám; arabský poloostrov; pouť do mekky; slabý stát; hášimovci; hidžáz; suverenita Available in digital repository of ZČU.
Království Hidžáz - příklad zaniklého státu

Bakalářská práce se zabývá vznikem, existencí a zánikem království Hidžáz. Práce se věnuje vymezení pojmů stát a slabý stát. Hlavním cílem je zjistit důvody vzniku království Hidžáz po první světové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Next Generation EU. Obecná idea a její naplnění v České republice
2023 -
Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat myšlenku Next Generation EU s jejím naplněním v Národním plánu obnovy navrženém pro Českou republiku. Toho chce práce dosáhnout výběrem jedné konkrétní komponenty z Národního plánu obnovy a provést analýzu, zda plán obsahuje hlavní cíle z Next Generation EU. Pro tuto analýzu byla vybrána komponenta zabývající se rozvojem kulturního a kreativního sektoru, aby reprezentovala nejvíce odchýlené téma od hlavní myšlenky Next Generation EU ve srovnání se zbytkem témat zahrnutých v plánu obnovy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí s logickou návazností, aby bylo dosaženo hlavního cíle této práce. V první části je popsána podstata Next Generation EU včetně jejího politického přijetí a mezinárodní situace, která vedla k vytvoření takového plánu. V druhé části je přiblížen Národní plán obnovy. Zejména na rozdílných přístupech k podobě plánu obnovy ze strany politických a veřejných činitelů. Podkapitola s krátkým popisem každého pilíře, které tvoří plán obnovy, je velmi důležitá pro poskytnutí komplexního pohledu na plán obnovy, neboť v analýze je zkoumána pouze jedna komponenta z jednoho pilíře. Tento kontext je důležitý i ve vztahu k závěru pro tuto práci, neboť je vyvozen na základě analýzy pouze z jedné komponenty. Ve třetí části byly vybrány tři ukazatele reprezentující tři hlavní cíle Next Generation EU a naším cílem bylo najít je v každé iniciativě/výzvě zveřejněné Ministerstvem kultury. Keywords: next generation eu; evropská unie; národní plán obnovy; kulturní sektor; pandemie koronaviru Available in digital repository of ZČU.
Next Generation EU. Obecná idea a její naplnění v České republice

Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat myšlenku Next Generation EU s jejím naplněním v Národním plánu obnovy navrženém pro Českou republiku. Toho chce práce dosáhnout výběrem jedné konkrétní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Senátní volby 2022 a sousedský efekt
2023 -
Senátní volby jsou v České republice pořádané od roku 1996. Každé dva roky dochází k obměně třetiny Senátu tak, aby byla zachována jeho stabilita a kontinuita. Jedním z důležitých prvků volební geografie je i lokální dosah kandidátů, který má vliv na rozhodování voličů. Zahraniční i české studie prokázaly, že kandidáti s místem bydliště ve svém volebním obvodě získávají větší podporu. Pro tento jev se v českém jazyce zavedl ustálený výraz sousedský efekt a prokázání jeho možné přítomnosti během senátních voleb 2022 v České republice je i předmětem této bakalářské práce. Na základě veřejně získaných dat z Českého statistického úřadu jsem provedl analýzu a došel k závěru, že v senátních volbách 2022 se sousedský efekt ve většině sledovaných volebních obvodů projevil. Keywords: senátní volby; sousedský efekt; volební geografie Available in digital repository of ZČU.
Senátní volby 2022 a sousedský efekt

Senátní volby jsou v České republice pořádané od roku 1996. Každé dva roky dochází k obměně třetiny Senátu tak, aby byla zachována jeho stabilita a kontinuita. Jedním z důležitých prvků volební ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Od Visegrádské skupiny k Iniciativě Trojmoří?
2023 -
Cílem bakalářské práce bylo pochopit geopolitické důvody vzniku Iniciativy Trojmoří. Ve střední Evropě existují i jiné typy spolupráce, proto bylo důležité analyzovat, jak tyto různé formáty koexistují. Pro analýzu byly vybrány země Visegrádské skupiny, které jsou zároveň členy 3SI. Bakalářská práce se rovněž zabývala projekty 3SI a jejich finanční podporou. Zohledněny byly také výzvy ze strany vnějších aktérů pro realizaci Iniciativy Trojmoří. Keywords: iniciativa trojmoří; visegrádská skupina; střední evropa; východní evropa; energetická bezpečnost; geopolitika; kybernetická bezpečnost; intermarium; polsko; česká republika; slovensko; maďarsko; usa; velká británie; rusko; čína. Available in digital repository of ZČU.
Od Visegrádské skupiny k Iniciativě Trojmoří?

Cílem bakalářské práce bylo pochopit geopolitické důvody vzniku Iniciativy Trojmoří. Ve střední Evropě existují i jiné typy spolupráce, proto bylo důležité analyzovat, jak tyto různé formáty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Příspěvková organizace
2023 -
Bakalářská práce "Příspěvková organizace". Cílem mé bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou neziskového sektoru, jeho významu pro občany České republiky. Dále osvětlit pojem příspěvková organizace, vymezit problematiku financování a kontroly těchto organizací. V neposlední řadě také rozklíčovat problematiku příspěvkových organizací základních územně samosprávných celků a demonstrovat jejich fungování ve společnosti na konkrétních příkladech. Keywords: neziskový sektor; nestátní nezisková organizace; příspěvková organizace; územní samosprávný celek; obec; kraj; zřizovatel; financování; majetek; kontrola Available in digital repository of ZČU.
Příspěvková organizace

Bakalářská práce "Příspěvková organizace". Cílem mé bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou neziskového sektoru, jeho významu pro občany České republiky. Dále osvětlit pojem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Darwinova cesta k přirozenému výběru
2023 -
Bakalářská práce se zaměřuje na pozorování a objevy Charlese Darwina na druhé výpravné plavbě lodi Beagle, které ho vedly k vlastní formulaci evoluční teorie. Práce popisuje Darwinovo složitou cestu k objevení přirozeného výběru. Soustředí se především na výzkumy fosilních pozůstatků v Jižní Americe, zejména v Patagonii a dále pak na Darwinovo pozorování pěnkav na ekvádorském souostroví Galapágy. Tato všechna bádání, sbírání vzorků a pozorování ho vedla k objevení přirozeného výběru jakožto evolučního mechanismu. Keywords: charles darwin; evoluční teorie; přirozený výběr; jižní amerika; cesta kolem světa; galapágy; hms beagle Available in digital repository of ZČU.
Darwinova cesta k přirozenému výběru

Bakalářská práce se zaměřuje na pozorování a objevy Charlese Darwina na druhé výpravné plavbě lodi Beagle, které ho vedly k vlastní formulaci evoluční teorie. Práce popisuje Darwinovo složitou cestu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases