Number of found documents: 16334
Published from to

Získávání zahraničních zaměstnanců a jejich dlouhodobé udržení ve firmě RAPA
2023 -
Tématem práce je, jak může firma RAPA oslovovat a získávat zahraniční zaměstnance a jak je následně udržet. Zaměření bylo vybráno ve spolupráci se zástupci firmy RAPA, protože právě tato oblast, byla pro firmu zhodnocena jako aktuální. Metodický postup je následující: Rešerše k získávání a udržení zahraničních zaměstnanců ve firmě, dále představení firmy RAPA a její postupy ve zmíněných oblastech do doby sepsání práce. Z této teoretické části jsou následně zformulovány otázky, které byly pokládány vybraným účastníkům interview. Ze všech tří částí jsou následně odvozena doporučení pro firmu, jak by své dosavadní postupy v daných oblastech mohla změnit, případně obohatit. Jak a zdali budou v praxi uskutečněny návrhy této práce, záleží pouze na rozhodnutí firmy a jejím zhodnocení přínosnosti a uskutečnitelnosti. Keywords: získávání zahraničních zaměstnanců; udržení zaměstnanců ve firmě; firma rapa Available in the ZČU Library.
Získávání zahraničních zaměstnanců a jejich dlouhodobé udržení ve firmě RAPA

Tématem práce je, jak může firma RAPA oslovovat a získávat zahraniční zaměstnance a jak je následně udržet. Zaměření bylo vybráno ve spolupráci se zástupci firmy RAPA, protože právě tato oblast, byla ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Faktory prosperity malého podniku
2023 -
Tématem bakalářské práce je "Faktory prosperity malého podniku", pro tuto práci byl zvolen podnik DQ Centrum. Nejprve je rozveden pojem podnik, dále specifikace malých a rodinných podniků, jejich význam, výhody, nevýhody a různé právní formy podnikání. Dále je probrán pojem prosperita, jaké faktory jsou klíčové k úspěšnému podniku, jaké učinit kroky a jaké analýzy využít na cestě k prosperitě. Nechybí ani jak se dá na prosperitu nahlížet a jak ji hodnotit. Dále je již představený podnik DQ Centrum, působící v oboru školení defektoskopie. Následně jsou provedeny interní a externí analýzy. Po vyobrazení SWOT analýzy navazují navržená opatření a hodnocení prosperity podniku. Keywords: prosperita; malý podnik; swot analýza; úspěšnost; analýza podniku; rodinná firma Available in the ZČU Library.
Faktory prosperity malého podniku

Tématem bakalářské práce je "Faktory prosperity malého podniku", pro tuto práci byl zvolen podnik DQ Centrum. Nejprve je rozveden pojem podnik, dále specifikace malých a rodinných podniků, jejich ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Konstrukční návrh přípravku pro upnutí sklíčidla při frézování
2023 -
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci přípravku pro upnutí univerzálního sklíčidla při frézování. Práce obsahuje úvod do problematiky a představení konvenčních metod upínání. Dále je rozebrán postup při konstruování jednotlivých variant upínacích přípravků. V poslední části je porovnání jednotlivých variant, výběr té nejlepší pro konkrétní aplikace a závěrečné zhodnocení. Keywords: univerzální sklíčidlo; konstrukce; upnutí; frézování; obrobek Available in the ZČU Library.
Konstrukční návrh přípravku pro upnutí sklíčidla při frézování

Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci přípravku pro upnutí univerzálního sklíčidla při frézování. Práce obsahuje úvod do problematiky a představení konvenčních metod upínání. Dále je rozebrán ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Návrh zvedacího zařízení pro poklopy v letištních plochách
2023 -
Bakalářská práce obsahuje postup pro návrh zvedacího zařízení, zahrnující zamyšlení se nad možnými způsoby otevírání, určení polohy těžiště víka, výpočty průběhů sil jednotlivých konceptů a určení nejvhodnější varianty, s konstrukčním řešením. Keywords: poklopy a mříže pro dopravní plochy; e600; e900; ocelová pružina; plynová pružina; momentová podmínka; těžiště; letištní poklopy; letištní plochy Available in the ZČU Library.
Návrh zvedacího zařízení pro poklopy v letištních plochách

Bakalářská práce obsahuje postup pro návrh zvedacího zařízení, zahrnující zamyšlení se nad možnými způsoby otevírání, určení polohy těžiště víka, výpočty průběhů sil jednotlivých konceptů a určení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Návrh samozamykacího mechanismu pro poklopy v letištních plochách
2023 -
Bakalářská práce obsahuje kompletní konstrukční návrh zamykacího mechanismu pro těžké poklopy firmy HEACO. Návrh v této práci má za cíl nahradit stávající technické řešení. Součástí návrhu je kompletní výkresová dokumentace. Keywords: poklopy; zámky; mechanismy; letiště; konstrukce; návrhy; autodesk inventor Available in the ZČU Library.
Návrh samozamykacího mechanismu pro poklopy v letištních plochách

Bakalářská práce obsahuje kompletní konstrukční návrh zamykacího mechanismu pro těžké poklopy firmy HEACO. Návrh v této práci má za cíl nahradit stávající technické řešení. Součástí návrhu je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Online nástroje pro podporu projektového řízení
2023 -
Tématem této bakalářské práce jsou "Online nástroje pro podporu projektového řízení". Cílem bakalářské práce je doporučit reálné firmě další možnosti, jak vylepšit její strukturu aktuálně využívaných online nástrojů pro podporu projektového řízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy spojené s projektovým řízením a komunikací. Praktická část popisuje reálnou firmu a její potřeby v rámci využívaní online nástrojů. Dále jsou v práci popsány alternativy k aktuálně využívaným nástrojům. Na základě zjištěných informací jsou pak firmě navržena doporučení na změny v používání online nástrojů pro podporu projektového řízení, které jsou výstupem této práce. Navržená doporučení jsou rozdělena na dva typy. První jsou doporučena aplikovat okamžitě do aktuálního systému a další jsou navržena pro situaci při uvažované expanzi firmy do zahraničí. Keywords: projekt; projektové řízení; komunikace; online nástroje Available in the ZČU Library.
Online nástroje pro podporu projektového řízení

Tématem této bakalářské práce jsou "Online nástroje pro podporu projektového řízení". Cílem bakalářské práce je doporučit reálné firmě další možnosti, jak vylepšit její strukturu aktuálně využívaných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Využití digitalizace v byznysu
2023 -
Téma bakalářské práce je Digitalizace v byznysu. Cílem této práce je za pomoci teoretických poznatků a získaných statistických dat zhodnotit digitalizační projekt společnosti a podat zlepšovací návrhy. Teoretická část definuje základní pojmy digitalizace a představuje druhy digitalizace, přínosy a rizika. Dále pak představuje společnost, s kterou byla tato práce zpracovávána. Praktická část se zabývá benchmarkingem vybraných konkurenčních společností a statistickou analýzou dat získaných z dotazníku. V závěru práce je zhodnocení a na základě provedených šetření je formulováno několik řešení pro zvýšení popularizace nepopulárních voleb zákazníků. Keywords: digitalizace; změna doručení; statistické šetření Available in the ZČU Library.
Využití digitalizace v byznysu

Téma bakalářské práce je Digitalizace v byznysu. Cílem této práce je za pomoci teoretických poznatků a získaných statistických dat zhodnotit digitalizační projekt společnosti a podat zlepšovací ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Posouzení efektivnosti nákupního procesu podniku
2023 -
Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických poznatků zhodnotit nákupní proces podniku a jeho klíčových komodit a navrhnout možná zlepšení. Kapitoly teoretické části vymezují základní funkce nákupu, strategické zařazení v podniku a fáze nákupního procesu. Praktická část obsahuje detailní popis interních směrnic objednávání a nákupu, které slouží společně s teoretickou částí jako podklad pro zpracování analýzy nákupního procesu vybraných komodit. Analýza nákupu identifikovala jisté nedostatky nákupního procesu, na které byly vypracovány opatření ke zmírnění či odstranění těchto neefektivních postupů. Využitím těchto opatření podnik ušetří především časové náklady, které vytvářejí prodlevy ve zpracování dalších fází nákupního procesu a vytvoří tak plynulejší návaznost mezi fázemi nákupu. Keywords: nákupní proces; energetika a těžký průmysl; analýza nákupu; efektivita procesu Available in the ZČU Library.
Posouzení efektivnosti nákupního procesu podniku

Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických poznatků zhodnotit nákupní proces podniku a jeho klíčových komodit a navrhnout možná zlepšení. Kapitoly teoretické části vymezují základní funkce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Financování developerského projektu
2023 -
Tato práce se zaměřuje na developerský proces a možnosti financování developerských projektů. Teoretická část se věnuje developerskému procesu, rizikům a právní struktuře, dále pak vymezuje formy financování projektu tohoto typu a s nimi spojené náklady kapitálu. V neposlední řadě také vysvětluje metody hodnocení investic. Praktická část obsahuje analýzu současné situace na nemovitostním trhu a následnou analýzu konkrétního developerského projektu. Projekt je představen a jsou rozebrány jeho parametry a peněžní toky, na základě kterých je navržena struktura financování kombinující vlastní kapitál developera, bankovní financování a předběžné financování finálním investorem. Nakonec je posouzena efektivnost projektu na základě ukazatelů hodnocení investic. Keywords: projekt; developer; zdroje financování; náklady kapitálu Available in the ZČU Library.
Financování developerského projektu

Tato práce se zaměřuje na developerský proces a možnosti financování developerských projektů. Teoretická část se věnuje developerskému procesu, rizikům a právní struktuře, dále pak vymezuje formy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

ComplexTrans - Jakobsův podvozek železničního vozu
2023 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na technický návrh konceptu podvozku pro projekt ComplexTrans. Cílem je vytvoření podvozku, který bude schopen snadného rozpojení. Přínosem této práce je nastínění možnosti snadného rozpojení železničního podvozku Keywords: podvozek; návrh; complextrans; spojování; cad; jakobs Available in the ZČU Library.
ComplexTrans - Jakobsův podvozek železničního vozu

Tato bakalářská práce je zaměřena na technický návrh konceptu podvozku pro projekt ComplexTrans. Cílem je vytvoření podvozku, který bude schopen snadného rozpojení. Přínosem této práce je nastínění ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases