Number of found documents: 7194
Published from to

Imperativ of parenthood in context of life´s carreers
Kupka, Petr
2015 - Czech
This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span. Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem. Keywords: životní dráha; rodina; mateřství; rodičovství; výchova; life course; family; motherhood; parenthood; childhood education Available in digital repository of ZČU.
Imperativ of parenthood in context of life´s carreers

This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the ...

Kupka, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Josef Kainar's theatre games. The try to make a profil of Josef Kainar - the dramatic
Havelková, Nikola
2015 - Czech
The topic of my bachelor thesis are dramas written by Josef Kainar. Although the attention is not paid only to plays, but the thesis also mentions his personal life and history of theatre with which Josef Kainar cooperated. Tématem mé bakalářské práce jsou divadelní hry Josefa Kainara. Mimo jeho her se také zabývám jeho osobním i profesním životem a historií divadla, se kterým Josef Kainar spolupracoval. Keywords: kainar; satira; divadlo; drama; kainar; theater; satire; drama Available in digital repository of ZČU.
Josef Kainar's theatre games. The try to make a profil of Josef Kainar - the dramatic

The topic of my bachelor thesis are dramas written by Josef Kainar. Although the attention is not paid only to plays, but the thesis also mentions his personal life and history of theatre with which ...

Havelková, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Pluto Theater - the unique cabaret theater
Kačmárová, Michaela
2015 - Czech
The topic of my bachelor thesis is a cabaret Theatre Pluto that is a small professional scene in Pilsen. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its the most famous personalities that established the theatre and still work there. Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě nejvýznamnějšími osobnostmi, které divadlo založily a působí v něm dodnes. Keywords: divadlo pluto; kabaret; historie divadla; repertoár divadla; osobnosti divadla; the pluto theater; cabaret; history of theater; repertoire theater; theater personalities Available in digital repository of ZČU.
The Pluto Theater - the unique cabaret theater

The topic of my bachelor thesis is a cabaret Theatre Pluto that is a small professional scene in Pilsen. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its ...

Kačmárová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Indicative of camping fiber content in foods and estimate the size of its average income, depending on eating habits
Zemanová, Štěpánka
2015 - Czech
Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have common characteristics and ability to influence food digestion in the human organism. Roughage can be divided into soluble (pectins, gums, mucilages) and insoluble (cellulose, lignin). Practical part of the work addresses the determination of roughage content in different kinds of food. Evaluates the average roughage intake among the Czech population using the database of the Czech Statistical Office. End part of the work highlights the need for increased roughage intake from fruits and vegetables, which positively affect the health status of our population. V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl být problémem, aby každý měl možnost ovlivnit své zdraví. Jednotlivé druhy vlákniny mají společné vlastnosti a schopnosti ovlivnit trávení potraviny v lidském organismu. Vlákninu dělíme na rozpustnou (pektiny, gumy, slizy) a nerozpustnou (celulózy, ligniny). Praktická část práce řeší stanovení obsahu vlákniny v různých druzích potravin. Zhodnocuje průměrný příjem vlákniny u české populace s použitím databáze Českého statistického úřadu spotřeba potravin. Závěr práce vyzdvihuje nutnost zvýšení příjmu vlákniny z ovoce a zeleniny, což příznivě ovlivnujě zdravotní stav naší populace. Keywords: vláknina; spotřeba potravin; příjem vlákniny; prebiotika; civilizační choroby; fiber; food consumption; intake of fiber; prebiotics; lifestyle diseases Available in digital repository of ZČU.
Indicative of camping fiber content in foods and estimate the size of its average income, depending on eating habits

Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have ...

Zemanová, Štěpánka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Computational Task in Chemistry.
Trhlíková, Lenka
2015 - Czech
The bachelor thesis focuses on the topic connected to chemical calculations. The goal of bachelor thesis was to study the most often mistakes and example types that are very difficult for students. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s chemickými výpočty. Cílem bakalářské práce bylo vypozorovat nejčastější chyby a typy příkladů, které dělají studentům největší potíže. Keywords: látkové množství; hmotnosti atomu; složení roztoků; složení soustavy; výpočty z chemických rovnic.; amount of substance; the mass of an atom; the composition of the solutions; the composition of the system; calculations from chemical equations Available in digital repository of ZČU.
Computational Task in Chemistry.

The bachelor thesis focuses on the topic connected to chemical calculations. The goal of bachelor thesis was to study the most often mistakes and example types that are very difficult for students.

Trhlíková, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

THE HISTORY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS The primary school in Nové Sedlo
Cihlářová, Romana
2015 - Czech
The bachelor's thesis deals with the development of education in Nové Sedlo and puts emphasis on its history before 1945. The thesis simultaneously engages in a brief history of the town and its development of education in general. The selection of the most significant personalities who have been employed at the Nové Sedlo school is also an important part of this thesis. Tato práce pojednává o vývoji školství v Novém Sedle s důrazem na dějiny před rokem 1945. Současně se zabývá stručnou historií města a vývojem školství obecně. Podstatnou součástí práce je také výběr nejvýznamnějších osobností, které na škole v Novém Sedle působily. Keywords: nové sedlo; školství; základní škola; školní budova; new saddle; education; primary school; school building Available in digital repository of ZČU.
THE HISTORY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS The primary school in Nové Sedlo

The bachelor's thesis deals with the development of education in Nové Sedlo and puts emphasis on its history before 1945. The thesis simultaneously engages in a brief history of the town and its ...

Cihlářová, Romana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

"Fallen" women of Pilsen in the 19th century
Maňáková, Barbora
2015 - Czech
Bachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of prostitution in Czech Republic and legal approaches which are defined to prostitution. Pivotal charter is about brothels in Pilsen in the 19th century and their distribution along with comparison of Pilsen with other cities at the same time and present. The work also probes into the data of registry office that illustrates the number of illegitimate births in 19th century London. Bakalářská práce pojednává o historii prostituce v Plzni a o dalších patologických jevech, které s ní souvisejí. Práce zachycuje úvod do problematiky prostituce, obecný vývoj prostituce v českých zemích a zákonné přístupy, které jsou vůči prostituci vymezeny. Stěžejní kapitola jsou nevěstince v Plzni v 19. století a jejich rozmístění, dále porovnání Plzně s jinými městy v téže době a s Plzní v současnosti. Součástí práce je také sonda do matričních údajů, která ilustruje počet nemanželských narozených dětí v 19. století v Plzni. Keywords: prostituce; padlé ženy; nevěstince; plzeň; reglementace; abolicionismus; prohibice; prostitution; fallen women; brothels; pilsen; regimentation; abolitionism; prohibition Available in digital repository of ZČU.
"Fallen" women of Pilsen in the 19th century

Bachelor thesis deals with the history of prostitution in Pilsen and other pathological phenomena related to it. Thesis is focused on the preface to the issue of prostitution, general development of ...

Maňáková, Barbora
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Common Foreign and Security Policy of the EU in comparison with foreign and security policy of the selected states.
Kohút, Martin
2015 - Czech
Common Foreign and Security Policy of EU is currently an issue that is receiving increased attention. This strategy enabled to members of EU act as one unit within the international level, which made all 28 member states stronger than it would be possible for each member separately. With increased number of competencies of Union were members of EU forced to coordinate each foreign and security policy and to act jointly to fulfill them. As a result EU has become very important actor in the international system. The aim of this thesis is to find out how much is Common Foreign and Security Policy of EU similar to Russian and US foreign and security policy. The methodology of this thesis is analysis and comparison of strategic documents, foreign policy instruments and national interests of examined actors. The European Union in the field of international relations trying to build a position as a global player. On the basis of the accumulated evidence we can conclude that the objectives of the surveyed actors are almost comparable and their characteristics and preferences are determined by its geopolitical position and historical the consequences. The European Union in order to achieve their goals is using the same methods the United States and the Russian Federation in order to achieve the objectives of EU Common Foreign and Security Policy. Despite the absence of the army, the European Union is able it's economic potential change the behavior of states, whether with sanctions or economic benefits, by which EU seeks to expand its economic model and universal values (eg. Human rights), as we can similarly see in the case of the spread of democracy by the US. However, the EU lacks specific powers, which remained a privilege of national states and as a result is facing constraints in conducting diplomatic relations. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je téma, kterému je věnována narůstající pozornost. Toto poměrně složité a stále se vyvíjející téma umožnilo členským státům formovat jednotnou politiku, která umožňuje vystupovat na mezinárodní scéně jednotně. Tento krok učinil z 28 členů EU daleko silnější uskupení, než kdyby každý stát sledoval své vlastní zájmy. Evropská unie se na poli mezinárodních vztahů snaží stavět do pozice globálního hráče. Na základě nashromážděných poznatků můžeme usoudit, že cíle zkoumaných aktérů jsou téměř analogické a jejich specifika a preference, jsou dána geopolitickou polohou a historickými konsekvencemi. Evropská unie v rámci dosažení svých cílů provádí stejně jako USA a Ruská federace opatření, která mají pomoci dosažení cílů zahraniční politiky EU. Keywords: zahraniční politika; szbp; evropská unie; spojené státy americké; usa; ruská federace; bezpečnostní politika; eu; společná zahraniční a bezpečnostní politika; foreign policy; cfsp; european union; united states of america; usa; russian federation; security policy; eu; common foreign and security policy Available in digital repository of ZČU.
Common Foreign and Security Policy of the EU in comparison with foreign and security policy of the selected states.

Common Foreign and Security Policy of EU is currently an issue that is receiving increased attention. This strategy enabled to members of EU act as one unit within the international level, which made ...

Kohút, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

PRISM affair
Pěkný, Petr
2015 - Czech
Bachelor thesis deals with PRISM affair. This work defines concept of the internet privacy in digital age and associated problems. Futhermore, this work presents the main actors of PRISM affair and deals with laws connected to this case. The aim of this work is to find out impacts of PRISM affair. Bakalářská práce se zabývá kauzou PRISM. V práci je definován pojem internetového soukromí v digitální éře a problematika s tím spojená. Dále jsou v práci představeni hlavní aktéři kauzy PRISM a práce se rovněž zabývá zákony týkající se této kauzy. Cílem práce je zjistit dopady kauzy PRISM. Keywords: prism; edward snowden; nsa; digitální soukromí; patriot act; nsl; barack obama; prism; edward snowden; nsa; digital privacy; patriot act; nsl; barack obama Available in digital repository of ZČU.
PRISM affair

Bachelor thesis deals with PRISM affair. This work defines concept of the internet privacy in digital age and associated problems. Futhermore, this work presents the main actors of PRISM affair and ...

Pěkný, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Special Relationship after the collapse of the Soviet Union
Průša, Michal
2015 - Czech
The transformation of the world order after the end of the Cold War and the fall of the Soviet Union placed the United States into the position of global hegemon. According to neorealists, mutual cooperation between states is perceived as a temporary phenomenon, which has its reasons and limits. Therefore, the question arises, whether the Anglo-American special relationship in post-Cold War era depends on the existence of American global power dominance. The continuity of the Anglo-American special relationship is also questionable, due to the current neorealist debate about the decline of US power. This thesis deals with the development of Anglo-American foreign policy relations in the context of neorealist alliance theory since its conceptual introduction by Churchill's interpretation of special relationship. The Anglo-American relations in the Cold War period and the subsequent post-Cold War era to the present manifestations of US power decline are examined. The thesis focuses on the essence of the relationship from the perspective of both actors in those periods. In a separate part of this work, joint alliance actions during the four "big wars" in the post-Cold War era are analysed. These wars have taken place in Iraq, Kosovo, Afghanistan and again in Iraq. In the context of neorealist theory of mutual interstate cooperation limits, the work also deals with the decline of American power and with the case of the British refusal to support US intervention in Syria in 2013. The question is analysed whether the US power decline has influenced the change in British foreign policy and whether the case of the British parliamentary vote over Syria demonstrates this change of US-UK relations in the field of foreign policy, with possible damage to the existing special relationship. Proměna světového řádu po pádu SSSR postavila USA do pozice globálního hegemona. Podle neorealistů je vzájemná spolupráce mezi státy vnímána jako dočasný jev, který má své důvody a limity. Proto se naskytuje domněnka, že se britsko-americký zvláštní vztah v postbipolární éře odvíjí od existence globální mocenské dominance Spojených států. Vzhledem k současné debatě o úpadku moci Spojených států se také nabízí otázka kontinuity britsko-amerických vztahů. Tato práce se zabývá vývojem britsko-amerických zahraničně-politických vztahů v kontextu neorealistické alianční teorie od uvedení tohoto konceptu v podobě Churchillovo interpretace "zvláštního vztahu". Zkoumám britsko-americké vztahy v období studené války a následné postkomunistické éře až po současné projevy úpadku moci Spojených států. Zaměřuji se na podstatu zvláštního vztahu z pohledu obou aktérů v uvedených obdobích. V samostatné části také analyzuji případy společného aliančního působení po konci studené války, během čtyř "velkých válek". Tyto války se odehrály v Iráku, Kosovu, Afghánistánu a znovu v Iráku. V kontextu neorealistické teorie o limitech vzájemné spolupráce mezi státy se práce také zabývá úpadkem americké moci a případem britského zamítnutí podpory US intervence v Sýrii v roce 2013. Zabývám se otázkou zda má úpadek americké moci vliv na změnu britské zahraniční politiky a zda případ britského parlamentního hlasování ohledně Sýrie demonstruje tento rozchod US-UK vztahů v oblasti zahraniční politiky s možným poškozením existujícího zvláštního vztahu. Keywords: zvláštní vztah; velká británie; spojené státy americké; zahraniční politika; neorealismus; teorie aliancí; úpadek moci spojených států; special relationship; great britain; united states; foreign policy; neorealism; alliance theory; us power decline Available in digital repository of ZČU.
The Special Relationship after the collapse of the Soviet Union

The transformation of the world order after the end of the Cold War and the fall of the Soviet Union placed the United States into the position of global hegemon. According to neorealists, mutual ...

Průša, Michal
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases